ОГЛАС ЗА АНГАЖМАН НА КООРДИНАТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА на Проектот MladiHUB – Digital Youth

Untitled design (8)

ОГЛАС

ЗА АНГАЖМАН НА КООРДИНАТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА

на Проектот MladiHUB – Digital Youth

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински
совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски
технологии – МАСИТ, поддржан од Британската амбасада Скопје. Целта на проектот е да ги
унапреди дигиталните вештини на младите луѓе, нивниот ангажман во заедницата и да ја
зголеми нивната вработливост, преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во
замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата.
Проектот ќе понуди дигитални и меки вештини на младите во замена за општо-корисна
работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во
кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи
ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. Со ова, покрај
практичните и конкретните вештини, младите ќе се здобијат со меки вештини, вмрежување и
животно искуство преку ангажирање во рамките на нивните заедници и општество. До крајот
на проектот, младите луѓе во нашата земја ќе имаат платформа и поддршка за да ги добијат и
подобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација на
економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со тоа
ќе го поддржи економскиот развој на Северна Македонија.

Опис на главните работни задачи

 • Подготовка на комуникациска стратегија и акциски план;
 • Подготовка на веб страната на проектот (во соработка со компанијата која ќе биде
  ангажирана за подготовка на веб страната) и останатите гласила за информирање,
  припрема на веб содржини, одговорен/а за селекција на фотографии и илустрации;
 • Подготовка на промотивни материјали за проектот (тефтери, флаери, брошури,
  пенкала итн.);
 • Организација на настани во склоп на програмата за работа на МладиХАБ;
 • Континуирано одржување на веб страната и социјалните медиуми;
 • Промоција на проектот и медиумска покриеност на активностите.

 

Профил на кандидатот за Kоординатор за комуникација

 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Флексибилност околу работното време и можност да работи за време на викенди
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор од неа за потребите на
 • организацијата;
 • Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Да е способен/на да работи по сопствена иницијатива.

Потребни знаења и вештини на Kоординаторот за комуникација

 • Најмалку 2 годишно релевантно работно искуство;
 • Високо образование во областа на комуникација и односи со јавноста (пожелно);
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик
  ќе се смета за предност;
 • Познавања и претходно искуство во граѓански организации, посебно во
  мрежи/сојузи/или младински организации, како и водење на мрежи и комуникација со
  јавност;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint (задолжително), познавање
  на програми за дизајнирање ќе се смета за предност;
 • Претходно искуство во организација на настани и осмислување на материјали за
  промоција;
 • Искуство во работа во WordPress (пожелно);
 • Познавање и искуство на социјални медиуми и останати алатки за информирање и
  промоција;
 • Искуство во креирање на соопштенија за јавност;
 • Искуство и вештини за аплицирање, имплементирање и мониторнинг на проектни
  активности за млади;
 •  Искуство во работа со различни засегнати страни во исто време (multi stakeholder
  approach).

 

Услови за работа:

Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно)
Износ на плата: 24000 – 30000 денари, нето сума.
Рокот за поднесување на CV и мотивациско писмо е 17.06.2019, до 10:00 часот. Сите кандидатури треба да
пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk
со назнака: Пријава за Координатор за комуникација – НМСМ
Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани.
НМСМ го задржува правото да го пролонгира отворениот повик доколку смета дека
истото e потребно.

Leave a comment