Тековни проекти

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

Civic Engagement Project (CEP)- Проект за граѓанско учество

Civic Engagement Project (CEP)– Проект за граѓанско учество претставува петгодишна иницијатива за поддршка на македонскиот граѓански сектор и младинските организации кои ги вклучуваат граѓаните, приватниот сектор и владините институции, како и засегнатите страни за прашања од јавен интерес. Во рамки на проектот НМСМ организира едногодишна LEAD (Linking, Engagement, Advocacy, Development) програма која им овозможува на мотивираните млади луѓе, да стекнат вештини за да работат во рамките на нивните заедници. Исто така, LEAD им овозможува на младите учество во јавниот живот и процесот на донесување одлуки за прашања кои влијаат на нивниот живот, заедниците и воопшто на македонското општество. Проектот за граѓанско учество е имплементиран од страна на Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute – ЕWMI), во партнерство со четири граѓански организации: Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис”, Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ), Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ).

Период на реализација: Септември 2016 – тековно

Донатор: УСАИД (USAID)

Зошто Закон за млади во РМ?

Зошто Закон за млади во РМ? е партнерски проект на Националниот младински совет на Македонија заедно со организациите членки: Сојуз на извидници на Македонија, Центар за интеркултурен дијалог, Младински образовен форум, Совет за превенција на малолетничка деликвенција – Кавадарци, Младински културен центар – Битола, АКВА – Струга, Центар за развој и унапредување на јавниот Живот – Тетово, Фондација за развој на локалната заедница – Штип и Регионален центар за општествен развој – Гевгелија. Проектот има за цел да ги информира и едуцира младите за потребата и придобивките од постоење на Закон за млади во Република Македонија. Постигнувањето на целта овој проект го предвидува преку одржување на 16 едукативни работилници за млади низ осумте статистички региони на земјата.

Период на реализација: мај 2018 – тековно

Донатор: Фондација Отворено општество- Македонија

Гаранција за млади (ГМ)- Youth Guarantee (YG)

Гаранција за млади (ГМ)- Youth Guarantee (YG) е проект на Владата на Република Македонија чија цел е да им обезбеди на младите лица (15-29) во период од четири месеци понуда за вработување, континуирано образование и обуки или практиканство. Планот за спроведување на ГМ се пилотира во 2018 година по што ќе се изврши анализа за периодот на пилотирање. Во 2018 година пилотирањето на ГМ се врши во три центри за вработување: Гостивар, Струмица и Скопје. На младите невработени лица им се обезбедуваат услуги што ќе овозможат нивна активација и мотивирање во рамките на ГМ, со цел да им се даде соодветна понуда. Потоа, невработените млади лица се вклучуваат во соодветните програми, мерки и услуги за вработување во согласност со годишниот Оперативен план за 2018 година, или повторно се вклучуваат во образовниот процес („втора можност“).

Главен носител на оваа политика е Министерството за труд и социјална политика и се спроведува во партнерство со Агенцијата за вработување на Република Македонија, Националниот младински совет на Македонија, а се вклучени и Министерството за образование и наука (МОН), Агенција за млади и спорт (АМС), Центар за образование на возрасни (ЦОВ), Центар за средно стручно образование (ЦОО) и други институции.

Улогата на МТСП, АВРМ и НМСМ во Гаранција за млади е следна:

– Министерството за труд и социјална политика е одговорно за координирање и следење на спроведувањето и конкретните интервенции вклучени во планот за спроведување на ГМ.

– Агенцијата за вработување на Република Македонија е одговорна да обезбеди услуги за активирање и мерки за интегрирање на пазарот на труд за млади лица (15-29) што ќе се регистрираат во ГМ.

– Националниот младински совет на Македонија организира и обезбедува услуги за теренска работа за неангажираните млади лица и им помага да се регистрираат во системот за обезбедување услуги на ГМ.

Период на реализација: април 2018 – тековно

Донатор: Амбасада на Швајцарија во Република Македонија

WeB4YES (Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support- Граѓански организации на Западен Балкан за поддршка за младинско вработување)

WeB4YES (Western Balkan Civil Society Organisations for Youth Employment Support- Граѓански организации на Западен Балкан за поддршка за младинско вработување) претставува иницијатива на регионално ниво чија цел е да се обезбеди иновативен меѓусекторски пристап и да се понудат опции за подобрување на можноста за вработување на младите од регионот на Западен Балкан. Проектот има за цел да се фокусира на изнаоѓање решение за постоечките предизвици кои произлегуваат од недоволната соработка меѓу чинителите од граѓанското општество и државните власти во земјите од Западен Балкан во политичките процеси и донесувањето на одлуки во насока на реформскиот процес кој се однесува на невработеноста на младите. Проектот, меѓу другото има и за цел да ги зајакне чинителите од граѓанското општество со цел тие да дадат значителен придонес во решавањето на многу прашања од областа на вработувањето и претприемништвото преку нивните активности за застапување и надзор на национално, регионално и локално ниво и на тој начин да стават поголем фокус на потребите на младите граѓани во креирањето политики. Координатор на Проектот е Белградската отворена школа, а партнерите на проектот се: Здружението надвор од границите (Тирана, Албанија), Здружението за демократски просперитет – ЗИД (Подгорица, Црна Гора), Институтот за развој на млади КУЛТ (Сараево, Босна и Херцеговина) НВО Ленс (Приштина, Косово*), Националниот младински совет на Македонија (Скопје, Македонија) и Меѓународниот центар Олоф Палме (Стокхолм, Шведска).

Период на реализација: декември 2017 – тековно

Донатор: Европската комисија

FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession – Успешно наследување на семеен бизнис)

FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession – Успешно наследување на семеен бизнис) е 24 месечен младински ЕРАСМУС проект кој се стреми да им помогне на младите поврзани во семеен бизнис да се оспособат за ефикасно наследување на бизнисот. Целната група ја сочинуваат лица на возраст помеѓу 18 и 35 години кои сакаат да го преземат семејниот бизнис во извесен момент во иднината. Овие лица со аспирации за наследување имаат потреба од вештини и знаења за ефикасно развивање на бизнисот преку имплементирање на иновативни стратегии, вклучително и проширување на нивните пазари преку вмрежување и соработка со слични претпријатија во други земји. Главните резултати на проектот се:

– Идентификација и анализа на регионалните потреби во полето на семејното наследување на бизнисот и младинското претприемништво;

– Создавање и имплементација на интернет алатка, е-платформа за учење и подобрување на нивото на претприемачки вештини, потребни во процесот на наследување на семејниот бизнис;

– Поддршка и олеснување на стратешкото планирање на семејни претпријатија, засновани на реални процеси за ублажување на ризиците од неуспех во нивното наследување и управувањето со семејниот бизнис.

Период на реализација: февруари 2017 – тековно

Донатор: Европската комисија

Youth Wiki (ЈутВики)

Youth Wiki (ЈутВики) претставува online енциклопедија за младински политики. Платформата е креирана од страна на Извршната агенција за образование, аудиовизуелна дејност и култура при Европската комисија. Станува збор за сеопфатна база на податоци за националните структури, политики и активности кои се однесуваат на младите луѓе. Македонија е една од 29-те европски држави кои ги анализираат националните политики за млади поделени во 9 поглавја: управување со младински политики, волонтерски активности, вработување и претприемништво, социјална инклузија, учество, образование и тренинг, здравје и добросостојба, креативност и култура и младите и светот. Носител на проектот е Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а Националниот младински совет на Македонија работи на анализа и ажурирање на поглавјата на платформата.

Период на реализација: октомври 2018 – тековно

Донатор: Европската комисија

The Balkan Girl Power Project

The Balkan Girl Power Project е проект чија главна цел е да обезбеди тренинг и советување за изработка на фотографии кои ги изразуваат ставовите, перспективите и идеите на девојките од земјите од Западен Балкан. Активностите во рамки на Balkan Girl Power проектот ќе резултираат со зголемена видливост на перспективите на девојките од Западен Балкан за иднината на нивните земји во Европската Унија, воспоставување на неформална мрежа со повеќе од 100 девојки кои активно учествуваат во проектот, како и едукација на  девојките за креативни вештини и алатки за критичко размислување за нивната улога во општеството и во обликувањето на иднината на нивната земја и регионот на Западен Балкан.

Период на реализација: Јули 2018 – тековно

Донатор: Фонд за Западен Балкан

MLADI.MK

MLADI.MK е веб-платформа за младинско информирање, иницирана и воспоставена од страна на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) во март 2016 година. Млади.мк овозможува простор за директна комуникација помеѓу организациите, институциите и младите, за промовирање различни можности и споделување релевантни информации. Во моментов, платформата ја користат 62 организација, кои преку своите креирани профили на Млади.мк објавуваат повици и можности за образование, надградба, волонтерство, стажирање, работа, конкурси и настани, во земјава и во странство. До Млади.мк се пристапува преку неколку канали: веб-страната, мобилната апликација mladi.mk (достапна за iOS и Андроид мобилни телефони) и истоимената страна на Facebook. Веб страната Mladi.mk беше поддржана од Проект на УСАИД за граѓанско општество имплементиран од Фондација отворено општество Македонија, а креирањето на апликацијата Mladi.mk беше поддржана од Британската амбасада Скопје во рамки на проектот „Младинско учество“.

Период на реализација: 2016 – тековно

Connecting Youth- Western Balkans Youth Cooperation Platform

Connecting Youth- Western Balkans Youth Cooperation Platform е иницијатива на Институтот за соработка и развој од Албанија, поддржана од Фондацијата Ханс Зајдел (Hanns Seidel). Целта на платформата е да им понуди на младинските организации, граѓанските организации, неформалните движења, групи или млади поединци од целиот Западен Балкан, ресурсен центар каде каде ќе можат да пронајдат партнери за заеднички активности, размени на иницијативи, младински проекти, простор за дискутирање за идеи за соработка, иницирање заеднички активности и советување. WB YCP, исто така, нуди широк спектар на постоечки иницијативи, национални, регионални и поддржани од ЕУ, кои имаат за цел млади и покриваат Западен Балкан. Платформата првично ќе ги обезбеди функциите на:

– Репозиториум на организации: младински организации, движења, неформални групи, млади истражувачи итн. кои можат да го регистрираат својот профил и да ги промовираат своите активности;

– Пребарување на партнери: сите корисници на платформата кои имаат потреба да најдат контакти во една од земјите за нивниот следен проект, можат да ги користат филтрите за да го најдат соодветниот партнер за нивната идеја;

– Информативен ресурсен центар во врска со претстојните активности на RYCO.

Период на реализација: Март 2018 – тековно

Еуродеск (Еurodesk)

Еуродеск e младинска информативна мрежа официјално признаена како организација за поддршка на Еразмус+ (2014 – 2020). Во моментов е присутна во 35 земји, односно во 37 канцеларии и има 1098 мултиплаери низ Европа. Главната цел на оваа мрежа е да ја подигне свеста на младите за можностите за мобилност и да ги охрабри да станат активни граѓани. Како Еуродеск информативен центар, НМСМ има можност да учествува во креирањето на содржините за Европскиот младински портал. Европскиот младински портал нуди европски и национални информации и можности кои се во интерес на младите луѓе кои живеат, учат и работат во Европа. На порталот се споделуваат податоци од 34 земји и е достапен на 28 јазици.

Период на реализација: Април 2018 – тековно