Тековни проекти

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

Гаранција за млади

Гаранција за млади (ГМ) е проект на Владата на Република Македонија со цел да им обезбеди на младите лица (15-29) во период од четири месеци понуда за вработување, континуирано образование и обука, или практиканство. Планот за спроведување на ГМ се пилотира во 2018 година по што ќе се изврши анализа за периодот на пилотирање. Во 2018 година пилотирањето на ГМ ќе се врши во три центри за вработување: Гостивар, Струмица и Скопје. Со вклучување на млади лица што не се вработени, ниту се вклучени во образованието или обуката (NEET) и во 2018 година за првпат ќе се евидентираат како невработени лица (прилив). За оваа цел, потребна е координирана и заедничка акција на повеќе владини институции, социјални партнери и граѓански организации. На младите невработени лица ќе им се обезбедат услуги што ќе овозможат нивна активација и мотивирање во рамките на  ГМ, со цел да им се даде соодветна понуда. Потоа,  невработени млади лица ќе бидат вклучени во соодветните програми, мерки и услуги за вработување во согласност со годишниот Оперативен план за 2018 година, или нивно повторно вклучување во образовниот процес („втора можност“). Вклучувањето на младите лица во ГМ  ќе се врши врз основа на претходно евидентирање во АВРМ и запознавање со целите и активностите во ГМ. АВРМ, МОН, ЦОВ, ЦСОО и НМСМ како инволвирани институции се вклучени во имплементација на планираните активности, го мониторираат процесот на квартално ниво и го известуваат Министерството за труд и социјална политика за текот на имплементацијата на ГМ.

Connecting Youth- Western Balkans Youth Cooperation Platform

Connecting Youth платформата е иницијатива на Институтот за соработка и развој од Албанија, поддржана од Фондарија Ханс Сеидел. Целта на платформата еда им понуди на другите организации (младински организации, граѓански организации, неформални движења, групи или млади поединци) од целиот Западен Балкан, ресурсен центар каде да се наоѓаат партнери за заеднички активности, размена на иницијативи, младински проекти, простор за дискутирање за идеи за соработка, иницирање заеднички активности и советување. WB YCP, исто така, нуди широк спектар на постоечки иницијативи, национални, регионални и поддржани од ЕУ, кои имаат за цел млади и покриваат Западен Балкан. Платформата првично ќе ги обезбеди функциите на: • Репозиториум на младински организации: младински организации, движења, неформални групи, млади истражувачи итн. кои можат да го регистрираат својот профил и да ги промовираат своите активности; • Пребарување на партнери: сите корисници на платформата кои имаат потреба да најдат контакти во една од земјите за нивниот следен проект, можат да ги користат филтрите за да го најдат соодветниот партнер за нивната идеја; • Информативен ресурсен центар во врска со претстојните активности на RYCO.

The Balkan Girl Power Project

Главната цел на овој проект е заедничка визија на девојките од Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора и Србија за земјите од Западен Балкан и општества во кои девојките и жените играат подеднакво актвина улога како момчињата и мажите кон ЕУ интеграциите Активностите во рамки на Balkan Girl Power проектот ќе резултираат со зголемена видливост на перспективите за нивните земји во ЕУ на младите девојки од Западен Балкан, воспоставување на неформална мрежа од повеќе од 100 девојки од петте земји на Западен Балкан, едуцирани за соодветните вештини за критичко размислување и обликување на иднинаната на нивното општество. Времетраење:10 месеци (Јули 2018 – Март 2019) Донатор: Фонд за Западен Балкан

WeB4YES – Организации на граѓанското општество од Западен Балкан во Поддршка на вработувањето на младите

Овој проект претставува иницијатива на регионално ниво чија цел е да се обезбеди иновативен меѓусекторски пристап и да се понудат опции за подобрување на можноста за вработување на младите од регионот на Западен Балкан. Проектот има за цел да се фокусира на изнаоѓање решение за постоечките предизвици кои произлегуваат од недоволната соработка меѓу чинителите од граѓанското општество и државните власти во земјите од Западен Балкан во политичките процеси и донесувањето на одлуки во насока на реформскиот процес кој се однесува на невработеноста на младите. Проектот има за цел да ги зајакне чинителите од граѓанското општество со цел тие да дадат значителен придонес во решавањето на многу прашања од областа на вработувањето и претприемништвото преку нивните активности за застапување и надзор на национално, регионално и локално ниво и на тој начин да стават поголем фокус на потребите на младите граѓани во креирањето политиките. Координатор на Проектот е Белградската отворена школа, а партнерите на проектот се: Здружението надвор од границите (Тирана, Албанија), Здружението за демократски просперитет – ЗИД (Подгорица, Црна Гора), Институтот за развој на млади КУЛТ (Сараево, Босна и Херцеговина) НВО Ленс (Приштина, Косово*), Националниот младински совет на Македонија (Скопје, ПЈР Македонија) и Меѓународниот центар Олоф Палме (Стокхолм, Шведска).

Зошто Закон за млади во Р.М?

Донатор: Фондација Отворено општество

Времетраење: 8 месеци (мај – јануари 2018)

Проектот „Зошто Закон за млади во Р.М?“ е партнерски проект на Националниот младински совет на Македонија заедно со организациите членки: Сојуз на извидници на Македонија, Центар за интеркултурен дијалог, Младински образовен форум, Совет за превенција на малолетничка деликвенција – Кавадарци, Младински културен центар – Битола, АКВА – Струга, Центар за развој и унапредување на јавниот Живот – Тетово, Фондација за развој на локалната заедница – Штип и Регионален центар за општествен развој – Гевгелија. Проектот има за цел да ја информира и едуцира целната група млади за потребата и бенефитот од постоење на Закон за млади во Република Македонија. Постигнувањето на целта овој проект го предвидува преку одржување на 16 едукативни работилници за млади низ осумте статистички региони на земјата. За целите на проектот ќе бидат изработени и информативни брошури, инфографици и други онлајн содржини кои ќе претставуваат сублимација од најважните членови на законот и ќе останат достапни како понатамошен ресурс.

АКТИВНИ ДЕНЕС – Алатки за спроведување на младинските политики

„АКТИВНИ ДЕНЕС – Алатки за спроведување на младинските политики“ е проект кој има за цел да ги собере седумте земји од Југоисточна Европа (Босна и Херцеговина, Србија, Македонија, Црна Гора, Турција, Бугарија и Италија) со цел да ги истражат прашањата поврзани со имплементација на младинската политика. Проектот опфаќа и алатки кои младинските совети и младинските организации можат да ги користат во рамки на меѓународната младинска работа, како и вклучување на младите во процесот на донесување одлуки.

FABUSS – Успешно наследување на семеен бизнис

FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession – Успешно наследување на семеен бизнис) е 24 месечен младински ЕРАСМУС проект кој се стреми да им помогне на младите поврзани во семеен бизнис да се оспособат за ефикасно наследување на бизнисот. Целната група ја сочинуваат лица на возраст помеѓу 18 и 35 години кои сакаат да го преземат семејниот бизнис во извесен момент во иднината. Овие лица со аспирации за наследување имаат потеба од вештини и знаења за ефикасно развивање на бизнисот преку имплементирање на иновативни стратегии, вклучително и проширување на нивните пазари преку вмрежување и соработка со слични претпријатија во други земји. Главните резултати на проектот се: (а) Идентификација и анализа на регионалните потреби во полето на семејното наследување на бизнисот и младинското претприемништво; (б) Создавање и имплементација на интернет алатка, е-платформа за учење и подобрување на нивото на претприемачки вештини, потребни во процесот на наследување на семејниот бизнис; (в) Поддршка и олеснување на стратешкото планирање на семејни претпријатија, засновани на реални процеси за ублажување на ризиците од неуспех во нивното наследување и управувањето со семејниот бизнис.

MLADI.MK

MLADI.MK е веб-платформа за младинско информирање, иницирана и воспоставена од страна на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) во март 2016 година. Млади.мк овозможува простор за директна комуникација помеѓу организациите, институциите и младите, за промовирање различни можности и споделување релевантни информации. Во моментов, платформата ја користат 41 организација, кои преку своите креирани профили на Млади.мк објавуваат повици и можности за образование, надградба, волонтерство, стажирање, работа, конкурси и настани, во земјава и во странство. До Млади.мк се пристапува преку неколку канали: веб-страната, мобилната апликација mladi.mk (достапна за iOS и Андроид мобилни телефони) и истоимената страна на Facebook.

Проект „Младинска медиумска писменост“

Проектот „Младинска медиумска писменост“ е проект кој НМСМ како дел од Коалицијата за медиумска писменост партнерски го реализира со Радио МОФ, а е финансиски поддржан од Високата школа за новинарство и односи со јавност. Проектот вклучува обуки за медиумска писменост за вкупно 60 млади на возраст од 16-25 години, од три градови-Скопје, Велес и Тетово. Целта се младите кои имаат интерес за критичко размислување, медиумска писменост и новинарство, и чија свест за медиумска писменост е непостоечка односно на ниско ниво, но имаат интерес да земат учество во квалитетно споделување на нивните ставови и идеи, како и да известуваат за настани и случувања чија крајна цел е да предизвикаат општествена промена. Во текот на дводневните обуки преку теориски и практични вежби учесниците ќе добијат сознанија за медиумска писменост, пропаганда и разликата помеѓу етичко и неетичко новинарство, ќе стекнат знаења за новинарски техники и ќе се обучат да разработуваат концепти за аудио и видео прилози, истражувачки стории, подкасти, радио емисии. Дополнително, ќе добијат можност да разработат концепти за креирање на медиумски производи по завршувањето на обуките, за што ќе бидат обезбедени менторства кои ќе им помогнат на младите  при креирањето на медиумските прозиводи по нивен избор. Покрај обуките за медиумска писменост за  млади, предвидена е и обука за комуникација со јавност наменета за претставници на граѓански организации кои сакаат да ги унапредат своите вештини за комуникации и односи со јавност. Главна цел на оваа обука е тематско насочување на односите со јавност и начините на кој граѓанските организации ги споделуваат информациите до своите таргет групи кои водат до општествена промена.

Студиска сесија: Removing barriers for youth civil society to organize itself and participate – The role of National Youth Councils in the youth policy development

Донатор: Европска комисија
Времетраење: 9 месеци (јануари – октомври 2018)

Студиската сесија “Removing barriers for youth civil society to organize itself and participate – The role of National Youth Councils in the youth policy development”  се организира со цел да се разменат информации,идеи и предлози за унапрeдување на положбата на младинските организации во општеството, да се идентификуваат постоечките предивици и да се разгледаат разни иновативни алатки за надмнување на посточеките предизвици на младите за да учествуваат и да се организацираат.  Студиската сесија ќе е одржи од 15 до 20 октомври 2018 година во Европскиот младински центар во Будимпешта.

 

На сесијата ќе учествуваат претставници на Национални младински совети, меѓународни младински организации, национални младински организации, претставници на Европскиот младински форум и Советот на Европа со што ќе се обезбеди локален, национален и европски контекс на младинските случувања.

Студиската сесија се организира во партнерство со Националните младински совети на Србија,Романија,Украина,Полска и Унгарија, а е поддржана од Европскиот младински форум и финансирана од Советот на Европа.

Проект за граѓанско учество – Civic Engagement Project (CEP)

Проектот за граѓанско учество (CEP), петгодишна иницијатива за поддршка на македонскиот граѓански сектор и младинските организации кои ги вклучуваат граѓаните, приватниот сектор и владините институции, како и засегнатите страни за прашања од јавен интерес. Проектот ќе ги поддржи граѓанските организации (ГОи) и коалиции на граѓански организации кои се фокусираат на клучни прашања од интерес на граѓаните на Македонија; ќе им помогне на ГОи да го промовираат дијалогот; ќе организира едногодишна LEAD (Водство, Учество, Акција, Развој) програма која ќе им овозможи на мотивираните млади луѓе, вештини за да работат во рамките на нивните заедници. Исто така, LEAD ќе им овозможи на младите мажи и жени учество во јавниот живот и процесот на донесување одлуки за прашања кои влијаат на нивниот живот, заедниците и воопшто на македонското општество. Проектот за граѓанско учество е имплементиран од страна на Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute – ЕWMI), во партнерство со четири граѓански организации: Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис”, Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ), Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ)