Тековни проекти

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

MLADI.MK

MLADI.MK е веб-платформа за младинско информирање, иницирана и воспоставена од страна на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) во март 2016 година. Млади.мк овозможува простор за директна комуникација помеѓу организациите, институциите и младите, за промовирање различни можности и споделување релевантни информации. Во моментов, платформата ја користат 41 организација, кои преку своите креирани профили на Млади.мк објавуваат повици и можности за образование, надградба, волонтерство, стажирање, работа, конкурси и настани, во земјава и во странство. До Млади.мк се пристапува преку неколку канали: веб-страната, мобилната апликација mladi.mk (достапна за iOS и Андроид мобилни телефони) и истоимената страна на Facebook.

Проект „Со вештини до можности за младите”

„Со вештини до можности за младите“ е проект поддржан од Британска амбасада чија основна цел е да ги зголеми можностите за вработување на младите и да ја поттикне нивната интеграција во пазарот на трудот. Македонија е втора земја во Европа по висината на стапката на невработеност која надминува 30%, што е доволен индикатор за потребата за комбинирање и интегрирање на шемите за младинско вработување и надградба, како и градење на капацитетите кај младите преку обуки за стекнување вештини и компетенции. Во основата на овој проект е идејата за поголема вклученост, повеќе можности и зголемена конкурентност, а со тоа и поголем процент на вработување на младите и стекнување професионално искуство. Следствено, една од целите на проектот е формирање на „Центар за вештини и компетенции”, кој ќе биде структурален дел на НМСМ и кој активно ќе работи за остварување на еден од клучните приоритети на Советот – промовирање на граѓанско образование и растечки компетенции, а со единствена цел да се подобрат можностите за вработување и да се зголеми социјалната вклученост на младите луѓе.

Проект за граѓанско учество – Civic Engagement Project (CEP)

Проектот за граѓанско учество (CEP), петгодишна иницијатива за поддршка на македонскиот граѓански сектор и младинските организации кои ги вклучуваат граѓаните, приватниот сектор и владините институции, како и засегнатите страни за прашања од јавен интерес.

Проектот ќе ги поддржи граѓанските организации (ГОи) и коалиции на граѓански организации кои се фокусираат на клучни прашања од интерес на граѓаните на Македонија; ќе им помогне на ГОи да го промовираат дијалогот; ќе организира едногодишна LEAD (Водство, Учество, Акција, Развој) програма која ќе им овозможи на мотивираните млади луѓе, вештини за да работат во рамките на нивните заедници. Исто така, LEAD ќе им овозможи на младите мажи и жени учество во јавниот живот и процесот на донесување одлуки за прашања кои влијаат на нивниот живот, заедниците и воопшто на македонското општество.

Проектот за граѓанско учество е имплементиран од страна на Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute – ЕWMI), во партнерство со четири граѓански организации: Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис”, Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ), Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ)

Проект „Мониторинг на Акцискиот план на Стратегијата за млади на Општина Центар 2015-2017”

Проектот за Мониторинг на Акцискиот план на локалната Стратегија за млади на Општина Центар за периодот 2015-2017 година, има цел да ја поттикне транспарентноста и отчетноста на локалните институции, да ја зголеми видливоста на Стратегијата, акцискиот план и активностите насочени кон младите, планирани во рамките на Општина Центар. Проектот предвидува: обука за мониторинг на јавни документи, собирање и анализа на информациите од јавен карактер, изработка на временска рамка и детална логичка рамка која се заснова на четири перспективи – задоволни граѓани, обезбедување услуги, развој на капацитети и управување со буџет. Понатаму, ќе биде спроведена теренска анализа која, меѓу другото, преку директни средби и интервјуа со младите од Општина Центар ќе покаже во колкав степен младите, односно граѓаните од општината се запознаени со активностите предвидени со Акцискиот план, колку тие активности се спроведуваат во пракса и со каков ефект. Како резултат на овој проект ќе биде изготвен Финален извештај со препораки и насоки за квалитативно унапредување на постоечкиот Акциски план. Извештајот ќе биде промовиран на јавен настан и преку онлајн промотивна кампања на социјалните мрежи, со цел клучните наоди и препораки да се дистрибуираат до што поголем број млади луѓе во самата општина и пошироко. Се очекува овој проект да придонесе и кон засилена соработка помеѓу НМСМ и Локалниот младински совет на општината, како и со другите релевантни локални институции.

 Mobilizing Social Action Through Grassroots Initiatives

Национален младински совет на Македонија, во рамки на кампањата „Мрдни со прст“ поддржува граѓански здруженија и неформални групи на граѓани при спроведување иницијативи на локално ниво.

Главната цел на кампањата е да се подигне јавната свест за различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфични активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат поединечно, но и колективно.

Трите модели на активности кои ќе се поддржат преку оваа кампања се следниве:

Урбани интервенции:

Интервенциите ќе претставуваат објекти или решенија во урбаните средини, видливи и корисни за сите граѓани во заедницата. Примери за вакви интервенции се: уредување на паркови, решавање проблеми со отпадот, креативни решенија за едукација и анимација на граѓаните итн.

Креативен активизам:

Користејќи различни форми на уметност и креативност, организациите ќе бидат поддржани да мобилизираат граѓани со цел креативно решавање или подигнување свест за одредени општествени прашања кои ја засегаат заедницата.

Во рамките на овој модел ќе се поддржуваат различни видови на урбана уметност, вклучувајќи: графити, видео проекции, уметнички инсталации, герила акции итн.

Перформанси:
Организации ќе бидат поддржани да изведат уметнички перформанси кои ќе актуализираат одредено општествено прашање кое ја засега заедницата. Преку интерактивен и креативен начин овие иницијативи ќе понудат можност за активно вклучување на граѓаните во заедницата.

Кампања #ИзбориСе

Целта на оваа соработка е воспоставување и јакнење на дијалогот меѓу политичките партии, граѓанските организаии и локалните власти за обезбедување на инклузивни процеси за креирање на младински политики.

Кампањата #ИЗБОРИСЕ предвидува неколку активности, а кои се во насока на претстојните локални избори во Македонија кои се предвидува да се реализираат во 2017 година.

Регионални консултативни средби со млади

Овие средби ќе се спроведуваат во 8 плански региони во Македонија, од страна на регионалните координатори на НМСМ. Истите имаат за цел да ги испитаат реалните потреби на младите на локално/регионално ниво, остварливи на пократок рок. Од овие средби ќе произлезат 8 документи (one pagers) со барањата на младите како и препораки за остварување на овие барања.

Јавни младински форуми

Ќе бидат организирани 8 јавни младински форуми во осумте плански региони на Македонија. На овие форуми политичките партии ќе имаат можност да ги презентираат деловите од своите изборни програми кои се однесуваат на политиките за млади. На тој начин, а и преку дисеминирање на информиации од форумот, НМСМ ќе обезбеди младите да направат информиран избор на локалните избори.

Pledge campaign

Спроведување на јавна и медиумска кампања преку вклучување на младински активисти на локално ниво во активирање на населението на локално ниво. Кампањата ќе вклучува креативни акции чија порака ќе биде дисеминирана главно преку локални медиуми и социлани мрежи. Оваа кампања особено ќе ги вклучи сите кандидати на листите за градоначалници и советници со цел јавно да се заложат за барањата и потребите на младите.