Тековни проекти

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

MLADI.MK

MLADI.MK е веб-платформа за младинско информирање, иницирана и воспоставена од страна на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) во март 2016 година. Млади.мк овозможува простор за директна комуникација помеѓу организациите, институциите и младите, за промовирање различни можности и споделување релевантни информации. Во моментов, платформата ја користат 41 организација, кои преку своите креирани профили на Млади.мк објавуваат повици и можности за образование, надградба, волонтерство, стажирање, работа, конкурси и настани, во земјава и во странство. До Млади.мк се пристапува преку неколку канали: веб-страната, мобилната апликација mladi.mk (достапна за iOS и Андроид мобилни телефони) и истоимената страна на Facebook.

Проект „Младинска медиумска писменост“

Проектот „Младинска медиумска писменост“ е проект кој НМСМ како дел од Коалицијата за медиумска писменост партнерски го реализира со Радио МОФ, а е финансиски поддржан од Високата школа за новинарство и односи со јавност. Проектот вклучува обуки за медиумска писменост за вкупно 60 млади на возраст од 16-25 години, од три градови-Скопје, Велес и Тетово. Целта се младите кои имаат интерес за критичко размислување, медиумска писменост и новинарство, и чија свест за медиумска писменост е непостоечка односно на ниско ниво, но имаат интерес да земат учество во квалитетно споделување на нивните ставови и идеи, како и да известуваат за настани и случувања чија крајна цел е да предизвикаат општествена промена.
Во текот на дводневните обуки преку теориски и практични вежби учесниците ќе добијат сознанија за медиумска писменост, пропаганда и разликата помеѓу етичко и неетичко новинарство, ќе стекнат знаења за новинарски техники и ќе се обучат да разработуваат концепти за аудио и видео прилози, истражувачки стории, подкасти, радио емисии. Дополнително, ќе добијат можност да разработат концепти за креирање на медиумски производи по завршувањето на обуките, за што ќе бидат обезбедени менторства кои ќе им помогнат на младите  при креирањето на медиумските прозиводи по нивен избор.
Покрај обуките за медиумска писменост за  млади, предвидена е и обука за комуникација со јавност наменета за претставници на граѓански организации кои сакаат да ги унапредат своите вештини за комуникации и односи со јавност. Главна цел на оваа обука е тематско насочување на односите со јавност и начините на кој граѓанските организации ги споделуваат информациите до своите таргет групи кои водат до општествена промена.

Проект за граѓанско учество – Civic Engagement Project (CEP)

Проектот за граѓанско учество (CEP), петгодишна иницијатива за поддршка на македонскиот граѓански сектор и младинските организации кои ги вклучуваат граѓаните, приватниот сектор и владините институции, како и засегнатите страни за прашања од јавен интерес. Проектот ќе ги поддржи граѓанските организации (ГОи) и коалиции на граѓански организации кои се фокусираат на клучни прашања од интерес на граѓаните на Македонија; ќе им помогне на ГОи да го промовираат дијалогот; ќе организира едногодишна LEAD (Водство, Учество, Акција, Развој) програма која ќе им овозможи на мотивираните млади луѓе, вештини за да работат во рамките на нивните заедници. Исто така, LEAD ќе им овозможи на младите мажи и жени учество во јавниот живот и процесот на донесување одлуки за прашања кои влијаат на нивниот живот, заедниците и воопшто на македонското општество. Проектот за граѓанско учество е имплементиран од страна на Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute – ЕWMI), во партнерство со четири граѓански организации: Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис”, Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ), Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ)

 Mobilizing Social Action Through Grassroots Initiatives

Национален младински совет на Македонија, во рамки на кампањата „Мрдни со прст“ поддржува граѓански здруженија и неформални групи на граѓани при спроведување иницијативи на локално ниво. Главната цел на кампањата е да се подигне јавната свест за различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфични активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат поединечно, но и колективно. Трите модели на активности кои ќе се поддржат преку оваа кампања се следниве: Урбани интервенции: Интервенциите ќе претставуваат објекти или решенија во урбаните средини, видливи и корисни за сите граѓани во заедницата. Примери за вакви интервенции се: уредување на паркови, решавање проблеми со отпадот, креативни решенија за едукација и анимација на граѓаните итн. Креативен активизам: Користејќи различни форми на уметност и креативност, организациите ќе бидат поддржани да мобилизираат граѓани со цел креативно решавање или подигнување свест за одредени општествени прашања кои ја засегаат заедницата. Во рамките на овој модел ќе се поддржуваат различни видови на урбана уметност, вклучувајќи: графити, видео проекции, уметнички инсталации, герила акции итн. Перформанси: Организации ќе бидат поддржани да изведат уметнички перформанси кои ќе актуализираат одредено општествено прашање кое ја засега заедницата. Преку интерактивен и креативен начин овие иницијативи ќе понудат можност за активно вклучување на граѓаните во заедницата.