Завршени проекти

ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ

Mobilizing Social Action Through Grassroots Initiatives

Период на имплементација: октомври 2016 – октомври 2017
За проектот: Национален младински совет на Македонија, во рамки на кампањата „Мрдни со прст“ поддржува граѓански здруженија и неформални групи на граѓани при спроведување иницијативи на локално ниво. Главната цел на кампањата е да се подигне јавната свест за различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфични активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат поединечно, но и колективно.

Кампања #ИзбориСе

Донатор: Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) во Македонија
Период на имплементација: октомври 2016 – октомври 2017
За проектот: Целта на оваа соработка е воспоставување и јакнење на дијалогот меѓу политичките партии, граѓанските организаии и локалните власти за обезбедување на инклузивни процеси за креирање на младински политики.

Проект „Со вештини до можности за младите”

Донатор: Британската амбасада во Скопје
Период на имплементација: јуни 2016 – април 2017
За проектот: „Со вештини до можности за младите“ е проект поддржан од Британска амбасада чија основна цел беше да ги зголеми можностите за вработување на младите и да ја поттикне нивната интеграција во пазарот на трудот.

Проект „Мониторинг на Акцискиот план на Стратегијата за млади на Општина Центар 2015-2017”

Донатор: Фондација отворено општество Македонија
Период на имплементација: јуни – декември 2016
За проектот: Проектот за Мониторинг на Акцискиот план на локалната Стратегија за млади на Општина Центар за периодот 2015-2017 година, имаше цел да ја поттикне транспарентноста и отчетноста на локалните институции, да ја зголеми видливоста на Стратегијата, акцискиот план и активностите насочени кон младите, планирани во рамките на Општина Центар. 

„Младинско организирање“

Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско општество менаџиран од ФООМ
Период на имплементација: јануари – јуни 2014
За проектот: Проектот имаше главна цел, односно поттикнување на младинско здружување и јакнење на капацитети на младинските организации да дејствуваат како генератори на активното граѓанство и младински активизам.

„Преглед на младинските политики во Македонија”

Донатор: Фондација Фридрих Еберт и Фондација Конрад Аденауер
Период на имплементација: jуни – ноември 2014
За проектот: Проектот иницира ревизија на младинската политика во Македонија, со цел да се оцени моменталната состојба со младинската политика и да се дадат насоки и перспективи во зајакнувањето на учеството на младите и младинските организации во процеси на креирање на политики. Преку истиот се адресира потребата за зголемување на транспарентноста во процесите на креирање на политики за млади.

„Младинско граѓанско образование“

Донатор: Британска Амбасада Скопје
Период на имплементација: мај – декември 2014
За проектот: Проектот имаше за главна цел да ги зголеми капацитетите на младите луѓе за учество во јавниот и политички живот во Македонија преку имплементација на обуки за граѓанско образование.

„Инспирирај младинско учество“

Донатор: Британска Амбасада Скопје
Период на имплементација: февруари – април 2015
За проектот: Проектот е насочен кон промоција на НМСМ на национално ниво и спроведување на две истражувања кои ќе ја испитаат потребата на организациите членки на НМСМ за градење на нивните капацитети и испитување на потребите на младите луѓе на локално ниво.

„Младинско учество“

Донатор: Британска Амбасада Скопје
Период на имплементација: мај 2015 – март 2016
За проектот: Главната цел на проектот беше позиционирање на Национален младински совет на Македонија како претставничко тело на младите одговорно за креирање и промоција на младински политики. Преку проектот се реализираа 11 обуки за јакнење на капацитетите на организациите членки на НМСМ и младинските организации во Македонија, беше формирана Младинската инспиративна група МК и беше креирана мобилната апликација за млади.мк.

„Младинска информираност“

Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско општество имплеменитран од ФООМ
Период на имплементација: мај 2015 – март 2016
За проектот: Главната цел на проектот беше поттикнување на меѓурегионално вмрежување на младинските организации како и подобрување односно, зголемување на младинската информираност на национално ниво. Преку проектот беа изработија стратегии за младинска информираност во секој плански регион во Македонија и беа потпишани 11 меморандуми за соработка со 11 Локални младински совети.

„Избори се“

Донатор: Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) во Македонија
Период на имплементација: март – мај 2016
За проектот: Самиот проект претставуваше националната кампања под слоганот #Изборисе преку која младинските прашања и политики беа ставени во фокусот на јавноста. Кампањата започна со потпишување на Декларација за промовирање на ефективни младински политики, преку која 12 политички партии се заложија младинските прашања да бидат приоритет при изготвување на нивните агенди.