Завршени проекти

ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ

Инспирирај учество на младите

Донатор: Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност, Еразмус , КА 3
Времетраење: 4 месеци (февруари-мај 2018)

Главната цел на овој проект е да го промовира процесот на структурен дијалог како ефективна алатка за дијалог на млади и носители на одлуки и да го зголеми интересот на младите да се вклучат активно во општеството.  Постигнувањето на главната цел ќе се реализира преку организација на национален консултативен процес, со цел да се добијат информации и мислења од младите луѓе од Македонија, за приоритетите на Европската унија и препораки при процесот на подготовка на новата младинска стратегија на Европска унија.  Дополнително, целта на овој проект е да воспостави политичка култура на учество и консултација каде што младите луѓе ќе го дадат своето мислење на темите кои ги засегаат на структуриран и организиран начин.

Најголемиот резултат од проектот е фактот што врз основа на позицискиот документ за воспоставување на тело за коменаџмент и структурен дијалог, Владата на Република Македонија донесе одлука за воспоставување на работна група за креирање на модел за коменаџмент и структурен дијалог. Со воспоставувањето на ова тело, Македнија ќе биде првата држава од  Западен Балкан која ќе има национална работна група за Структурен дијалог кое ќе допринесе за зголемување на квалитетот на младински политики во Македонија.

Mobilizing Social Action Through Grassroots Initiatives

Период на имплементација: октомври 2016 – октомври 2017 За проектот: Национален младински совет на Македонија, во рамки на кампањата „Мрдни со прст“ поддржува граѓански здруженија и неформални групи на граѓани при спроведување иницијативи на локално ниво. Главната цел на кампањата е да се подигне јавната свест за различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфични активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат поединечно, но и колективно.

Кампања #ИзбориСе

Донатор: Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) во Македонија Период на имплементација: октомври 2016 – октомври 2017 За проектот: Целта на оваа соработка е воспоставување и јакнење на дијалогот меѓу политичките партии, граѓанските организаии и локалните власти за обезбедување на инклузивни процеси за креирање на младински политики. Целта на оваа соработка е воспоставување и јакнење на дијалогот меѓу политичките партии, граѓанските организаии и локалните власти за обезбедување на инклузивни процеси за креирање на младински политики. Кампањата #ИЗБОРИСЕ предвидува неколку активности, а кои се во насока на претстојните локални избори во Македонија кои се предвидува да се реализираат во 2017 година. Регионални консултативни средби со млади Овие средби ќе се спроведуваат во 8 плански региони во Македонија, од страна на регионалните координатори на НМСМ. Истите имаат за цел да ги испитаат реалните потреби на младите на локално/регионално ниво, остварливи на пократок рок. Од овие средби ќе произлезат 8 документи (one pagers) со барањата на младите како и препораки за остварување на овие барања. Јавни младински форуми Ќе бидат организирани 8 јавни младински форуми во осумте плански региони на Македонија. На овие форуми политичките партии ќе имаат можност да ги презентираат деловите од своите изборни програми кои се однесуваат на политиките за млади. На тој начин, а и преку дисеминирање на информиации од форумот, НМСМ ќе обезбеди младите да направат информиран избор на локалните избори. Pledge campaign Спроведување на јавна и медиумска кампања преку вклучување на младински активисти на локално ниво во активирање на населението на локално ниво. Кампањата ќе вклучува креативни акции чија порака ќе биде дисеминирана главно преку локални медиуми и социлани мрежи. Оваа кампања особено ќе ги вклучи сите кандидати на листите за градоначалници и советници со цел јавно да се заложат за барањата и потребите на младите.

Проект „Со вештини до можности за младите”

Донатор: Британската амбасада во Скопје Период на имплементација: јуни 2016 – април 2017 За проектот: „Со вештини до можности за младите“ е проект поддржан од Британска амбасада чија основна цел беше да ги зголеми можностите за вработување на младите и да ја поттикне нивната интеграција во пазарот на трудот.

Проект „Мониторинг на Акцискиот план на Стратегијата за млади на Општина Центар 2015-2017”

Донатор: Фондација отворено општество Македонија Период на имплементација: јуни – декември 2016 За проектот: Главна цел на проектот: Поттикнување на транспарентност и отчетност на локалните институции преку мониторинг на Акцискиот план за локалната стратегија за млади на општина Центар за периодот 2015-2017 година. Мониторингот на Акцискиот план на Стратегијата за млади на општина Центар овозможи детален увид во текот на имплементацијата на акцискиот план кој е важен за понатамошен развој на активностите кои се во согласност со Стратегијата за млади во Општона центар. Извештајот од мониторингот како и препораките имаат за цел да помогнат во креирањето на идните акциски планови кои се однесуваат на Стратегијата за млади на општина Центар како и доразвивање на Страгијата во целост. Тоа ќе обезбеди подобар пат кон остварување на визијата и мисијата на Стратегија и воедно ќе го унапреди квалитетот на живот на младите од општина Центар.

„Младинско организирање“

Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско општество менаџиран од ФООМ Период на имплементација: јануари – јуни 2014 За проектот: Проектот имаше главна цел, односно поттикнување на младинско здружување и јакнење на капацитети на младинските организации да дејствуваат како генератори на активното граѓанство и младински активизам.

„Преглед на младинските политики во Македонија”

Донатор: Фондација Фридрих Еберт и Фондација Конрад Аденауер Период на имплементација: jуни – ноември 2014 За проектот: Проектот иницира ревизија на младинската политика во Македонија, со цел да се оцени моменталната состојба со младинската политика и да се дадат насоки и перспективи во зајакнувањето на учеството на младите и младинските организации во процеси на креирање на политики. Преку истиот се адресира потребата за зголемување на транспарентноста во процесите на креирање на политики за млади. Главна цел: Да се изврши преглед на младинските политики во Македонија и да се направи проценка на нивото на нивна реализација. Во рамки на овој проект беше реализирано истражување за младинските политики преку анализа на прашалник и фокус групи, како и национална конференција „Младински политики и учество на младите во процеси на креирање на политики“. Со оваа конференција  се овозможи дијалог помеѓу засегнатите страни за механизмите на младинско учество  и се изготвија препораки за подобрување на овие процеси. Како резултат на проектот произлезе публикацијата „Преглед на младинските политики во Македонија“. Macedonian Youth Policy Review: towards inclusive and evidence based youth policy This project initiated a youth policy review in Macedonia with aim to access current youth policy in the country and give perspectives on strengthening the participation of youth organization and young people in policy making. The project addressed the needs to increase the transparency and participation of young people in policy development in Macedonia.  It provides the National Youth Council with qualitative data and evidences for proposing new policies, assuming its role as a national youth policy watchdog. The project conducted a policy review process, developing a booklet “ Macedonian Youth Policy Review”.

„Младинско граѓанско образование“

Донатор: Британска Амбасада Скопје Период на имплементација: мај – декември 2014 За проектот: Проектот имаше за главна цел да ги зголеми капацитетите на младите луѓе за учество во јавниот и политички живот во Македонија преку имплементација на обуки за граѓанско образование.

„Инспирирај младинско учество“

Донатор: Британска Амбасада Скопје Период на имплементација: 3 месеци (февруари – април 2015) За проектот: Проектот е насочен кон промоција на НМСМ на национално ниво и спроведување на две истражувања кои ќе ја испитаат потребата на организациите членки на НМСМ за градење на нивните капацитети и испитување на потребите на младите луѓе на локално ниво. Главна цел на проектот: Да се зајакнат капацитетите и видливоста на Националниот млаиднски совет на Македонија, како најголемо претставничко тело на младите во земјата кое одговара на потребите на своите конституенти Една од стратешките цели на НМСМ, како новонастаната структура и една од ваков вид во Македонија, е да стане репрезентативно тело на млади луѓе и младински организации. НМСМ како и Националните совети за млади во многу земји на ЕУ, треба да бидат признаени од младите луѓе, јавноста воопшто и институциите. Со цел да ја оствари својата цел, НМСМ спроведе самопроценка на капацитети на своите организации членки, како проценка на потребите на младите по региони, како и промотивни активности за работата на своите организации членки. Преку проектните активности се помогна да се подигне свеста за стратешките цели на НМСМ помеѓу организациите членки, младите луѓе, институциите и јавноста, а се со цел НМСМ да се позиционира како претставничко тело на младите.

„Младинско учество“

Донатор: Британска Амбасада Скопје Период на имплементација: март 2015 – мај 2016 За проектот: Главната цел на проектот беше позиционирање на Национален младински совет на Македонија како претставничко тело на младите одговорно за креирање и промоција на младински политики. Преку проектот се реализираа 11 обуки за јакнење на капацитетите на организациите членки на НМСМ и младинските организации во Македонија, беше формирана Младинската инспиративна група МК и беше креирана мобилната апликација за млади.мк. Главна цел на проектот: Да се зајакнат капацитетите и видливоста на Националниот млаиднски совет на Македонија, како најголемо претставничко тело на младите во земјата кое одговара на потребите на своите конституенти Една од стратешките цели на НМСМ, како новонастаната структура и една од ваков вид во Македонија, е да стане репрезентативно тело на млади луѓе и младински организации. НМСМ како и Националните совети за млади во многу земји на ЕУ, треба да бидат признаени од младите луѓе, јавноста воопшто и институциите. Со цел да ја оствари својата цел, НМСМ спроведе самопроценка на капацитети на своите организации членки, како проценка на потребите на младите по региони, како и промотивни активности за работата на своите организации членки. Преку проектните активности се помогна да се подигне свеста за стратешките цели на НМСМ помеѓу организациите членки, младите луѓе, институциите и јавноста, а се со цел НМСМ да се позиционира како претставничко тело на младите.

„Младинска информираност“

Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско општество имплеменитран од ФООМ Период на имплементација: мај 2015 – март 2016 За проектот: Главна цел на проектот: Поттикнување на меѓурегионално вмрежување на младински организации како и подобрување односно, зголемување на младинската информираност на национално ниво. Проектот иницира трајни партнерства/мрежи помеѓу организации од ист, меѓутоа што е уште поважно и од различни региони во Македонија. Преку овој проект беше создадена вебплатформата млади.мк што претставува младински информатор, односно платформа за директна соработка меѓу младите и младинските организации, генератор на информации за млади од најразлични области, агрегат и филтер на информации кои се дистрибуирани до младите. Преку овој проект беше отворена и регионална канцеларија во Југоисточниот регион на Македонија.