Posts by administrator@nms.org.mk

Thirrje e vazhduar për Koordinator për antarësim në KRNM

logo-na-bela-pozadina (1)

KËSHILLI RINOR NACIONAL I MAQEDONISË (KRNM) KA NEVOJË PËR KOORDINATOR PËR ANËTARËSIM PËR IMPLEMENTIM EFIKAS DHE EFEKTIV TË AKTIVITETEVE PROGRAMORE TË PROJEKITT TË ORGANIZATËS

Përshkrim i detyrave të punës për Koordinator për anëtarësim:

 • Komunikim përkatës, cilësor dhe në kohë me anëtaret organizative të KRNM-së;
 • Përgatitja dhe realizimi i planit për takime të rregullta periodike me organizatat anëtare;
 • Komunikim i rregullt me Komisionin për anëtarë dhe mbështejtje të punës së saj, para mbajjtes së Asamblesë së Përgjithshme të KRNM-së;
 • Detektimi i mundësive për anëtarësim të organizatave të tjera potenciale dhe tërheqjen e anëtarëve të rinj;
 • Koordinim i punës së Zyrave Rajonale të KRNM-së, organizim i takimeve me koordinatorë rajonal, komunikim i rregullt me koordinatorë rajonal dhe sigurimi i informacioneve për aktivitetet në nivel lokal;
 • Zhvillimi dh ezbatimi i mekanizmave për detektimin e nevojave dhe preferencave të organizatave anëtare të KRNM_së dhe transmetimi i tyre te Bordi drejtues i KRNM-së;
 • Përfshirja përkatëse e organizatave anëtare në proceset e planifikimit strategjik, vjetor dhe projektues dhe sigurimi i kontributit në kohë nga organizatat anëtare në përpilimin e planeve dhe projekteve;
 • Identifikimi i nevojave për zhvillimin e kapaciteteve të organizatave anëtare, përpilimi i planit për ndërtimin e kapaciteteve dhe koordinimin e organizatave anëtare të KRNM-së për pjesëamrrje në proceset e ndërtimit të kapaciteteve;
 • Planifikimi i suksesshëm dhe në kohë, zbatimi dhe koordinimi i aktiviteteve projektuese konkrete, për të cilat është obliguar;
 • Përpilimi i matricave për monitorim dhe evaluim dhe implementimi i tyre për nevojat e punës së porjektit;
 • Përpilim i narracionit ( raporte periodike dhe finale) për donatorë, Kuvend, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Bordin Drejtues të KRNM-së;
 • Mbështetje gjatë përpilimit të ftesave për evente të KRNM-së, në koordinim me anëtarët e sekretariatit;
 • Koordinim i rregullt me Sekretarin e përgjithshëm, Bordin drejtues dhe anëtarët të tjerë të sekretariatit për punët rrjedhëse dhe obligimet e Sekretariatit.

Dije dhe shkathtësi të nevojshme për Koordinatorin për anëtarësi

 • Të jetë i njoftuar me punën e KRNM-së, si dhe të sektorit civil në shtet.
 • Njohje dhe përvojë paraprake për sektorin civil / rinor, në veçanti në udhëheqjen e rrjeteve / këshilave dhe / ose organizata rinore dhe politika rinore në kuadër të Maqedonisë;
 • Minimum dy vjet përvojë pune përkatëse, në organizata të llojit rrjete;
 • Përvojë në palikim, implementim dhe monitorim të aktiviteteve projektuese për të rinj;
 • Njohja e proceseve për ndërtimin e kapaciteteve;
 • Përvojë në planifikim dhe implementimin e monotorimit dhe evaluimit,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme për komunikim, sensitivitet komunikues dhe korrektësi,
 • Njohje e avancuar me MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Njohje e lartë e gjuhës angleze, të folurit dhe të shkruarit; Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;
 • Anëtarësimi në organizatë anëtare të KRNM-së, do të konsiderohet si përparësi;
 • Proaktivitet dhe plotësim i lartë me mbikëqyrje minimale;
 • Gatishmëri dhe afëtsi për punë në ekip, nën presion dhe në kornizë të kufizuar kohore;
 • Mundësi për punë në zyrë me bazë në Shkup;
 • Të ketë kapacitet të punojë me njerëz me prapavijë të ndryshme sociale dhe kulturore;
 • Fleksibilitet rreth orarit të punës dhe mundësi të punojë gjatë uikendeve;
 • Mundësi të udhëtojë në kuadër të shtetit dhe jashtë shtetit për nevojat e organizatës.

Kushte për punë:

Pozita është me orar pune deri në 40 orë në javë.  Kandidatët e selektuar do të angazhohen me nënshkrimin e marrëveshjes për 3 muja, me mundësi për vazhdim.

Paga fillestare do të jetë prej 23. 000 deri në 25.000 denarë neto, me mundësi për rritje në varësi të angazhimeve të projektit dhe rezultatet nga puna gjatë periudhës provuese prej 3 muaj.

Afati dhe mënyra e paraqitjes:

 Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë edhe dokumentet në vijim:

 • Biografi të shkurtë;
 • Letër motivimi;

 

Të gjtihë kandidaturat duhet të arrijnë në postën elektronike në këtë adresë: applications@nms.org.mk me shënim:  Paraqitje për Koordinator për anëtarësi të KRNM-së, më të sovi deri më 06.12.2019, ora 23:59.

 

Mënyra e seleksionimit:

Kandidatët që do të zgjidhen në rrethin e parë, do të ftohen për testim dhe intervistë.  Pritet që personi i përzgjedhur, të fillojë me punë menjëherë pas përfundimit të procesit.  Kandidatët me dokumentacion të pa kompletuar dhe aplikim të dorëzuar pas skadimit të afatit, nuk do të shqyrtohen.

Do të kontaktohen Vetëm kandidatët të cilët do të seleksionohen për intervistë.

*KRNM e mban të drejtën të prolongojë thirrjen nëse mendon se është e nevojshme ta bëjë këtë.

Повеќе

Продолжен повик за Координатор за членство во НМСМ

logo-na-bela-pozadina (1)

НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА (НМСМ) ИМА ПОТРЕБА ОД КООРДИНАТОР ЗА ЧЛЕНСТВО ЗА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ И ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Опис на работни задачи за Координаторот за членство:

 • Соодветна, квалитетна и навремена комуникација со организациите членки на НМСМ;
 • Подготовка и реализација на план за редовни периодични средби со организациите членки;
 • Редовна комуникација со Комисија за членство и поддршка на нејзината работа пред одржување на Генералното собрание на НМСМ;
 • Детектирање на можности за членство на други потенцијални организации и привлекување нови членови;
 • Координација на работата на Регионалните канцеларии на НМСМ, организирање на средби со регионалните координатори, редовна комуникација со регионалните координатори и обезбедување информации за активностите на локално ниво;
 • Развивање и примена на механизми за детектирање на потребите и преференциите на организациите членки на НМСМ и проследување на истите до Управен одбор на НМСМ;
 • Соодветно вклучување на организациите членки во процесите на стратешко, годишно и проектно планирање и обезбедување навремен содржински придонес од организациите членки во подготовка на плановите и проектите;
 • Идентификување потреби за развој на капацитети на организациите членки, подготовка на план за градење капацитети и координација на организациите членки на НМСМ за учество во процесот на градење капацитети
 • Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на конкретни проектни активности за кои би бил/а задолжен/а;
 • Изработка на мониторинг и евалуациски матрици и нивна имплементација за потребите на проектното работење
 • Подготовка на наративни (периодични и финални извештаи) за донатори, Собрание, Генерален секретар и Управен одбор на НМСМ;
 • Поддршка во подготовката на покани за настани на НМСМ во координација со членовите на секретаријатот;
 • Редовна координација со Генералниот секретар, Управен одбор и останатите членови на Секретаријатот за тековни работи и обврски на Секретаријатот.

Потребни знаења и вештини за Координаторот за членство

 • Да е запознаен со работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во државата.
 • Познавања и претходно искуство во граѓанскиот/младинскиот сектор, посебно во водењето на мрежи/совети и/или младинска организација и младински политки во рамките на Македонија;
 • Минимум две години соодветно работно искуство, во мрежни типови на организации;
 • Искуство во аплицирање, имплементирање и мониторинг на проектни активности за млади;
 • Познавање за процесите на градење капацитети;
 • Искуство во плаирање и имплементација на мониторинг и евалуација;
 • Одлични комуникациски вештини, комуникациска сензитивност и коректност;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Високо ниво на говорен и пишан англиски јазик. Познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Подготвеност и способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Флексибилност околу работното време и можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор од неа за потребите на организацијата.

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 3 месеци, со можност за продолжување.

Почетната плата ќе изнесува од 23.000 до 25.000 денари нето, со можност за зголемување во зависност од проектните ангажмани и резултатите од работата во пробниот период од 3 месеци.

Рок и начин на пријавување 

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

 • Кратка биографија;
 • Мотивациско писмо;

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk со назнака: Пријава за Координатор за членство на НМСМ најдоцна до 06.12.2019 година, 23:59 часот.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на тестирање и интервју. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по завршување на процесот. Кандидатите со непотполни документи и апликација доставена после рокот, нема да бидат разгледувани.

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани.

*НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото потребно.

Повеќе

Call for nomination of the member of the Executive board of the National Youth Council of Macedonia

logo-na-bela-pozadina (1)

Deadline: ongoing

On the eve of the regular annual Assembly, the National Youth Council of Macedonia opens a call for nomination of the member of the Executive board of NYCM. The National Youth Council of Macedonia (NYCM) calls all the interested members of the member organizations to apply and to be a part from the governing body of the NYCM.

Each nominated candidate will have the opportunity to present its own nomination during the General Assembly. The election will be held through anonymous voting by the full members of the NYCM on the General Assembly.

According to the Statute of the NYCM, the role of the Executive board is represented through:

Article 43

Between the two sessions of the General Assembly, the Executive board governs with the work of the NYCM.

The Executive board is composed by 7 (seven) members, by which 5 (five) are elected by the General Assembly, since the President and the Vice president are the members of the Executive board by function.

The Executive board is accountable for its work to the General Assembly.

The work of the Executive board is voluntarily based.

The executive board can work if there are more than half of its members present on the sessions.

The Executive board has sessions at least once in a month.

The decisions of the Executive board are adopting with majority votes from the total number of the members, except for some questions that may are determined differently with this Statute.

The work of the Executive board is regulated with a specific Rules of procedure which is adopted by majority votes from its members.

According to the Article 45 from the Statute of the NYCM, the Executive board has the following competences:

 1. Governs the NYCM between the two sessions of the Assembly;
 2. Implements the adopted decisions and conclusions of the Assembly;
 3. Opens the call for the General Secretary, elects and dismisses the same;
 4. Advocates the interests of the organization and its members;
 5. Participates in the provision of the financial support for the work of the organization;
 6. Submits a report for its work in front of the Assembly;
 7. Supervises the work of the Secretariat
 8. Proposes the changes and additions to the Statute, as well as adopting a new Statute;
 9. Decides for creation of commissions and bodies for implementing the work from its responsibilities;
 10. Adopts the rulebooks and other acts by which are regulated the specific questions related to the work of the NYCM;
 11. Determines the amount of the annual membership fee;
 12. Appoints representatives of the NYCM in other organizations, associations, authorities and international organizations;
 13. Works towards achieving the goals and achieving the principles of NMSM and the overall development of the organization;
 14. Performs other activities in accordance with this Statute, internal acts of NYCM, positive legal regulations, as well as matters that are not under the jurisdiction of any other NYCM body.

All the member organizations have the right to nominate one member by their organization.

The application should be done in the following way:

 • Application form
 • Letter for support from the organization that nominates the candidate
 • CV of the candidate
 • Motivation letter

The nominated person should be on age between 18-35. The applications should be sent to the email of the NYCM, applications@nms.org.mk with subject:

“Nomination for member of the Executive board of NYCM”

For additional information visit the office of the National Youth Council of Macedonia located on str. Aminta Treti 29/1-3, write on the official email info@nms.org.mk or call us on the telephone number +38978 350 531.

Повеќе

Thirrje për nominim të anëtarit të Bordit Drejtues të Këshillit Rinorë Nacional të Maqedonisë

logo-na-bela-pozadina (1)

Afati: në vazhdim

Këshilli Rinorë Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominimin e një anëtari të Bordit Drejtues të KRNM-së. Këshilli Rinorë Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM të aplikojnë dhe të jenë pjesë e udhëheqjes së KRNM.

Çdo kandidat I nominuar do të ketë mundësinë të paraqesë nominimin e tij gjatë Kuvendit të Përgjithshëm. Zgjedhjet do të bëhen me votim të fshehtë nga anëtarët e plotë të KRNM në Kuvendin e Përgjithshëm.

Sipas Statutit të KRNM, roli i Bordit Drejtues përfaqësohet përmes:

Neni 43

Midis dy seancave të Kuvendit të Përgjithshëm, puna e KRNM-së menaxhohet nga Bordi Drejtues.

Bordi Drejtues përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë, nga të cilët 5 (pesë) zgjidhen nga Kuvendi I Përgjithshëm , ndërsa Presidenti dhe Zëvendës Presidenti i KRNM-së janë anëtar të Bordit Drejtues sipas funksionit.

Bordi Drejtues i përgjigjet Kuvendit për punën e tij.

Puna e anëtarëve të Bordit është në bazë vullnetare.

Bordi Drejtues mund të punojë plotësisht nëse më shumë se gjysma e anëtarëve të tij janë të pranishëm në seanca.

Bordi Drejtues mban mbledhje të paktën një herë në muaj.

Vendimet e Bordit të Drejtorëve miratohen me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve, përveç nëse përcaktohet ndryshe për çështje të veçanta në këtë Statut.

Puna e Bordit Drejtues rregullohet me një rregullore të veçantë të procedurës e cila miratohet me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të tij.

Sipas nenit 45 të Statutit të KRNM, Bordi Drejtues ka këto kompetenca:

 1. Udhëheq me KRNM mes dy seancave të Kuvendit;
 2. Zbaton vendimet dhe konkluzionet e Kuvendit;
 3. Shpall konkurs për Sekretarin e Përgjithshëm, zgjedh dhe shkarkon atë;
 4. Përfaqëson interesat e organizatës dhe anëtarëve të saj;
 5. Merr pjesë në sigurimin e mbështetjes financiare për punën e organizatës
 6. Raporton për punën e tij në Kuvend;
 7. Mbikëqyr punën e Sekretariatit;
 8. Propozon ndryshime në Statut, si dhe miratimin e një Statuti të ri;
 9. Merr vendime për krijimin e komisioneve dhe organeve për kryerjen e detyrave dhe kompentencave të tij.
 1. Miraton rregullore dhe akte të tjera që rregullojnë çështje të caktuara në lidhje me punën e KRNM;
 1. Përcakton shumën e tarifës vjetore të anëtarësisë;
 2. Emëron përfaqësues të KRNM në organizata, shoqata, autoritete dhe organizata ndërkombëtare;
 3. Punon në drejtim të arritjes së qëllimeve dhe arritjen e parimeve të KRNM dhe zhvillimin e përgjithshëm të organizatës;
 4. Kryen veprimtari të tjera në përputhje me këtë Statut, aktet e brendshme të KRNM, rregulloret pozitive ligjore, si dhe çështje që nuk janë në kompetencën e ndonjë organi tjetër të KRNM.

Të gjitha organizatat anëtare kanë të drejtë të nominojnë një anëtar të organizatës së tyre.

Paraqitja bëhet me:

I nominuari duhet të jetë i moshës 18-35 vjeç. Aplikimet duhet të dërgohen në adresën e emailit të KRNM, applications@nms.org.mk, me titull:

“Nominim për Anëtarë të Bordit Drejtues të KRNM”.

Për më shumë informacione, vizitoni zyrën e Këshilli Rinorë Nacional të Maqedonisë me vendndodhjen në rr. Aminta Treti 29 / 1-3, ju lutemi drejtohuni në e-mail adresen: info@nms.org.mk ose  nr. Tel. +38978 350 531.

Повеќе

Повик за номинирање на член на Управен одбор на Национален младински совет на Македонија

logo-na-bela-pozadina (1)

Рок: во тек

Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на член на Управен одбор на НМСМ. Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од раководството на НМСМ.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ улогата на Управниот одбор е претставена преку:

Член 43

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот одбор.

Управниот одбор го сочинуваат 7 (седум) членови, од кои 5 (пет) се избираат од страна на Генералното собрание, додека Претседателот и Потпретседателот на НМСМ се членови на Управниот одбор по функција.

Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.

Работата на членовите на Управен одбор е на волонтерска основа.

Управниот одбор може полноважно да работи доколку на седниците присуствуваат повеќе од половина од неговите членови.

Управниот одбор одржува седници најмалку еднаш месечно.

Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови, освен ако за одделни прашања не е поинаку определено со овој Статут.

Работата на Управниот одбор се регулира со посебен Деловник кој се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број од неговите членови.

Според член 45 од Статутот на НМСМ, Управниот одбор ги има следниве надлежности:

 1. Раководи со НМСМ помеѓу две седници на Собранието;
 2. Ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието;
 3. Распишува конкурс за генерален секретар, го избира и разрешува истиот;
 4. Ги застапува интересите на организацијата и нејзините членки;
 5. Учествува во обезбедувањето на финансиска поддршка за работата на организацијата;
 6. Поднесува извештај за својата работа пред Собранието;
 7. Врши надзор на работата на Секретаријатот;
 8. Предлага измени и дополнувања на Статутот, како и донесување на нов Статут;
 9. Донесува одлуки за формирање на комисии и тела за извршување работи од негова

надлежност;

 1. Донесува правилници и  други  акти  со  кои  поблиску  се  регулираат определени прашања во врска со работата на НМСМ;
 2. Го утврдува износот на годишната членарина;
 3. Именува претставници на НМСМ во други организации, здруженија, органи на власта и меѓународни организации;
 4. Работи во насока на постигнување на целите и остварување на принципите на НМСМ и целокупниот развој на организацијата;
 5. Врши други работи во согласност со овој Статут, интерните акти на НМСМ, позитивно-правните прописи, како и работи кои н се во надлежност на ниту еден друг орган на НМСМ.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.

Пријавувањето се врши со:

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk со назнака:

„Номинација за член на Управен одбор на НМСМ“.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk  или на телефонскиот број +38978 350 531.

Повеќе

Thirrje për Koordinatorit për Komunikim e Projektit “MladiHUB – Rinia digjitale”

logo-na-bela-pozadina (1)

Projekti “MladiHUB – Rinia digjitale”  implementohet nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) dhe Oda Ekonomike për Tekologji Informatike dhe Komunikuese – MASIT, e mbështetur nga Ambasada e Britanisë Shkup.  Qëllimi i projektit është të përmirësojë aftësitë digjitale të të rinjve dhe të rrisë punësimin e tyre duke ofruar kurse dhe aftësi digjitale të aftësive në këmbim të punës vullnetare dhe punës me dobi të përgjithshme në komunitet. Projekti do të ofrojë shkathtësi digjitale dhe të buta për të rinjtë, në këmbim të punës me dobi të përgjithshme në komunitet.  Në varësi të aftësive, interesave dhe nevojave të komuniteteve në të cilat ata jetojnë, të rinjtë do të duhet të marrin pjesë në iniciativat e komunitetit, duke fituar një kupon që do tu lejojë qasjen në trajnime digjitale dhe aftësi të buta. Me këtë përpos shkathtësive praktike dhe konkrete, të rrinjtë do të fitojnë shkathtësi të buta, rrjetësim dhe përvojë jetësore nëpërmjet angazhimit në kuadër të komunitetit dhe shoqërisë së tyre.  Deri në fund të projektit, të rinjtë në vendin tonë do të kenë platformën dhe mbështetjen për të fituar dhe përmirësuar aftësitë e tyre digjitale dhe t’i përgjigjen transformimit digjital të ekonomisë. Kjo do të përmirësojë mundësitë për punësim, do të promovojë inovacionin dhe në këtë mënyrë do të mbështesë zhvillimin ekonomik të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Përshrkim i detyrave kryesore të punës

 • Përgatitija e strategjisë për komunikim dhe plan veprim;
 • Përpilimi i ueb faqes së projektit ( në bashkëpunim me kompani e cila do të angazhohet për përpilimin e ueb faqes dhe kanale të tjera informative, përpilimi i ueb përmbajtjeve, seleksionim i fotografive dhe ilustrimeve;
 • Përgatitja e materialit pët promovim për projektin (fletore, fletushka, broshura, stilolaps etj.);
 • Organizimi i eventeve në përbërje të programit për punën e MladiHab;
 • Mirëmbajtje e vazhdueshme e ueb faqes dhe mediave sociale;
 • Promovimi i projektit dhe sigurimi i mbulimit mediatik të aktiviteteve.

Profili i kandidatit për Koordinator për komunikim

 • Shkathtësi të shkëlqyera ndërnjerëzore dhe komunikuese,
 • Proaktivitet dhe plotësim i lartë me mbikëqyrje minimale;
 • Aftësi për punë në mjedin pune dinamik;
 • Mundësi për punë në zyrë me bazë në Shkup;
 • Fleksibilitet rreth orarit të punës dhe mundësi të punojë gjatë uikendeve;
 • Mundësi të udhëtojë në kuadër të shtetit dhe jashtë shtetit për nevojat e
 • Organizatës;
 • Të ketë kapacitet të ndërmarrë dhe kryejë obligime me rrespektim të rreptë të afateve të dhëna dhe të krijojë prioritet për punën;
 • Të ketë kapacitet të punojë me njerëz me prapavijë të ndryshme sociale dhe kulturore;
 • Të jetë i / e aftë të punojë sipas iniciativave të veta.

Njoduri të nevojhsme dhe shkathtësi të Koordinatorit për komunikim

 • Të paktën 2 vjet përvojë pune relevante;
 • Arsim i lartë në fushën e komunikimit dhe marrëdhënie me publikun ( e dëshirueshme);
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës maqedonase dhe angleze, njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;
 • Njohje dhe përvoja paraprake në organizata qytetare, në veçanti në rrjete / unione / ose organizata rinore, si dhe udhëheqja e rrjeteve dhe komunikimi me publikun;
 • Njohje e avancuar me MS Office: Word, Excel, PowerPoint ( e detyrueshme) njohja e programeve për dizajn dhe WordPress do tw konsiderohet si përparësi;
 • Përvojë paraprake në organizimin e ngjarjeve dhe formulimin e materialeve promovuese;
 • Njohje dhe përvojë me media sociale dhe mjete të tjera për informim dhe promovim;
 • Përvojë në krijimin e opinionit publik;
 • Përvojë dhe shkathtësi për përgatitjen e aplikacioneve, implementimin dhe monitorimin e aktiviteteve të projektit për të rinj;
 • Përvojë në punë me palë të ndryshme të interesuara njëkohësisht  (multi stakeholder
  approach).

Kushte për punë:

Pozicioni është me orar të plotë të punës (40 orë në javë )

Shuma e pagës:  24000 – 30000 denarë, neto shumë.
Afati për dërgimin e Cv-së dhe letrës motivuese është 1.12.2019 deri në ora 23:59.

Të gjtiha kandidaturat duhe të arrijnë në postë elektrnike në këtë adresë:  applications@nms.org.mk me shënim: (emër dhe mbiemër) – Koordinator për komunikime në KRNM – MLADIHub

Do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët do të përzgjidhen për intervistë.

*KRNM e mban të drejtën të prolongojë thirrjen nëse mendon se është e nevojshme ta bëjë këtë.

Повеќе

Повик за Координатор за Комуникации на Проектот „МладиХАБ – Дигитална младина“

logo-na-bela-pozadina (1)

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, поддржан од Британската амбасада Скопје.

Целта на проектот е да ги унапреди дигиталните вештини на младите луѓе, нивниот ангажман во заедницата и да ја зголеми нивната вработливост, преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата.
Проектот ќе понуди дигитални и меки вештини на младите во замена за општо-корисна работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. Со ова, покрај практичните и конкретните вештини, младите ќе се здобијат со меки вештини, вмрежување и животно искуство преку ангажирање во рамките на нивните заедници и општество. До крајот на проектот, младите луѓе во нашата земја ќе имаат платформа и поддршка за да ги добијат и подобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација на економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со тоа ќе го поддржи економскиот развој на Северна Македонија.

 

Опис на главните работни задачи

 • Подготовка на комуникациска стратегија и акциски план;
 • Подготовка на веб-страницата на проектот (во соработка со компанијата која ќе биде
  ангажирана за подготовка на веб-страницата) и останатите информативни канали,
  подготовка на веб содржини, селекција на фотографии и илустрации;
 • Подготовка на промотивни материјали за проектот (тефтери, летоци, брошури,
  пенкала итн.);
 • Организација на настани во склоп на програмата за работа на МладиХАБ;
 • Континуирано одржување на веб-страницата и социјалните медиуми;
 • Промоција на проектот и обезбедување медиумска покриеност на активностите.

Профил на кандидатот за Kоординатор за комуникација

 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Флексибилност околу работното време и можност да работи за време на викенди
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор од неа за потребите на
 • организацијата;
 • Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Да е способен/на да работи по сопствена иницијатива.

Потребни знаења и вештини на Kоординаторот за комуникација

 • Најмалку 2 годишно релевантно работно искуство;
 • Високо образование во областа на комуникација и односи со јавноста (пожелно);
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик
  ќе се смета за предност;
 • Познавања и претходно искуство во граѓански организации, посебно во
  мрежи/сојузи/или младински организации, како и водење на мрежи и комуникација со
  јавност;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint (задолжително), познавање
  на програми за дизајнирање и WordPress ќе се смета за предност;
 • Претходно искуство во организација на настани и осмислување промотивни материјали;
 • Познавање и искуство со социјални медиуми и останати алатки за информирање и
  промоција;
 • Искуство во креирање на соопштенија за јавност;
 • Искуство и вештини за подготвување апликации, имплементирање и мониторнинг на проектни активности за млади;
 • Искуство во работа со различни засегнати страни во исто време (multi stakeholder
  approach).

Услови за работа:

Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно)
Износ на плата: 24000 – 30000 денари, нето износ.
Рокот за поднесување на CV и мотивациско писмо е 1.12.2019, до 23:59 часот.

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk со назнака: [име и презиме] – Координатор за комуникации во НМСМ – МЛАДИХаб

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани.

*НМСМ го задржува правото да го пролонгира повикот доколку смета дека истото e потребно.

Повеќе

Thirrje për asistent të projektit “MladiHUB – rinia digjitale”

logo-na-bela-pozadina (1)

Projekti “MladiHUB – Rinia digjitale”  implementohet nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë(KRNM) dhe Oda Ekonomike për Tekologji Informatike dhe Komunikuese – OETIK, e mbështetur nga Ambasada e Britanisë Shkup.  

Qëllimi i projektit është të përmirësojë aftësitë digjitale të të rinjve dhe të rrisë punësimin e tyre duke ofruar kurse dhe aftësi digjitale të aftësive në këmbim të punës vullnetare dhe punës me dobi të përgjithshme në komunitet.  Në varësi të aftësive, interesave dhe nevojave të komuniteteve në të cilat ata jetojnë, të rinjtë do të duhet të marrin pjesë në iniciativat e komunitetit, duke fituar një kupon që do tu lejojë qasjen në trajnime digjitale dhe aftësi të buta. Deri në fund të projektit, të rinjtë në vendin tonë do të kenë platformën dhe mbështetjen për të fituar dhe përmirësuar aftësitë e tyre digjitale dhe t’i përgjigjen transformimit digjital të ekonomisë. Kjo do të përmirësojë mundësitë për punësim, do të promovojë inovacionin dhe në këtë mënyrë do të mbështesë zhvillimin ekonomik të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Përshrkim i detyrave kryesore të punës

 • Zbatimi i aktiviteteve të projektit në koordinim me koordinatorin e projektit dhe koordinatorin për komunikim;
 • Përgatitja dhe realizimi i aktiviteteve dhe ngjarjeve logjistike;
 • Përgatitja e përmbajtjes për rritjen e dukshmërisë së aktiviteteve të projektit;
 • Organizimi dhe pjesëmarrja në trajnime dhe takime që rezultojnë nga projekti;
 • Komunikim me partnerët dhe bashkëpunëtorët e projektit
 • Përpilimi i raporteve për aktivitetet e organizuara dhe punën e kryer,
 • Organizim, implementim dhe mbështetje të aktiviteteve të tjera të KRNM-së,
 • Koordinim i rregullt me Sekretarin e përgjithshëm, Bordin drejtues dhe anëtarët të tjerë të sekretariatit për punët rrjedhëse dhe obligimet e Sekretariatit,

 

Dije dhe shkathtësi të nevojshme, të kandidatëve: 

 • Arsim i lartë ( në rrjedhë ose i përfunduar);
 • Përvojë në përgatitjen dhe realizimin e eventeve;
 • Njohja e shkëlqyer e Microsoft Office veglave, njohja e veglave për dizajn dhe krijimin e përmbajteve interaktive, do të konsiderohet përparësi;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikuese, me nivel të lartë të foljes dhe shkrimit të gjuhës angleze;
 • Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;
 • Njohje dhe përvojë me udhëheqjen e rrjeteve sociale;
 • Shkathtësi për përpunimin e të dhënave;
 • Njohja e procedurave administrative – teknike të donatorëve ndërkombëtar do të konsiderohet përparësi,
 • Afëtsi për punë në ekip, nën presion dhe në kornizë të kufizuar kohore,;
 • Afëtsi çpër komunikim të pa penguar me organizata, furnizues dhe partnerë,
 • Njohja e punës së KRNM-së, si dhe e sektorit civil në R. e Maqedonisë;
 • Anëtarësimi në organizatë anëtare të KRNM-së, do të konsiderohet si përparësi;
 • Mundësi për punë gjatë uikendeve;
 • Mundësi të udhëtojë në kuadër të shtetit dhe jashtë shtetit për nevojat e organizatës.

 

Kushte për punë:

Pozita është me orar pune deri në 40 orë në javë, në Shkup.  Kandidatët e selektuar do të angazhohen me nënshkrimin e marrëveshjes për 6 muaj, me mundësi për vazhdim.

Paga: 21.000 denarë, neto.

 

Afati dhe mënyra e paraqitjes:

Afati për aplikim është deri më 1 dhjetor, 2019, ora 23:59;

Kandidati i zgjedhur do të fillojë me punë më së voni deri më 15 dhjetor.

 

Të gjithë kandidatët e  interesuar duhet të dërgojnë edhe dokumentet në vijim:

Biografi të shkurtë (CV në gjuhën maqedonase);

Letër motivimi në gjuhën maqedonase.

Në postën elektronike applications@nms.org.mk   me titull/ shënim (emër dhe mbiemër) – Asistent projekti në KRNM – MladiHUB 

 

*Vetëm personat e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

*Të gjtiha aplikimet pas afatit të përcaktuar nuk do të merren parasysh

Повеќе

Повик за асистент на проектот „МладиХАБ – дигитална младина“

logo-na-bela-pozadina (1)

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ,а  поддржан од Британската амбасада Скопје. 

Целта на проектот е да ги унапреди дигиталните вештини на младите луѓе и да ја зголеми нивната вработливост преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. До крајот на проектот, младите луѓе во нашата земја ќе имаат платформа и поддршка за да ги добијат иподобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација на економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со тоа  ќе го поддржи економскиот развој на Република Северна Македонија.

Опис на главните работни задачи

 • Спроведување на проектни активности во координација со проектен координатор и координатор за комуникација;
 • Подготовка и реализација на логистички активности и настани;
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот;
 • Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот;
 • Комуникација со проектни партнери и соработници
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа;
 • Организација, имплементација и поддршка на останати активности на НМСМ;
 • Редовна координација со Генералниот секретар, Управен одбор и останатите членови на секретаријатот за тековни работи и обврски на Секретаријатот.

 

Потребни знаења и вештини на кандидатите:

 • Високо образование (во тек или завршено);
 • Искуство во подготовка и реализација на настани;
 • Одлично познавање на Microsoft Office алатките, познавање на алатки за дизајнирање и креирање на интерактивни содржини ќе се смета за предност;
 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик.
 • Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
 • Познавање и искуство  со водење на социјални мрежи ;
 • Вештини за обработка на податоци;
 • Познавање на административно – техничките процедури на меѓународните донатори ќе се смета за предност;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и партнери;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.С Македонија;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор за потребите на организацијата.

 

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно во Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 6 месеци, со можност за продолжување.

Плата: 21,000 денари нето.

Рок и начин на пријавување:

Рок на аплицирање до 1 декември, 2019 година, 23:59 часот;

Избраниот кандидат ќе започне со работа најдоцна до 15ти декември

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

–  Кратка биографија  (CV на македонски јазик);

– Мотивациско писмо на македонски јазик.

На електронската адреса  applications@nms.org.mk  со наслов/назнака [име и презиме] – Проектен асистент во НМСМ – МладиХАБ

*Само селектираните лица за интервју ќе бидат известени.

*Сите апликации по наведениот рок нема да бидат земени предвид

Повеќе

Shpallje për pozitë pune Koordinator për Anëtarësim në KRNM

logo-na-bela-pozadina (1)

KËSHILLI RINOR NACIONAL I MAQEDONISË (KRNM) KA NEVOJË PËR KOORDINATOR PËR ANËTARËSIM PËR IMPLEMENTIM EFIKAS DHE EFEKTIV TË AKTIVITETEVE PROGRAMORE TË PROJEKITT TË ORGANIZATËS

Përshkrim i detyrave të punës për Koordinator për anëtarësim:

 • Komunikim përkatës, cilësor dhe në kohë me anëtaret organizative të KRNM-së;
 • Përgatitja dhe realizimi i planit për takime të rregullta periodike me organizatat anëtare;
 • Komunikim i rregullt me Komisionin për anëtarë dhe mbështejtje të punës së saj, para mbajjtes së Asamblesë së Përgjithshme të KRNM-së;
 • Detektimi i mundësive për anëtarësim të organizatave të tjera potenciale dhe tërheqjen e anëtarëve të rinj;
 • Koordinim i punës së Zyrave Rajonale të KRNM-së, organizim i takimeve me koordinatorë rajonal, komunikim i rregullt me koordinatorë rajonal dhe sigurimi i informacioneve për aktivitetet në nivel lokal;
 • Zhvillimi dh ezbatimi i mekanizmave për detektimin e nevojave dhe preferencave të organizatave anëtare të KRNM_së dhe transmetimi i tyre te Bordi drejtues i KRNM-së;
 • Përfshirja përkatëse e organizatave anëtare në proceset e planifikimit strategjik, vjetor dhe projektues dhe sigurimi i kontributit në kohë nga organizatat anëtare në përpilimin e planeve dhe projekteve;
 • Identifikimi i nevojave për zhvillimin e kapaciteteve të organizatave anëtare, përpilimi i planit për ndërtimin e kapaciteteve dhe koordinimin e organizatave anëtare të KRNM-së për pjesëamrrje në proceset e ndërtimit të kapaciteteve;
 • Planifikimi i suksesshëm dhe në kohë, zbatimi dhe koordinimi i aktiviteteve projektuese konkrete, për të cilat është obliguar;
 • Përpilimi i matricave për monitorim dhe evaluim dhe implementimi i tyre për nevojat e punës së porjektit;
 • Përpilim i narracionit ( raporte periodike dhe finale) për donatorë, Kuvend, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Bordin Drejtues të KRNM-së;
 • Mbështetje gjatë përpilimit të ftesave për evente të KRNM-së, në koordinim me anëtarët e sekretariatit;
 • Koordinim i rregullt me Sekretarin e përgjithshëm, Bordin drejtues dhe anëtarët të tjerë të sekretariatit për punët rrjedhëse dhe obligimet e Sekretariatit.

Dije dhe shkathtësi të nevojshme për Koordinatorin për anëtarësi

 • Të jetë i njoftuar me punën e KRNM-së, si dhe të sektorit civil në shtet.
 • Njohje dhe përvojë paraprake për sektorin civil / rinor, në veçanti në udhëheqjen e rrjeteve / këshilave dhe / ose organizata rinore dhe politika rinore në kuadër të Maqedonisë;
 • Minimum dy vjet përvojë pune përkatëse, në organizata të llojit rrjete;
 • Përvojë në palikim, implementim dhe monitorim të aktiviteteve projektuese për të rinj;
 • Njohja e proceseve për ndërtimin e kapaciteteve;
 • Përvojë në planifikim dhe implementimin e monotorimit dhe evaluimit,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme për komunikim, sensitivitet komunikues dhe korrektësi,
 • Njohje e avancuar me MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Njohje e lartë e gjuhës angleze, të folurit dhe të shkruarit; Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;
 • Anëtarësimi në organizatë anëtare të KRNM-së, do të konsiderohet si përparësi;
 • Proaktivitet dhe plotësim i lartë me mbikëqyrje minimale;
 • Gatishmëri dhe afëtsi për punë në ekip, nën presion dhe në kornizë të kufizuar kohore;
 • Mundësi për punë në zyrë me bazë në Shkup;
 • Të ketë kapacitet të punojë me njerëz me prapavijë të ndryshme sociale dhe kulturore;
 • Fleksibilitet rreth orarit të punës dhe mundësi të punojë gjatë uikendeve;
 • Mundësi të udhëtojë në kuadër të shtetit dhe jashtë shtetit për nevojat e organizatës.

Kushte për punë:

Pozita është me orar pune deri në 40 orë në javë.  Kandidatët e selektuar do të angazhohen me nënshkrimin e marrëveshjes për 3 muja, me mundësi për vazhdim.

Paga fillestare do të jetë prej 23. 000 deri në 25.000 denarë neto, me mundësi për rritje në varësi të angazhimeve të projektit dhe rezultatet nga puna gjatë periudhës provuese prej 3 muaj.

Afati dhe mënyra e paraqitjes:

 Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë edhe dokumentet në vijim:

 • Biografi të shkurtë;
 • Letër motivimi;

 

Të gjtihë kandidaturat duhet të arrijnë në postën elektronike në këtë adresë: applications@nms.org.mk me shënim:  Paraqitje për Koordinator për anëtarësi të KRNM-së, më të sovi deri më 28.11.2019, ora 23:59.

 

Mënyra e seleksionimit:

Kandidatët që do të zgjidhen në rrethin e parë, do të ftohen për testim dhe intervistë.  Pritet që personi i përzgjedhur, të fillojë me punë menjëherë pas përfundimit të procesit.  Kandidatët me dokumentacion të pa kompletuar dhe aplikim të dorëzuar pas skadimit të afatit, nuk do të shqyrtohen.

Do të kontaktohen Vetëm kandidatët të cilët do të seleksionohen për intervistë.

*KRNM e mban të drejtën të prolongojë thirrjen nëse mendon se është e nevojshme ta bëjë këtë.

Повеќе