Posts by administrator@nms.org.mk

Повик за номинирање на член на Управен одбор на Национален младински совет на Македонија

logo na bela pozadina

Рок: 29 октомври 2019 година

Во пресрет на редовното годишно Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на член на Управен одбор на НМСМ. Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од раководството на НМСМ.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ улогата на Управниот одбор е претставена преку:

Член 43

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот одбор.

Управниот одбор го сочинуваат 7 (седум) членови, од кои 5 (пет) се избираат од страна на Генералното собрание, додека Претседателот и Потпретседателот на НМСМ се членови на Управниот одбор по функција.

Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.

Работата на членовите на Управен одбор е на волонтерска основа.

Управниот одбор може полноважно да работи доколку на седниците присуствуваат повеќе од половина од неговите членови.

Управниот одбор одржува седници најмалку еднаш месечно.

Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови, освен ако за одделни прашања не е поинаку определено со овој Статут.

Работата на Управниот одбор се регулира со посебен Деловник кој се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број од неговите членови.

Според член 45 од Статутот на НМСМ, Управниот одбор ги има следниве надлежности:

 1. Раководи со НМСМ помеѓу две седници на Собранието;
 2. Ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието;
 3. Распишува конкурс за генерален секретар, го избира и разрешува истиот;
 4. Ги застапува интересите на организацијата и нејзините членки;
 5. Учествува во обезбедувањето на финансиска поддршка за работата на организацијата;
 6. Поднесува извештај за својата работа пред Собранието;
 7. Врши надзор на работата на Секретаријатот;
 8. Предлага измени и дополнувања на Статутот, како и донесување на нов Статут;
 9. Донесува одлуки за формирање на комисии и тела за извршување работи од негова

надлежност;

 1. Донесува правилници и  други  акти  со  кои  поблиску  се  регулираат определени прашања во врска со работата на НМСМ;
 2. Го утврдува износот на годишната членарина;
 3. Именува претставници на НМСМ во други организации, здруженија, органи на власта и меѓународни организации;
 4. Работи во насока на постигнување на целите и остварување на принципите на НМСМ и целокупниот развој на организацијата;
 5. Врши други работи во согласност со овој Статут, интерните акти на НМСМ, позитивно-правните прописи, како и работи кои н се во надлежност на ниту еден друг орган на НМСМ.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.

Пријавувањето се врши со:

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоцна до 29 октомври 2019 година, со назнака:

„Номинација за член на Управен одбор на НМСМ“.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk  или на телефонскиот број +38978 350 531.

Повеќе

ПОВИК за приклучување на организации кон Национален младински совет на Македонија

logo na bela pozadina

ПОВИК 

за приклучување на организации кон 

Национален младински совет на Македонија

Сакате да станете членка на НМСМ и се прашувате како?

Токму за вас отворивме нов повик и ги очекуваме апликациите во пресрет на Генералното собрание на НМСМ во октомври 2019!

На кого се однесува?

 • Младински организации,
 • Организации за млади,
 • Сојузи,
 • Подмладоци на други организации. 

 

Дел од придобивките на членувањето во НМСМ се:

 • Соработка и заедничко делување со организации од целата држава за подобри услови за младите,
 • Вмрежување и партнерство со организации кои имаат ист или сличен делокруг на работа,
 • Учество во процеси при креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите,
 • Можност за застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку соработка со институциите,
 • Развој на капацитетите преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации пред институциите и засегнатите страни,
 • Информации и известувања за можностите и проектите кои ги нудат останатите организации,
 • Промовирање на вашите активности, настани и ресурси преку платформата Млади.мк

Како да аплицирате? 

На applications@nms.org.mk испратете ни ги скенирани документите заедно со пополнетиот образец за прием во членство најдоцна до 10 октомври 2019, до 23:59 часот.

 1. Пополнет образец – барање за прием во членство;
 2. Статут;
 3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
 4. Организациска шема;
 5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години;
 6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на управување;
 7. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно Статутот и внатрешните акти на подносителот;
 8. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во наредниот период, од најмалку 6 месеци.

Потоа нашиот тим ќе дојде на посета кај вас да се запознаеме и да ни кажете повеќе за вашата организација. А одлуката за членство ја донесува Собранието на НМСМ каде што ќе бидете поканети да ја претставите вашата работа на Генералното собрание во октомври 2019.

Во продолжение може да ги прочитате критериумите за полноправно и придружно членство, кои се наоѓаат од член 15 до член 24 од Статутот на НМСМ.

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 15

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 3. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во Статутот на организацијата;
 5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 6. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 16

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 3. Да работат според принципот „од млади за млади”;
 4. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 6. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, односно годишниот финансиски извештај, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Член 17

Доколку организацијата престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ како Младинска организација во смисла на став 3 од член 16 од овој Статут, а ги исполнува критериумите за членство како Организација за млади, Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како Организација за млади.

Организации за млади

Член 18

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 3. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 5. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 6. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 7. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 19

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 3 години;
 3. Во структурата на раководството/извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 5. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 6. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Член 20

Прекатегоризација од полноправна во придружна членка

Доколку организација членка на НМСМ престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ , Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како придружна членка, под услов организацијата да ги исполнува критериумите за придружно членство во смисла на одредбите од овој Статут.

ПРИДРУЖНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 21

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 3. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 6. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 22

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 3. Да работат според принципот „млади за млади“;
 4. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 6. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Организации за млади

Член 23

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како

Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 3. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 5. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 6. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 7. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 24

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 3. Во структурата на раководството/одборот да бидат присутни млади лица;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 5. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 6. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

За секакви прашања обратете се на info@nms.org.mk или на 078 350 531.

Ја очекуваме вашата апликација!

Повеќе

CALL FOR APPLICATIONS (CFA) # CEP-LEAD MK-04

Print

LEAD MK Fellowship Program (Linking, Engagement, Advocacy, Development)
USAID’s Civic Engagement Project (CEP) invites young people (18-25 years old) from North
Macedonia to apply for participation in the fourth year of the LEAD MK Fellowship Program
2019/2020. LEAD MK is a cutting-edge leadership and advocacy program designed to equip
young people with skills, knowledge, and networks that will enable them to become leaders
in advancing public interests at the community, regional, or national level.

The USAID Civic Engagement Project strengthens dialogue between citizens and the
government on important social issues. CEP strengthens constructive engagement by civil
society organizations (CSOs) on policies and issues focused on anti-corruption,
transparency, and rule of law, and increases and sustains youth engagement in public life in
North Macedonia.

The LEAD MK Fellowship Program is designed to stimulate and cultivate each participant’s
unique leadership experience through a “Community of Practice” — a group of people who
share a concern or a passion for something they do (in this case engaging their peers on
important issues) and who learn how to do it better as they interact with each other
regularly and consistently.

USAID’s Civic Engagement Project will select up to 22 young people (18 – 25 years old) to
participate in the project’s 2019/2020 LEAD MK Fellowship Program.

The LEAD MK Program will include the following components: participation in the LEAD MK
Academy; development and implementation of LEAD MK projects; and participation in LEAD
MK personal capacity development and networking activities. USAID’s Civic Engagement
Project will support LEAD MK Program participants through in-kind grants, mentoring
support, and inclusion in a wide variety of targeted youth-focused activities.

Download the full Call for Applications on this LINK and the Application Form on this LINK,
or write to Filip Kulakov at filip.kulakov@nms.org.mk.

DEADLINE FOR SUBMITTING APPLICATIONS: 12:00 o’clock noon, OCTOBER 4, 2019.

USAID’s Civic Engagement Project is implemented by East West Management Institute (EWMI), in partnership
with three local CSOs: the Foundation for Internet and Society Metamorphosis, the Association for Democratic Initiatives (ADI), and the National Youth Council of Macedonia (NYCM).

Повеќе

Повик за проектен асистент

logo na bela pozadina

Национален младински совет на Македонија(НМСМ) има потреба од Проектен/на асистент/ка за ефикасно и ефективно имплементирање на активностите од  Проектот на УСАИД за граѓанско учество како и други организациски и проектни активности.

Опис на работни задачи на Проектен/на асистент/ка:

 • Спроведување на проектни активности во координација со проектен координатор и координатор за комуникација;
 • Подготовка и реализација на логистички активности настани;
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот;
 • Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот;
 • Комуникација со проектни партнери и соработници
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа;
 • Организација, имплементација и поддршка на останати активности на НМСМ;
 • Редовна координација со Генералниот секретар, Управен одбор и останатите членови на секретаријатот за тековни работи и обврски на Секретаријатот.

Потребни знаења и вештини на кандидатите:

 • Високо образование (во тек или завршено);
 • Искуство во подготовка и реализација на настани;
 • Одлично познавање на Microsoft Office алатките, познавање на алатки за дизајнирање и креирање на интерактивни содржини ќе се смета за предност;
 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик.
 • Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
 • Познавање и искуство  со водење на социјални мрежи ;
 • Вештини за обработка на податоци;
 • Познавање на административно – техничките процедури на меѓународните донатори ќе се смета за предност;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и партнери;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р. Македонија ќе се смета за предност;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор за потребите на организацијата.

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно во Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 6 месеци со еден месец пробен период, со можност за продолжување.

Плата: 21,000 денари нето.

Рок и начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

–  Кратка биографија  (CV на македонски јазик);
– Мотивациско писмо на македонски јазик.

На електронската адреса  applications@nms.org.mk  со наслов/назнака [име и презиме] Апликација за работно место – Проектен асистент во НМСМ.

Рокот за поднесување на апликации е 12 септември 2019 година (четврток), до 13:00 часот.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на разговор во периoдот од 16 до 18 септември, 2019 во Скопје. Се очекува селектираното лице да започне со работа најдоцна до 24 септември, 2019 година.

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото е потребно.

Повеќе

KONKURS PËR ANGAZHIM PËR ASISTENT PROJEKTI – MLADIHUB – Digital Youth

logo na bela pozadina

Projekti MLADIHUB – Rini Dixhitale është i implementuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë- ( KRNM) dhe Odën  Ekonomike e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit – MASIT, me mbështetje të Ambasadës Britaneze në Shkup.

Qëllimi i këtij projekti është që të avancojë aftësitë dixhitale tek të rinjtë, pjesëmarrjen e tyre në shoqëri, si dhe punësimin e tyre duke ofruar trajnime  dhe akademi për aftësi dixhitale në këmbim të shërbimeve dhe punëve vullnetare dhe të dobishme për shoqerinë. Varësisht prej aftësive, interesit dhe nevojave të komuniteteve ku jetojnë, të rinjtë do të duhet të marrin pjesë në nismat e komunitetit, duke përfituar kupon për pjesëmarrje në trajnimet dixhitale dhe të lehta. Deri ne fund të projektit, të rinjtë do të kenë një platformë dhe mbështetje  per t’I fituar dhe përmirësuar aftësitë dixhitale dhe të përgjigjën ndaj transformmimit dixhital të ekonomisë.  Kjo do të përmirsojë mundësitë e tyre për punësim, do të promovojë inovacione si dhe do të mbështet zhvillimin ekonomik te Republikës së Maqedonisë  Veriore.  

Përshkrim i detyrave të punës kryesore:

·  Implementim të aktiviteteve të projektit me koordinim të projekt koordinatorit dhe koordinatorit per komunikim

·  Përgaditje dhe zbatim  të aktiviteteve logjistike dhe ngjarjeve të ndryshme

·  Pëgaditje e përmbajtjes për të rritur dukshmërinë e aktiviteteve të projektit

·  Organizim dhe pjesëmarrje në trajnime dhe takime që janë pjesë e projektit

·  Komunikim me partnerët dhe organizatat e projektit

·  Përgatije të raporteve për aktivitetet e organizuar dhe punën personale

·  Organizim, implementim  dhe mbështetje e aktiviteteve të KRNM

·  Komunikim I rregullt me Sekretarin e përgjithsëm, Bordin drejtues, anëtarët e tjerë të sekretariatit në lidhje me punët aktuale dhe përgjegjësitë e sekretariatit.

Njohuri të nevojshme të kandidatëve 

·  Arsimim të lartë (në vazhdim apo i mbaruar);

·  Përvojë në përgaditje dhe realizim e evenimenteve;

·  Njohuri të avancuara në MSOffice, njohja e programeve për dizajn dhe krijim të përmbajtjeve interaktive do të konsiderohet si përparësi;

·  Aftësi të shkelqyera komunikimi në nivel të lart në gjuhën angleze;

·  Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;

·  Njohuri dhe përvoj në menaxhim të rrjete sociale;

·  Aftësi për përpunim të të dhënave;

·  Njohuri në procedurat administrative- teknike me dontator ndërkombëtarë ( do të konsiderohet si përparësi);

·  Aftësi  të punës në ekip, ndër presion dhe me afate të caktuara;

·  Aftësi për komunikim me organizata tjera, furnitorë, dhe partnerët;

·  Njohuri të punës të KRNM, si dhe sekorit civil ne R.M.V;

·  Anëtarësi në organizata, apo anëtarë në KRNM do të konsiderohet si përparësi;

·  Proaktivitet dhe performancë e lartë me mbikqyrje minimale;

·  Mundësi për të punuar gjatë fundjavave ;

Kushtet për punë:

Pozita është me orar të plotë të punës (40 orë në javë), në Shkup. Kandidatët e përzgjedhur do të angazhohen  me nënshkrimin të kontatës për (6 muaj) me mundësi për vazhdim.

Shuma e pagës:  21.000 denarë – neto shuma.

Afati i dorëzimit të aplikimeve është 10 Shtator 2019, deri në ora 23:59

Kandidati I zgjedhur do të fillojë me punë jo më vonë se 20 Shtator.

 Të gjithë aplikimet duhet të mbërijnë në postën elektronike në adresën: applications@nms.org.mk.

 Të gjitha kandidatët do të duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:

Biografi të shkurtër ( CV në gjuhën maqedonase)

Letër motivimi ( në gjuhën maqedonase) në adresën: applications@nms.org.mk. me shënim emër mbiemër – MLADIHUB Digital Youth

*Vetëm kandidatët të cilët do të përzgjidhen për intervistë do të kontaktohen.

*Aplikimet pas afatit të caktuar nuk do të meren parasysh.

Повеќе

ОГЛАС ЗА АНГАЖМАН – Проектен/на асистент/ка – MLADIHUB – Digital Youth

logo na bela pozadina

 

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, поддржан од Британската амбасада Скопје. 

Целта на проектот е да ги унапреди дигиталните вештини на младите луѓе и да ја зголеми нивната вработливост, преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. До крајот на проектот, младите луѓе во нашата земја ќе имаат платформа и поддршка за да ги добијат иподобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација на економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со тоа  ќе го поддржи економскиот развој на Република Северна Македонија.

 

Опис на главните работни задачи

 • Спроведување на проектни активности во координација со проектен координатор и координатор за комуникација;
 • Подготовка и реализација на логистички активности настани;
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот;
 • Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот;
 • Комуникација со проектни партнери и соработници
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа;
 • Организација, имплементација и поддршка на останати активности на НМСМ;
 • Редовна координација со Генералниот секретар, Управен одбор и останатите членови на секретаријатот за тековни работи и обврски на Секретаријатот.

 

Потребни знаења и вештини на кандидатите:

 • Високо образование (во тек или завршено);
 • Искуство во подготовка и реализација на настани;
 • Одлично познавање на Microsoft Office алатките, познавање на алатки за дизајнирање и креирање на интерактивни содржини ќе се смета за предност;
 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик.
 • Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
 • Познавање и искуство  со водење на социјални мрежи ;
 • Вештини за обработка на податоци;
 • Познавање на административно – техничките процедури на меѓународните донатори ќе се смета за предност;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и партнери;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р. Македонија;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор за потребите на организацијата.

 

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно во Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 6 месеци, со можност за продолжување.

Плата: 21,000 денари нето.

Рок и начин на пријавување:

Рок на аплицирање до 10 септември, 2019 година, 23:59 часот;

Избраниот кандидат ќе започне со работа најдоцна до 20ти септември

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

–  Кратка биографија  (CV на македонски јазик);

– Мотивациско писмо на македонски јазик.

На електронската адреса  applications@nms.org.mk  со наслов/назнака [име и презиме] – Mladihub Digital Youth 

*Само селектираните лица за интервју ќе бидат известени.

*Сите апликации по наведениот рок нема да бидат земени во предвид

Повеќе

SHPALLJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

logo na bela pozadina

Në pajtim me nenin 61 dhe 64 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, mori vendim për:

 

SHPALLJE

PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Afati dhe mënyra e paraqitjes

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentacionin si vijon:

– Biografi të shkurtër;

– Letër motivimi;

Të gjithë kandidaturat duhet të mbërijnë në postën elektronike në adresën:

 applications@nms.org.mk

Me shënim: Paraqitje për Sekretar të përgjithshëm të KRNM-së

Afati i dorëzimit të kandidaturave është 06.09.2019, deri në ora 23:59

Detyrat kryesore të pozitës së Sekretarit të përgjithshëm:

 1. Udhëheqje me Zyrën ekzekutive të KRNM-së;
 1. Përfaqësim dhe prezantim i KRNM-së;
 1. Zbatim i politikave të KRNM-së në drejtim të realizimit të misionit dhe vizionit të KRNM-së;

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të përgjithshëm:

E përfaqëson dhe prezanton KRNM-në në qarkullimin juridik dhe ndaj personave të tretë;

Udhëheq me mjetet e KRNM-së në pajtim me mundësitë dhe me dispozitat ligjore pozitive si dhe me rreguloret e brendshme dhe rregullativat e KRNM-së;

E zbaton politikën, konkluzionet dhe vendimet e miratuara nga Bordi drejtues ose Kuvendi;

Bashkëpunon me anëtarët e Bordit drejtues për çështje në lidhje me realizimin e programit, vendimeve dhe akte të tjera të organeve të KRNM-së dhe çështje të tjera nga fusha e punës rrjedhëse së KRNM-së;

I përcakton ekipet e punës të cilët do të përgatisin dhe zbatojnë projektet dhe programet e KRNM-së dhe e ndjek zbatimin e tyre;

E propozon strukturën organizative të zyrës ekzekutive / Sekretariatin Bordit drejtues, e përcakton dhe zbaton politikën e resurseve njerëzore të zyrës ekzekutive, si dhe politikën e motivimit dhe sanksionimit;

Është përgjegjës/e për përpilimin dhe parashtrimin e raportit vjetor programor te Boordi drejtues i KRNM-së. Është përgjegjës për parashtrimin e raporteve financiare deri te Bordi drejtues i KRNM-së, të cilin e përpilon udhëheqësi financiar në KRNM;

E koordinon procesin e grumbullimit të mjeteve fiannciare për KRNM;

Udhëheq me procesin e përpilimit të planeve strategjike, vjetore dhe aksionare të organizatës në bashkëpunim me Bordin drejtues;

Është përgjegjës/e për realizimin e Planit strategjik dhe Programin vjetor të KRNM-së;

E koordinon përpilimin e projekteve, buxhetit programor dhe buxhetin e vetëm organizativ, raportet financiare për donatorët;

Aprovon përllogaritjet për pagesën e pagave për të punësuarit dhe mban evidencë për plotësimin në kohë të të gjtiha obligimeve ligjore në lidhje me punën financiare administrative;

E udhëheq zhvillimin institucional dhe forcimin e kapaciteteve të personelit të KRNM-së në bashkëpunim me Bordin drejtues;

E koordinon punën e koordinatorëve dhe anëtarëve të tjerë të Sekretariatit;

Gjatë punësimit në KRNM, jep propozim për kandidat tek Bordi drejtues i KRNM-së;

Në marrëveshje me Bordin drejtues kryen edhe detyra të tjera dhe ndërmerr përgjegjësi të cilat janë në kuadër të pozitës dhe janë parashikuar me Statutin dhe rregulloret e KRNM-së;

Njohuri të nevojshme dhe shkathtësi të kandidatëve për Sekretar të përgjithshëm

Kualifikime:

 • Arsim të lartë në shkencat shoqërore (i nevojshëm)
 • Minimum 3 vjet përvojë pune përkatëse ( e nevojshme)

 Njohuri specifike dhe përvoja në lidhje me pozitën përkatëse:

 • Udhëheqje fiannciare ( e nevojshme);
 • Menaxhim të burimeve njerëzore ( e nevojshme);
 • Menaxhmet programor dhe projektues të projekteve afatgjata të financuara nga donatorë ndërkombëtarë ( e nevojshme);
 • Njohje e gjuhës angleze ( e nevojshme);
 • Përvojë pune përkatëse në llojet e organizatave-rrjeteve ( e preferueshme);
 • Njohje e menaxhimit organizativ dhe zhvillimit institucional (e nevojshme).

Karakteristika dhe shkathtësi personale:

-Shkathtësi lideri ( e nevojshme);

-Profesionalizëm dhe përkushtim ( e nevojshme);

-Shkathtësi komunikimi ( e nevojshme);

-Punë nën stres dhe me afate të shkurta kohore ( e nevojshme);

-Transparencë (e nevojshme);

-Punë në ekip ( e nevojshme);

-Lojalitet ndaj organizatës dhe qëllimeve të saj ( e nevojshme);

-Shkathtësi për prezantim ( e nevojshme );

-Shkathtësi për negociata ( e  nevojshme);

-Përkushtim ndaj kyçjes së grupeve të synuara ( e nevojshme ).

Kushte për punë:

Pozita është me orar të plotë të punës ( 40 orë në javë), me punë të përkohshme për fundjavë dhe përfshin udhëtime.  Kontrata startuese është (3 muaj) me periudh testuese.

Mandati i Sekretarit të përgjithshëm është 3 vjet me mundësi për ri zgjedhje.

Shuma e pagës:  47,816 denarë – 61,609 denarë, bruto shuma.

Mënyra e seleksionimit:

Kandidatët të cilët do të para – seleksionohen, do të fothen për bisedë nga Bordi drejtues i KRNM-së.  Pritet që personi i seleksionuar të fillojë me punë menjëherë pas marrjes së vendimit të Bordit drejtues të KRNM-së, jo më vonë se 23 Shtator.

Afati i dorëzimit të kandidaturave është 06.09.2019, deri në ora 23:59 Të gjithë kandidaturat duhet të mbërijnë në postën elektronike në adresën: applications@nms.org.mk.

Vetëm kandidatët të para – seleksionuar do të njoftohen për rezultatet.

Повеќе

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

logo na bela pozadina

Согласно член 61 и 64 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија, Управниот одбор на Националиот младински совет на Македонија донесе одлука за распишување на:

ОГЛАС

ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

– Кратка биографија;

– Мотивациско писмо;

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:

applications@nms.org.mk

со назнака: Пријава за Генерален секретар на НМСМ

Рокот за поднесување на сите кандидатури е 06.09.2019, до 23:59 часот.

Главни задачи на позицијата Генерален секретар:

 1. Раководење со Извршната канцеларија на НМСМ;
 2. Претставување и застапување на НМСМ;
 3. Спроведување на политиките на НМСМ во насока на остварување на мисијата и визијата на НМСМ

Задачи и одговорности на Генералниот секретар:

Го претставува и го застапува НМСМ во правниот промет и кон трети лица;

Раководи со средствата на НМСМ согласно можностите и потребите и во согласност со позитивните законски прописи и со внатрешните правилници и регулативи на НМСМ;

Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Управниот одбор или Собранието;

Соработува со членовите на Управниот одбор за прашања во врска со реализацијата на програмата, одлуките и останатите акти на органите на НМСМ и други прашања од областа на тековното работење на НМСМ;

Ги определува работните тимови кои ќе ги подготвуваат и спроведуваат проектите и програмите на НМСМ и го следи нивното спроведување;

Ја предлага организациската структура на извршната канцеларија/Секретаријатот

на Управниот одбор Ја одредува и спроведува политиката за човечки ресурси на извршната канцеларија, како и политиката на мотивација и санкционирање;

Одговорен/на е за изготвување и поднесување на годишниот програмски извештај до управниот одбор на НМСМ. Одговорен е за поднесување на финансискиот извештај до управниот одбор на НМСМ, кој го подготвува финасискиот раководител во НМСМ;

Го координира процесот на прибирање на финансиски средства за НМСМ;

Раководи со процесот на изработка на стратешки, годишен и акциони планови на организацијата во соработка со Управниот одбор;

Одговорен/на е за спроведување на Стратешкиот план и Годишната програма на НМСМ;

Го координира изготвувањето на проектните, програмските буџети и единствениот организациски буџет, финансиските извештаи до донаторите;

Ги одобрува пресметките за исплата на плати на вработените и води сметка за навремено исполнување на сите законски обврски поврзани со административно финансиското работење;

Го раководи институционалниот развој и јакнењето на капацитетите на персоналот на НМСМ во соработка со Управниот одбор;

Ја координира работата на координаторите и останатите членови на Секретаријатот;

При вработувања во НМСМ, дава предлог за кандидат до Управниот одбор на НМСМ;

Во договор со Управниот одбор извршува и други задачи и презема одговорности кои се во рамки на позицијата и предвидени со Статутот и правилниците на НМСМ.

Потребни знаења и вештини на кандидатите за Генерален Секретар

Квалификации:

 • Задолжително високо образование (пожелно во oбласт на  општествени науки)
 • Минимум 3 години соодветно работно искуство (неопходно)

 

Специфични знаења и искуства поврзани со соодветната позиција:

 • Финансиско раководење (неопходно);
 • Менаџмент на човечки ресурси (неопходно);
 • Програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансисирани од меѓународни донатори (неопходно);
 • Познавање на англиски јазик (неопходно); 
 • Искуство во мрежни типови на организации (пожелно);
 • Познавање на организациски менаџмент и институционален развој (неопходно).

Лични карактеристики и вештини:

 • Лидерски вештини (неопходно);
 • Професионалност и посветеност (неопходно);
 • Комуникациски вештини (неопходно);
 • Работа со куси  временски рокови (неопходно);
 • Транспарентност (неопходно);
 • Тимска работа (неопходно);
 • Лојалност кон организацијата и нејзините цели (неопходно);
 • Презентирачки вештини (неопходно);
 • Преговарачки вештини (неопходно);
 • Посветеност кон вклучување на целните групи (неопходно).

Услови за работа:

Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно, со 3 месеци пробен период), повремена работа за викенди и вклучува патување.

Мандатот на Генералниот секретар е 3 години со можност за реизбор.

Износ на плата:  од 47816 денари до  61609 денари, бруто сума, во зависност од искуство.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат пред-селектирани, ќе бидат поканети на разговор со Управниот одбор на НМСМ. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по донесената одлука на Управниот одбор на НМСМ, но не покасно од 23 септември 2019 година. 

Рокот за поднесување на кандидатури е 06.09.2019, до 23:59 часот. Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk.

Само пред-селектираните кандитати ќе бидат известени за резултатите.

Повеќе

МЛАДИХАБ – Дигитална младина

IMG_4225

По повод Меѓународниот ден на младите – 12 Август, Националниот младински совет на
Македонија со особена чест ја најавува промоцијата на проектот “МЛАДИХАБ – Дигитална
младина

MLADIHUB е новиот проект на Националниот младински совет на Македонија кој има цел развој и унапредување на дигиталните вештини кај младите од 15-29 години во размена за општокорисна работа. Во соработка со Стопанската комора за информатички и комуникациски технолгии – МАСИТ,  програмата на MLADIHUB центарот  ќе цели за премостување на јазот помеѓу потребите за дигитални вештини, јавниот сектор и потенцијалот на младите  во нашата земја.    Во зависност од нивните вештини, интереси и потреби во општините каде што живеат, младите ќе треба да учествуваат во различни општокорисни активности и со тој начин ќе се здобијат со ваучер за учество и следење на обуките. Во моментов се спроведуваат два  вида на истражувања меѓу кои  истражувањето за барањата на пазарот за дигитални вештини и врз основа на добиените податоци ќе се дизајнираат и програмите од страна на НМСМ и МАСИТ. Од друга страна пак,  од податоците добиени од  истражувањето  за потребите за општокорисна работа ќе се разгледаат можностите за спроведување на програма   каде младите ќе можат да учествуваат во активности за позитивен придонес во општеството.

Повеќе детали и информации околу програмата, времетрањето на обуките и начинот на аплицирање ќе бидат објавени наскоро на сите канали за комуникација на НМСМ и MLADIHUB.

Овој проект е подржан од Британската амбасада во Скопје и Фондот за добро владеење УКАИД,  имплементиран од стана на НМСМ и МАСИТ со поддршка на Претседателот на Република Северна Македонија.

Повеќе

Повик за доставување на понуди за одржување на Веб- страници

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01 white

Национален младински совет на Македонија за потребите на одржувањето на Веб -страниците http://www.nms.org.mk и https://www.mladi.mk/ со цел нивно осовременување и доближување  до младите, објавува повик за деловна соработка со вршител на Web Developing услуги.

http://www.nms.org.mkОваа веб страница претставува онлајн платформа на најголемото претставничко тело на младите во државата и истата има за цел да ги информира младите за значењето на НМСМ, за составот и структурата на НМСМ, за организациите членки и за тековната работа на организацијата.

https://www.mladi.mk/ – Оваа веб страница претставува платформа која служи како агрегатор на можности и информации за работа, образование, волонтерство, конкурси и настани за младите во државата.

 • Опис на работни задачи:

          Доработка/редизајн на веб страните, согласно со потребите на организацијата

          Редовно месечно одржување и ажурирање на плагини

          Време на одзив: максимум 24 часа од повик (со исклучок на итни интервенции)

          Директна техничка поддршка

 • Времетраење:

Националниот младински совет на Македонија со понудувачот на услугата ќе потпише договор од  6 месеци со можност за продолжување

 •  Дополнителни информации:

Избраниот понудувач ќе одговара на тимот задожен за комуникации во секретаријатот на НМСМ.

 •  Начин на аплицирање и рокови:

Сите заинтересирани субјекти во рамки на својата апликација треба да достават портфолио со референтна листа  и финансиска понуда најдоцна до 14.07.2019 на applications@nms.org.mk со назнака ,,Понуда за одржување на Веб- страници‘‘

Повеќе