Posts by administrator@nms.org.mk

OPEN CALL FOR SELECTION OF THE SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL YOUTH COUNCIL OF MACEDONIA

logo-na-bela-pozadina (1)

Pursuant to Articles 61 and 64 of the Statute of the National Youth Council of Macedonia, the Governing Board of the National Youth Council of Macedonia has decided to announce:

OPEN CALL FOR SELECTION OF THE SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL YOUTH COUNCIL OF MACEDONIA

Method of application and deadline

All interested candidates should submit the following documents:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • Motivational letter;
 • At least two reference letters from previous employers/persons familiar with the applicant’s work

All applications must be received by e-mail at the following address: applications@nms.org.mk with subject: Application for Secretary General of the NYCM

The deadline for submitting all applications is April 19, 2020, 23:59h.

Key tasks of the position of Secretary General:

 • Management of the Secretariat of the NYCM;
 • Representation and advocacy of the NYCM;
 • Implementing the policies of the NYCM in order to achieve the mission and vision of the NYCM

Duties and responsibilities of the Secretary General:

 • Represents and advocates the NYCM in legal meters to third parties;
 • Manages the funds of the NYCM in accordance with the possibilities and needs and in accordance with the positive legal rules and the internal regulations and rule books of the NYCM;
 • Implements the policy, conclusions and decisions adopted by the Governing Board or the Assembly;
 • Cooperates with the members of the Governing Board on issues related to the implementation of the program, decisions and other acts of the bodies of the NYCM and other issues in the field of the current operation of the NYCM;
 • Determines the working teams that will prepare and implement the projects and programs of the NYCM and monitors their implementation;
 • Proposes the organizational structure of the Secretariat
 • Determines and implements the human resources policy of the executive office, as well as the policy of motivation and sanctioning;
 • He / she is responsible for preparing and submitting the annual program report to the Governing Board of the NYCM. He is responsible for submitting the financial report to the Governing Board of the NYCM, which is prepared by the financial manager of the NYCM;
 • Coordinates the process of raising funds for the NYCM;
 • Manages the process of preparation of strategic, annual and action plans of the organization in cooperation with the Governing Board;
 • Is responsible for the implementation of the Strategic Plan and the Annual Program of the NYCM;
 • Coordinates the preparation of project, program budgets and the single organizational budget, financial statements to donors;
 • Approves the calculations for the payment of salaries to the employees and takes care of the timely fulfillment of all legal obligations related to the administrative and financial operations;
 • Manages the institutional development and strengthening of the capacities of the staff of the NYCM in cooperation with the Management Board;
 • Coordinates the work of coordinators and other members of the Secretariat;
 • When hiring in the NYCM, gives a proposal for a candidate to the Board of Directors of the NYCM;
 • In agreement with the Governing Board, performs other tasks and assumes responsibilities that are within the position framework and provided by the Statute and the rule books of the NYCM.

Required knowledge and skills of candidates for Secretary General

Qualifications:

 • Minimum 3 years of relevant work experience in civil society and / or project management cycle (necessary)
 • Higher education will be considered an advantage (desirable)
 • Work experience in a managerial position will be considered an advantage (desirable)

Specific knowledge and experience related to the respective position:

 • Financial management (necessary);
 • Human Resource Management (necessary);
 • Program and project management of long-term projects funded by international donors (necessary);
 • Knowledge of English (necessary);
 • Knowledge of Albanian language (desirable);
 • Experience in network types of organizations (desirable);
 • Knowledge of organizational management and institutional development (necessary).

Personal characteristics and skills:

 • Leadership skills (necessary);
 • Professionalism and commitment (necessary);
 • Communication skills (necessary);
 • Work with short deadlines (necessary);
 • Transparency (necessary);
 • Teamwork (necessary);
 • Loyalty to the organization and its goals (necessary);
 • Presentation skills (necessary);
 • Negotiation skills (necessary);
 • Commitment to target groups involvement (necessary).

Working conditions:

The position is full-time (40 hours per week, with a 3-month trial period), occasional weekend work and includes travel.

The term of office of the Secretary General is 3 years with the possibility of re-election.

Salary amount: from 48,112 denars to 67,278 denars, gross amount, depending on experience.

Selection method:

Candidates who will be pre-selected will be invited for an interview with the Governing Board of the NYCM. The selected person is expected to start working immediately after the decision of the Management Board of the NYCM, but not later than 15.05.2020.

The deadline for submitting all applications is April 19, 2020, 23:59h. All applications must be sent by e-mail at the following address: applications@nms.org.mk

Only pre-selected candidates will be notified of the results.

Повеќе

THIRJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

logo-na-bela-pozadina (1)

Në pajtueshmëri me nenet 61 dhe 64 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi Drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë ka vendosur të shpall:

THIRJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Afati dhe mënyra e aplikimit

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • biografi e shkurtër;
 • Letër motivimi;
 • Së paku dy rekomandime nga punëdhënësit / personat e mëparshëm të cilët janë njohur me punën e aplikantit

 

Të gjitha kandidaturat duhet të dërgohen me postë elektronike në adresën e mëposhtme: applications@nms.org.mk me indikacionin: Aplikimi për Sekretar Gjeneral të KRNM

Afati i fundit për paraqitjen e të gjitha aplikimieve është 19 Prill 2020, 23:59.

Detyrat kryesore të pozicionit të Sekretarit të Gjeneral:

 • Menaxhimi i Sekretariatit të KRNM;
 • Përfaqësimi dhe avokimi i KRNM;
 • Zbatimi i politikave të KRNM me qëllim të arritjes së misionit dhe vizionit të KRNM

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit Gjeneral:

 • Prezanton dhe përfaqëson KRNM në transaksione ligjore ndaj palëve të treta;
 • Menaxhon fondet e KRNM-së në përputhje me mundësitë dhe nevojat dhe në përputhje me rregulloret pozitive ligjore dhe rregulloret e brendshme dhe rregulloret e KRNM;
 • Zbaton politikën, konkluzionet dhe vendimet e miratuara nga Bordi i Drejtuesve ose Kuvendit;
 • Bashkëpunon me anëtarët e Bordit Drejtues për çështje që lidhen me zbatimin e programit, vendime dhe akte të tjera të organeve të KRNM dhe çështje të tjera në fushën e punës aktuale të KRNM;
 • Përcakton ekipet e punës që do të përgatisin dhe zbatojnë projektet dhe programet e KRNM dhe monitoron zbatimin e tyre;
 • Propozon strukturën organizative të Sekretariatit
 • Përcakton dhe zbaton politikën e burimeve njerëzore të zyrës ekzekutive, si dhe politikën e motivimit dhe sanksionimit;
 • Përgjegjës-e për përgatitjen dhe paraqitjen e raportin e programit vjetor para Bordit të Drejtues të KRNM. Ai/Ajo është përgjegjës për paraqitjen e raportit financiar pranë Bordit Drejtues të KRNM, i cili përgatitet nga menaxherin financiar KRNM;
 • Koordinon procesin e mbledhjes së fondeve për KRNM;
 • Menaxhon procesin e përgatitjes së planeve strategjike, vjetore dhe të veprimit të organizatës në bashkëpunim me Bordin Drejtues;
 • Përgjegjës-e për zbatimin e Planit Strategjik dhe Programit Vjetor të KRNM;
 • Koordinon përgatitjen e projektit, buxhetet e programeve dhe buxhetin e vetëm organizativ, raportet financiare për donatorët;
 • Miraton llogaritjet për pagimin e pagave për të punësuarit dhe merr parasysh përmbushjen në kohë të të gjitha detyrimeve ligjore që lidhen me punët administrative dhe financiare;
 • Menaxhon zhvillimin institucional dhe forcimin e kapaciteteve të stafit të KRNM në bashkëpunim me Bordin e Menaxhimit;
 • Koordinon punën e koordinatorëve dhe anëtarëve të tjerë të Sekretariatit;
 • Gjatë punësimit në KRNM, i jep një propozim për një kandidat Bordit Drejtues të KRNM;
 • Në marrëveshje me Bordin Drejtues, kryen detyra tjera dhe merr përgjegjësi që janë brenda pozicionit dhe të parashikuara nga Statuti dhe rregullat e KRNM.

 

Njohuri dhe aftësi të kërkuara të kandidatëve për Sekretar Gjeneral:

Kualifikimet:

 • Minimum 3 vjet përvojë pune përkatëse në sektorin civil dhe / ose menaxhimin të projekteve (domosdoshmërisht)
 • Arsimi i lartë do të konsiderohet avantazh (mundësisht)
 • Përvoja e punës në një pozicion menaxherial do të konsiderohet avantazh (mundësisht)

Njohuri dhe përvojë specifike në lidhje me pozicionin përkatës:

 • Menaxhimi financiar (domosdoshmërisht);
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore (domosdoshmërisht);
 • Programi dhe menaxhimi i projekteve të projekteve afatgjata të financuara nga donatorët ndërkombëtarë (domosdoshmërisht);
 • Njohuri për gjuhën angleze (domosdoshmërisht);
 • Njohuri për gjuhën shqipe (mundësisht);
 • Përvojë në llojet e organizatave të rrjetit (mundësisht);
 • Njohuri për menaxhimin organizativ dhe zhvillimin institucional (domosdoshmërisht).

Karakteristikat dhe aftësitë personale:

 • Aftësi drejtuese (domosdoshmërisht);
 • Profesionalizëm dhe angazhim (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi komunikimi (domosdoshmërisht);
 • Punë në afate të shkurtra (domosdoshmërisht);
 • Transparencë (domosdoshmërisht);
 • Punë ekipore (domosdoshmërisht);
 • Besnikëri ndaj organizatës dhe qëllimeve të saj (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi në prezantim (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi negociuese (domosdoshmërisht);

 

Kushtet e punës:

Pozicioni është me orar të plotë (40 orë në javë, me një periudhë prove 3-mujore), ndonjëher kërkohet të punohet gjatë fundjavs dhe përfshin udhëtime.

Mandati i Sekretarit gjeneral është 3 vjet me mundësinë e rizgjedhjes.

Shuma e pagës: nga 48,112 denarë në 67,278 denarë, shumë bruto, në varësi të përvojës.

 

Metoda e zgjedhjes:

Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur paraprakisht do të ftohen për një intervistë me Bordin Drejtues të KRNM. Personi i përzgjedhur pritet të fillojë punën menjëherë pas vendimit të Bordit Drejtues të KRNM, por jo më vonë se 15.05.2020.

Afati i fundit për paraqitjen e kandidaturave është 19.04.2020, deri në 23:59. Të gjitha kandidaturat duhet të dërgohen me postë elektronike në adresën e mëposhtme: applications@nms.org.mk

Vetëm kandidatët e selektuar për intervistë do të njoftohen për rezultatet.

 

 

Повеќе

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

logo-na-bela-pozadina (1)

Согласно член 61 и 64 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија, Управниот одбор на Националиот младински совет на Македонија донесе одлука за распишување на:

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

 • Кратка биографија;
 • Мотивациско писмо;
 • Најмалку две препораки од претходни работодавачи/лица коишто се запознаени со работата на апликантот

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk  со назнака: Пријава за Генерален секретар на НМСМ

Рокот за поднесување на сите кандидатури е 19.04.2020г, 23:59 часот.

Главни задачи на позицијата Генерален секретар:

 • Раководење со Секретаријатот на НМСМ;
 • Претставување и застапување на НМСМ;
 • Спроведување на политиките на НМСМ во насока на остварување на мисијата и визијата на НМСМ

Задачи и одговорности на Генералниот секретар:

 • Го претставува и го застапува НМСМ во правниот промет и кон трети лица;
 • Раководи со средствата на НМСМ согласно можностите и потребите и во согласност со позитивните законски прописи и со внатрешните правилници и регулативи на НМСМ;
 • Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Управниот одбор или Собранието;
 • Соработува со членовите на Управниот одбор за прашања во врска со реализацијата на програмата, одлуките и останатите акти на органите на НМСМ и други прашања од областа на тековното работење на НМСМ;
 • Ги определува работните тимови кои ќе ги подготвуваат и спроведуваат проектите и програмите на НМСМ и го следи нивното спроведување;
 • Ја предлага организациската структура на Секретаријатот
 • Ја одредува и спроведува политиката за човечки ресурси на извршната канцеларија, како и политиката на мотивација и санкционирање;
 • Одговорен/на е за изготвување и поднесување на годишниот програмски извештај до управниот одбор на НМСМ. Одговорен е за поднесување на финансискиот извештај до управниот одбор на НМСМ, кој го подготвува финасискиот раководител во НМСМ;
 • Го координира процесот на прибирање на финансиски средства за НМСМ;
 • Раководи со процесот на изработка на стратешки, годишен и акциони планови на организацијата во соработка со Управниот одбор;
 • Одговорен/на е за спроведување на Стратешкиот план и Годишната програма на НМСМ;
 • Го координира изготвувањето на проектните, програмските буџети и единствениот организациски буџет, финансиските извештаи до донаторите;
 • Ги одобрува пресметките за исплата на плати на вработените и води сметка за навремено исполнување на сите законски обврски поврзани со административно финансиското работење;
 • Го раководи институционалниот развој и јакнењето на капацитетите на персоналот на НМСМ во соработка со Управниот одбор;
 • Ја координира работата на координаторите и останатите членови на Секретаријатот;
 • При вработувања во НМСМ, дава предлог за кандидат до Управниот одбор на НМСМ;
 • Во договор со Управниот одбор извршува и други задачи и презема одговорности кои се во рамки на позицијата и предвидени со Статутот и правилниците на НМСМ.

Потребни знаења и вештини на кандидатите за Генерален Секретар

Квалификации:

 • Минимум 3 години соодветно работно искуство во граѓански сектор и/или во раководење на проектен циклус (неопходно)
 • Високо образование ќе се смета за предност (пожелно)
 • Работно искуство на раководна позиција ќе се смета за предност (пожелно)

Специфични знаења и искуства поврзани со соодветната позиција:

 • Финансиско раководење (неопходно);
 • Менаџмент на човечки ресурси (неопходно);
 • Програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансисирани од меѓународни донатори (неопходно);
 • Познавање на англиски јазик (неопходно);
 • Познавање на албански јазик (пожелно);
 • Искуство во мрежни типови на организации (пожелно);
 • Познавање на организациски менаџмент и институционален развој (неопходно).

Лични карактеристики и вештини:

 • Лидерски вештини (неопходно);
 • Професионалност и посветеност (неопходно);
 • Комуникациски вештини (неопходно);
 • Работа со куси временски рокови (неопходно);
 • Транспарентност (неопходно);
 • Тимска работа (неопходно);
 • Лојалност кон организацијата и нејзините цели (неопходно);
 • Презентирачки вештини (неопходно);
 • Преговарачки вештини (неопходно);
 • Посветеност кон вклучување на целните групи (неопходно).

Услови за работа:

Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно, со 3 месеци пробен период), повремена работа за викенди и вклучува патување.

Мандатот на Генералниот секретар е 3 години со можност за реизбор.

Износ на плата:  од 48 112 денари до  67 278 денари, бруто сума, во зависност од искуство.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат пред-селектирани, ќе бидат поканети на разговор со Управниот одбор на НМСМ. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по донесената одлука на Управниот одбор на НМСМ, но не подоцна од 15.05.2020г.

Рокот за поднесување на кандидатури е 19.04.2020, до 23:59 часот. Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk

Само пред-селектираните кандитати ќе бидат известени за резултатите.

Повеќе

Нами Исаки, дел од Советодавниот одбор за млади при Советот на Европа

NamiPhoto

Националниот Младински Совет на Македонија го честита изборот на Нами Исаки, извршен директор на нашата организација-членка Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД), во Советодавниот одбор за млади при Советот на Европа, и му посакува успешен мандат.

Советодавниот одбор за млади при Советот на Европа претставува партнер од невладиниот сектор во ко-менаџмент структурата на Советот на Европа кој ги поставува стандардите и приоритетите за младинскиот сектор и дава препораки за идни приоритети, програми и буџети.

Горди сме дека младинскиот сектор во нашата држава придонесува кон развој на успешни млади луѓе кои се препознаени за својата работа и активизам на европско ниво и пошироко!

Повеќе

Андреа Угриноска назначена за претседавач на Комитет за млади при Совет на Европа

_uploads_thumbs_resize_800x420_415336

Андреа Угриноска, претседателка на Советот за човекови права на ЛДП, е избрана за претседавач на советодавниот Комитет за млади при Советот на Европа, кој е дел од институционалниот систем со управување на младинска политика на најстарата паневропска институција – заштитник на демократијата и човековите права на континентот.

– Од се срце и честитам на Андреа и и посакувам успех. Нејзиниот избор одлично се вклопува во серијалот на добри вести од НАТО, ЕУ а еве сега и од Советот на Европа. Горди сме на квалитетниот кадар кој докажува меѓународни признанија и придонесува за угледот на нашата татковина, изјави Горан Милевски, претседател на ЛДП.

– Тешко е да се остане позитивен и да се прослави овој успех во вакви тешки времиња. Сепак, чувствувам огромна чест и благодарност за можноста да влијаам на општеството во времиња кога верувам дека тоа е најмногу потребно, вели Андреа Угриноска по нејзиниот избор.

Андреа Угриноска е од Скопје, моментално живее и работи во Лондон каде претходно беше Извршна Директорка на Светската Федерација на Либерална Младина – IFLRY, чиј е полноправен член на Либерално-демократската младина. Пред заминувањето во Лондон, Андреа беше во Управниот одбор на Националниот Младински Совет на Македонија (НМСМ).

Либерално-демократска партија

Повеќе

Отворен повик за пријавување за Комисија за членство на Национален младински совет на Македонија

logo-na-bela-pozadina (1)

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од Комисијата за членство на НМСМ.

Секој кандидат кој има желба да биде дел од ова работно тело на советот, својата кандидатура ќе ја претстави пред Собранието на НМСМ. Оваа комисија за состои од најмалку три члена, чиј мандат трае две години.

Комисијата за членство ги има следните улоги и задачи:

 • Да собира документи од организации членки за проверка на исполнување на критериумите за членство;
 • Со поддршка на Секретаријат и Управен одбор да ги контактира организациите членки и апликанти за појаснување на доставените податоци или дополнување на документацијата;
 • Да врши проценка дали организацијата членка или апликант за членство ги задоволува/исполнува критериумите за членство на НМСМ;
 • Да одржува директен контакт со организациите кои аплицирале за членство во НМСМ при разгледување на нивните апликации за членство;
 • Да го констатира статусот на организациите во НМСМ и кандидатите членство во НМСМ и за тоа да го извести Управниот одбор и Генералното собрание на НМСМ.
 • Со претставници на УО и Секретаријат врши редовни посети на членки на НМСМ и на потенцијални и кандидати за членки

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.

Пријавувањето се врши со:

 • Писмо за поддршка од организација која што го номинира кандидатот;
 • CV на кандидатот;
 • Мотивациско писмо.

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на applications@nms.org.mk,  најдоцна до 10 април 2020 година, 23:59 часот, со назнака: „Номинација за член на Комисија за членство на НМСМ“.

За повеќе информации обратете се на електронската адреса на НМСМ info@nms.org.mk.

Повеќе

Пуштена во употреба регионалната платформа WEB4JOBS

90432521_617262662169227_4414710679269801984_o

Со голема возбуда го најавуваме пуштањето во употреба на најголемата регионална платформа WEB4JOBS!

ШТО Е WEB4JOBS?

Web4Jobs е платформа која поврзува млади невработени лица од регионот на Западен Балкан за подобрување на нивниот степен на знаење на националниот пазар на трудот и предусловите за успешен влез на пазарот на труд. Платформата ја интегрира и промовира мобилноста на младите луѓе во Западен Балкан, како и обезбедувањето национални е-услуги на самото место. Платформата служи како регионална платформа за вработување и ќе го олесни аутсорсингот и виртуелната работа на регионално ниво.

Овој проект претставува иницијатива на регионално ниво чија цел е да се обезбеди иновативен меѓусекторски пристап и да се понудат опции за подобрување на можноста за вработување на младите од регионот на Западен Балкан. Проектот има за цел да се фокусира на изнаоѓање решение за постоечките предизвици кои произлегуваат од недоволната соработка меѓу чинителите од граѓанското општество и државните власти во земјите од Западен Балкан во политичките процеси и донесувањето на одлуки во насока на реформскиот процес кој се однесува на невработеноста на младите.

Поддршката за овој Проект е обезбедена преку Програмата за организациите на граѓанското општество и медиумите за 2016 – 2017 Консолидирање на регионалните тематски мрежи на организациите на граѓанското општество од Европската комисија. WeB4YES проектот ќе трае 36 месеци почнувајќи од јануари 2018 година.

—————-

Платформата можете да ја прегледате ТУКА!

Повеќе

Call for nomination of the member of the Executive board of the National Youth Council of Macedonia

logo-na-bela-pozadina (1)

Deadline: ongoing

On the eve of the regular annual Assembly, the National Youth Council of Macedonia opens a call for nomination of the member of the Executive board of NYCM. The National Youth Council of Macedonia (NYCM) calls all the interested members of the member organizations to apply and to be a part from the governing body of the NYCM.

Each nominated candidate will have the opportunity to present its own nomination during the General Assembly. The election will be held through anonymous voting by the full members of the NYCM on the General Assembly.

According to the Statute of the NYCM, the role of the Executive board is represented through:

Article 43

Between the two sessions of the General Assembly, the Executive board governs with the work of the NYCM.

The Executive board is composed by 7 (seven) members, by which 5 (five) are elected by the General Assembly, since the President and the Vice president are the members of the Executive board by function.

The Executive board is accountable for its work to the General Assembly.

The work of the Executive board is voluntarily based.

The executive board can work if there are more than half of its members present on the sessions.

The Executive board has sessions at least once in a month.

The decisions of the Executive board are adopting with majority votes from the total number of the members, except for some questions that may are determined differently with this Statute.

The work of the Executive board is regulated with a specific Rules of procedure which is adopted by majority votes from its members.

According to the Article 45 from the Statute of the NYCM, the Executive board has the following competences:

 1. Governs the NYCM between the two sessions of the Assembly;
 2. Implements the adopted decisions and conclusions of the Assembly;
 3. Opens the call for the General Secretary, elects and dismisses the same;
 4. Advocates the interests of the organization and its members;
 5. Participates in the provision of the financial support for the work of the organization;
 6. Submits a report for its work in front of the Assembly;
 7. Supervises the work of the Secretariat
 8. Proposes the changes and additions to the Statute, as well as adopting a new Statute;
 9. Decides for creation of commissions and bodies for implementing the work from its responsibilities;
 10. Adopts the rulebooks and other acts by which are regulated the specific questions related to the work of the NYCM;
 11. Determines the amount of the annual membership fee;
 12. Appoints representatives of the NYCM in other organizations, associations, authorities and international organizations;
 13. Works towards achieving the goals and achieving the principles of NMSM and the overall development of the organization;
 14. Performs other activities in accordance with this Statute, internal acts of NYCM, positive legal regulations, as well as matters that are not under the jurisdiction of any other NYCM body.

All the member organizations have the right to nominate one member by their organization.

The application should be done in the following way:

 • Application form
 • Letter for support from the organization that nominates the candidate
 • CV of the candidate
 • Motivation letter

The nominated person should be on age between 18-35. The applications should be sent to the email of the NYCM, applications@nms.org.mk with subject:

“Nomination for member of the Executive board of NYCM”

For additional information visit the office of the National Youth Council of Macedonia located on str. Aminta Treti 29/1-3, write on the official email info@nms.org.mk or call us on the telephone number +38978 350 531.

Повеќе

Thirrje për nominim të anëtarit të Bordit Drejtues të Këshillit Rinorë Nacional të Maqedonisë

logo-na-bela-pozadina (1)

Afati: në vazhdim

Këshilli Rinorë Nacional i Maqedonisë hap thirrje për nominimin e një anëtari të Bordit Drejtues të KRNM-së. Këshilli Rinorë Nacional i Maqedonisë (KRNM) fton të gjithë anëtarët e interesuar të organizatave anëtare të KRNM të aplikojnë dhe të jenë pjesë e udhëheqjes së KRNM.

Çdo kandidat I nominuar do të ketë mundësinë të paraqesë nominimin e tij gjatë Kuvendit të Përgjithshëm. Zgjedhjet do të bëhen me votim të fshehtë nga anëtarët e plotë të KRNM në Kuvendin e Përgjithshëm.

Sipas Statutit të KRNM, roli i Bordit Drejtues përfaqësohet përmes:

Neni 43

Midis dy seancave të Kuvendit të Përgjithshëm, puna e KRNM-së menaxhohet nga Bordi Drejtues.

Bordi Drejtues përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë, nga të cilët 5 (pesë) zgjidhen nga Kuvendi I Përgjithshëm , ndërsa Presidenti dhe Zëvendës Presidenti i KRNM-së janë anëtar të Bordit Drejtues sipas funksionit.

Bordi Drejtues i përgjigjet Kuvendit për punën e tij.

Puna e anëtarëve të Bordit është në bazë vullnetare.

Bordi Drejtues mund të punojë plotësisht nëse më shumë se gjysma e anëtarëve të tij janë të pranishëm në seanca.

Bordi Drejtues mban mbledhje të paktën një herë në muaj.

Vendimet e Bordit të Drejtorëve miratohen me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve, përveç nëse përcaktohet ndryshe për çështje të veçanta në këtë Statut.

Puna e Bordit Drejtues rregullohet me një rregullore të veçantë të procedurës e cila miratohet me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të tij.

Sipas nenit 45 të Statutit të KRNM, Bordi Drejtues ka këto kompetenca:

 1. Udhëheq me KRNM mes dy seancave të Kuvendit;
 2. Zbaton vendimet dhe konkluzionet e Kuvendit;
 3. Shpall konkurs për Sekretarin e Përgjithshëm, zgjedh dhe shkarkon atë;
 4. Përfaqëson interesat e organizatës dhe anëtarëve të saj;
 5. Merr pjesë në sigurimin e mbështetjes financiare për punën e organizatës
 6. Raporton për punën e tij në Kuvend;
 7. Mbikëqyr punën e Sekretariatit;
 8. Propozon ndryshime në Statut, si dhe miratimin e një Statuti të ri;
 9. Merr vendime për krijimin e komisioneve dhe organeve për kryerjen e detyrave dhe kompentencave të tij.
 1. Miraton rregullore dhe akte të tjera që rregullojnë çështje të caktuara në lidhje me punën e KRNM;
 1. Përcakton shumën e tarifës vjetore të anëtarësisë;
 2. Emëron përfaqësues të KRNM në organizata, shoqata, autoritete dhe organizata ndërkombëtare;
 3. Punon në drejtim të arritjes së qëllimeve dhe arritjen e parimeve të KRNM dhe zhvillimin e përgjithshëm të organizatës;
 4. Kryen veprimtari të tjera në përputhje me këtë Statut, aktet e brendshme të KRNM, rregulloret pozitive ligjore, si dhe çështje që nuk janë në kompetencën e ndonjë organi tjetër të KRNM.

Të gjitha organizatat anëtare kanë të drejtë të nominojnë një anëtar të organizatës së tyre.

Paraqitja bëhet me:

I nominuari duhet të jetë i moshës 18-35 vjeç. Aplikimet duhet të dërgohen në adresën e emailit të KRNM, applications@nms.org.mk, me titull:

“Nominim për Anëtarë të Bordit Drejtues të KRNM”.

Për më shumë informacione, vizitoni zyrën e Këshilli Rinorë Nacional të Maqedonisë me vendndodhjen në rr. Aminta Treti 29 / 1-3, ju lutemi drejtohuni në e-mail adresen: info@nms.org.mk ose  nr. Tel. +38978 350 531.

Повеќе

Повик за номинирање на член на Управен одбор на Национален младински совет на Македонија

logo-na-bela-pozadina (1)

Рокво тек

Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на член на Управен одбор на НМСМ. Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од раководството на НМСМ.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ улогата на Управниот одбор е претставена преку:

Член 43

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот одбор.

Управниот одбор го сочинуваат 7 (седум) членови, од кои 5 (пет) се избираат од страна на Генералното собрание, додека Претседателот и Потпретседателот на НМСМ се членови на Управниот одбор по функција.

Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.

Работата на членовите на Управен одбор е на волонтерска основа.

Управниот одбор може полноважно да работи доколку на седниците присуствуваат повеќе од половина од неговите членови.

Управниот одбор одржува седници најмалку еднаш месечно.

Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови, освен ако за одделни прашања не е поинаку определено со овој Статут.

Работата на Управниот одбор се регулира со посебен Деловник кој се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број од неговите членови.

Според член 45 од Статутот на НМСМ, Управниот одбор ги има следниве надлежности:

 1. Раководи со НМСМ помеѓу две седници на Собранието;
 2. Ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието;
 3. Распишува конкурс за генерален секретар, го избира и разрешува истиот;
 4. Ги застапува интересите на организацијата и нејзините членки;
 5. Учествува во обезбедувањето на финансиска поддршка за работата на организацијата;
 6. Поднесува извештај за својата работа пред Собранието;
 7. Врши надзор на работата на Секретаријатот;
 8. Предлага измени и дополнувања на Статутот, како и донесување на нов Статут;
 9. Донесува одлуки за формирање на комисии и тела за извршување работи од негова

надлежност;

 1. Донесува правилници и  други  акти  со  кои  поблиску  се  регулираат определени прашања во врска со работата на НМСМ;
 2. Го утврдува износот на годишната членарина;
 3. Именува претставници на НМСМ во други организации, здруженија, органи на власта и меѓународни организации;
 4. Работи во насока на постигнување на целите и остварување на принципите на НМСМ и целокупниот развој на организацијата;
 5. Врши други работи во согласност со овој Статут, интерните акти на НМСМ, позитивно-правните прописи, како и работи кои н се во надлежност на ниту еден друг орган на НМСМ.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.

Пријавувањето се врши со:

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk со назнака:

„Номинација за член на Управен одбор на НМСМ“.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk  или на телефонскиот број +38978 350 531.

Повеќе