Posts by administrator@nms.org.mk

ПОВИК за приклучување на организации кон Национален младински совет на Македонија

cover-1 povik

Сакате да станете членка на НМСМ и се прашувате како?

Токму за вас отворивме нов повик и ги очекуваме апликациите во пресрет на Генералното собрание на НМСМ во април!

На кого се однесува?

 • Младински организации,
 • Организации за млади,
 • Сојузи,
 • Подмладоци на други организации.

 

Дел од придобивките на членувањето во НМСМ се…

 • Соработка и заедничко делување со организации од целата држава за подобри услови за младите,
 • Вмрежување и партнерство со организации кои имаат ист или сличен делокруг на работа,
 • Учество во процеси при креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите,
 • Можност за застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку соработка со институциите,
 • Развој на капацитетите преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации пред институциите и засегнатите страни,
 • Информации и известувања за можностите и проектите кои ги нудат останатите организации,
 • Промовирање на вашите активности, настани и ресурси преку платформата Млади.мк

Како да аплицирате? 

На applications@nms.org.mk испратете ни ги скенирани документите заедно со пополнетиот образец за прием во членство најдоцна до 13 Март 2019, до 23:59 часот.

 1. Пополнет образец – барање за прием во членство;
 2. Статут;
 3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
 4. Организациска шема;
 5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години; (годишни финансиски и наративни извештаи за 2016 и 2017 година. 10 дена пред Собрание ќе треба да се достават и годишните финансиски и наративен извештај за 2018 година. Сите оние коишто нема да го достават финансискиот и наративниот извештај за 2018 десет дена пред пролетното Собрание, нивните апликации нема да бидат разгледани на пролетното Собрание.)
 6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на управување;
 1. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно Статутот и внатрешните акти на подносителот;
 1. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во наредниот период, од најмалку 6 месеци.

Потоа нашиот тим ќе дојде на посета кај вас да се запознаеме и да ни кажете повеќе за вашата организација. А одлуката за членство ја донесува Собранието на НМСМ каде што ќе бидете поканети да ја претставите вашата работа на Генералното собрание во април.

Во продолжение може да ги прочитате критериумите за полноправно и придружно членство, кои се наоѓаат од член 15 до член 24 од Статутот на НМСМ.

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 15

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во Статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 16

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 1. Да работат според принципот „од млади за млади”;
 2. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, односно годишниот финансиски извештај, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Член 17

Доколку организацијата престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ како Младинска организација во смисла на став 3 од член 16 од овој Статут, а ги исполнува критериумите за членство како Организација за млади, Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како Организација за млади.

Организации за млади

Член 18

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 19

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 3 години;
 3. Во структурата на раководството/извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Член 20

Прекатегоризација од полноправна во придружна членка

Доколку организација членка на НМСМ престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ , Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како придружна членка, под услов организацијата да ги исполнува критериумите за придружно членство во смисла на одредбите од овој Статут.

ПРИДРУЖНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 21

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 22

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 1. Да работат според принципот „млади за млади“;
 2. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 3. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Организации за млади

Член 23

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како

Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 3. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 24

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на раководството/одборот да бидат присутни млади лица;
 3. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

За дополнителни прашања обратете се на info@nms.org.mk или на 078 350 531.

Ја очекуваме вашата апликација!

Повеќе

Извештај за младински работнички права во рамки на Универзалниот периодичен механизам на ООН

logo na bela pozadina

Во рамки на 32-та сесија на Универзалниот периодичен механизам на ООН (Universal Periodic Review), НМСМ заедно со Македонското здружението на млади правници и Институтот за човекови права поднесе Извештај за младински работнички права.

Извештајот ги посочува младите луѓе како носители на права и ги позиционира младите луѓе во центарот на системот на човекови права и се насочува кон дискриминацијата која младите луѓе во Република Македонија ја искусуваат на дневна основа кога се работи за вработување, волонтерство и пракса.

Во прилог можете да ги пронајдете Извештајот за младински работнички права во рамки на Универзалниот периодичен механизам и Aнексот со ратификуваните меѓународни конвенции од Македонија:

– Извештај
– Анекс

Повеќе

[Publication] ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES FOR YOUTH EMPLOYMENT – KEY POLICY CHALLENGES IN THE WESTERN BALKANS

Capture

This publication is part of the WEB4YES project, which is a regional initiative aimed at providing an innovative cross-cutting approach and offering options for improving the employment opportunities of young people in the Western Balkans region. The WEB4YES project is implemented in all 6 countries of the Western Balkans, and the National Youth Council of Macedonia implements the activities for the Republic of Macedonia.

The publication ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES FOR YOUTH EMPLOYMENT – KEY POLICY CHALLENGES IN THE WESTERN BALKANS addresses the key challenges of youth employment policies based on comparative analysis, which aims to identify areas of potential cooperation between civil society organizations and public institutions in the Western Balkans and thus contributing to the reduction of youth unemployment.

You can download the publication on this link.

Повеќе

Барање за измени на Предлог Закон за данок на личен доход

logo na bela pozadina

По иницијатива на Националниот младински совет на Македонија, Младинскиот образовен форум и Центарот за интеркултурен дијалог, група граѓански организации поднесоа барање за измени на Предлог Закон за данок на личен доход до министерот за финансии Г. Драган Тевдовски.

Во прилог може да ја прочитате содржината на барањето.

Ви се обраќаме со барање за менување на една од точките во предложените измени во Закон за данок на личен доход. Конкретно, во предлог измените на законот се предлага измена која ќе се одрази негативно на работата на здруженијата на граѓани и организациите, а најмногу на младинските организации и организациите кои работат за млади.

Станува збор за точката 41), став (1) од член 12, Надоместоци на кои не се плаќа данок на доход:
41) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани со времетраење не повеќе од 5 дена, организирани во рамки на активностите на организацијата основана согласно со Законот за здруженија и фондации, утврдени врз основа на документи за направените трошоци;
Со оваа точка се воведува плаќање на данок на доход за сместување, храна и превоз за учесници на настани кои траат повеќе од 5 денови организирани од организации основани според Закон за здруженија на граѓани и фондации. Сметаме дека оваа точка треба да се промени и да важи за сите настани без да има временско ограничување. Причините поради кои го бараме ова од вас се следните:

1. Воведувањето на оданочување за настани над 5 денови ќе се одрази најмногу на младинските организации и организациите кои работат за млади. Младите во Македонија се справуваат со многу предизвици – невработеност, низок стандард, малку социјални и културни можности и други фактори кои резултираат со разочараност, бесперспективност и високи стапки на иселување на младите од државата. Младинските организации се меѓу оние кои најмногу прават да се надминат овие проблеми и обезбедуваат активности за млади кои им го подобруваат животот и личниот развој – од јавни настани до бројни обуки, работилници и размени. Многу од овие активности траат над 5 денови. Ова оданочување ќе се одрази директно на младите во земјата и младинските организации кои посветено работат да им го направат животот подобар. Данокот ќе влијае на намалување на буџетите за активности, со што помалку млади ќе можат да ги користат.

2. Постојат многу активности за млади организирани од граѓански организации кои траат повеќе од пет денови. Тука влегуваат и активности организирани со поддршка на Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО), Европската младинска фондација на Советот на Европа, Еразмус+ и други програми. Овој данок ќе влијае на намалување на бројот на корисници кои може да ги користат програмите или намалување на нивната должина што ќе се одрази на квалитетот. За илустрација, подолу во ова писмо Ви наведуваме активности кои во самите насоки за спроведување се во времетраење значајно подолго од 5 денови.

3. Нејасно е од каде се јавува предлогот за оданочување на овие трошоци за настани над 5 денови (или 3 денови како што стоеше во првиот предлог на законот, објавен за коментари на ЕНЕР). Прашуваме врз основа на каква анализа е дојдено до овој рок? Во Проценката на влијание на регулативата исто така нема објаснување за оваа промена.

4. Нелогично е што во истиот предлог закон, синдикатите целосно се ослободуваат од овие давачки, додека се воведуваат за здруженијата на граѓани и фондациите. Врз основа на каква анализа е проценето дека синдикатите треба да бидат ослободени од овој трошок, а не и здруженијата на граѓани и фондации?

6. Минатата година, со измените на истиот закон од 1.1.2018, се појасни дека не се плаќа овој данок за вакви активности. Со овие измени помалку од една година подоцна, се предлага да се воведе. Врз основа на што е дојдено до оваа проценка? Потсетуваме дека ваквите ад хок неплански промени придонесуваат кон креирање на неповолна и несигурна правна средина за работа на здруженијата на граѓани во Македонија.

7. Meнувањето закони без најава и јавна дебата ја зголемува правната несигурност на здруженијата. Постојат проекти кои се со времетраење од повеќе години, кои веќе се во имплементација. Ваква мерка ќе направи дополнителни проблеми во буџетирањето, ќе се влијае на планирани активности, ребалансирање на буџети и последици кон работењето на организациите и преземените обврски кон донаторите.

8. Ваквите надоместоци (сместување, храна и превоз за учество на настани организирани од организации основани според Законот за здруженија и фондации) се неопходни трошоци за остварување на дејноста на здруженијата, и не се доход на учесниците на настаните и другите лица кои учествуваат во нив (многу од кои се често и малолетници), и не треба да се оданочат со персонален данок.

Од овие причини погоре, бараме од Вас да ја коригирате точка 41), став (1) од член 12, од истата да се отстрани временското ограничување и истата да гласи:
Надоместоци на кои не се плаќа данок на доход:
41) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани, организирани во рамки на активностите на организацијата основана согласно со Законот за здруженија и фондации, утврдени врз основа на документи за направените трошоци;
Сметаме дека доколку остане предложената измена во законот за оданочување на трошоците за сместување, храна и пат за настани над 5 денови организирани од здруженија на граѓани и фондации, ќе бидат оштетени граѓанските организации и корисниците на нивните активности. Посебно ќе бидат оштетени младинските организации и младите кои ги користат нивните програми. Сметаме дека образложивме зошто овој предлог е неоснован, не е потркепен со анализи, во спротивност со постоечките програми кои се спроведуваат во Македонија и непожелен за младите.

Нашата земја и нејзините институции треба во прв план да ги стават младите, кои се една од социјално загрозените групи и категорија која масовно си заминува од земјата. Наместо да се стават младите и работата на младинските организации како приоритет, со ваква измена само се прави штета врз нивните можности и работа.

Барањето е поддржано од 87 организации, целосното обраќање како и сите организации кои го поддржаа барањето можете да ги пронајдете тука.

Повеќе

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОВИКОТ ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ/КА ВО НМСМ

logo na bela pozadina

Национален младински совет на Македонија(НМСМ) има потреба од Финансиски и административен асистент/ка за ефикасно и ефективно имплементирање на активностите од Проектот на УСАИД за граѓанско учество и општи организациски активности на НМСМ.
Опис на работни задачи на Финансиски и административен асистент/ка
• Поддшка при подготовка на финансиско – административни документи од Проектот на УСАИД за Граѓанско учество;
• Следење и еведенција на буџетски трошоци на грантови;
• Следење на организациски, проектни и законски процедури за исплата на средства и вршење исплати на средства;
• Подготовка на месечни финансиско – административни извештаи;
• Архивирање на документи;
• Поддршка во подготовка на буџети и завршни сметки на НМСМ;
• Редовна координација со Менаџерот за финансии и администрација, Програмскиот менаџер и Генералниот секретар во НМСМ.
Потребни знаења и вештини на кандидатите:
• Искуство во работа на финасиски и административни позиции;
• Искуство во подготовка на финансиско- административни извештаи за невладини организации;
• Одлично познавање на Microsoft Office алатките, особено на Microsoft Excel;
• Искуство во работа со финансиски софвери (QuickBooks) ќе се смета за предност;
• Познавање на административно – техничките процедури на меѓународните донатори (УСАИД, Европска Комисија, Швајцарска Амбасада или ФООМ) ќе се смета за предност;
• Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик. Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
• Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
• Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и донатори;
• Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р. Македонија;
• Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
• Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
• Можност да работи за време на викенди (по потреба).
Услови за работа:
Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираното лице ќе биде ангажиран со потпишување на договор за 6 месеци, со можност за продолжување.
Плата: 19,000 денари нето.
Рок и начин на пријавување:
Сите заинтересирани кандидати и кандидатки треба да ги достават следниве документи:
– Кратка биографија (CV) на македонски јазик;
– Мотивациско писмо на македонски јазик.

На електронската адреса applications@nms.org.mk со наслов/назнака [име и презиме] Апликација за работно место – Финансиско – административен асистент во НМСМ
Рокот за поднесување на апликации е 30ти ноември 2018 година, до 17:00 часот.
Начин на селекција:
Кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на интервју во канцеларијата на НМСМ во Скопје. Се очекува селектираното лице да започне со работа од декември, 2018 година.
Само кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото е потребно.

Повеќе

ОГЛАС ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ/КА ВО НМСМ

logo na bela pozadina

Национален младински совет на Македонија(НМСМ) има потреба од Финансиски и административен асистент/ка за ефикасно и ефективно имплементирање на активностите од Проектот на УСАИД за граѓанско учество и општи организациски активности на НМСМ.
Опис на работни задачи на Финансиски и административен асистент/ка
• Поддшка при подготовка на финансиско – административни документи од Проектот на УСАИД за Граѓанско учество;
• Следење и еведенција на буџетски трошоци на грантови;
• Следење на организациски, проектни и законски процедури за исплата на средства и вршење исплати на средства;
• Подготовка на месечни финансиско – административни извештаи;
• Архивирање на документи;
• Поддршка во подготовка на буџети и завршни сметки на НМСМ;
• Редовна координација со Менаџерот за финансии и администрација, Програмскиот менаџер и Генералниот секретар во НМСМ.
Потребни знаења и вештини на кандидатите:
• Искуство во работа на финасиски и административни позиции;
• Искуство во подготовка на финансиско- административни извештаи за невладини организации;
• Одлично познавање на Microsoft Office алатките, особено на Microsoft Excel;
• Искуство во работа со финансиски софвери (QuickBooks) ќе се смета за предност;
• Познавање на административно – техничките процедури на меѓународните донатори (УСАИД, Европска Комисија, Швајцарска Амбасада или ФООМ) ќе се смета за предност;
• Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик. Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
• Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
• Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и донатори;
• Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р. Македонија;
• Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
• Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
• Можност да работи за време на викенди (по потреба).
Услови за работа:
Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираното лице ќе биде ангажиран со потпишување на договор за 6 месеци, со можност за продолжување.
Плата: 19,000 денари нето.
Рок и начин на пријавување:
Сите заинтересирани кандидати и кандидатки треба да ги достават следниве документи:
– Кратка биографија (CV) на македонски јазик;
– Мотивациско писмо на македонски јазик.

На електронската адреса applications@nms.org.mk со наслов/назнака [име и презиме] Апликација за работно место – Финансиско – административен асистент во НМСМ
Рокот за поднесување на апликации е 20ти ноември 2018 година, до 17:00 часот.
Начин на селекција:
Кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на интервју во канцеларијата на НМСМ во Скопје. Се очекува селектираното лице да започне со работа од 03 декември, 2018 година.
Само кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото е потребно.

Повеќе

Call for Junior Analyst and Administrative Support

logo na bela pozadina

The International Foundation for Electoral Systems (IFES) in collaboration with the National Youth Council of Macedonia (NYCM) are looking for Junior Analyst and Administrative Support to become part of the implementation of the project “Support to Electoral Reforms in Macedonia”.

About the project:
The Swiss Development Cooperation (SDC) assigned the mandate to the International Foundation for Electoral Systems (IFES) for the implementation of the project “Support to Electoral Reforms in Macedonia”.
The overall goal of the project is summed-up in the following statement: “Democratic and credible election processes facilitate political participation and social integration by enabling voters to select their representatives and hold them accountable”.
The outcomes of the project are as follows:
• Outcome 1: Strengthened institutions conduct fair and efficient election processes.
• Outcome 2: Internally democratized political parties present citizen-oriented policies and election programmes.
• Outcome 3: Empowered citizens hold political parties and elected officials accountable.
The implementation is consisted of two phases: (1) Inception phase, from 25.09.2018 to 30.06.2019 and (2) main phase 1 from July 2019 to June 2023.
During the inception phase, the project needs to carry out relevant analyses, which will contribute to the finalization of the project document for the main phase 1, including further development of project implementation strategy and other relevant documents. Moreover, the inception phase is envisaged to foster consultation and coordination with key stakeholders that will be directly or indirectly included in the project activities of the main phase 1.

Objective:
• Contribute to finalization of the project document and detailed project implementation strategy by carrying specific-analyses through participative and consultative processes.

Description of tasks:
• Provide input in development of Action Plan with planned events, focus groups, consultation meetings that need to be undertaken in order to prepare required analyses (specified under the section Deliverables);
• Support the Research-Analyst consultant in conducting desk research and analyze existing reports and data needed for the development of the required analyses:
• Organize all the events (focus groups, meetings and consultations events) specified in the action plan (under bullet one above);
• Administratively and Logistically organize the Stakeholder Workshop for the needs of the overall Inception Phase of the project;
• Administratively and Logistically support the establishment and functioning of the Electoral Reform Core Group;
Administratively and Logistically support the establishment and functioning of the Advisory Board of the project.

Deliverables:
• Inputs in the development of:
• Detailed action plan;
• Analysis of the state of inter-ethnic relations and vulnerable groups (including women and non-voters);
• Analysis on ways to include students of formal institutions (secondary schools, vocational schools) in Civic education;
• Analysis of the potential role of CSOs and Media in the program;
• Analysis of the donor landscape and potentials for synergies with similar projects including the ones funded through Swiss Development Cooperation;
• Minutes of the meetings from events organized for the purpose of development of the analyses above;
• Minutes of the meetings from the Stakeholder Workshop;
• Minutes of the meetings from the Electoral Reform Core Group (at least two meetings anticipated);
• Minutes of the meetings from the Advisory Board of the project (at least one meeting anticipated).

Qualifications:
• 3 years of experience in research related activities;
• 5 years experience in provision of the administrative support in development projects;
• Proven evidence of capability to handle multiple tasks and complex assignments;
• Excellent Command of English and Macedonian (written and oral) language;
• Knowledge of Albanian language is will be considered as an advantage.

Type of contract: Lump sum

Time frame: 26. October 2018- 29 February 2019

Interested candidates are requested to submit the following:
• Current CV in English
• Letter of interest in English
• References or excerpts from your own written paper

Please submit the requested documents to applications@nms.org.mk with the subject “for Junior Analyst” no later than Wednesday, October 24, 2018 by 10:00 hours. Only shortlisted candidates will be contacted latter that day and interviewed on Thursday, October 25, 2018.

Повеќе

Најава за Генерално собрание на НМСМ на 10 ноември 2018

logo na bela pozadina

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги поканува своите организации членки на Генералното собрание кое ќе се одржи на 10 ноември во сала за Седници на Град Скопје (барака 13).

Номинирањето на делегати за собранието може да го направите со пополнување на формата за номинација за делегат, која треба да биде потпишана, со печат и скенирана да ја доставите на applications@nms.org.mk, најкасно до 26 октомври, 16 часот.

Воедно, ве известуваме дека се објавени и повици за:
– член на Управен одбор на НМСМ (форма за пријавување)
– член на Комисија за членство

Целосните повици можете да ги прочитате овде, а рокот е до 26 октомври 2018:
Повик за член на Управен одбор на НМСМ (pdf)
Повик за член на Комисија за членство (pdf)

Повеќе

ОГЛАС ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА КООРДИНАТОР ЗА ЧЛЕНСТВО ВО НМСМ

logo na bela pozadina

НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА (НМСМ) ИМА ПОТРЕБА ОД КООРДИНАТОР ЗА ЧЛЕНСТВО ЗА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ И ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Опис на работни задачи за Координаторот за членство:
• Соодветно, квалитетно и навремено информирање на организациите членки од страна на сите работни тела во НМСМ;
• Поддршка во изготвување на соопштенија за настани и одредени приоритетни области за младите во координација со Управен одбор на НМСМ;
• Обезбедување поддршка на организациите членки во нивната комуникација со јавност;
• Навремена, соодветна и транспарентна комуникација на Секретаријатот со организациите членки;
• Водење и надгледување на работата на тимовите (Управен одбор, Секретаријат, Регионални координатори) за комуникација со организации членки;
• Подготовка и реализација на план за редовни периодични средби со организациите членки;
• Редовна комуникација со Комисија за членство и поддршка на нејзината работа пред одржување на Генералното собрание на НМСМ;
• Детектирање на можности за членство на други потенцијални организации и привлекување нови членови;
• Организација на отворени денови за организации (опционално);
• Координација на работата на Регионалните канцеларии на НМСМ, организирање на средби со регионалните координатори, редовна комуникација со регионалните координатори и обезбедување информации за активностите на локално ниво;
• Развивање и примена на механизми за детектирање на потребите и преференциите на организациите членки на НМСМ и проследување на истите до Управен одбор на НМСМ;
• Соодветно вклучување на организациите членки во процесите на стратешко, годишно и проектно планирање и обезбедување навремен содржински придонес од организациите членки во подготовка на плановите и проектите;
• Идентификување потреби за развој на капацитети на организациите членки, подготовка на план за градење капацитети и координација на организациите членки на НМСМ за учество во процесот на градење капацитети
• Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на конкретни проектни активности за кои би бил/а задолжен/а;
• Подготовка на наративни (периодични и финални извештаи) за донатори, Собрание, Генерален секретар и Управен одбор на НМСМ;
• Поддршка во подготовката на покани за настани на НМСМ во координација со членовите на секретаријатот;
• Редовна координација со Генералниот секретар, Управен одбор и останатите членови на Секретаријатот за тековни работи и обврски на Секретаријатот.

Потребни знаења и вештини за Координаторот за членство
• Да е запознаен со работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.Македонија
• Познавања и претходно искуство во граѓанскиот/младинскиот сектор, посебно во водењето на мрежи/совети и/или младинска организација и младински политки во рамките на Македонија;
• Минимум две години соодветно работно искуство, пожелно четири години соодветно работно искуство во мрежни типови на организации;
• Искуство во аплицирање, имплементирање и мониторинг на проектни активности за млади;
• Познавање за процесите на градење капацитети;
• Високо развиени аналитички вештини;
• Вештини за планирање, мониторинг и евалуација;
• Одлични комуникациски вештини, комуникациска сензитивност и коректност;
• Познавање на базични практики од комуникациите со јавност со високо ниво на говорен и пишан англиски јазик;
• Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint (задолжително);
• Високо ниво на говорен и пишан англиски јазик. Познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
• Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
• Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
• Подготвеност и способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
• Способност за непречена и коректна комуникација со организации, добавувачи и донатори;
• Способност за работење во динамична работна средина;
• Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
• Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
• Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
• Искуство во работа со различни засегнати страни во исто време (multi stakeholder approach)
• Флексибилност околу работното време и можност да работи за време на викенди;
• Можност да патува во рамките на државатa и надвор од неа за потребите на организацијата.

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 3 месеци, со можност за продолжување.

Почетната плата ќе изнесува 21.000 денари нето, со можност за зголемување во зависност од проектните ангажмани и резултатите од работата во пробниот период од 3 месеци.

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

Кратка биографија;
– Мотивациско писмо;

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:
applications@nms.org.mk

со назнака: Пријава за Координатор за членство на НМСМ
најкасно до 19.10.2018 година, 17 часот.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на тестирање и интервју. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по завршување на процесот. Кандидатите со непотполни документи и апликација доставена после рокот, нема да бидат разгледувани.

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото потребно.

Оглас за работна позиција Координатор за членство во НМСМ (pdf)

Повеќе

[Публикација] МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ – КЛУЧНИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Vrabotuvanje

Оваа публикација е дел од проектот WEB4YES, кој претставува иницијатива на регионално ниво чија цел е да се обезбеди иновативен меѓусекторски пристап и да се понудат опции за подобрување на можноста за вработување на младите од регионот на Западен Балкан.  Проектот WEB4YES се спроведува во сите 6 земји од Западен Балкан, а Националниот младински совет на Македонија ги имплементира активностите за Р.Македонија.

Публикацијата МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ – КЛУЧНИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН се осврнува на клучните предизвици на политиките за вработување на младите засновани врз компаративната анализа, чија цел е да ги означи областите на потенцијална соработка меѓу организациите на граѓанското општество и јавните институции во Западниот Балкан и на тој начин да придонесе кон намалувањето на невработеноста на младите.

Можете да ја симнете на овој линк.

Повеќе