Posts by administrator@nms.org.mk

МЛАДИХАБ – Дигитална младина

IMG_4225

По повод Меѓународниот ден на младите – 12 Август, Националниот младински совет на
Македонија со особена чест ја најавува промоцијата на проектот “МЛАДИХАБ – Дигитална
младина

MLADIHUB е новиот проект на Националниот младински совет на Македонија кој има цел развој и унапредување на дигиталните вештини кај младите од 15-29 години во размена за општокорисна работа. Во соработка со Стопанската комора за информатички и комуникациски технолгии – МАСИТ,  програмата на MLADIHUB центарот  ќе цели за премостување на јазот помеѓу потребите за дигитални вештини, јавниот сектор и потенцијалот на младите  во нашата земја.    Во зависност од нивните вештини, интереси и потреби во општините каде што живеат, младите ќе треба да учествуваат во различни општокорисни активности и со тој начин ќе се здобијат со ваучер за учество и следење на обуките. Во моментов се спроведуваат два  вида на истражувања меѓу кои  истражувањето за барањата на пазарот за дигитални вештини и врз основа на добиените податоци ќе се дизајнираат и програмите од страна на НМСМ и МАСИТ. Од друга страна пак,  од податоците добиени од  истражувањето  за потребите за општокорисна работа ќе се разгледаат можностите за спроведување на програма   каде младите ќе можат да учествуваат во активности за позитивен придонес во општеството.

Повеќе детали и информации околу програмата, времетрањето на обуките и начинот на аплицирање ќе бидат објавени наскоро на сите канали за комуникација на НМСМ и MLADIHUB.

Овој проект е подржан од Британската амбасада во Скопје и Фондот за добро владеење УКАИД,  имплементиран од стана на НМСМ и МАСИТ со поддршка на Претседателот на Република Северна Македонија.

Повеќе

Повик за доставување на понуди за одржување на Веб- страници

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01 white

Национален младински совет на Македонија за потребите на одржувањето на Веб -страниците http://www.nms.org.mk и https://www.mladi.mk/ со цел нивно осовременување и доближување  до младите, објавува повик за деловна соработка со вршител на Web Developing услуги.

http://www.nms.org.mkОваа веб страница претставува онлајн платформа на најголемото претставничко тело на младите во државата и истата има за цел да ги информира младите за значењето на НМСМ, за составот и структурата на НМСМ, за организациите членки и за тековната работа на организацијата.

https://www.mladi.mk/ – Оваа веб страница претставува платформа која служи како агрегатор на можности и информации за работа, образование, волонтерство, конкурси и настани за младите во државата.

 • Опис на работни задачи:

          Доработка/редизајн на веб страните, согласно со потребите на организацијата

          Редовно месечно одржување и ажурирање на плагини

          Време на одзив: максимум 24 часа од повик (со исклучок на итни интервенции)

          Директна техничка поддршка

 • Времетраење:

Националниот младински совет на Македонија со понудувачот на услугата ќе потпише договор од  6 месеци со можност за продолжување

 •  Дополнителни информации:

Избраниот понудувач ќе одговара на тимот задожен за комуникации во секретаријатот на НМСМ.

 •  Начин на аплицирање и рокови:

Сите заинтересирани субјекти во рамки на својата апликација треба да достават портфолио со референтна листа  и финансиска понуда најдоцна до 14.07.2019 на applications@nms.org.mk со назнака ,,Понуда за одржување на Веб- страници‘‘

Повеќе

KONKURS PËR ANGAZHIM PËR KOORDINATOR PËR KOMUNIKIM TË Projektit MladiiHUB – Digital Youth

Untitled design (8)

KONKURS

PËR ANGAZHIM PËR KOORDINATOR PËR KOMUNIKIM TË

Projektit MladiiHUB – Digital Youth

Projekti MladiHUB – Rini digjitale është implementuar nga Këshilli Rinor Nacional i
Maqedonisë (KRNM) dhe Oda Ekonomike për Teknologji Informatike dhe Komunikime –
OETIK, mbështetur nga Ambasada e Britanisë në Shkup. Qëllimi i projektit është të avancojë
shkathtësitë digjitale të të rinjve, angazhimi i tyre në komunitet dhe të rrisë punësimin e tyre,
nëpërmjet ofrimit të kurseve dhe akademive për shkathtësi digjitale në këmbim të punës me dobi të
përgjithshme për komunitetin të kryer në mënyrë vullnetare.
Projekti do të ofrojë shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta për të rinjtë në këmbim të punës me
dobi të përgjithshme në komunitet. Në varësi të shkathtësive, interesave dhe nevojave në
komunitetin ku jetojnë, të rinjtë do të duhet të marrin pjesë në iniciativa në komunitet, duke fituar
kupon i cili do të mundësojë qasje për trajnim për shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta. Me
këtë, përpos shkathtësive praktike dhe konkrete, të rinjtë do të pajisen e shkathtësi të buta,
rrjetëzim dhe përvojë jetësore nëpërmjet angazhimit në kuadër të komuniteteve të tyre dhe
shoqërisë. Deri në fund të projektit, të rinjtë në vendin tonë do të kenë platformë dhe mbështetje
për tu pajisur dhe për të përmirësuar shkathtësitë e tyre digjitale dhe t’i përgjigjen transformimit
digjital të ekonomisë. Kjo do t’i përmirësojë mundësitë për punësim, do të promovojë inovacione
dhe me këtë do të mbështesë zhvillimin ekonomik të Maqedonisë së Veriut.

Përshkrim i detyrave të punës kryesore:
 Përgatitje e strategjisë për komunikim dhe plan veprim;
 Përgatitje e ueb faqes së projektit (në bashkëpunim me kompaninë e cila do të angazhohet
për përgatitjen e ueb faqes) dhe mjete të tjera për informim, përgatitje e ueb përmbajtjes,
përgjegjës/e për seleksionimin e fotografive dhe ilustrimeve;
 Përpilimi i materialeve promotive të projektit ( defter, fletushka, broshura, stilolapsa, etj.);
 Organizim i ngjarjeve në përbërje të programit për punën e MladiHAB;
 Mirëmbajtje të vazhdueshme të ueb faqes dhe mediave sociale;
 Promovim i projektit dhe mbulim mediatik i aktiviteteve.

Profil i kandidatit për Koordinator për komunikim
 Shkathtësi të shkëlqyera ndër njerëzore dhe komunikuese;
 Proaktivitet dhe plotësim të lartë me mbikëqyrje minimale;
 Aftësi për punë në mjedis pune dinamik;
 Mundësi të punojë në zyrë me bazë në Shkup;
 Fleksibilitet rreth orarit të punës dhe mundësi për punë gjatë vikendeve;
 Mundësi të udhëtojë brenda dhe jashtë shtetit për nevojat e organizatës;

 Të ketë kapacitet të ndërmarrë dhe kryejë obligime me respektim të rreptë të afateve të
dhëna dhe të bëjë prioritete në punë;
 Të ketë kapacitet të punojë me njerëz me prapavijë të ndryshme sociale dhe kulturore;
 Të jetë i aftë të punojë sipas iniciativës së vet.

Njohura të nevojshme dhe shkathtësi të Koordinatorit për komunikim
 Të paktën 2 vjet përvojë pune relevante;
 Arsim të lartë në fushën e komunikimit dhe raporteve me publikun ( e preferueshme);
 Njohuri të shkëlqyera në gjuhën maqedonase dhe angleze, njohja e gjuhës shqipe do të
konsiderohet si përparësi;
 Njohuri dhe përvojë paraprake në organizata qytetare, në veçanti në rrjete / aleanca / ose
organizata rinore, si dhe udhëheqjen e rrjeteve dhe komunikimin me publikun;
 Njohuri të avancuara në MSOffice: Word, Excel, PowerPoint (detyrimisht), njohja e
programeve për dizajnin do të konsiderohet si përparësi;
 Përvojë paraprake në organizimin e ngjarjeve dhe përpilimin e materialeve për promovim;
 Përvojë pune në WordPress ( e preferueshme);
 Njohuri dhe përvojë në media sociale dhe mjete të tjera për informim dhe promovim;
 Përvojë në krijimin e njoftimeve për publikun;
 Përvojë dhe shkathtësi për aplikim, implementim dhe monitorim të aktiviteteve nga projekte
për të rinj;
 Përvojë në punën me palë të ndryshme të tanguara, njëkohësisht (multi stakeholder
approach).

Kushte për punë:
Pozita është me orar të plotë të punës (40 orë në javë)
Shuma e pagës: 24000 – 30000 mkd, neto shuma.
Afati për parashtrimin e kandidaturave (CV të kandidatit & Letër motivimi) është 17.06.2019, deri në ora 10:00. Të gjitha kandidaturat
duhet të arrijnë në postën elektronike, në adresën në vijim: applications@nms.org.mk me shënim:
Paraqitje për Koordinator për komunikim- KRNM
Vetëm kandidatët të cilët do të seleksionohen për intervistë do të kontaktohen. KRNM e
rruan të drejtën të prolongojë thirrjen e hapur nëse konsideron se e njëjta është e
nevojshme.

Повеќе

ОГЛАС ЗА АНГАЖМАН НА КООРДИНАТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА на Проектот MladiHUB – Digital Youth

Untitled design (8)

ОГЛАС

ЗА АНГАЖМАН НА КООРДИНАТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА

на Проектот MladiHUB – Digital Youth

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински
совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски
технологии – МАСИТ, поддржан од Британската амбасада Скопје. Целта на проектот е да ги
унапреди дигиталните вештини на младите луѓе, нивниот ангажман во заедницата и да ја
зголеми нивната вработливост, преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во
замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата.
Проектот ќе понуди дигитални и меки вештини на младите во замена за општо-корисна
работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во
кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи
ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. Со ова, покрај
практичните и конкретните вештини, младите ќе се здобијат со меки вештини, вмрежување и
животно искуство преку ангажирање во рамките на нивните заедници и општество. До крајот
на проектот, младите луѓе во нашата земја ќе имаат платформа и поддршка за да ги добијат и
подобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација на
економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со тоа
ќе го поддржи економскиот развој на Северна Македонија.

Опис на главните работни задачи

 • Подготовка на комуникациска стратегија и акциски план;
 • Подготовка на веб страната на проектот (во соработка со компанијата која ќе биде
  ангажирана за подготовка на веб страната) и останатите гласила за информирање,
  припрема на веб содржини, одговорен/а за селекција на фотографии и илустрации;
 • Подготовка на промотивни материјали за проектот (тефтери, флаери, брошури,
  пенкала итн.);
 • Организација на настани во склоп на програмата за работа на МладиХАБ;
 • Континуирано одржување на веб страната и социјалните медиуми;
 • Промоција на проектот и медиумска покриеност на активностите.

 

Профил на кандидатот за Kоординатор за комуникација

 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Флексибилност околу работното време и можност да работи за време на викенди
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор од неа за потребите на
 • организацијата;
 • Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Да е способен/на да работи по сопствена иницијатива.

Потребни знаења и вештини на Kоординаторот за комуникација

 • Најмалку 2 годишно релевантно работно искуство;
 • Високо образование во областа на комуникација и односи со јавноста (пожелно);
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик
  ќе се смета за предност;
 • Познавања и претходно искуство во граѓански организации, посебно во
  мрежи/сојузи/или младински организации, како и водење на мрежи и комуникација со
  јавност;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint (задолжително), познавање
  на програми за дизајнирање ќе се смета за предност;
 • Претходно искуство во организација на настани и осмислување на материјали за
  промоција;
 • Искуство во работа во WordPress (пожелно);
 • Познавање и искуство на социјални медиуми и останати алатки за информирање и
  промоција;
 • Искуство во креирање на соопштенија за јавност;
 • Искуство и вештини за аплицирање, имплементирање и мониторнинг на проектни
  активности за млади;
 •  Искуство во работа со различни засегнати страни во исто време (multi stakeholder
  approach).

 

Услови за работа:

Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно)
Износ на плата: 24000 – 30000 денари, нето сума.
Рокот за поднесување на CV и мотивациско писмо е 17.06.2019, до 10:00 часот. Сите кандидатури треба да
пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk
со назнака: Пријава за Координатор за комуникација – НМСМ
Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани.
НМСМ го задржува правото да го пролонгира отворениот повик доколку смета дека
истото e потребно.

Повеќе

Thirrje për dorëzimin e ofertave për Hulumtim për nevojat për punë të përgjithshme të dobishme në komunitetet në vendin tonë, realizuar nëpërmjet komunikimit të drejtpërdrejtë me palë të ndryshme të interesuara nga institucionet, sektori publik, qytetar dhe privat

Untitled design (8)

Thirrje për dorëzimin e ofertave për
Hulumtim për nevojat për punë të përgjithshme të
dobishme në komunitetet në vendin tonë, realizuar
nëpërmjet komunikimit të drejtpërdrejtë me palë të
ndryshme të interesuara nga institucionet, sektori
publik, qytetar dhe privat

Projekti MladiHUB – Rini digjitale është implementuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë
(KRNM) dhe Oda Ekonomike për Teknologji Informatike dhe Komunikime – OETIK, mbështetur nga Ambasada e Britanisë në Shkup. Qëllimi i projektit është të avancojë shkathtësitë digjitale të të
rinjve, angazhimi i tyre në komunitet dhe të rrisë punësimin e tyre, nëpërmjet ofrimit të kurseve dhe
akademive për shkathtësi digjitale në këmbim të punës me dobi të përgjithshme për komunitetin të
kryer në mënyrë vullnetare.
Projekti do të ofrojë shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta për të rinjtë në këmbim të punës me
dobi të përgjithshme në komunitet. Në varësi të shkathtësive, interesave dhe nevojave në
komunitetin ku jetojnë, të rinjtë do të duhet të marrin pjesë në iniciativa në komunitet, duke fituar
kupon i cili do të mundësojë qasje për trajnim për shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta. Me
këtë, përpos shkathtësive praktike dhe konkrete, të rinjtë do të pajisen e shkathtësi të buta,
rrjetëzim dhe përvojë jetësore nëpërmjet angazhimit në kuadër të komuniteteve të tyre dhe
shoqërisë. Deri në fund të projektit, të rinjtë në Maqedoninë e Veriut do të kenë platformë dhe
mbështetje për tu pajisur dhe për të përmirësuar shkathtësitë e tyre digjitale dhe t’i përgjigjen
transformimit digjital të ekonomisë. Kjo do t’i përmirësojë mundësitë për punësim, do të promovojë
inovacione dhe me këtë do të mbështesë zhvillimin ekonomik të Maqedonisë së Veriut.
Hulumtimi për nevojat e punës me dobi të përgjithshme në komunitetet në vendin tonë është një
nga aktivitetet e para të projektit, me çka duhet të përkufizohen nevojat kryesore të komuniteteve,
institucioneve, iniciativave tani më ekzistuese për të cilat do të zhvillohen programe përkatëse për
punë vullnetare dhe ndihmë për të rinjtë në komunitetet lokale, në kuadër të projektit.

1. Qëllimet e angazhimit:
Qëllimi i hulumtimit është të vlerësojë gjendjen aktuale dhe të përcaktohen nevojat për vendosjen
e sistemit për punë me dobi të përgjithshme dhe punë vullnetare, respektivisht të kryhet analiza
dhe mapimi i institucioneve potenciale, institucioneve publike dhe organizatave qytetare dhe
iniciativa të tjera për kryerjen e punës me dobi të përgjithshme dhe punës vullnetare.

2. Përshkrim i detyrave të punës:
• Krijim i metodologjisë dhe veglave për grumbullimin e informacioneve dhe të dhënave për
institucionet, institucionet publike, organizatat qytetare dhe aktorë të tjerë relevant në
Republikën e Maqedonisë së Veriut;
• Hulumtim për nevojat e punës me dobi të përgjithshme në komunitetet lokale në vendin tonë të
realizuara nëpërmjet komunikimit me institucionet dhe programet e tyre ekzistuese, me qëllim
përcaktimin e nevojave për komunitetet e ndryshme lokale dhe ( minimum 24 komunitete lokale
të analizuara të shpërndara në të gjithë rajonet planor të shtetit);
• Hulumtimi duhet të identifikojë iniciativat të cilat tani më janë vendosur të institucioneve,
institucioneve publike, organizatave qytetare dhe aktorë të tjerë relevantë për angazhimin e tyre
në komunitetet si dhe sfidat me të cilat ballafaqohen;
• Hulumtimi duhet të identifikojë nevojat e institucioneve, qytetarëve, organizatave qytetare për
ndërmarrjen e iniciativave me dobi të përgjithshme në komunitetet lokale në vendin tonë;
• Konstatimet nga hulumtimi do të përdoren për krijimin e programeve dhe iniciativave për
kryerjen e punës me dobi të përgjithshme në komunitetet lokale;

3. Kualifikimi dhe/ose njohuri/përvojë e veçantë të nevojshme dhe të preferueshme për
ndërmarrjen e detyrës:
• Përvojë e dokumentuar në zbatimin e hulumtimeve empirike, kryerjen e analizës së të dhënave,
krahasim me hulumtime të tjera, punë me shumë të dhëna,
• Përvojë në realizmin e hulumtimeve në lidhje me punën vullnetare dhe punën me dobi të
përgjithshme
• Përvojë në zbatimin e hulumtimit në sektorin publik, qytetar dhe privat;
• Shkathtësi të fuqishme për shkrim dhe komunikim, përfshirë shkathtësi të vërtetuar për
organizimin dhe përmbledhjen e materialeve të komplikuara për publik të ndryshëm, përfshirë
edhe burime jo akademike ( për shembull, publikime në revista me cilësi të lartë, raporte,
raporte të shkurta, blogje);
• Përvojë në punë dhe angazhim me numër të madh të aktorëve, me theks mbi të rinjtë, sektorin
privat, nëpunësit qeveritar, hulumtuesit, praktikantët dhe palët e interesuara, si dhe të punojnë
në mënyrë të pavarur dhe me mbikëqyrje minimale.

4. Kohëzgjatja:
Koha e parashikuar për realizimin e hulumtimit dhe përpilimit të raportit është nga 17 qershor 2019
deri më 30 gusht 2019 (2,5 muaj).

5. Informata plotësuese:
Ofertuesi i zgjedhur do t’i përgjigjet ekipit të projektit (KRNM dhe OETIK) i cili ka përgjegjësi primare
për mbikëqyrje mbi hulumtimin për shkathtësi digjitale. Hulumtimi do të realizohet në territorin e
gjithë vendit.

6. Mënyra e aplikimit dhe afate:
Afati për aplikim është e mërkurë 12.06.2019 deri në ora 16:00
Aplikimet paraqiten në format elektronik në adresën elektronike në vijim: applications@nms.org.mk.

Të gjithë subjektet e interesuara në kuadër të aplikimit të vet duhet të paraqesin detaje për:
• Propozim koncept për gjithë realizimin e hulumtimit
• Biografi të shkurtë
• Shtojcë me referenca nga hulumtime tani më të realizuara
• Ofertë financiare

Повеќе

Повик за доставување на понуди за Истражување за потребите на дигиталните вештини во земјата спроведено преку директна комуникација со различни засегнати страни од приватниот и јавниот сектор

Untitled design (8)

Повик за доставување на понуди за
Истражување за потребите на дигиталните
вештини во земјата спроведено преку директна
комуникација со различни засегнати страни од
приватниот и јавниот сектор

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински
совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски
технологии – МАСИТ, поддржан од Британската амбасада Скопје. Целта на проектот а ги
унапреди дигиталните вештини на младите луѓе, нивниот ангажман во заедницата и да ја
зголеми нивната вработливост, преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во
замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата.
Проектот ќе понуди дигитални и меки вештини на младите во замена за општо-корисна
работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во
кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи
ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. Со ова, покрај
практичните и конкретните вештини, младите ќе се здобијат со меки вештини, вмрежување и
животно искуство преку ангажирање во рамките на нивните заедници и општество. До крајот
на проектот, младите луѓе во Северна Македонија ќе имаат платформа и поддршка за да ги
добијат и подобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација
на економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со
тоа ќе го поддржи економскиот развој на Северна Македонија.
Истражувањето за потребите на дигиталните вештини во земјата е една од првите активности
на проектот, со што треба да се дефинираат клучните дигитални вештини за кои ќе се
развиваат соодветни модули за обука понудени на младите понатаму во рамките на проектот.

1. Цели на ангажманот:
Целта на истражувањето е да се процени моменталната состојба и да се утврдат потребите од
дигитални вештини кои најдобро ќе одговорат на барањата за дигитализација на приватниот
и јавниот сектор. Врз основа на оваа проценка, различни типови на дигитални вештини и ИТ
модули ќе бидат разработени за понатамошна употреба во проектот. Во рамките на ова
истражување, покрај потребите на приватниот сектор, исто така, треба да се испитаат различни
дигитални иницијативи, активности и проекти на јавниот сектор со цел да се идентификува кои
се нивните потреби од дигитални вештини со цел да се преброди дигиталниот јаз за што
поголема употребливост и искористување на можностите од таквиот тип на услуги.

2. Опис на работни задачи:
• Креирање на методологија и алатки за собирање на информации и податоци од
бизнисите, институциите, јавните установи, граѓанските организации на Република Северна
Македонија;
• Истражување за потребите на дигиталните вештини во земјата спроведени преку директна
комуникација со различни засегнати страни од приватниот сектор, со утврдување на
потребите по различни индустрии (минимум 5 анализирани сектори со најголем
потенцијал и потреби од дигитални вештини, минимум 250 анализирани компании);
• Истражување за потребите на дигиталните вештини во земјата спроведени преку директна
комуникација со различни засегнати страни од јавниот сектор (идентификација на
различни типови на владини институции и мапирање на нивни потреби од аспект на
дигитални вештини);
• Истражувањето треба да ги идентификува најчесто бараните профили за дигитални
вештини што треба да ги поседуваат вработените;
• За секоја од дефинираните потребни дигитални вештини треба да се даде краток опис на
тоа што се подразбира под истите и на кои компетенции и вештини се однесуваат. Ова
понатаму ќе биде искористено за креирање на модули за обуки за секоја од овие вештини.

3. Квалификации и/или посебно знаење/искуство потребни и пожелни за преземање
на задачата:
• Документирано искуство во спроведување на емпириски истражувања, вршење анализа на
податоци, компарација со други истражувања, работа со големи множества на податоци;
• Искуството во спроведени истражувања поврзани со дигитални вештини и/или потребите
на работодавачите;
• Искуство во спроведување на истражувања во приватен и јавен сектор;
• Силни вештини за пишување и комуникација, вклучувајќи докажана способност за
организирање и сумирање на сложени материјали за различна публика, вклучувајќи и
неакадемски извори (на пример, публикации во висококвалитетни списанија, извештаи,
кратки извештаи, блогови;
• Искуство во работа и ангажирање со голем број актери, со акцент на младите, приватниот
сектор, владините службеници, истражувачите, практичарите и заинтересираните страни,
како и да работат независно и со минимален надзор.

4. Времетраење:
Времето предвидено за спроведување на истражувањето и подготовка на финалниот извештај
е од 17 јуни 2019 до 30 август 2019 година (2,5 месеци).

5. Дополнителни информации:
Избраниот понудувач ќе одговара на тимот на проектот (НМСМ и МАСИТ) кој има примарна
одговорност за надзор над истражувањето за дигитални вештини. Истражувањето ќе се
спроведува на територијата на целата држава.

6.Начин на аплицирање и рокови:
Рокот за аплицирање е среда, 12.06.2019 до 16:00 часот.
Апликациите се поднесуваат во електронски формат на следната маил адреса
biljana.prlichkova@masit.org.mk.

Сите заинтересирани субјекти во рамки на својата апликација треба да достават детали за:
• Предлог концепт за целокупно спроведување на истражувањето
• Кратка биографија
• Прилог со референци од веќе спроведувани истражувања
• Финасиска понуда

Повеќе

Thirrje për dorëzimin e ofertave për Hulumtim për nevojat për punë të përgjithshme të dobishme në komunitetet në vendin tonë, realizuar nëpërmjet komunikimit të drejtpërdrejtë me palë të ndryshme të interesuara nga institucionet, sektori publik, qytetar dhe privat

Untitled design (8)

Thirrje për dorëzimin e ofertave për
Hulumtim për nevojat për punë të përgjithshme të
dobishme në komunitetet në vendin tonë, realizuar
nëpërmjet komunikimit të drejtpërdrejtë me palë të
ndryshme të interesuara nga institucionet, sektori
publik, qytetar dhe privat

Projekti MladiHUB – Rini digjitale është implementuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë
(KRNM) dhe Oda Ekonomike për Teknologji Informatike dhe Komunikime – OETIK, mbështetur nga Ambasada e Britanisë në Shkup. Qëllimi i projektit është të avancojë shkathtësitë digjitale të të
rinjve, angazhimi i tyre në komunitet dhe të rrisë punësimin e tyre, nëpërmjet ofrimit të kurseve dhe
akademive për shkathtësi digjitale në këmbim të punës me dobi të përgjithshme për komunitetin të
kryer në mënyrë vullnetare.
Projekti do të ofrojë shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta për të rinjtë në këmbim të punës me
dobi të përgjithshme në komunitet. Në varësi të shkathtësive, interesave dhe nevojave në
komunitetin ku jetojnë, të rinjtë do të duhet të marrin pjesë në iniciativa në komunitet, duke fituar
kupon i cili do të mundësojë qasje për trajnim për shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta. Me
këtë, përpos shkathtësive praktike dhe konkrete, të rinjtë do të pajisen e shkathtësi të buta,
rrjetëzim dhe përvojë jetësore nëpërmjet angazhimit në kuadër të komuniteteve të tyre dhe
shoqërisë. Deri në fund të projektit, të rinjtë në Maqedoninë e Veriut do të kenë platformë dhe
mbështetje për tu pajisur dhe për të përmirësuar shkathtësitë e tyre digjitale dhe t’i përgjigjen
transformimit digjital të ekonomisë. Kjo do t’i përmirësojë mundësitë për punësim, do të promovojë
inovacione dhe me këtë do të mbështesë zhvillimin ekonomik të Maqedonisë së Veriut.
Hulumtimi për nevojat e punës me dobi të përgjithshme në komunitetet në vendin tonë është një
nga aktivitetet e para të projektit, me çka duhet të përkufizohen nevojat kryesore të komuniteteve,
institucioneve, iniciativave tani më ekzistuese për të cilat do të zhvillohen programe përkatëse për
punë vullnetare dhe ndihmë për të rinjtë në komunitetet lokale, në kuadër të projektit.

1. Qëllimet e angazhimit:
Qëllimi i hulumtimit është të vlerësojë gjendjen aktuale dhe të përcaktohen nevojat për vendosjen
e sistemit për punë me dobi të përgjithshme dhe punë vullnetare, respektivisht të kryhet analiza
dhe mapimi i institucioneve potenciale, institucioneve publike dhe organizatave qytetare dhe
iniciativa të tjera për kryerjen e punës me dobi të përgjithshme dhe punës vullnetare.

2. Përshkrim i detyrave të punës:
• Krijim i metodologjisë dhe veglave për grumbullimin e informacioneve dhe të dhënave për
institucionet, institucionet publike, organizatat qytetare dhe aktorë të tjerë relevant në
Republikën e Maqedonisë së Veriut;
• Hulumtim për nevojat e punës me dobi të përgjithshme në komunitetet lokale në vendin tonë të
realizuara nëpërmjet komunikimit me institucionet dhe programet e tyre ekzistuese, me qëllim
përcaktimin e nevojave për komunitetet e ndryshme lokale dhe ( minimum 24 komunitete lokale
të analizuara të shpërndara në të gjithë rajonet planor të shtetit);
• Hulumtimi duhet të identifikojë iniciativat të cilat tani më janë vendosur të institucioneve,
institucioneve publike, organizatave qytetare dhe aktorë të tjerë relevantë për angazhimin e tyre
në komunitetet si dhe sfidat me të cilat ballafaqohen;
• Hulumtimi duhet të identifikojë nevojat e institucioneve, qytetarëve, organizatave qytetare për
ndërmarrjen e iniciativave me dobi të përgjithshme në komunitetet lokale në vendin tonë;
• Konstatimet nga hulumtimi do të përdoren për krijimin e programeve dhe iniciativave për
kryerjen e punës me dobi të përgjithshme në komunitetet lokale;

3. Kualifikimi dhe/ose njohuri/përvojë e veçantë të nevojshme dhe të preferueshme për
ndërmarrjen e detyrës:
• Përvojë e dokumentuar në zbatimin e hulumtimeve empirike, kryerjen e analizës së të dhënave,
krahasim me hulumtime të tjera, punë me shumë të dhëna,
• Përvojë në realizmin e hulumtimeve në lidhje me punën vullnetare dhe punën me dobi të
përgjithshme
• Përvojë në zbatimin e hulumtimit në sektorin publik, qytetar dhe privat;
• Shkathtësi të fuqishme për shkrim dhe komunikim, përfshirë shkathtësi të vërtetuar për
organizimin dhe përmbledhjen e materialeve të komplikuara për publik të ndryshëm, përfshirë
edhe burime jo akademike ( për shembull, publikime në revista me cilësi të lartë, raporte,
raporte të shkurta, blogje);
• Përvojë në punë dhe angazhim me numër të madh të aktorëve, me theks mbi të rinjtë, sektorin
privat, nëpunësit qeveritar, hulumtuesit, praktikantët dhe palët e interesuara, si dhe të punojnë
në mënyrë të pavarur dhe me mbikëqyrje minimale.

4. Kohëzgjatja:
Koha e parashikuar për realizimin e hulumtimit dhe përpilimit të raportit është nga 17 qershor 2019
deri më 30 gusht 2019 (2,5 muaj).

5. Informata plotësuese:
Ofertuesi i zgjedhur do t’i përgjigjet ekipit të projektit (KRNM dhe OETIK) i cili ka përgjegjësi primare
për mbikëqyrje mbi hulumtimin për shkathtësi digjitale. Hulumtimi do të realizohet në territorin e
gjithë vendit.

6. Mënyra e aplikimit dhe afate:
Afati për aplikim është e mërkurë 12.06.2019 deri në ora 16:00
Aplikimet paraqiten në format elektronik në adresën elektronike në vijim: applications@nms.org.mk.

Të gjithë subjektet e interesuara në kuadër të aplikimit të vet duhet të paraqesin detaje për:
• Propozim koncept për gjithë realizimin e hulumtimit
• Biografi të shkurtë
• Shtojcë me referenca nga hulumtime tani më të realizuara
• Ofertë financiare

Повеќе

Повик за доставување на понуди за Истражување за потребите од општокорисна работа во заедниците во земјата спроведено преку директна комуникација со различни засегнати страни од институциите, јавниот, граѓанскиот и приватниот сектор

Untitled design (8)

Повик за доставување на понуди за
Истражување за потребите од општокорисна
работа во заедниците во земјата спроведено преку
директна комуникација со различни засегнати
страни од институциите, јавниот, граѓанскиот и
приватниот сектор

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински
совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски
технологии – МАСИТ, поддржан од Британската амбасада Скопје. Целта на проектот е да ги
унапреди дигиталните вештини на младите луѓе, нивниот ангажман во заедницата и да ја
зголеми нивната вработливост, преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во
замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата.
Проектот ќе понуди дигитални и меки вештини на младите во замена за општо-корисна
работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во
кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи
ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. Со ова, покрај
практичните и конкретните вештини, младите ќе се здобијат со меки вештини, вмрежување и
животно искуство преку ангажирање во рамките на нивните заедници и општество. До крајот
на проектот, младите луѓе во Северна Македонија ќе имаат платформа и поддршка за да ги
добијат и подобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација
на економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со
тоа ќе го поддржи економскиот развој на Северна Македонија.
Истражувањето за потребите од општокорисна работа во заедниците во земјата е една од
првите активности на проектот, со што треба да се дефинираат клучните потреби на
заедниците, институциите, веќе постоечките иницијативи за кои ќе се развиваат соодветни
програми за волонтирање и помагање на младите во локалните заедници понатаму во
рамките на проектот.

1. Цели на ангажманот:
Целта на истражувањето е да се процени моменталната состојба и да се утврдат потребите за
воспоставување на систем за општокорисна и волонтерска работа, односно да се изврши
анализа и мапирање на потенцијалните институции, јавни установи и граѓански организации
и останати иницијативи за извршување на општокорисна и волонтерска работа.

2. Опис на работни задачи:
• Креирање на методологија и алатки за собирање на информации и податоци од
институциите, јавните установи, граѓанските организации, и останати релавантни актери од
Република Северна Македонија;
• Истражување за потребите од општокорисна работа во локалните заедници во земјата
спроведени преку директна комуникација со институциите и нивните постоечки програми,
а со цел утврдување на потребите на различните локални заедници и (минимум 24
анализирани локални заедници распоредени во сите плански региони на државата);
• Истражувањето треба да ги идентификува веќепостоечките иницијативи на институциите,
јавните установи, граѓанските организации, и останати релавантни актери, за нивните
ангажмани во зедниците како и предизвиците со коишто тие се соочуваат;
• Истражувањето треба да ги идентификува потребите на институциите, граѓаните,
граѓанските организации за преземање на иницијативи од општо добро во локалните
заедници во земјата;
• Наодите од истражувањето ќе бидат искористени за креирање на програми и иницијативи
за вршење на општокорисна работа во локалните заедници.

3. Квалификации и/или посебно знаење/искуство потребни и пожелни за преземање
на задачата:
• Документирано искуство во спроведување на емпириски истражувања, вршење анализа на
податоци, компарација со други истражувања, работа со големи множества на податоци;
• Искуството во спроведени истражувања поврзани со волонтерство и општокорисна работа;
• Искуство во спроведување на истражувања во јавен , граѓански и приватен сектор;
• Силни вештини за пишување и комуникација, вклучувајќи докажана способност за
организирање и сумирање на сложени материјали за различна публика, вклучувајќи и
неакадемски извори (на пример, публикации во висококвалитетни списанија, извештаи,
кратки извештаи, блогови);
• Искуство во работа и ангажирање со голем број актери, со акцент на младите, приватниот
сектор, владините службеници, истражувачите, практичарите и заинтересираните страни,
како и да работат независно и со минимален надзор.

4. Времетраење:
Времето предвидено за спроведување на истражувањето и подготовка на финалниот извештај
е од 17 јуни 2019 до 30 август 2019 година (2,5 месеци).

5. Дополнителни информации:
Избраниот понудувач ќе одговара на тимот на проектот (НМСМ и МАСИТ) кој има примарна
одговорност за надзор над истражувањето за дигитални вештини. Истражувањето ќе се
спроведува на територијата на целата држава.

6. Начин на аплицирање и рокови:
Рокот за аплицирање е среда, 12.06.2019 до 16:00 часот.
Апликациите се поднесуваат во електронски формат на следната маил адреса
applications@nms.org.mk.

Сите заинтересирани субјекти во рамки на својата апликација треба да достават детали за:
• Предлог концепт за целокупно спроведување на истражувањето
• Кратка биографија
• Прилог со референци од веќе спроведувани истражувања
• Финасиска понуда

Повеќе

Open Call for Nomination of President of the National Youth Council of Macedonia

logo na bela pozadina

Open Call for Nomination of

President of the National Youth Council of Macedonia

Deadline: July 31, 2019, 23:59

In the wake of the regular Annual Assembly, the National Youth Council of Macedonia opens a call for nomination of a President. National Youth Council of Macedonia (NYCM) invites all interested members of the member organizations of the NYCM to apply and be a part of the leadership of NYCM.

Each nominee will have the opportunity to present his/her nomination during the General Assembly. The election shall be conducted by secret voting by the full members of the NYCM at the General Assembly.

According to the Statute of the NYCM, the President is represented by:

Article 50

The President is an independent organ that represents the NYCM, and is held accountable for its work before the Assembly of the NYCM.

The President is a member of the Executive Board due to the function he/she performs and manages its work.

The presidential mandate is for two years with the possibility of one re-election.

The President is elected by the Assembly with a majority of votes from the total vote count.

In case none of the candidates wins the majority of votes from act 4, there is a second round of vote with the participation of the first and second ranked candidates according to the number of votes.

In the second round the winner is the candidate with the majority of vote counts but no less than 1/3 of the total vote count.

In case of only one candidate, he/she shall be considered elected with the majority of vote counts but no less than 1/3 of the total vote count.

 

Article 51

The President tends to the work of the NYCM, makes sure it is in accordance with the Constitution, legal regulations, as well as in accordance with the Statute and other legal acts of the NYCM, as well as tends to the reinforcement of the decisions made by the organs of the NYCM.

The President is authorized to take actions regarding all current activities of the NYCM, with the exception of making decisions and taking actions that are in jurisdiction of the Assembly and the Executive Board.

Article 52

Within the framework of its jurisdiction, the President is in charge of the following:

– Presiding the sessions of the Assembly and the Executive Board of the NYCM;

– Follows the work and coordinates the executive and operative organs and bodies of the NYCM in relation to the established activities and tends to regular carrying out of the activities within the NYCM;

– Held responsible for the implementation of the decisions of the Assembly and the Executive Board;

– On the basis of decisions made by the Executive Board can open or close bank accounts of the NYCM;

– Represents the NYCM, whether on call, or by personal initiative, to events, manifestations, meetings and gatherings organized by the NYCM, its members or other international and national organizations, organs of state, units of local governments and other organs, if it is in accordance with the NYCM goals, and with prior consultation with the Executive Board;

– Submits a report of the NYCM work in the mandate period.

– Tends to the coordination of the financial – material proceedings of the NYCM with the legal regulations;

– Carries out activities in accordance with the law, this Statute, internal acts of the NYCM and acts of the Assembly.

All member organizations have the right to nominate one member of their organization.

The registration is done by:

 • Filling in the Application Form – President
 • A letter of support from an organization that nominates it (the organization should be a full member of the NYCM)
 • Candidate’s CV
 • Motivational letter

The nominated person must be at the age of 18-35 years. Applications should be sent to the NYCM’s e-mail address, applications@nms.org.mk with the subject

“Nomination for President of NYCM”. The call is open until 31st of July 2019, 23:59.

For more information, visit the office of the National Youth Council of Macedonia, located at str. Aminta Treti 29 / 1-3, Skopje, or contact the e-mail address of NYCM, info@nms.org.mk or on the phone 078 350 531.

Повеќе

Thirrje e hapur për nominimin e Kryetarit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë

logo na bela pozadina

Thirrje e hapur për nominimin e

Kryetarit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë

Afati: 31.07.2019, 23:59

Në vigjilje të Kuvendit të rregullt vjetor, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, hap thirrje për nominimin e Kryetarit.  Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) ju bën thirrje të gjithë anëtarëve të interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së të paraqesin dhe të të jenë pjesë e udhëheqësisë së KRNM-së.

Çdo kandidat i nominuar do të ketë mundësi të prezantojë nominimin e vet gjatë Kuvendit të Përgjithshëm.  Zgjedhjen do tl kryhet me votim të fshehtë nga anëtaret e plotfuqishme të KRNM-së gjatë Kuvendit të Përgjithshëm.

Sipas Statutit të KRNM-së, Kryetari përfaqësohet nëpërmjet:

Neni 50

Kryetari është organ i pavarur i cili përfaqëson dhe prezanton KRNM-në, ndërsa për punën e vet përgjigjet para Kuvendit të KRNM-së.

Kryetari i KRNM-së është anëtar i Bordit drejtues sipas funksionit dhe udhëheq me punën e Bordit.

Kryetari i KRNM_së zgjidhet me mandat në kohëzgjatje prej dy vjet, me mundësi të zgjidhet përsëri.

Kryetarin e zgjedh Kuvendi i KRNM-së me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i Kuvendit.

Nëse asnjë nga kandidatët nuk e fiton shumicën nga paragrafi 4, organizohet rrethi i dytë i votimit në të cilin marrin pjesë kandidati i parë i ranguar dhe i dytë sipas numrit të votave.

Në rrethin e dytë do të konsiderohet si i zgjehdur ai kandidat i cili ka fituar shumicën e votave të përfaqësuesve të Kuvendit, por jo më pak se 1/3 e numrit të përgjithshëm.

Nëse në zgjedhjet është kandiduar vetëm një kanidat, i njëjti do të konsiderohet i zgjedhur nëse fiton shumicë votash nga votat e përfaqësuesve të Kuvendit, por jo më pak se 1/3 e numrit të përgjithshëm të votave.

Neni 51

Kryetari kujdeset për punën e KRNM-së, të jetë në pajtim me Kushtetutën, dispozitat ligjore dhe nënligjoe, si dhe në pajtim me Statutin dhe aktet të tjera të KRNM-së dhe kujdeset për zbatimin e vendimeve të organeve të KRNM-së.

Kryetari i KRNM-së, është i autorizuar të ndërmarrë veprime në lidhje me të gjtiha aktivitetet rrjedhëse të KRNM-së me përjashtim të marrjes së vendimeve dhe ndërarrjes së veprimeve të cilat janë nën kompetencë të Kuvendit të Bordit drejtues.

Sipas nenit 52 të Statutit të KRNM-së, Kryetari i ka kompetencat si vijon:

– Kryesonm me seancat e Kuvendit dhe Bordit drejtues të KRNM-së;

– E ndjek punën dhe bën koordinimin e organeve dhe trupave ekzekutuese dhe operative të KRNM-së në lidhje me aktivitetet e përcaktuara dhe kujdeset për realizimin e rregullt të punëve të cilat kryhen në kuadër të KRNM_së;

– Është i hapur për zbatimin e vendimeve të Kuvendit dhe Bordit drejtues të KRNM-së;

– Në bazë të vendimit të Bordit drejtues hap dhe mbyll llogari bankiere të KRNM-së;

– E përfaqëson KRNM-në me thirrje ose me iniciativë personale të ngjarjeve, manifestimeve, takime dhe tubime të cilat i organizon KRNM-ja, anëtaret e saj, organizata të tjera ndërkombëtare dhe nacionale, organet shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe organet të tjera dhe organizata, nëse kjo është në pajtim me qëllimet e KRNM-së, ndërsa me konsultim paraprak të BD;

– Paraqet raport për punën e KRNM-së gjatë periudhës së mandatit;

– Kujdeset për harmonizimin e punës financiare dhe materiale të KRNM-së me dispozita ligjore;

– Kryen punë të tjera në pajtim me ligjin, këtë Statut, akte interne të KRNM-së dhe aktet të Kuvendit;

Të gjithat anëtaret organizative kanë të drejtë të nominojnë një anëtar të organizatës së tyre.

Paraqitja kryhet me:

 • Plotësimin e formularit për aplikim – kryetar
 • Letër për mbështetje nga organizata e cila e nominon (Organizata duhet të jetë anëtare e plotfuqishme e KRNM-së)
 • CV të kandidatit
 • Letër motivimi

Personi i nominuar duhet të jetë i moshës 18 – 35 vjet. Paraqitjet duhet të dërgohen në adresën elektronike të KRNM-së, applications@nms.org.mk me shënim

“Nominim për Kryetar të KRNM-së”. Thirrja është e hapur deri më 31.07.2019, 23:59

Për më tepër informata vizitoni zyrën e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, me lokacion në rr. Aminta Treti 29/1-3, Shkup, ose drejtohuni në adresën elektronike të KRNM-së, info@nms.org.mk  ose në telefonin 078 350 531.

Повеќе