Повици

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ АСИСТЕНТ ЗА ЛОГИСТИКА ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА НМСМ

Во рамки на активностите поврзани со проектното работење на НМСМ и претстојното Генерално собрание во периодот кој следи, има потреба од платен ангажман на едно лице на позиција асистент за логистика, со времетраење од еден месец.

Одговорности:
1) Асистенција при организирање на настани на НМСМ;
2) Обезбедување на сите потребни ресурси за квалитетно спроведување на активностите на НМСМ;
3) Логистичка поддршка при спроведување на проектни активности за кои е задолжен секретаријатот на НМСМ;
4) Комуникација и обезбедување информации за организациите членки на НМСМ за потребите на претстојното собрание;
5) Логистичка поддршка при подготовката и реализацијата на Годишното собрание на НМСМ;
6) Активно учество во останатите тековни активности во организација на НМСМ.

Профил на асистентот:

 • Знаења од областа на организација на настани ;
 • Одлични комуникациски вештини;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.Македонија;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Можност да започне со работа од првата недела на мај 2018 година.

Рок и начин на пријавување: Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:
– CV;
– Мотивациско писмо

Сите апликации треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk со назнака: „Апликација за работна позиција – асистент за логистика“.

Рокот за поднесување на апликациите е до 27.04.2018 година, 23:59 часот.

Услови за работа: Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Во случај на недостиг на квалификувани кандидати, НМСМ го задржува правото да ангажира лице надвор од мрежата на НМСМ.

Повеќе

Повик за изразување на интерес на млади кои сакаат да бидат дел од Гаранцијата за млади

GM 1603 1

Министерството за труд и социјална политика заедно со Агенцијата за вработување на Македонија и Националниот младински совет на Македонија започнува реализација на проектот Гаранција за млади. Гаранција за млади е активна мерка за вработување на млади лица која  се спроведува во државите од Европската Унија од 2012 година. Македонија ја имплементира оваа програма во пилот фаза која започнува во 2018 година.

Гаранцијата за млади им гарантира на младите лица дека во период од 4 месеци како тие ќе се пријават во Агенцијата за вработување кариерните советници ќе ги упатат во некоја од мерките што ги нуди Гаранција за млади. Во оваа пилот фаза за имплементација на програмата се вклучени општините од г. Скопје, општина Струмица и општина Гостивар. Оваа мерка е отворена за сите млади лица на возраст до 29 години кои се невработени и веќе го завршиле своето образование (средно училиште или факултет).

Во секоја од општините (Град Скопје, Струмица и Гостивар) кои се вклучени во имплементацијата се ангажирани по двајца теренски работници кои имаат основна задача да им ја претстават Гаранцијата за млади на младите лица и да им го помогнат процесот да пристапат до Агенцијата за вработување.

Кариерните советници од Агенцијата за вработување, врз основа на искуството на младите лица кои ќе се пријават, заедно со нив ќе ја изберат онаа мерка која е најсоодветна за нив. Кариерните советници од Агенцијата за вработување и теренските работници поминаа низ процес на учење составен од обуки за кариерен развој на млади како и учење за добрите практиките со кои Европските држави се служеле во текот на имплементацијата на програмата. Поради оваа причина, младите лица кои се заинтересирани за вклучување во оваа програма може да се обратат директно до теренските работници кои понатаму ќе ги упатат до соодветниот центар за вработување.

Доколку сте заинтересирани за вклучување во Гаранцијата за млади пополнете ја оваа форма и теренските работници од вашата општина ќе ве контактираат. За дополнителни информации обратете се на info@nms.org.mk за да пристапите до теренските работници.

Доколку ве интересира процесот на имплементација на Гаранција за млади во земјите членки на Европската Унија можете да најдете повеќе информации на следниот линк http://europa.eu/youth/lu/article/37/32248_mk

Проектот „Гаранција за млади“ се спроведува од Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување на Македонија и Националниот младински совет на Македонија, а е финансиски поддржан од Швајцарската амбасада во Скопје.

Повеќе

Повик за учество на обуки за наследници на семејни бизниси

Fabus tot

Семејните бизниси отсекогаш претставувале многу важна карактеристика во економските структури на многу земји и важен извор за вработување.

Тие исто така се важни во обезбедувањето на континуитет помеѓу генерациите, истовремено овозможувајќи потенцијал за иновации, промени, подобрување на конкурентноста на фирмите и напредок.

Европската комисија ја препознава важноста на семејните бизниси и нивната улога за европската економија и промовира создавање поволна средина во која семејните бизниси можат да растат и да се развиваат. Еден од клучните предизвици е трансферот на бизнисот, кој во случај на семејни бизниси, бара ефикасен и успешен премин од една генерација во друга. Особено преку проектот ФАБУСС, целта е да им се помогне на младите луѓе поврзани со семејните бизниси да станат способни и ефективни наследници.

ФАБУСС е проект во чии рамки најпрво беа направени истражувања за состојбата и потребите на фамилијарните бизниси во државите учеснички во проектот, а подоцна беа изготвени материјали и алатки за обука. Експертите на проектот развија вкупно (6) модули за обука групирани во 3 теми:

Тема 1 – Свесност

Модул 1: Воочување на проблемите на фамилијарните бизниси

Модул 2: Транснационални сличности и разлики

Тема 2 – Подготовка

Модул 3:  Стратегии за раст за семејни бизниси

Модул 4: Лидерство на следната генерација

Тема 3 – Управување

Модул 5: Ефективно управување и одлучување

Модул 6: Комуникација и управување со конфликти

Партнерството на проектот го координира Атинската стопанска и индустриска комора и е составена од девет организации, универзитети, консултантски куќи и стопански комори, од пет земји од ЕУ (Грција, Бугарија, Кипар, Италија, Португалија) и од Република Македонија.

Обуките се наменети за 180 лица (30 од секоја земја) кои се наследници на фамилијарни бизниси, но и за сопствениците кои планираат да го предадат бизнисот на своите потомци.

Обуките ќе траат вкупно 25-часови, а методологијата на работа е комбинирана со практични сесии, дискусии, работа на терен, дополнети со е-учење и транснационални размени за соработка.

Обуките ќе бидат организирани во секоја земја-партнер на FABUSS, во период од 3 месеци (Април, Мај и Јуни, 2018 година). Во Македонија, обуките ќе започнат да се реализираат во средина на Мај 2018, во Скопје.

Добивките од овие работилници на наследниците на фамилијарните бизниси се:

 • Вмрежување со експерти и останатите наследници на фамилијарни бизниси;
 • Вештини и компетенции за успешно наследување на бизнисите;
 • Поврзување со сродни фамилијарни бизниси со партнерските земји од Јужна Европа;
 • Размена на искуства со бизниси од Јужна Европа;
 • Потенцијална соработка со клиенти од Јужна Европа;
 • Промоција на својот бизнис и преку своите практики, придонес за подобрување на обуката;
 • Сертификат издаден од проектот ФАБУСС;
 • Пристап до ООР – Отворени Образовни Ресурси, наставни материјали и алатки за поддршка за успешна деловна сукцесија предвидена во платформата за е-учење на проектот ФАБУСС.

Пријавете се со пополнување на електонската пријава тука!

Повеќе

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЧЛЕНСТВО ВО БАЗАТА НА ОБУЧУВАЧИ НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАKЕДОНИЈА

Заради истекување на мандатот на постојните членови на Базата на обучувачи, а согласно со Правилата и насоките за работа на Базата на обучувачи на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ),  координаторката на Базата на обучувачи на предлог на Секретаријатот, а усвоен од Управниот Одбор на НМСМ, објавува:

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЧЛЕНСТВО ВО БАЗАТА НА ОБУЧУВАЧИ НА  НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАKЕДОНИЈА

Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) e платформа која  ги претставува интересите и потребите на младите луѓе како врска со сите чинители и која обезбедува вклучување и активно учество на младите во процесот на донесување одлуки на секое ниво.

Основни цели на Националниот младински совет на Македонија се:

 • Зајакнување на улогата на НМСМ како претставничко тело на младите и младинските организации;
 • Поттикнување на процеси за креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите;
 • Застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку претставување на нивните интереси пред институциите;
 • Обединување и развој на капацитети на младинскиот сектор преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации;
 • Обединување и развој на капацитети на младинскиот сектор преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации;
 • Унапредување на положбата на младите во општеството преку:
 • Промоција и дејствување кон зајакнување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки;
 • Промоција на младински активизам, младинско информирање и активно граѓанство помеѓу младите;
 • Унапредување на еднаквоста, третманот на младите, толеранцијата и демократијата

Една од алатките на НМСМ кои служат за квалитетнo и организирано остварување на предвидените цели е и Базата на обучувачи.

Базата на обучувачи на НМСМ претставува ресурсна експертска група на млади обучувачи на возраст 18 – 35 години, искусни во неформално образование, младинска работа и интеркултурно учење со  широки познавања на области од интерес на младите луѓе.

Нејзините членови учествуваат во спроведување на програмските активности на НМСM, на организации членки и надворешни организации кои заради спроведување на сопствените програмски активности имаат потреба од ангажирање на обучувач од базата на обучувачи на НМСМ.

Што конкретно работат обучувачите од Базата на обучувачи на НМСМ?

Членовите на Базата, по насоките и правилата наведени во документот „Правилата и насоките за работа на Базата на обучувачи на НМСМ“, кој се доставува како додаток на овај повик,  подготвуваат, спроведуваат, проценуват, надгледуваат и известуваат за активноси на НМСМ и/или на организации членки но и активности на надворешни организации, преку употреба на најразлични образовни методологии, менторство, подучување  и надзор.

Типичните функции кои обучувачите ги извршуваат во внатрешни и/или надоврешни  активности се:

 • образовни советници во активности организирани и спроведувани од тимови кои не се составени од обучувачи од Базата на обучувачи на НМСМ, а кои може да бидат составени од членови на организации членки (ОЧ) или надворешни организации;
 • планираат, спроведуваа и оценуваат образовни активности како членови на тим на обучувачи кои се дел од Базата на обучувачи на НМСМ и/или од организации членки,  или како членови на тим на обучувачи кои не членуваат во НМСМ, оодносно не се членови  на организации членки;
 • подучувачи, ментори или надзорници на други обучувачи од Базата на НМСМ или на обучувачи од организации членки или надворешни организации ;
 • документалисти и известувачи во внатрешни или надворешни активности;
 • подготвувачи на публикации и прирачници на теми од интерес на младите, а согласно индивидуалните способности и искуство;
 • експерти кои споделуваат дел од своето знаење или искуство  на внатрешни и надоврешни активности согласно  индивидуалните способности и искуство.

 

Структура на Базата на обучувачи и критериуми кои треба да ги исполнуваат нејзините членови?

НМСМ има два профила на обучувачи во својата база: помалку искусни  (јуниори) и поискусни (сениори). Профилите го рефлектираат нивот на експертиза која ја поседува обучувачот/обучувачката потребни за спроведување на функциите кои ги предвидува членувањето во Базата.

Пред демонстрирање на било која друга способност, обучувачите треба да имаат познавања од НМСМ,  нашата мисија и визија, вредностите и принципите на работа и да демонстрираат дека и тие ги застапуваат истите цели и се подготвени несебично да придонесат за работата, растот и развојот на НМСМ како релевантен претставник на младите и сериозен актер во сферата на младинските прашања и политики како и во работата на младинскиот сектор воопшто.

 • Помалку искусни обучувачи/Јуниори
Искуства/способности  кои треба да ги поседуваат помалкуискусните обучувачи Индикатор:  

 

Искуство како обучувач(ка) или член(ка) на тим на обучувачи во локални младински образовни активности 

 

Обучувачот/обучувачката има имплементирано најмалку 10 обуки/работилници или вкупно 50 работни часа како обучувач.
Способност за конструктивно помагање во подготовка, спроведување и проценка на едукативна активност со млади базирана на интеркултурно неформално образование

 

Обучувачот/обучувачката  учествувал/а на најмалку една обука на обучувачи и има искуство во подготовка, спроведување и проценка на едукативна активност со млади базирана на интеркултурно неформално образование кое што е видливо и опишано во биографијата на обучувачот/обучувачката, а поткрепено со препораки од организатори, соработници или учесници на конкретната едукативната активност која сведочи за таквото искуство.
Способност за самостојно водење на делови од едукативната активност со млади (како на пример работилница или водење на работни групи, дебати и дискусии и слично)

 

Формално или неформално образование за методологија на едукативна работа со млади, и/или раководење со младински проекти, поткрепено со соодветна препорака од личности инволвирани во процесот на образование или работа која сведочи за поседување на конкретната способност.
Добро познавање и искуство како младински(а) работник/работничка во сферата на најмалку 3 од следните области:

–          Младинска информираност и советување

–          Младинска работа

–          Младинско учество

–          Младински политики, застапување и лобирање

–          Младински права и подобрување на пристап до младинските права

–          Неформално образование

–          Интеркултурен дијалог во мултикултурна средина

–          Превенција на говор на омраза

–          Превенција на дискриминација и насилство меѓу младите

–          Меки вештини

–          Поддршка на младите во процесот на транзиција кон самостојност

–          Методологија на истражување

Обучувачот/обучувачката има формално или неформално образование за некои од споменатите области и има водено со нив поврзани младински активности на локално и/или национално ниво.
Способност и желба да се работи во интеркултурен тим

 

Обучувачот/обучувачката  има искуство и/или изразува силна мотивација да работи во интеркултурни тимови во мотивациското писмо.
 • Поискусни обучувачи/Сениори
Искуства/способности  кои треба да ги поседуваат поискусните обучувачи Индикатор:
Искуство како обучувач(ка) или член(ка) на тим на обучувачи во национални и интернационални младински образовни активности 

 

Обучувачот/обучувачката има имплементирано 10 обуки/работилници за млади или вкупно 50 работни часа,  3 национални и 2 интернационални образовни активности за млади подолги од 3 работни дена
Способност за работа  со млади со различни профили со посебен акцент на млади со помалку можности.

 

Обучувачот/обучувачката има искуство во едукативна работа со различни  профили на млади вклучитено и млади со помалку можности (млади корисници на дрога, млади со попреченост, млади припадници на малцински групи, сиромашни млади, млади без образование, млади бездомници, млади сторители на кривично дело, млади со воспитно-социјални проблеми, млади од рурална средина и слично); покажува толеранција и способност да одговори на различните специфики на младите и да одбере методологија која е соодветна на нивните специфичности и потреби; има формално или неформално образование и искуство во работа со различни профили на млади, што е видливо  во биографијата  и поткрепено со најмалку една препорака од соработници или учесници на конкретната едукативната активност која сведочи за таквото искуство.
Способност за водење на тим во подготовка, спроведување и проценка на едукативна активност со млади базирана на интеркултурно неформално образование

 

Обучувачот/обучувачката,  бил лидер на најмалку 3 образовни тимови кои подготвиле, провеле и процениле  најмалку 3 активности за млади базирани на интеркултурно неформално образование и истото е видливо и опишано во биографијта на обучувачот/обучувачката а поткрепено со најмалку една препорака од соработници или учесници на конкретната едукативната активност која сведочи за таквото искуство.
Широко познавање и искуство како младински(а) работник/работничка во сферата на најмалку 6 од следните области:

–          Младинска информираност и советување

–          Младинска работа

–          Младинско учество

–          Младински политики, застапување и лобирање

–          Младински права и подобрување на пристап до младинските права

–          Неформално образование

–          Интеркултурен дијалог во мултикултурна средина

–          Превенција на говор на омраза

–          Превенција на дискриминација и насилство меѓу младите

–          Неформално образование

–          Меки вештини

–          Поддршка на младите во процесот на транзиција кон самостојност

–          Методологија на истражување

 

Обучувачот/обучувачката има повеќегодишно формално или неформално образование за споменатите области; има водено со нив поврзани младински активности на национално  или интернационално ниво или бил(а) ангажиран(а) како експерт за некоја од областите на национална или интернационална експертска средба.

Зошто да се биде член на базата на обучувачи?
Членовите на Базата на НМСМ имаат  можност:

 • да бидат платено ангажирани за време на својот мандат во активноти чиј број зависи од обемот на програмите како и потребите на НМСМ, организациите членки но и надворешните оргазанизации кои имаат потреба од ангажирање на обучувач од Базата на НМСМ;
 • професионално да се усовршуваат и да го збогатат своето портфолио;
 • да учествуваат во подготовка и да имаат пристап до разновидни стандардизирани материјали за работа;
 • да се вмрежуваат со други обучувачи од и надовор од Базата на НМСМ;
 • да добијат референци за понатамошните работни ангажмани.

 

Начинот и  рокот  за пријавување

На повикот може да се пријави секој заинтересиран кандидат  со  доставување на следните документи на адреса training@nms.org.mk:

 • Пополнета пријава за членство
 • Кратка биографија во која е јасно наведено искуството на кандидатот
 • Листа на референци
 • Препораки кои го потврдуваат искуството и способностите на кандидатот
 • Препорака со писмо за поддршка од организација членка на НМСМ ќе се смета за предност при селекција на новите членови од Базата При изборот НМСМ го задржува правото да избере најмалку 60% од кандидатите кои доаѓаат од организации членки на НМСМ и најмногу 40% кандидати кои не се членови во организација членка на НМСМ.

Краен рок за пријавување 30.04.2018

 

За подетални информации ве молиме контактирајте ја Билјана Василевска Трајкоска, координаторката на Базата на обучувачи на НМСМ на training@nms.org.mk

Повеќе

ПОВИК за приклучувањe на организации кон Националниот младински совет на Македонија

cover-1 povik

Сакате да станете членка на НМСМ и се прашувате како?

Токму за вас отворивме нов повик и ги очекуваме апликациите во пресрет на Генералното собрание на НМСМ на 19 мај!

 

На кого се однесува?

 • Младински организации,
 • Организации за млади,
 • Сојузи,
 • Политички подмладоци.

 

Дел од придобивките на членувањето во НМСМ се…

 • Соработка и заедничко делување со организации од целата држава за подобри услови за младите,
 • Вмрежување и партнерство со организации кои имаат ист или сличен делокруг на работа,
 • Учество во процеси при креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите,
 • Можност за застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку соработка со институциите,
 • Развој на капацитетите преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации пред институциите и засегнатите страни,
 • Информации и известувања за можностите и проектите кои ги нудат останатите организации,
 • Промовирање на вашите активности, настани и ресурси преку платформата Млади.мк

 

Како да аплицирате? 

На applications@nms.org.mk испратете ни ги скенирани документите заедно со пополнетиот образец за прием во членство најдоцна до 30 април, 16 часот.

 

 1. Пополнет образец – барање за прием во членство;
 2. Статут;
 3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
 4. Организациска шема;
 5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години;
 6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на управување;
 1. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно Статутот и внатрешните акти на подносителот;
 1. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во наредниот период, од најмалку 6 месеци.

 

Потоа нашиот тим ќе дојде на посета кај вас да се запознаеме и да ни кажете повеќе за вашата организација. А одлуката за членство ја донесува Собранието на НМСМ каде што ќе бидете поканети да ја претставите вашата работа на Генералното собрание во април.

Во продолжение може да ги прочитате критериумите за полноправно и придружно членство, кои се наоѓаат од член 15 до член 24 од Статутот на НМСМ.

КРИТЕРИУМИ ЗА ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО

 

Сојузи

Член 15

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во Статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

 

Младински организации

Член 16

 

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 1. Да работат според принципот „од млади за млади”;
 2. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, односно годишниот финансиски извештај, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

 

Член 17

Доколку организацијата престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ како Младинска организација во смисла на став 3 од член 16 од овој Статут, а ги исполнува критериумите за членство како Организација за млади, Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како Организација за млади.

 

Организации за млади

Член 18

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

 

Подмладоци на други организации

Член 19

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 3 години;
 3. Во структурата на раководството/извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

 

Член 20

Прекатегоризација од полноправна во придружна членка

Доколку организација членка на НМСМ престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ , Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како придружна членка, под услов организацијата да ги исполнува критериумите за придружно членство во смисла на одредбите од овој Статут.

 

ПРИДРУЖНО ЧЛЕНСТВО

 

Сојузи

Член 21

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

 

Младински организации

Член 22

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 1. Да работат според принципот „млади за млади“;
 2. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 3. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

 

Организации за млади

Член 23

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како

Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 3. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

 

Подмладоци на други организации

Член 24

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на раководството/одборот да бидат присутни млади лица;
 3. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

За секакви прашања обратете се на nikola.petrovski@nms.org.mk или на 078 350 531.

Ја очекуваме вашата апликација!

Повеќе

CALL FOR NOMINATIONS (CFN) # CEP-YCEA-02 YOUTH CIVIC ENGAGEMENT AWARD

 

Send your nomination no later than April 5, 2018!

USAID’s Civic Engagement Project (CEP) invites individuals, organizations, institutions, media,   businesses and members of the community to nominate one or more people or organizations from one of the following categories: individual young men and women, informal youth groups, and youth civil society organizations (CSOs) to be considered for CEP’s Annual Youth Civic Engagement Award (YCEA).

CEP will award up to four Youth Civic Engagement Award (YCEA) to successful young men and women (aged 18 – 29), informal youth groups (consisting of at least three members), and youth CSOs that have demonstrated exemplary commitment to improving the life of their community or that of the society at large by undertaking actions that address issues of public concern at any level in Macedonia. YCEA will be awarded for actions that the nominees have undertaken during January – December 2017.

YCEA will recognize initiatives by young men and women, informal youth groups, and youth CSOs that have demonstrated: a clear vision for improvements at the community, regional, or national level that are systemic and sustainable in addressing a priority societal and/or community concern; exceptional creativity, innovation, and leadership in defining and addressing issues of public concern; and have brought about tangible results in improving the community or society’s wellbeing due to the nominee’s actions.

Through their activities, YCEA recipients will personify examples of outstanding youth civic engagement. Civic engagement encompasses individual and collective actions that serve to identify and address issues of public concern. Civic engagement can take many forms, from individual volunteerism to organizational involvement. It can include efforts to directly address an issue of public concern, work with others in the community to solve the problem, and/or interact with public institutions to address this problem.

Upon award, CEP will support future initiatives by YCEA winners through in-kind grants[1] (for individual and informal groups category), or grants (for registered youth CSOs).

[1] In-Kind Grant is a type of grant whereby goods and services are procured by CEP on behalf of and in close consultation with the respective YCEA winner.

For more detailed information on the open call click here.
To download the Nomination form click here.

 

 

 

 

Повеќе

VI циклус на структурен дијалог – Што младите очекуваат од ЕУ?

Национален младински совет на Македонија подготви прашалник со намера да го даде својот придонес во рамките на VI циклус на Структурен дијалог на Европска Унија  кој се фокусира на  тоа како  ЕУ  може да го подобри животот на младите луѓе. Резултатите од овој прашалник ќе ја формираат основата и ќе го дадат  фокусот на новата младинска стратегија на ЕУ 2019 -2027.
Прашалникот може да го најдете на овој линк.
Структурен дијалог е инструмент што гарантира дека мислењето на младите луѓе е земено предвид при дефинирањето на политиките на Европската Унија поврзани со младите луѓе.  Еден циклус трае 18 месеци и се однесува на конкретна тема.  Во моментот се одвива VI циклус на консултации со кој управуваат Естонија, Бугарија и Австрија.  Овој прашалник ќе  овозможи младите луѓе во Македонија  да споделат  свое мислење  за очекувањата  од Европската Унија, и да дадат препораки за подобрување на политиките за млади на Европска Унија кон Западен Балкан и Македонија во новата младинска стратегија 2019 – 2027.
Прашалникот е наменет за лица од 13 до 30 години и е изработен од страна на Управувачкиот тим за Структурен дијалог на Европската Унија.  За потребите на националнитe консултации НМСМ изврши превод на прашалникот.
Ве молиме да го споделите прашалникот со млади лица од 13 до 30 години.
Пополнувањето на прашалникот не одзема повеќе од 15 минути, а крајниот рок за пополнување е 20.02.2018 год.
Повеќе

Повик за формирање на работна група на Национален младински совет на Македонија за придонес во процесот при креирање на закон за млади/ младинско учество

Согласно член 9 и член 10 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија, Управниот одбор на Национален младински совет на Македонија на 02.02.2018 година, донесе одлука за распишување на:

 

Повик за формирање на работна група на Национален младински совет на Македонија за придонес во процесот при креирање на закон за млади/ младинско учество

Работната група има за цел да ги разгледа можностите и да даде свој придонес при креирањето на Закон за млади во Република Македонија кој ќе одговара на потребите и правата на младите луѓе.

Законот за млади треба да обезбеди процес на консултирање на младинските организации и младите на национално ниво кој ќе биде опширен, инклузивен и спроведен во сите региони на Република Македонија. Процесот на консултирање не треба да се одвива на веќе спремен предлог закон, туку од самите средби со младите и младинските форми на организирање да се започне процесот на дефинирање на младинските приоритети преку инклузивни разговори со државните институции. Во спротивно се ризикува повторен процес кој што не се базира на демократските начела на инклузивност на сите засегнати страни. Националниот младински совет на Македонија, како најголемото претставничко тело на младите во Република Македонија стои на располагање за да биде активен партнер во овој процес, како и имплементатор на процесите кои што би претходеле за донесувањето на законот.[1]

 

Критериуми за пријавување:

 • Член на младинска организација, организација за млади, политички подмладок или други младински форми на организирање;
 • Познавање на процесите за млади кои се одвивале или се одвиваат во Република Македонија;
 • Познавање на европските модели кои обезбедуваат учество на младите при креирање на младински политики;
 • Познавање на правната регулатива, односно законите, стратегиите и останати документи за млади во Република Македонија;
 • Познавање на младинските форми на здружување во земјата, а особено на Закон за здруженија и фондации и сродни, слични закони со кои се уредува работењето на младинските организации;
 • Способност да работи во тим и со рокови.

Членовите на работната група ќе ги имаат следните права:

 • Да им бидат обезбедени услови за непречено извршување на работата;
 • Да им биде обезбеден пристап до официјални и усвоени работни документи на НМСМ;
 • Да добијат поддршка во работата од Управниот одбор и Секретаријатот на НМСМ;
 • Да побараат дополнителни објаснувања, извештаи и модели за закони за млади кои го обезбедуваат младинското учество на највисоко ниво од земјите од Европа;
 • Да побараат потврда за сработеното од НМСМ.

 

Членовите на работната група ги имаат следниве обврски:

 • Да ги прегледаат постоечките документи и процеси за младите во земјата;
 • Да изготват предлог модел кој ќе обезбеди инклузивност, демократичност и вклучување на сите засегнати актери;
 • Да одржуваат постојана комуникација и координација со Управниот одбор и Секретаријатот на НМСМ;
 • Да дадат извештај за својата работа на крајот на секој месец до Управниот одбор на НМСМ;
 • Да се грижат за сензитивноста на информациите и да ги заштитат личните податоци до кои може да добијат пристап.

 

Динамиката на работа на работната група ќе биде одредена со заеднички договор на самата работна група.

Сите заинтересирани можат да се пријават за членство во работната група најдоцна до 12.02.2018 година, 16:00 часот, со испраќање на следниве документи:

Апликациите треба да бидат доставени на applications@nms.org.mk со назнака „Апликација за работна група за закон за млади“.

 

**Членството во работната група е на волонтерска основа и за истото не е предвиден паричен надосмест.

[1] Национален младински совет на Македонија, позициски документ „Отпочнување на процес за закон за млади“, страна 3 и 4.

http://www.nms.org.mk/wp-content/uploads/2017/12/Otpocnuvanje-na-procesot-za-mladi.pdf

Повеќе

CALL FOR PARTICIPANTS: TRAINING OF TRAINERS for Family Business Successful Succession

Fabus tot

CALL FOR PARTICIPANTS: TRAINING OF TRAINERS for Family Business Successful Succession

4-10 February 2018

 

Application deadline: 23rd January 2018

 

What is the project about?

FABUSS is a 24 months ERASMUS YOUTH project which aims at helping young persons related to family business become able and effective successors. Its target group consists of 18-35 years old persons who wish to take over their family business at some point in the future. These aspiring successors need skills and knowledge to effectively develop the business by applying new innovative strategies, including extension of their markets, through networking and cooperation with similar enterprises in other countries.

The project’s main expected results are:

(a) Identification and analysis of regional needs in the field of family business succession and youth entrepreneurship;

(b) Creation and implementation of an ICT tool (Learning Platform) to improve the level of entrepreneurial skills and the knowledge of young persons, required in the process of succession of family businesses;

(c) Support and facilitation of strategic planning of family enterprises, based on realistic processes to mitigate risks of failure in their succession and family business management.

Who should attend?

The training is dedicated to young people who are serious in their goals and careers to become training professionals. Youth workers, Trainers, Youth leaders, Project managers, Entrepreneurs, Facilitators, and Employees in agencies for supporting entrepreneurship etc. Especially people who are eager to help the family business successors in the process of succession and development of their family business and are interested in entrepreneurship.

What is the aim of the training?

The aim of this short-term intensive course is to train and prepare the trainers and partners’ staff so as to be able to inform the target group during the multiplier events and the pilot testing as regards to the FABUSS material and the use of the eLearning Platform, explain the technical specification, present ways on how to deliver the material in order to generate more traffic to the Platform.

What should you expect?

Organisation of Briefing and “Train the trainers” sessions are consisted of Briefing sessions, piloting Workshop simulation, Group Management and Evaluation techniques. Selected trainers from all partner countries will participate in intensive briefing on the project’s background, its objectives and especially on the character, the content and the administrative arrangements associated with the planned training activities of young family business prospective successors.

FABUSS Training Modules:

 1. Understanding Family Business Related Issues
 2. Transnational Similarities and Differences
 3. Growth Strategies for Family Businesses
 4. Next Generation Leadership
 5. Effective Governance & Decision Making
 6. Communication & Conflict Management

What you will gain?

 • Training by international experts in the field of family businesses;
 • Networking with like-minded people from Greece, Cyprus, Macedonia, Italy, Bulgaria and Portugal who has the same goal as you;
 • Opportunity to work as a trainer in realizing pilot training;
 • Strengthening your personal and organization’s capacity with practical knowledge in the field of family business succession;
 • New skills and abilities in the field of family business succession and entrepreneurship;
 • Build common ideas and projects for multiplying events.
 • The participants will receive a certificate issued by the consortium, verifying the total number of hours of the course and the scope of the training. In addition, the Europass will be used to describe the knowledge and skills gained as a result of participation in training activities.

Working language(s): English

Where is the venue and how much it will cost me?

The training will take place in Hotel Russia, Skopje from 4th to 10th of February.

Board, lodging and all materials will be covered by the project. Travel expenses will be reimbursed according the regulations of the Erasmus+ programme.

How to apply?

To apply for the training, you need to:

 1. Fill our on-line application form HERE.
 2. Send your CV to: nikola.petrovski@nms.org.mk and j.stalevski@cefe.mk

Application deadline: 23.01.2018

You will be informed about the selection result on: 26.01.2018

If you have any questions, contact us at:

Jovan Stalevski (CEFE) j.stalevski@cefe.mk

Nikola Petrovski (NYCM) nikola.petrovski@nms.org.mk

 

Hosting Organisations

CEFE Macedonia – The organization had its initial forming by CEFE trainers which met and participated in CEFE Training of Trainers in 1997 in FYROM. The main motivation of forming this Association of citizens was to promote entrepreneurship mind-set and spirit. CEFE was officially established in 2008 in Skopje, as a non-profit, non-partisan organisation.

NYCM – National Youth Council of Macedonia is a youth umbrella organisation that unites 50 organizations: 20 youth organizations, 16 organizations for youth, 1 union, 8 wings of political parties and 5 associate members, in order to promote and advocate for the rights of the Macedonian youth. The mission of the NYCM is to represent the interests and needs of young people as a liaison to all stakeholders to ensure involvement and active participation of youth in decision-making at every level.

The training is part of the project “Family Business Successful Succession”, Co-funded by European Union Erasmus + Program

Partners

ACCI – Athens Chamber of Commerce and Industry, Greece – Coordinator; ALBA – Alba Kollegio Dioikisis Epicheiriseon Somateio, Greece; Enoros Consulting Ltd, Cyprus; YEU Cyprus – Youth For Exchanges And Understanding, Cyprus; CEFE Macedonia, FYROM; NYCM – National Youth Council Of Macedonia, FYROM; TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme, Italy; IPS at UNWE – Institute For Postgraduate Studies, Bulgaria; UAB – Universidade Aberta, Portugal.

What is the main goal of FABUSS?

The FABUSS Project will build upon existing research and family business related projects to offer hand on and practical support to next generation family business leaders, outgoing family business leaders and youth organizations interested in supporting the longevity of such businesses.

Повеќе

Те каниме на YO! Fest

YofestFBBanner3

Каде те каниме?

На YO! Fest 2018 во Стразбур!

Фестивалот ќе се одржи на 1 и 2 јуни 2018 година и активно ќе учествуваат повеќе од  8000 млади од цела Европа.
Националниот младински совет на Македонија е официјален партнер на овогодинешното издание на YO! Fest каде ќе спроведува активност и затоа ги каниме сите млади на возраст од 18 до 30 години да ни се придружат во Стразбур!

Која е нашата цел и тема?

Да го зголемиме интересот на младите да бидат ангажирани на локално ниво, презентирајќи ги позитивните иницијативи на младите луѓе во Македонија со што ќе им обезбедат практично искуство и вештини за успешно спроведување кампањи на локално ниво.

Темата на активностите е младинскиот граѓански ангажман на локално ниво, ќе вклучува презентација на успешни иницијативи, дисеминација на прирачник за добри практики за ангажирање на млади луѓе и дискусија на тема „грас рут“ ангажирање на младите во Европа.

Што треба да направиш?

1. Сакаме да идентификуваш проблем во твоја непосредна близина;

2. Да споделиш со нас и јавноста креативно решение на проблемот;

(Можеш да фотографираш, црташ, сликаш, снимаш, монтираш или да му напишеш стих на проблемот.)

3. Твоето решение сподели го на Фејсбук или Инстаграм користејќи го хаштагот #mladimk и обележувајќи го профилот на Национален младински совет на Македонија

4. Да го пополниш овој формулар.

Рокот за аплицирање е до 10 јануари 2018. Врз основа на креативните решенија кои ќе бидат споделени, НМСМ ќе селектира максимум 15 учесници за YO! Fest 2018. Трошоците за пат, сместување и храна ќе бидат покриени од Национален младински совет на Македонија.

Предност имаат учесниците кои доаѓаат од организации членки на НМСМ.

Што очекуваме доколку бидеш избран/а?

– Да го потврдите вашето присуство потпишувајќи документ за потврда и достава на лични податоци 48 часа откако ќе бидете известени дека сте селектирани.

-Да бидете редовно вклучени во подготвителните средби за YO! Fest предводени од Секретаријатот на Национален младински совет на Македонија во периодот од март до мај.

– Да бидете активно вклучени во активностите кои ќе ги спроведува НМСМ во рамки на YO! Fest.

– Да бидете подготвени за дружење и вмрежување со млади од различни профили ширум Европа.

Повеќе