Повици

Продолжување на повик за членови на Комисија за членство на Национален младински совет на Македонија

logo na bela pozadina

Рок: 21 април 2019 година | 23:59 часот

Во пресрет на редовното годишно Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за членови на Комисијата за членство.

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од Комисијата за членство на НМСМ која ќе ги разгледува апликациите за членство и ќе врши ревизија на постојаното членство.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ, Комисијата за членство е претставена преку:

Член 36

Собранието на НМСМ формира Комисија за членство, независно тело кои ги разгледува апликациите за членство и врши ревизија на постојаното членство. Комисија за членство се формира од Собранието на НМСМ на предлог на членките. Комисијата се состои од три члена со мандат од две години. Работата на комисијата се уредува со посебен акт.

Комисијата за членство ги има следните улоги и задачи:

 • Да собира документи од организации членки за проверка на исполнување на критериумите за членство;
 • Со поддршка на Секретаријат и Управен одбор да ги контактира организациите членки и апликанти за појаснување на доставените податоци или дополнување на документацијата;
 • Да врши проценка дали организацијата членка или апликант за членство ги задоволува/исполнува критериумите за членство на НМСМ;
 • Да одржува директен контакт со организациите кои аплицирале за членство во НМСМ при разгледување на нивните апликации за членство;
 • Да го констатира статусот на организациите во НМСМ и кандидатите членство во НМСМ и за тоа да го извести Управниот одбор и Генералното собрание на НМСМ.
 • Со претставници на УО и Секретаријат врши редовни посети на членки на НМСМ и на потенцијални и кандидати за членки

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.  

Пријавувањето се врши со:

 • Писмо за поддршка од организација која што го номинира;
 • CV на кандидатот;
 • Мотивациско писмо.

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk,  најдоцна до 21 април 2019 година, 23:59 часот, со назнака: „Номинација за член на Комисија за членство на НМСМ“.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3, Скопје или обратете се на електронската адреса на НМСМ info@nms.org.mk  или на телефонскиот број +38978 350 531.

Повеќе

Продолжување на повик за номинирање на членови на Надзорен одбор на Национален младински совет на Македонија

logo na bela pozadina

Рок: 21 април 2019 | 23:59 часот

Во пресрет на редовното годишно Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на членови на Надзорен одбор. Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од надзорното тело на НМСМ кое ќе има за задача да врши надзор над работењето на органите и телата на НМСМ.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ Надзорниот одбор e претставен преку:

Член 54

Надзор над работењето на органите и телата на НМСМ врши Надзорниот одбор.

Надзорниот одбор е самостоен орган на НМСМ, составен од пет  членови.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на НМСМ, со мандат во времетраење од 2 години.

Изборот на членовите на Надзорниот одбор се спроведува врз основа на кандидатска листа на која под редни броеви по азбучен ред се наведени имињата на сите предложени кандидати.

Секој член на Собранието има право да гласа за најмногу тројца кандидати од листата.

За избрани ќе се сметаат оние кандидати кои добиле најголем број гласови, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови на Собранието.

Доколку во конкуренција за освојување на последното место во Надзорниот одбор повеќе кандидати имаат еднаков број гласови, гласањето за овие кандидати се повторува се додека еден од нив не добие поголем број гласови од останатите.

Според член 56 од Статутот на НМСМ, Надзорниот одбор ги има следниве надлежности:

Надзорниот одбор врши контрола над целокупното работење на органите и телата на НМСМ, а особено контрола над материјално-финансиското работење.

Надзорниот одбор ги има следните надлежности:

 • Може да донесе деловник за работа заради подетално уредување на неговото работење и поефикасно остварување на неговите надлежности;
 • Го следи спроведувањето на Статутот и Програмата за работа на НМСМ;
 • Го следи начинот на работа на органите и телата на НМСМ;
 • Ја разгледува целокупната документација на организацијата, а особено документацијата од областа на материјално-финансиското работење и
 • Врши други работи утврдени со овој Статут, интерните акти на НМСМ, како и актите и одлуките на Собранието.

Надзорниот одбор се состанува по потреба, а најмалку два пати во текот на една календарска година.   

Надзорниот одбор еднаш годишно до Собранието поднесува извештај за својата работа, кој задолжително содржи извештај за спроведената контрола и надзор над финансиското и сметководствено работење.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.  

Пријавувањето се врши со:

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk  најдоца до  21 април 2019 год. 23:59 часот,  со назнака: „Номинација за член на Надзорен одбор на НМСМ“.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3, Скопје, обратете се на електронската адреса на НМСМ info@nms.org.mk или на телефонскиот број +38978 350 531.

Повеќе

Продолжување на повик за номинирање на Претседател на Национален младински совет на Македонијa

logo na bela pozadina

Рок: 21 април 2019 година | 23:59 часот

Во пресрет на редовното годишно Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на Претседател. Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од раководството на НМСМ.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ Претседателот e претставен преку:

Член 50

Претседателот е  самостоен орган кој го застапува и претставува НМСМ, а за својата работа одговара пред Собранието на НМСМ.

Претседателот на НМСМ е член на Управниот одбор по функција и раководи со неговото работење.

Претседателот на НМСМ се избира со мандат во времетраење од две години, со можност за еден реизбор.

Претседателот го избира Собранието на НМСМ со мнозинство гласови од вкупниот број гласови на Собранието.

Доколку ниту еден од кандидатите не го освои мнозинството од став 4, се организира втор круг на гласање во кој учествуваат прворангираниот и второрангираниот кандидат според бројот на гласови.

Во вториот круг за избран ќе се смета оној кандидат кој освоил мнозинство гласови од гласовите претставени на Собранието, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови.

Доколку на изборите е кандидиран само еден кандидат, истиот ќе се смета за избран доколку  освои мнозинство гласови од гласовите претставени на Собранието, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови.

Член 51

Претседателот се грижи работата на НМСМ да биде во согласност со Уставот, законските и подзаконските прописи, како и во согласност со Статутот и другите акти на НМСМ, и се грижи за спроведување на одлуките на органите на НМСМ.

Претседателот на НМСМ е овластен да презема дејствија во врска со сите тековни активности на НМСМ, со исклучок на донесување одлуки и преземање на дејствија кои се во надлежност на Собранието и Управниот одбор.

Според член 52 од Статутот на НМСМ, Претседателот ги има следниве надлежности:

– Претседава со седниците на Собранието и Управниот одбор на НМСМ;

– Ја следи работата и врши координација на извршните и оперативните органи и тела на НМСМ во врска со утврдените активности и се грижи за редовно вршење на работите кои се извршуваат во рамките на НМСМ;

– Одговорен е за спроведување на одлуките на Собранието и Управниот одбор на НМСМ;

– Врз основа на одлука на Управниот одбор отвора и затвора банкарски сметки на НМСМ;

– Го преставува НМСМ на повик, или по лична иницијатива на настаните, манифестациите, состаноците и собирите кои ги организира НМСМ, неговите членови, други меѓународни и национални организации, органите на државата, единиците на локалната самоуправа и останатите органи и организации, доколку е тоа во согласност со целите на НМСМ, а по претходна консултација со УО;

– Поднесува извештај за работата на НМСМ во мандатниот период;

– Се грижи за усогласеноста на финансиско-материјалното работење на НМСМ со законските прописи;

– Врши други работи во согласност со закон, овој Статут, интерните акти на НМСМ и актите на Собранието.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.  

Пријавувањето се врши со:

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоцна до  21 април 2019 година, 23:59 часот со назнаката: „Номинација за Претседател на НМСМ“

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3, Скопје, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk  или на телефон 078 350 531.

Повеќе

CALL FOR NOMINATIONS (CfN) # CEP-YCEA-03 YOUTH CIVIC ENGAGEMENT AWARD

YCEA Promo 02

Send your nomination no later than April 25, 2019!

 

USAID’s Civic Engagement Project (CEP) invites individuals, organizations, institutions, media,   businesses and members of the community to nominate one or more people or organizations from one of the following categories: individual young men and women, informal youth groups, and youth civil society organizations (CSOs) to be considered for CEP’s Annual Youth Civic Engagement Award (YCEA).    

CEP is a five-year USAID-funded program that works to achieve two objectives: (1) strengthen constructive engagement by CSOs on policies and issues of public concern; and (2) increase and sustain youth engagement in public life in North Macedonia. CEP is implemented by East West Management Institute, Inc. (EWMI), in partnership with four local CSOs: Metamorphosis, Foundation for Internet and Society (Metamorphosis), the Association for Democratic Initiatives (ADI), the Foundation Open Society – Macedonia (FOSM), and the National Youth Council of Macedonia (NYCM). NYCM manages the YCEA. For more information about NYCM, please, visit http://www.nms.org.mk

 • ABOUT THE AWARD  

CEP will award up to four Youth Civic Engagement Award (YCEA) to successful young men and women (aged 18 – 29), informal youth groups (consisting of at least three members), and youth CSOs that have demonstrated exemplary commitment to improving the life of their community or that of the society at large by undertaking actions that address issues of public concern at any level in North Macedonia. YCEA will be awarded for actions that the nominees have undertaken during January – December 2018.

YCEA will recognize initiatives by young men and women, informal youth groups, and youth CSOs that have demonstrated: a clear vision for improvements at the community, regional, or national level that are systemic and sustainable in addressing a priority societal and/or community concern; exceptional creativity, innovation, and leadership in defining and addressing issues of public concern; and have brought about tangible results in improving the community or society’s wellbeing due to the nominee’s actions.

Read and/or download the full call here: Call for Nominations (CfN) CEP-YCEA-03

Download the Nomination Form here: Nomination Form (CfN) CEP-YCEA-03

Повеќе

Продолжување на повик за приклучување на организации кон Национален младински совет на Македонија

logo na bela pozadina

Сакате да станете членка на НМСМ и се прашувате како?

Токму за вас отворивме нов повик и ги очекуваме апликациите во пресрет на Генералното собрание на НМСМ во мај!

На кого се однесува?

 • Младински организации,
 • Организации за млади,
 • Сојузи,
 • Подмладоци на други организации.

Дел од придобивките на членувањето во НМСМ се…

 • Соработка и заедничко делување со организации од целата држава за подобри услови за младите,
 • Вмрежување и партнерство со организации кои имаат ист или сличен делокруг на работа,
 • Учество во процеси при креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите,
 • Можност за застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку соработка со институциите,
 • Развој на капацитетите преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации пред институциите и засегнатите страни,
 • Информации и известувања за можностите и проектите кои ги нудат останатите организации,
 • Промовирање на вашите активности, настани и ресурси преку платформата Млади.мк

Како да аплицирате? 

На applications@nms.org.mk испратете ни ги скенирани документите заедно со пополнетиот образец за прием во членство најдоцна до 5 Април 2019, до 23:59 часот.

 1. Пополнет образец – барање за прием во членство;
 2. Статут;
 3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
 4. Организациска шема;
 5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години; 
 6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на управување;
 7. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно Статутот и внатрешните акти на подносителот;
 8. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во наредниот период, од најмалку 6 месеци.

Потоа нашиот тим ќе дојде на посета кај вас да се запознаеме и да ни кажете повеќе за вашата организација. А одлуката за членство ја донесува Собранието на НМСМ каде што ќе бидете поканети да ја претставите вашата работа на Генералното собрание во мај.

Во продолжение може да ги прочитате критериумите за полноправно и придружно членство, кои се наоѓаат од член 15 до член 24 од Статутот на НМСМ.

КРИТЕРИУМИ ЗА ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 15

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 3. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во Статутот на организацијата;
 5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 6. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 16

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 3. Да работат според принципот „од млади за млади”;
 4. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 6. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, односно годишниот финансиски извештај, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

 

Член 17

Доколку организацијата престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ како Младинска организација во смисла на став 3 од член 16 од овој Статут, а ги исполнува критериумите за членство како Организација за млади, Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како Организација за млади.

Организации за млади

Член 18

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 3. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 5. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 6. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 7. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 19

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 3 години;
 3. Во структурата на раководството/извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 5. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 6. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Член 20

Прекатегоризација од полноправна во придружна членка

Доколку организација членка на НМСМ престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ , Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како придружна членка, под услов организацијата да ги исполнува критериумите за придружно членство во смисла на одредбите од овој Статут.

ПРИДРУЖНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 21

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 3. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 6. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 22

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 3. Да работат според принципот „млади за млади“;
 4. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 5. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 6. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 7. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 8. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Организации за млади

Член 23

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како

Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 3. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 5. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 6. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 7. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 24

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 3. Во структурата на раководството/одборот да бидат присутни млади лица;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 5. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 6. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

За дополнителни прашања обратете се на info@nms.org.mk или на 078 350 531.

Ја очекуваме вашата апликација!

Повеќе

ПОВИК до граѓанските организации за учество на дводневна обука

Untitled design

Национален младински совет на Македонија во склоп на проектот WeB4YES – Организации на граѓанското општество од Западен Балкан во поддршка на вработувањето на младите ги повикува граѓанските организации, младински организации и организации за млади да номинираат свои претставници на дводневна обука чија цел е јакнење на капацитетите на организациите и запознавање со основите за развој на јавните политики и застапување во областа на политиките за вработување, а со посебен акцент на политиките за вработување на младите.

КОГА И КАДЕ?

27 и 28 март 2019 година, Попова Шапка. (Локацијата ќе биде дополнително потврдена)

Национален младински совет на Македонија ќе ги покрие сите трошоци за сместување, превоз (организиран превоз) и храна за време на обуката.

ШТО ЌЕ ДОБИЕТЕ ОД ОВАА ОБУКА?

 • Запознавање со правните и политичките рамки за вработување, вработливост и младинско претприемништво;
 • Подобро препознавање на можностите за вклучување на граѓанските организации во процесите на развој, имплементација, следење и евалуација на младинските политики за вработување;
 • Подобро разбирање и дефинирање на политиките за застапување, како и формирање на процесот на застапување, во контекст на процесите за развој на политики;
 • Ефикасно користење на резултатите од истражувања во процесот на застапување;
 • Јасно дефинирање на целите и плановите за застапување.

КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА НА ОБУКАТА?

 • Претставници на граѓански организации, младински организации, организации за млади регистрирани во Република Северна Македонија според Закон за здруженија и фондации;
 • Претставници на граѓански организации, младински организации, организации за млади со искуство во работа со младинско вработување, младинска вработливост, младинско претприемништво.
 • Претставници на граѓански организации, младински организации, организации за млади од рурални средини и останати плански региони на државата;
 • Претставници на граѓански организации, младински организации, организации за млади кои имаат желба да ги развиваат своите капацитети и да учествуваат во креирање на политиките за вработување.

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

За да се пријавите на оваа обука ве молиме да ја пополнете следната пријава најкасно до 20 март 2019 година.

Пристигнатите пријави после наведениот рок за пријавување и непотполните пријави нема да бидат разгледувани.

За останати прашања ве молиме обратете се на info@nms.org.mk или на 078350531.

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ

Обуката се организира како составен дел од пошироката програма за поддршка на организациите на граѓанското општество и зајакнување на нивните капацитети за активно учество во процесот на развој и промена на јавните политики, особено во областа на подобрување на вработливоста и вработувањето на младите. Една од следните фази подразбира и конкурси за доделување средства на граѓански организации за спроведување на проекти за јавно застапување и унапредување на јавните политики.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

Овој проект претставува иницијатива на регионално ниво чија цел е да се обезбеди иновативен меѓусекторски пристап и да се понудат опции за подобрување на можноста за вработување на младите од регионот на Западен Балкан. Проектот има за цел да се фокусира на изнаоѓање решение за постоечките предизвици кои произлегуваат од недоволната соработка меѓу чинителите од граѓанското општество и државните власти во земјите од Западен Балкан во политичките процеси и донесувањето на одлуки во насока на реформскиот процес кој се однесува на невработеноста на младите.

Проектот има за цел да ги зајакне чинителите од граѓанското општество со цел тие да дадат значителен придонес во решавањето на многу прашања од областа на вработувањето и претприемништвото преку нивните активности за застапување и надзор на национално, регионално и локално ниво и на тој начин да стават поголем фокус на потребите на младите граѓани во креирањето политиките.

Координатор на Проектот е Белградската отворена школа, а партнерите на проектот се: Здружението надвор од границите (Тирана, Албанија), Здружението за демократски просперитет – ЗИД (Подгорица, Црна Гора), Институтот за развој на млади КУЛТ (Сараево, Босна и Херцеговина) НВО Ленс (Приштина, Косово), Националниот младински совет на Македонија (Скопје, Република Северна Македонија) и Меѓународниот центар Олоф Палме (Стокхолм, Шведска).

ГИ ОЧЕКУВАМЕ ВАШИТЕ ПРИЈАВИ!

Повеќе

Отворен повик за членови на Комисија за членство на Национален младински совет на Македонија

logo na bela pozadina

Рок: 5 април 2019 година | 23:59 часот

Во пресрет на редовното годишно Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за членови на Комисијата за членство.

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од Комисијата за членство на НМСМ која ќе ги разгледува апликациите за членство и ќе врши ревизија на постојаното членство.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ, Комисијата за членство е претставена преку:

Член 36

Собранието на НМСМ формира Комисија за членство, независно тело кои ги разгледува апликациите за членство и врши ревизија на постојаното членство. Комисија за членство се формира од Собранието на НМСМ на предлог на членките. Комисијата се состои од три члена со мандат од две години. Работата на комисијата се уредува со посебен акт.

Комисијата за членство ги има следните улоги и задачи:

 • Да собира документи од организации членки за проверка на исполнување на критериумите за членство;
 • Со поддршка на Секретаријат и Управен одбор да ги контактира организациите членки и апликанти за појаснување на доставените податоци или дополнување на документацијата;
 • Да врши проценка дали организацијата членка или апликант за членство ги задоволува/исполнува критериумите за членство на НМСМ;
 • Да одржува директен контакт со организациите кои аплицирале за членство во НМСМ при разгледување на нивните апликации за членство;
 • Да го констатира статусот на организациите во НМСМ и кандидатите членство во НМСМ и за тоа да го извести Управниот одбор и Генералното собрание на НМСМ.
 • Со претставници на УО и Секретаријат врши редовни посети на членки на НМСМ и на потенцијални и кандидати за членки

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.  

Пријавувањето се врши со:

 • Писмо за поддршка од организација која што го номинира;
 • CV на кандидатот;
 • Мотивациско писмо.

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk,  најдоцна до 5 април 2019 година, 23:59 часот, со назнака: „Номинација за член на Комисија за членство на НМСМ“.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3, Скопје или обратете се на електронската адреса на НМСМ info@nms.org.mk  или на телефонскиот број +38978 350 531.

Повеќе

Отворен повик за номинирање на членови на Надзорен одбор на Национален младински совет на Македонија

logo na bela pozadina

Рок: 5 април 2019 | 23:59 часот

Во пресрет на редовното годишно Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на членови на Надзорен одбор. Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од надзорното тело на НМСМ кое ќе има за задача да врши надзор над работењето на органите и телата на НМСМ.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ Надзорниот одбор e претставен преку:

Член 54

Надзор над работењето на органите и телата на НМСМ врши Надзорниот одбор.

Надзорниот одбор е самостоен орган на НМСМ, составен од пет  членови.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на НМСМ, со мандат во времетраење од 2 години.

Изборот на членовите на Надзорниот одбор се спроведува врз основа на кандидатска листа на која под редни броеви по азбучен ред се наведени имињата на сите предложени кандидати.

Секој член на Собранието има право да гласа за најмногу тројца кандидати од листата.

За избрани ќе се сметаат оние кандидати кои добиле најголем број гласови, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови на Собранието.

Доколку во конкуренција за освојување на последното место во Надзорниот одбор повеќе кандидати имаат еднаков број гласови, гласањето за овие кандидати се повторува се додека еден од нив не добие поголем број гласови од останатите.

Според член 56 од Статутот на НМСМ, Надзорниот одбор ги има следниве надлежности:

Надзорниот одбор врши контрола над целокупното работење на органите и телата на НМСМ, а особено контрола над материјално-финансиското работење.

Надзорниот одбор ги има следните надлежности:

 • Може да донесе деловник за работа заради подетално уредување на неговото работење и поефикасно остварување на неговите надлежности;
 • Го следи спроведувањето на Статутот и Програмата за работа на НМСМ;
 • Го следи начинот на работа на органите и телата на НМСМ;
 • Ја разгледува целокупната документација на организацијата, а особено документацијата од областа на материјално-финансиското работење и
 • Врши други работи утврдени со овој Статут, интерните акти на НМСМ, како и актите и одлуките на Собранието.

Надзорниот одбор се состанува по потреба, а најмалку два пати во текот на една календарска година.   

Надзорниот одбор еднаш годишно до Собранието поднесува извештај за својата работа, кој задолжително содржи извештај за спроведената контрола и надзор над финансиското и сметководствено работење.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.  

Пријавувањето се врши со:

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk  најдоца до  5 април 2019 год. 23:59 часот,  со назнака: „Номинација за член на Надзорен одбор на НМСМ“.

 

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3, Скопје, обратете се на електронската адреса на НМСМ info@nms.org.mk или на телефонскиот број +38978 350 531.

Повеќе

Отворен повик за номинирање на членови на Управен одбор на Национален младински совет на Македонија

logo na bela pozadina

Рок: 5 април 2019 година |23:59 часот

Во пресрет на редовното годишно Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на членови на Управен одбор на НМСМ. Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од раководството на НМСМ.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ улогата на Управниот одбор е претставена преку:

Член 43

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот одбор.

Управниот одбор го сочинуваат 7 (седум) членови, од кои 5 (пет) се избираат од страна на Генералното собрание, додека Претседателот и Потпретседателот на НМСМ се членови на Управниот одбор по функција.

Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.

Работата на членовите на Управен одбор е на волонтерска основа.

Управниот одбор може полноважно да работи доколку на седниците присуствуваат повеќе од половина од неговите членови.

Управниот одбор одржува седници најмалку еднаш месечно.

Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови, освен ако за одделни прашања не е поинаку определено со овој Статут.

Работата на Управниот одбор се регулира со посебен Деловник кој се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број од неговите членови.

Според член 45 од Статутот на НМСМ, Управниот одбор ги има следниве надлежности:

 1. Раководи со НМСМ помеѓу две седници на Собранието;
 2. Ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието;
 3. Распишува конкурс за генерален секретар, го избира и разрешува истиот;
 4. Ги застапува интересите на организацијата и нејзините членки;
 5. Учествува во обезбедувањето на финансиска поддршка за работата на организацијата;
 6. Поднесува извештај за својата работа пред Собранието;
 7. Врши надзор на работата на Секретаријатот;
 8. Предлага измени и дополнувања на Статутот, како и донесување на нов Статут;
 9. Донесува одлуки за формирање на комисии и тела за извршување работи од негова

надлежност;

 1. Донесува  правилници и други  акти со кои поблиску  се регулираат определени прашања во врска со работата на НМСМ;
 2. Го утврдува износот на годишната членарина;
 3. Именува претставници на НМСМ во други организации, здруженија, органи на власта и меѓународни организации;
 4. Работи во насока на постигнување на целите и остварување на принципите на НМСМ и целокупниот развој на организацијата;
 5. Врши други работи во согласност со овој Статут, интерните акти на НМСМ, позитивно-правните прописи, како и работи кои н се во надлежност на ниту еден друг орган на НМСМ.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.  

Пријавувањето се врши со:

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоцна до 5 април 2019 година, 23:59 часот со назнака: „Номинација за член на Управен одбор на НМСМ“.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3 бр. 47/3-15, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk  или на телефонскиот број +38978 350 531.

Повеќе

Отворен повик за номинирање на Потпретседател на Национален младински совет на Македонија

logo na bela pozadina

Рок: 5 април 2019 година | 23:59 часот

Во пресрет на редовното годишно Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на Потпретседател. Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од раководството на НМСМ.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на Генералното собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на Генералното собрание.

Според Статутот на НМСМ Потпретседателот e претставен преку:

Член 53

Потпретседателот е орган на НМСМ кој му помага на Претседателот во вршењето на работите од негова надлежност, го заменува во сите околности во случај на спреченост или отсуство и врши други работи и задачи кои на него ги пренесува Претседателот.

Потпретседателот на НМСМ се избира со мандат во времетраење од две години, со можност за еден реизбор.

Потпретседателот го избира Собранието на НМСМ со мнозинство гласови од вкупниот број гласови на Собранието.

Доколку ниту еден од кандидатите не го освои мнозинството од став 3, се организира втор круг на гласање во кој учествуваат прворангираниот и второрангираниот кандидат според бројот на гласови.

Во вториот круг за избран ќе се смета оној кандидат кој освоил мнозинство гласови од гласовите претставени на Собранието, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови.

Доколку на изборите е кандидиран само еден кандидат, истиот ќе се смета за избран доколку  освои мнозинство гласови од гласовите претставени на Собранието, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови.

За својата работа Потпретседателот одговара пред Собранието на НМСМ.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.  

Пријавувањето се врши со:

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоцна до 5 април 2019 година, 23:59 часот со назнаката: „Номинација за Потпретседател на НМСМ“

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на ул. Аминта Трети 29/1-3, Скопје, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk  или на телефон 078 350 531.

Повеќе