Повици

Thirrje e vazhduar për Koordinator të Granteve

logo-na-bela-pozadina (1)

Në përputhje me Manualin Organizativ të KRNM (pjesa XII. Seksioni i politikës së menaxhimit të stafit për punësim; procesi, punësimi në nënseksion) dhe për qëllime të zbatimit të aktiviteteve të projektit – Mbështetje për Reformën Zgjedhore, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, NYCM hap këtë pozitë të projektit.

 

 1. I) HISTORIKU I PROJEKTIT:

Qëllimi i përgjithshëm: Proceset zgjedhore demokratike dhe të besueshme lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe integrimin social duke u mundësuar votuesve të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe t’i mbajnë ata përgjegjës.

Rezultati 1: Institucionet e forcuara kryejnë procese zgjedhore të drejta dhe efikase.

Rezultati 2: Partitë politike të demokratizuara brenda vendit paraqesin politika të orientuara ndaj qytetarëve dhe programet zgjedhore

Rezultati 3: Qytetarët e fuqizuar i mbajnë përgjegjës partitë politike dhe zyrtarët e zgjedhur

Donatori i projektit: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC

Zbatuesit e projektit: Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore – IFES & National Këshilli Rinor i Maqedonisë – KRM

Përfituesit e projektit: Administrata e zgjedhjeve, agjencitë qeveritare, partitë politike, organizatat të shoqërisë civile, votuesit / qytetarët në përgjithësi.

 

II KUSHTET E REFERENCËS për pozitën: Koordinator i Granteve

Koordinatori i Granteve do të jetë përgjegjës për sigurimin e zbatimit të aktiviteteve të caktuara në Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë.

 

Përgjegjësitë kryesore do të përfshijnë:

 • Zbatimi i koordinimit të granteve (Mikro-Grantet dhe Skema e mobilizimit në komunitet) në baza ditore të arrijë protuberancën e treguesit të rënë dakord me donatorin në përputhje me afatet e përcaktuara brenda fushëveprimit të Buxheteve të miratuara dhe Planeve të Punës;
 • Aktivitete planore, të organizojë takime me aktorët e përfshirë, përcjelljen e çështjeve kritike, prioritizimin e çështjeve strategjike dhe punë për arritjen e rezultateve të parashikuara;
 • Të punojë në bashkëpunim të ngushtë me Koordinatorin e Projektit, Mentorit udhëheqës ekspert dhe zyrën në terren të IFES për çështjet e planifikimit, të lidhë proceset programatike dhe operacionale duke siguruar arritjen e mjeteve planifikuara;
 • Monitorimi dhe vlerësimi financiar dhe thelbësor i granteve, identifikimi i problemeve operative dhe financiare, gjetja e zgjidhjeve;
 • Përgatitja dhe dorëzimi në kohë i raporteve të progresit dhe raporteve financiare në menaxhimin e KRNM dhe IFES;
 • Të krijojë lidhje me aktorët përkatës kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

 

Kualifikimet:

 • Arsim të lartë të përfunduar
 • 5 vjet përvojë në menaxhimin e programit dhe aftësi të demonstruar në drejtimin e zbatimit efektiv të projekteve komplekse, përfshirë menaxhimin e të dhënave dhe raportimit;
 • Përvojë në sigurimin e informacioneve dhe në koordinimin e zbatimit të skemave Mikro-Grant dhe Grant;
 • Përvojë në ofrimin e mbështetjes në shkrimin e raporteve për projektet;
 • Aftësi e fortë për të komunikuar në anglisht dhe aftësi e dëshmuar për të bashkëpunuar mirë dhe për të kryer punën në kohë.

 

Paga fillestare: 25.000,00 denarë neto.

III SI TË APLIKONI

 • CV në Anglisht (pdf)
 • Një faqe Letër Motivimi (Cover Letter) në anglisht (pdf)

 

Të dërgohen në applications@nms.org.mk me temën e lëndës Koordinator i Granteve_ (emri dhe mbiemri), jo më vonë se 23.02.2020, 23: 59h.

Повеќе

Продолжен повик за координатор на грантови

logo-na-bela-pozadina (1)

Во согласност со Организацискиот прирачник на НМСМ (член XII. Делот за Политика на раководење со персоналот; Процес на вработување, потточка вработување), и за целите на спроведувањето на проектните активности од проектот за Поддршка на изборните реформи, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, НМСМС ја отвора оваа проектна позиција.

I Основни податоци за проектот:
Главна цел: Демократските и кредибилните изборни процеси го олеснуваат политичкото учество и социјалната интеграција преку овозможување на гласачите да изберат свои претставници коишто ќе бидат отчетни пред граѓаните.
Резултат 1: Зајакнатите институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси.
Резултат 2: Внатрешно демократизираните политички партии претставуваат изборни политики и програми ориентирани кон граѓаните.
Резултат 3: Политичките партии и избраните функционери се отчетни пред своите граѓани
Донатор на проектот: Швајцарската агенција за развој и соработка – СДЦ
Имплементатори на проектот: Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС и Националниот младински совет на Македонија – НМСМ
Корисници на проектот: Изборната администрација, владините агенции/институции, политичките партии, организациите на граѓанското општество, гласачите/граѓаните.

II ОПИС НА ЗАДАЧИТЕ за позицијата: Координатор на грантови
Координаторот на грантови ќе биде одговорен за спроведувањето на активностите доделени на Националниот младински совет на Македонија.

Клучните обврски ќе вклучуваат:
• Координирање на имплементацијата на грантовите (микро-грантовите и шемата за мобилизирање на заедницата) на дневна основа со цел да се исполнат индикаторите договорени со донаторот во согласност со утврдените рокови во рамките на одобрените буџети и работните планови;
• Планирање на активностите, организирање на средби со вклучените актери, следење на критичните прашања, приоритетизирање на стратешките прашања и работење во насока на остварување на очекуваните резултати;
• Работењето во тесна соработка со координаторот на проектот, водечкиот ментор експерт и ИФЕС канцеларијата во врска со прашањата поврзани со планирањето, поврзувањето на програмските и оперативните процеси и постигнувањето на планираните резултати;
• Финансискo и материјално следење и евалуација на грантовите, идентификација на оперативните и финансиските проблеми, изработка на решенија;
• Навремена подготовка и поднесување на извештаи за напредокот и финансиските извештаи до раководителите на НМСМ и ИФЕС;
• Одржува врски со релевантните национални и меѓународни чинители.

Квалификации:
• Завршено високо образование
• 5 години работно искуство во раководење со програми, и постојано демонстрирање на капацитет во водењето на ефективна имплементација на комплексни проекти, вклучувајќи и менаџирање и работа со податоци и подготвување на извештаи;
• Искуство во обезбедување на влезни податоци и во координирање на спроведувањето на микро-грантови и шеми за грантови;
• Искуство во обезбедувањето на поддршка во пишувањето на извештаи за проектите;
• Силна способност за комуникација на англиски јазик и докажана способност за соработка и навремено испорачување на резултати во работата.

Почетна плата: 25.000,00 денари нето.

III КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ
• CV на англиски јазик (PDF)
• Една страница Мотивациско писмо на англиски јазик (PDF)

Да се испрати до applications@nms.org.mk со наслов на пораката Координатор на грантови _ (име и презиме), најдоцна од 23.02.2020, 23:59h.

Повеќе

Thirrje për Koordinator të Granteve në KRNM

logo-na-bela-pozadina (1)

Në përputhje me Manualin Organizativ të KRNM (pjesa XII. Seksioni i politikës së menaxhimit të stafit për punësim; procesi, punësimi në nënseksion) dhe për qëllime të zbatimit të aktiviteteve të projektit – Mbështetje për Reformën Zgjedhore, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, NYCM hap këtë pozitë të projektit.

 

 1. I) HISTORIKU I PROJEKTIT:

Qëllimi i përgjithshëm: Proceset zgjedhore demokratike dhe të besueshme lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe integrimin social duke u mundësuar votuesve të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe t’i mbajnë ata përgjegjës.

Rezultati 1: Institucionet e forcuara kryejnë procese zgjedhore të drejta dhe efikase.

Rezultati 2: Partitë politike të demokratizuara brenda vendit paraqesin politika të orientuara ndaj qytetarëve dhe programet zgjedhore

Rezultati 3: Qytetarët e fuqizuar i mbajnë përgjegjës partitë politike dhe zyrtarët e zgjedhur

Donatori i projektit: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC

Zbatuesit e projektit: Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore – IFES & National Këshilli Rinor i Maqedonisë – KRM

Përfituesit e projektit: Administrata e zgjedhjeve, agjencitë qeveritare, partitë politike, organizatat të shoqërisë civile, votuesit / qytetarët në përgjithësi.

 

II KUSHTET E REFERENCËS për pozitën: Koordinator i Granteve

Koordinatori i Granteve do të jetë përgjegjës për sigurimin e zbatimit të aktiviteteve të caktuara në Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë.

 

Përgjegjësitë kryesore do të përfshijnë:

 • Zbatimi i koordinimit të granteve (Mikro-Grantet dhe Skema e mobilizimit në komunitet) në baza ditore të arrijë protuberancën e treguesit të rënë dakord me donatorin në përputhje me afatet e përcaktuara brenda fushëveprimit të Buxheteve të miratuara dhe Planeve të Punës;
 • Aktivitete planore, të organizojë takime me aktorët e përfshirë, përcjelljen e çështjeve kritike, prioritizimin e çështjeve strategjike dhe punë për arritjen e rezultateve të parashikuara;
 • Të punojë në bashkëpunim të ngushtë me Koordinatorin e Projektit, Mentorit udhëheqës ekspert dhe zyrën në terren të IFES për çështjet e planifikimit, të lidhë proceset programatike dhe operacionale duke siguruar arritjen e mjeteve planifikuara;
 • Monitorimi dhe vlerësimi financiar dhe thelbësor i granteve, identifikimi i problemeve operative dhe financiare, gjetja e zgjidhjeve;
 • Përgatitja dhe dorëzimi në kohë i raporteve të progresit dhe raporteve financiare në menaxhimin e KRNM dhe IFES;
 • Të krijojë lidhje me aktorët përkatës kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

 

Kualifikimet:

 • Arsim të lartë të përfunduar
 • 5 vjet përvojë në menaxhimin e programit dhe aftësi të demonstruar në drejtimin e zbatimit efektiv të projekteve komplekse, përfshirë menaxhimin e të dhënave dhe raportimit;
 • Përvojë në sigurimin e informacioneve dhe në koordinimin e zbatimit të skemave Mikro-Grant dhe Grant;
 • Përvojë në ofrimin e mbështetjes në shkrimin e raporteve për projektet;
 • Aftësi e fortë për të komunikuar në anglisht dhe aftësi e dëshmuar për të bashkëpunuar mirë dhe për të kryer punën në kohë.

 

Paga fillestare: 25.000,00 denarë neto.

III SI TË APLIKONI

 • CV në Anglisht (pdf)
 • Një faqe Letër Motivimi (Cover Letter) në anglisht (pdf)
 • 2 Letra Rekomandimi në anglisht (pdf)

 

Të dërgohen në applications@nms.org.mk me temën e lëndës Koordinator i Granteve_ (emri dhe mbiemri), jo më vonë se 07.02.2020, 23: 59h.

Повеќе

Повик за Координатор на грантови во НМСМ

logo-na-bela-pozadina (1)

Во согласност со Организацискиот прирачник на НМСМ (член XII. Делот за Политика на раководење со персоналот; Процес на вработување, потточка вработување), и за целите на спроведувањето на проектните активности од проектот за Поддршка на изборните реформи, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, НМСМ ја отвора оваа проектна позиција.

 

I Основни податоци за проектот:

Главна цел: Демократските и кредибилните изборни процеси го олеснуваат политичкото учество и социјалната интеграција преку овозможување на гласачите да изберат свои претставници коишто ќе бидат отчетни пред граѓаните.

Резултат 1: Зајакнатите институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси.

Резултат 2: Внатрешно демократизираните политички партии претставуваат изборни политики и програми ориентирани кон граѓаните.

Резултат 3: Политичките партии и избраните функционери се отчетни пред своите граѓани

Донатор на проектот: Швајцарската агенција за развој и соработка – СДЦ

Имплементатори на проектот: Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС и Националниот младински совет на Македонија – НМСМ

Корисници на проектот: Изборната администрација, владините агенции/институции, политичките партии, организациите на граѓанското општество, гласачите/граѓаните.

 

II ОПИС НА ЗАДАЧИТЕ за позицијата: Координатор на грантови

Координаторот на грантови ќе биде одговорен за спроведувањето на активностите доделени на Националниот младински совет на Македонија.

 

Клучните обврски ќе вклучуваат:

 • Координирање на имплементацијата на грантовите (микро-грантовите и шемата за мобилизирање на заедницата) на дневна основа со цел да се исполнат индикаторите договорени со донаторот во согласност со утврдените рокови во рамките на одобрените буџети и работните планови;
 • Планирање на активностите, организирање на средби со вклучените актери, следење на критичните прашања, приоритетизирање на стратешките прашања и работење во насока на остварување на очекуваните резултати;
 • Работењето во тесна соработка со координаторот на проектот, водечкиот ментор експерт и ИФЕС канцеларијата во врска со прашањата поврзани со планирањето, поврзувањето на програмските и оперативните процеси и постигнувањето на планираните резултати;
 • Финансискo и материјално следење и евалуација на грантовите, идентификација на оперативните и финансиските проблеми, изработка на решенија;
 • Навремена подготовка и поднесување на извештаи за напредокот и финансиските извештаи до раководителите на НМСМ и ИФЕС;
 • Одржува врски со релевантните национални и меѓународни чинители.

 

Квалификации:

 • Завршено високо образование
 • 5 години работно искуство во раководење со програми, и постојано демонстрирање на капацитет во водењето на ефективна имплементација на комплексни проекти, вклучувајќи и менаџирање и работа со податоци и подготвување на извештаи;
 • Искуство во обезбедување на влезни податоци и во координирање на спроведувањето на микро-грантови и шеми за грантови;
 • Искуство во обезбедувањето на поддршка во пишувањето на извештаи за проектите;
 • Силна способност за комуникација на англиски јазик и докажана способност за соработка и навремено испорачување на резултати во работата.

 

Почетна плата: 25.000,00 денари нето.

III КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ

 • CV на англиски јазик (PDF)
 • Една страница Мотивациско писмо на англиски јазик (PDF)
 • 2 препораки на англиски јазик (PDF)

 

Да се ​​испрати до applications@nms.org.mk со наслов на пораката Координатор на грантови _ (име и презиме), најдоцна од 07.02.2020, 23:59h.

Повеќе

Thirrje e vazhduar për Koordinator për antarësim në KRNM

logo-na-bela-pozadina (1)

KËSHILLI RINOR NACIONAL I MAQEDONISË (KRNM) KA NEVOJË PËR KOORDINATOR PËR ANËTARËSIM PËR IMPLEMENTIM EFIKAS DHE EFEKTIV TË AKTIVITETEVE PROGRAMORE TË PROJEKITT TË ORGANIZATËS

Përshkrim i detyrave të punës për Koordinator për anëtarësim:

 • Komunikim përkatës, cilësor dhe në kohë me anëtaret organizative të KRNM-së;
 • Përgatitja dhe realizimi i planit për takime të rregullta periodike me organizatat anëtare;
 • Komunikim i rregullt me Komisionin për anëtarë dhe mbështejtje të punës së saj, para mbajjtes së Asamblesë së Përgjithshme të KRNM-së;
 • Detektimi i mundësive për anëtarësim të organizatave të tjera potenciale dhe tërheqjen e anëtarëve të rinj;
 • Koordinim i punës së Zyrave Rajonale të KRNM-së, organizim i takimeve me koordinatorë rajonal, komunikim i rregullt me koordinatorë rajonal dhe sigurimi i informacioneve për aktivitetet në nivel lokal;
 • Zhvillimi dh ezbatimi i mekanizmave për detektimin e nevojave dhe preferencave të organizatave anëtare të KRNM_së dhe transmetimi i tyre te Bordi drejtues i KRNM-së;
 • Përfshirja përkatëse e organizatave anëtare në proceset e planifikimit strategjik, vjetor dhe projektues dhe sigurimi i kontributit në kohë nga organizatat anëtare në përpilimin e planeve dhe projekteve;
 • Identifikimi i nevojave për zhvillimin e kapaciteteve të organizatave anëtare, përpilimi i planit për ndërtimin e kapaciteteve dhe koordinimin e organizatave anëtare të KRNM-së për pjesëamrrje në proceset e ndërtimit të kapaciteteve;
 • Planifikimi i suksesshëm dhe në kohë, zbatimi dhe koordinimi i aktiviteteve projektuese konkrete, për të cilat është obliguar;
 • Përpilimi i matricave për monitorim dhe evaluim dhe implementimi i tyre për nevojat e punës së porjektit;
 • Përpilim i narracionit ( raporte periodike dhe finale) për donatorë, Kuvend, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Bordin Drejtues të KRNM-së;
 • Mbështetje gjatë përpilimit të ftesave për evente të KRNM-së, në koordinim me anëtarët e sekretariatit;
 • Koordinim i rregullt me Sekretarin e përgjithshëm, Bordin drejtues dhe anëtarët të tjerë të sekretariatit për punët rrjedhëse dhe obligimet e Sekretariatit.

Dije dhe shkathtësi të nevojshme për Koordinatorin për anëtarësi

 • Të jetë i njoftuar me punën e KRNM-së, si dhe të sektorit civil në shtet.
 • Njohje dhe përvojë paraprake për sektorin civil / rinor, në veçanti në udhëheqjen e rrjeteve / këshilave dhe / ose organizata rinore dhe politika rinore në kuadër të Maqedonisë;
 • Minimum dy vjet përvojë pune përkatëse, në organizata të llojit rrjete;
 • Përvojë në palikim, implementim dhe monitorim të aktiviteteve projektuese për të rinj;
 • Njohja e proceseve për ndërtimin e kapaciteteve;
 • Përvojë në planifikim dhe implementimin e monotorimit dhe evaluimit,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme për komunikim, sensitivitet komunikues dhe korrektësi,
 • Njohje e avancuar me MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Njohje e lartë e gjuhës angleze, të folurit dhe të shkruarit; Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;
 • Anëtarësimi në organizatë anëtare të KRNM-së, do të konsiderohet si përparësi;
 • Proaktivitet dhe plotësim i lartë me mbikëqyrje minimale;
 • Gatishmëri dhe afëtsi për punë në ekip, nën presion dhe në kornizë të kufizuar kohore;
 • Mundësi për punë në zyrë me bazë në Shkup;
 • Të ketë kapacitet të punojë me njerëz me prapavijë të ndryshme sociale dhe kulturore;
 • Fleksibilitet rreth orarit të punës dhe mundësi të punojë gjatë uikendeve;
 • Mundësi të udhëtojë në kuadër të shtetit dhe jashtë shtetit për nevojat e organizatës.

Kushte për punë:

Pozita është me orar pune deri në 40 orë në javë.  Kandidatët e selektuar do të angazhohen me nënshkrimin e marrëveshjes për 3 muja, me mundësi për vazhdim.

Paga fillestare do të jetë prej 25. 000 deri në 30.000 denarë neto, me mundësi për rritje në varësi të angazhimeve të projektit dhe rezultatet nga puna gjatë periudhës provuese prej 3 muaj.

Afati dhe mënyra e paraqitjes:

 Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë edhe dokumentet në vijim:

 • Biografi të shkurtë;
 • Letër motivimi;

 

Të gjtihë kandidaturat duhet të arrijnë në postën elektronike në këtë adresë: applications@nms.org.mk me shënim:  Paraqitje për Koordinator për anëtarësi të KRNM-së, më të sovi deri më 08.01.2020, ora 23:59.

 

Mënyra e seleksionimit:

Kandidatët që do të zgjidhen në rrethin e parë, do të ftohen për testim dhe intervistë.  Pritet që personi i përzgjedhur, të fillojë me punë menjëherë pas përfundimit të procesit.  Kandidatët me dokumentacion të pa kompletuar dhe aplikim të dorëzuar pas skadimit të afatit, nuk do të shqyrtohen.

Do të kontaktohen Vetëm kandidatët të cilët do të seleksionohen për intervistë.

*KRNM e mban të drejtën të prolongojë thirrjen nëse mendon se është e nevojshme ta bëjë këtë.

Повеќе

Продолжен повик за Координатор за членство во НМСМ

logo-na-bela-pozadina (1)

НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА (НМСМ) ИМА ПОТРЕБА ОД КООРДИНАТОР ЗА ЧЛЕНСТВО ЗА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ И ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Опис на работни задачи за Координаторот за членство:

 • Соодветна, квалитетна и навремена комуникација со организациите членки на НМСМ;
 • Подготовка и реализација на план за редовни периодични средби со организациите членки;
 • Редовна комуникација со Комисија за членство и поддршка на нејзината работа пред одржување на Генералното собрание на НМСМ;
 • Детектирање на можности за членство на други потенцијални организации и привлекување нови членови;
 • Координација на работата на Регионалните канцеларии на НМСМ, организирање на средби со регионалните координатори, редовна комуникација со регионалните координатори и обезбедување информации за активностите на локално ниво;
 • Развивање и примена на механизми за детектирање на потребите и преференциите на организациите членки на НМСМ и проследување на истите до Управен одбор на НМСМ;
 • Соодветно вклучување на организациите членки во процесите на стратешко, годишно и проектно планирање и обезбедување навремен содржински придонес од организациите членки во подготовка на плановите и проектите;
 • Идентификување потреби за развој на капацитети на организациите членки, подготовка на план за градење капацитети и координација на организациите членки на НМСМ за учество во процесот на градење капацитети
 • Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на конкретни проектни активности за кои би бил/а задолжен/а;
 • Изработка на мониторинг и евалуациски матрици и нивна имплементација за потребите на проектното работење
 • Подготовка на наративни (периодични и финални извештаи) за донатори, Собрание, Генерален секретар и Управен одбор на НМСМ;
 • Поддршка во подготовката на покани за настани на НМСМ во координација со членовите на секретаријатот;
 • Редовна координација со Генералниот секретар, Управен одбор и останатите членови на Секретаријатот за тековни работи и обврски на Секретаријатот.

Потребни знаења и вештини за Координаторот за членство

 • Да е запознаен со работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во државата.
 • Познавања и претходно искуство во граѓанскиот/младинскиот сектор, посебно во водењето на мрежи/совети и/или младинска организација и младински политки во рамките на Македонија;
 • Минимум две години соодветно работно искуство, во мрежни типови на организации;
 • Искуство во аплицирање, имплементирање и мониторинг на проектни активности за млади;
 • Познавање за процесите на градење капацитети;
 • Искуство во плаирање и имплементација на мониторинг и евалуација;
 • Одлични комуникациски вештини, комуникациска сензитивност и коректност;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Високо ниво на говорен и пишан англиски јазик. Познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Подготвеност и способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Флексибилност околу работното време и можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор од неа за потребите на организацијата.

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 3 месеци, со можност за продолжување.

Почетната плата ќе изнесува од 25.000 до 30.000 денари нето, со можност за зголемување во зависност од проектните ангажмани и резултатите од работата во пробниот период од 3 месеци.

Рок и начин на пријавување 

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

 • Кратка биографија;
 • Мотивациско писмо;

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk со назнака: Пријава за Координатор за членство на НМСМ најдоцна до 08.01.2020 година, 23:59 часот.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на тестирање и интервју. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по завршување на процесот. Кандидатите со непотполни документи и апликација доставена после рокот, нема да бидат разгледувани.

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани.

*НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото потребно.

Повеќе

Thirrje për asistent të projektit “Mbështetje të reformave zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”

logo-na-bela-pozadina (1)

“Mbështetje për reformat zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut” është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SCD) dhe ka për qëllim të mbështesë proceset zgjedhore demokratike dhe të besueshme të cilat e lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe integrimin social me atë që votuesve do tu mundësojnë të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe prej tyre të kërkojnë llogaridhënie.  Aktivitetet kryesisht janë të drejtuara kah tre target grupe të ndryshme, si më poshtë: administrata zgjedhore, partitë politike dhe sektori civil.  Projekti implementohet nëpërmjet Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) në partneritet me Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë.

Periudha e realizimit:  Gusht 2019 – në mënyrë rrjedhëse

Përshkrim i detyrave kryesore të punës

 

 • Ndihmon në zbatimin e aktiviteteve të projektit të cilat janë në ingerencë të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë;
 • I mbledh, përpilon dhe dorëzon në këqyrje te koordinatori i projektit të gjitha raportet dhe dokumentet të tjera të nevojshme para se t’i dërgohen të gjitha  IFES-it;
 • Komunikon me partnerët e projektit dhe bashkëpunëtorë me qëllim të sigurojë cilësi të dërgesave dhe raporteve të dërguara te IFES;
 • Ndihmon gjatë dërgimit të raporteve të rregullta financiare, si dhe raporte për progres gjatë punës;
 • Ndërmerr detyra operative, administrative dhe logjistike në pajtim me planin për punë.

Kualifikime:

 • Arsim i lartë ( në rrjedhë ose i përfunduar);
 • Përvojë në përgatitjen dhe realizimin e eventeve;
 • Njohja e shkëlqyer e Microsoft Office veglave, njohja e veglave për dizajn dhe krijimin e përmbajtjeve interaktive, do të konsiderohet përparësi;
 • Afëtsi për punë në ekip, nën presion dhe në kornizë të kufizuar kohore;
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze (njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi);

Aftësi për komunikim të pa penguar me organizata, furnizues dhe partnerë,

 • Anëtarësimi në organizatë anëtare të KRNM-së, do të konsiderohet si përparësi;
 • Mundësi për punë gjatë vikendeve;
 • Mundësi të udhëtojë në kuadër të shtetit dhe jashtë shtetit për nevojat e
 • Përvoja në punën me organizata qytetare do të konsiderohet përparësi.

Kushte për punë:

Pozita është me orar pune deri në 40 orë në javë, në Shkup.

Paga: 21.000 denarë, neto.

Mënyra dhe afati i paraqitjes:

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre ( në gjuhën angleze) dhe Letër motivimi (në gjuhën angleze) në këtë e- mail: applications@nms.org.mk me titull / shënim Asistent i projektit (emri dhe mbiemri) më së voni deri më 25.12.2019, ora 23:59.

Повеќе

Повик за асистент на проектот “Поддршка на изборни реформи во Република С. Македонија”

logo-na-bela-pozadina (1)

“Поддршка на изборните реформи во Република Северна Македонија” е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) и има за цел да ги поддржи демократските и веродостојни изборни процеси кои го олеснуваат политичкото учество и социјалната интеграција со тоа што на гласачите им овозможуваат да ги изберат своите претставници и од нив да бараат отчетност. Активностите воглавно се насочени кон три различни таргет групи, и тоа: изборната администрација, политичките партии и граѓанскиот сектор. Проектот е имплементиран од страна на Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС) во партнерство со Националниот младински совет на Македонија.

Период на реализација: август 2019 – тековно

Опис на главните работни задачи

 

 • Помага во спроведување на проектните активности коишто се во ингеренција на Националниот младински совет на Македонија;
 • Ги собира, подготвува и доставува на увид до проектниот координатор сите извештаи и други неопходни документи пред истите да се испратат до ИФЕС;
 • Kомуницира со проектните партнери и соработници со цел да се обезбеди квалитет на испораките и извештаите доставени до ИФЕС, во согласност со соодветните упатства, услови за работа и стандарди за квалитет;
 • Помага за навремено доставување на редовни финансиски извештаи, како и извештаи за напредокот во работењето;
 • Презема оперативни, административни и логистички задачи согласно работниот план.

Квалификации:

 • Високо образование (во тек или завршено);
 • Искуство во подготовка и реализација на настани;
 • Одлично познавање на Microsoft Office алатките, познавање на алатки за дизајнирање и креирање на интерактивни содржини ќе се смета за предност;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Одлично познавање на англиски јазик (познавање на албански јазик ќе се смета за предност);
 • Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и партнери;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор за потребите на проектот;
 • Искуството во работење со граѓанските организации ќе се смета за предност.

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно во канцеларија во Скопје.

Плата: 21,000 денари нето.

Начин и рок за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV (на англиски јазик) и Мотивациско писмо (на англиски јазик) на следниот e-mail: applications@nms.org.mk со наслов/назнака Проектен асистент_ (име и презиме) најдоцна до 25.12.2019 година, 23:59 ч.

Повеќе

Продолжен повик за ангажирање на мобилизатори (двигатели) на заедницата

logo-na-bela-pozadina (1)

Националниот младински совет на Македонија како партнер на Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), работи на проектот “Поддршка на изборните реформи во Република Северна Македонија”. Проектот е на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) и има за цел да ги поддржи демократските и веродостојни изборни процеси кои го олеснуваат политичкото учество и социјалната интеграција со тоа што на гласачите им овозможуваат да ги изберат своите претставници и од нив да бараат отчетност.

За целите на проектот, проектниот тим ангажира мобилизатори (двигатели) на заедницата. Повеќе информации за условите и начинот на аплицирање може да најдете ТУКА.

Рок за аплицирање: 15.12.2019, 23:59h.

e-mail: applications@nms.org.mk

* НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека за истото има потреба

Повеќе

Thirrje e vazhduar për Koordinator për antarësim në KRNM

logo-na-bela-pozadina (1)

KËSHILLI RINOR NACIONAL I MAQEDONISË (KRNM) KA NEVOJË PËR KOORDINATOR PËR ANËTARËSIM PËR IMPLEMENTIM EFIKAS DHE EFEKTIV TË AKTIVITETEVE PROGRAMORE TË PROJEKITT TË ORGANIZATËS

Përshkrim i detyrave të punës për Koordinator për anëtarësim:

 • Komunikim përkatës, cilësor dhe në kohë me anëtaret organizative të KRNM-së;
 • Përgatitja dhe realizimi i planit për takime të rregullta periodike me organizatat anëtare;
 • Komunikim i rregullt me Komisionin për anëtarë dhe mbështejtje të punës së saj, para mbajjtes së Asamblesë së Përgjithshme të KRNM-së;
 • Detektimi i mundësive për anëtarësim të organizatave të tjera potenciale dhe tërheqjen e anëtarëve të rinj;
 • Koordinim i punës së Zyrave Rajonale të KRNM-së, organizim i takimeve me koordinatorë rajonal, komunikim i rregullt me koordinatorë rajonal dhe sigurimi i informacioneve për aktivitetet në nivel lokal;
 • Zhvillimi dh ezbatimi i mekanizmave për detektimin e nevojave dhe preferencave të organizatave anëtare të KRNM_së dhe transmetimi i tyre te Bordi drejtues i KRNM-së;
 • Përfshirja përkatëse e organizatave anëtare në proceset e planifikimit strategjik, vjetor dhe projektues dhe sigurimi i kontributit në kohë nga organizatat anëtare në përpilimin e planeve dhe projekteve;
 • Identifikimi i nevojave për zhvillimin e kapaciteteve të organizatave anëtare, përpilimi i planit për ndërtimin e kapaciteteve dhe koordinimin e organizatave anëtare të KRNM-së për pjesëamrrje në proceset e ndërtimit të kapaciteteve;
 • Planifikimi i suksesshëm dhe në kohë, zbatimi dhe koordinimi i aktiviteteve projektuese konkrete, për të cilat është obliguar;
 • Përpilimi i matricave për monitorim dhe evaluim dhe implementimi i tyre për nevojat e punës së porjektit;
 • Përpilim i narracionit ( raporte periodike dhe finale) për donatorë, Kuvend, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Bordin Drejtues të KRNM-së;
 • Mbështetje gjatë përpilimit të ftesave për evente të KRNM-së, në koordinim me anëtarët e sekretariatit;
 • Koordinim i rregullt me Sekretarin e përgjithshëm, Bordin drejtues dhe anëtarët të tjerë të sekretariatit për punët rrjedhëse dhe obligimet e Sekretariatit.

Dije dhe shkathtësi të nevojshme për Koordinatorin për anëtarësi

 • Të jetë i njoftuar me punën e KRNM-së, si dhe të sektorit civil në shtet.
 • Njohje dhe përvojë paraprake për sektorin civil / rinor, në veçanti në udhëheqjen e rrjeteve / këshilave dhe / ose organizata rinore dhe politika rinore në kuadër të Maqedonisë;
 • Minimum dy vjet përvojë pune përkatëse, në organizata të llojit rrjete;
 • Përvojë në palikim, implementim dhe monitorim të aktiviteteve projektuese për të rinj;
 • Njohja e proceseve për ndërtimin e kapaciteteve;
 • Përvojë në planifikim dhe implementimin e monotorimit dhe evaluimit,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme për komunikim, sensitivitet komunikues dhe korrektësi,
 • Njohje e avancuar me MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
 • Njohje e lartë e gjuhës angleze, të folurit dhe të shkruarit; Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;
 • Anëtarësimi në organizatë anëtare të KRNM-së, do të konsiderohet si përparësi;
 • Proaktivitet dhe plotësim i lartë me mbikëqyrje minimale;
 • Gatishmëri dhe afëtsi për punë në ekip, nën presion dhe në kornizë të kufizuar kohore;
 • Mundësi për punë në zyrë me bazë në Shkup;
 • Të ketë kapacitet të punojë me njerëz me prapavijë të ndryshme sociale dhe kulturore;
 • Fleksibilitet rreth orarit të punës dhe mundësi të punojë gjatë uikendeve;
 • Mundësi të udhëtojë në kuadër të shtetit dhe jashtë shtetit për nevojat e organizatës.

Kushte për punë:

Pozita është me orar pune deri në 40 orë në javë.  Kandidatët e selektuar do të angazhohen me nënshkrimin e marrëveshjes për 3 muja, me mundësi për vazhdim.

Paga fillestare do të jetë prej 23. 000 deri në 25.000 denarë neto, me mundësi për rritje në varësi të angazhimeve të projektit dhe rezultatet nga puna gjatë periudhës provuese prej 3 muaj.

Afati dhe mënyra e paraqitjes:

 Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë edhe dokumentet në vijim:

 • Biografi të shkurtë;
 • Letër motivimi;

 

Të gjtihë kandidaturat duhet të arrijnë në postën elektronike në këtë adresë: applications@nms.org.mk me shënim:  Paraqitje për Koordinator për anëtarësi të KRNM-së, më të sovi deri më 06.12.2019, ora 23:59.

 

Mënyra e seleksionimit:

Kandidatët që do të zgjidhen në rrethin e parë, do të ftohen për testim dhe intervistë.  Pritet që personi i përzgjedhur, të fillojë me punë menjëherë pas përfundimit të procesit.  Kandidatët me dokumentacion të pa kompletuar dhe aplikim të dorëzuar pas skadimit të afatit, nuk do të shqyrtohen.

Do të kontaktohen Vetëm kandidatët të cilët do të seleksionohen për intervistë.

*KRNM e mban të drejtën të prolongojë thirrjen nëse mendon se është e nevojshme ta bëjë këtë.

Повеќе