Повици

ПОВИК за приклучување на организации кон Национален младински совет на Македонија

cover-1 povik

Сакате да станете членка на НМСМ и се прашувате како?

Токму за вас отворивме нов повик и ги очекуваме апликациите во пресрет на Генералното собрание на НМСМ во април!

На кого се однесува?

 • Младински организации,
 • Организации за млади,
 • Сојузи,
 • Подмладоци на други организации.

 

Дел од придобивките на членувањето во НМСМ се…

 • Соработка и заедничко делување со организации од целата држава за подобри услови за младите,
 • Вмрежување и партнерство со организации кои имаат ист или сличен делокруг на работа,
 • Учество во процеси при креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите,
 • Можност за застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку соработка со институциите,
 • Развој на капацитетите преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации пред институциите и засегнатите страни,
 • Информации и известувања за можностите и проектите кои ги нудат останатите организации,
 • Промовирање на вашите активности, настани и ресурси преку платформата Млади.мк

Како да аплицирате? 

На applications@nms.org.mk испратете ни ги скенирани документите заедно со пополнетиот образец за прием во членство најдоцна до 13 Март 2019, до 23:59 часот.

 1. Пополнет образец – барање за прием во членство;
 2. Статут;
 3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
 4. Организациска шема;
 5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години; (годишни финансиски и наративни извештаи за 2016 и 2017 година. 10 дена пред Собрание ќе треба да се достават и годишните финансиски и наративен извештај за 2018 година. Сите оние коишто нема да го достават финансискиот и наративниот извештај за 2018 десет дена пред пролетното Собрание, нивните апликации нема да бидат разгледани на пролетното Собрание.)
 6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на управување;
 1. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно Статутот и внатрешните акти на подносителот;
 1. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во наредниот период, од најмалку 6 месеци.

Потоа нашиот тим ќе дојде на посета кај вас да се запознаеме и да ни кажете повеќе за вашата организација. А одлуката за членство ја донесува Собранието на НМСМ каде што ќе бидете поканети да ја претставите вашата работа на Генералното собрание во април.

Во продолжение може да ги прочитате критериумите за полноправно и придружно членство, кои се наоѓаат од член 15 до член 24 од Статутот на НМСМ.

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 15

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во Статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 16

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 1. Да работат според принципот „од млади за млади”;
 2. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, односно годишниот финансиски извештај, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Член 17

Доколку организацијата престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ како Младинска организација во смисла на став 3 од член 16 од овој Статут, а ги исполнува критериумите за членство како Организација за млади, Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како Организација за млади.

Организации за млади

Член 18

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 19

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 3 години;
 3. Во структурата на раководството/извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Член 20

Прекатегоризација од полноправна во придружна членка

Доколку организација членка на НМСМ престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ , Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како придружна членка, под услов организацијата да ги исполнува критериумите за придружно членство во смисла на одредбите од овој Статут.

ПРИДРУЖНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 21

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 22

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 1. Да работат според принципот „млади за млади“;
 2. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 3. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Организации за млади

Член 23

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како

Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 3. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 24

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на раководството/одборот да бидат присутни млади лица;
 3. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

За дополнителни прашања обратете се на info@nms.org.mk или на 078 350 531.

Ја очекуваме вашата апликација!

Повеќе

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОВИКОТ ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ/КА ВО НМСМ

logo na bela pozadina

Национален младински совет на Македонија(НМСМ) има потреба од Финансиски и административен асистент/ка за ефикасно и ефективно имплементирање на активностите од Проектот на УСАИД за граѓанско учество и општи организациски активности на НМСМ.
Опис на работни задачи на Финансиски и административен асистент/ка
• Поддшка при подготовка на финансиско – административни документи од Проектот на УСАИД за Граѓанско учество;
• Следење и еведенција на буџетски трошоци на грантови;
• Следење на организациски, проектни и законски процедури за исплата на средства и вршење исплати на средства;
• Подготовка на месечни финансиско – административни извештаи;
• Архивирање на документи;
• Поддршка во подготовка на буџети и завршни сметки на НМСМ;
• Редовна координација со Менаџерот за финансии и администрација, Програмскиот менаџер и Генералниот секретар во НМСМ.
Потребни знаења и вештини на кандидатите:
• Искуство во работа на финасиски и административни позиции;
• Искуство во подготовка на финансиско- административни извештаи за невладини организации;
• Одлично познавање на Microsoft Office алатките, особено на Microsoft Excel;
• Искуство во работа со финансиски софвери (QuickBooks) ќе се смета за предност;
• Познавање на административно – техничките процедури на меѓународните донатори (УСАИД, Европска Комисија, Швајцарска Амбасада или ФООМ) ќе се смета за предност;
• Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик. Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
• Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
• Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и донатори;
• Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р. Македонија;
• Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
• Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
• Можност да работи за време на викенди (по потреба).
Услови за работа:
Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираното лице ќе биде ангажиран со потпишување на договор за 6 месеци, со можност за продолжување.
Плата: 19,000 денари нето.
Рок и начин на пријавување:
Сите заинтересирани кандидати и кандидатки треба да ги достават следниве документи:
– Кратка биографија (CV) на македонски јазик;
– Мотивациско писмо на македонски јазик.

На електронската адреса applications@nms.org.mk со наслов/назнака [име и презиме] Апликација за работно место – Финансиско – административен асистент во НМСМ
Рокот за поднесување на апликации е 30ти ноември 2018 година, до 17:00 часот.
Начин на селекција:
Кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на интервју во канцеларијата на НМСМ во Скопје. Се очекува селектираното лице да започне со работа од декември, 2018 година.
Само кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото е потребно.

Повеќе

ОГЛАС ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ/КА ВО НМСМ

logo na bela pozadina

Национален младински совет на Македонија(НМСМ) има потреба од Финансиски и административен асистент/ка за ефикасно и ефективно имплементирање на активностите од Проектот на УСАИД за граѓанско учество и општи организациски активности на НМСМ.
Опис на работни задачи на Финансиски и административен асистент/ка
• Поддшка при подготовка на финансиско – административни документи од Проектот на УСАИД за Граѓанско учество;
• Следење и еведенција на буџетски трошоци на грантови;
• Следење на организациски, проектни и законски процедури за исплата на средства и вршење исплати на средства;
• Подготовка на месечни финансиско – административни извештаи;
• Архивирање на документи;
• Поддршка во подготовка на буџети и завршни сметки на НМСМ;
• Редовна координација со Менаџерот за финансии и администрација, Програмскиот менаџер и Генералниот секретар во НМСМ.
Потребни знаења и вештини на кандидатите:
• Искуство во работа на финасиски и административни позиции;
• Искуство во подготовка на финансиско- административни извештаи за невладини организации;
• Одлично познавање на Microsoft Office алатките, особено на Microsoft Excel;
• Искуство во работа со финансиски софвери (QuickBooks) ќе се смета за предност;
• Познавање на административно – техничките процедури на меѓународните донатори (УСАИД, Европска Комисија, Швајцарска Амбасада или ФООМ) ќе се смета за предност;
• Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик. Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
• Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
• Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и донатори;
• Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р. Македонија;
• Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
• Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
• Можност да работи за време на викенди (по потреба).
Услови за работа:
Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираното лице ќе биде ангажиран со потпишување на договор за 6 месеци, со можност за продолжување.
Плата: 19,000 денари нето.
Рок и начин на пријавување:
Сите заинтересирани кандидати и кандидатки треба да ги достават следниве документи:
– Кратка биографија (CV) на македонски јазик;
– Мотивациско писмо на македонски јазик.

На електронската адреса applications@nms.org.mk со наслов/назнака [име и презиме] Апликација за работно место – Финансиско – административен асистент во НМСМ
Рокот за поднесување на апликации е 20ти ноември 2018 година, до 17:00 часот.
Начин на селекција:
Кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на интервју во канцеларијата на НМСМ во Скопје. Се очекува селектираното лице да започне со работа од 03 декември, 2018 година.
Само кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото е потребно.

Повеќе

Call for Junior Analyst and Administrative Support

logo na bela pozadina

The International Foundation for Electoral Systems (IFES) in collaboration with the National Youth Council of Macedonia (NYCM) are looking for Junior Analyst and Administrative Support to become part of the implementation of the project “Support to Electoral Reforms in Macedonia”.

About the project:
The Swiss Development Cooperation (SDC) assigned the mandate to the International Foundation for Electoral Systems (IFES) for the implementation of the project “Support to Electoral Reforms in Macedonia”.
The overall goal of the project is summed-up in the following statement: “Democratic and credible election processes facilitate political participation and social integration by enabling voters to select their representatives and hold them accountable”.
The outcomes of the project are as follows:
• Outcome 1: Strengthened institutions conduct fair and efficient election processes.
• Outcome 2: Internally democratized political parties present citizen-oriented policies and election programmes.
• Outcome 3: Empowered citizens hold political parties and elected officials accountable.
The implementation is consisted of two phases: (1) Inception phase, from 25.09.2018 to 30.06.2019 and (2) main phase 1 from July 2019 to June 2023.
During the inception phase, the project needs to carry out relevant analyses, which will contribute to the finalization of the project document for the main phase 1, including further development of project implementation strategy and other relevant documents. Moreover, the inception phase is envisaged to foster consultation and coordination with key stakeholders that will be directly or indirectly included in the project activities of the main phase 1.

Objective:
• Contribute to finalization of the project document and detailed project implementation strategy by carrying specific-analyses through participative and consultative processes.

Description of tasks:
• Provide input in development of Action Plan with planned events, focus groups, consultation meetings that need to be undertaken in order to prepare required analyses (specified under the section Deliverables);
• Support the Research-Analyst consultant in conducting desk research and analyze existing reports and data needed for the development of the required analyses:
• Organize all the events (focus groups, meetings and consultations events) specified in the action plan (under bullet one above);
• Administratively and Logistically organize the Stakeholder Workshop for the needs of the overall Inception Phase of the project;
• Administratively and Logistically support the establishment and functioning of the Electoral Reform Core Group;
Administratively and Logistically support the establishment and functioning of the Advisory Board of the project.

Deliverables:
• Inputs in the development of:
• Detailed action plan;
• Analysis of the state of inter-ethnic relations and vulnerable groups (including women and non-voters);
• Analysis on ways to include students of formal institutions (secondary schools, vocational schools) in Civic education;
• Analysis of the potential role of CSOs and Media in the program;
• Analysis of the donor landscape and potentials for synergies with similar projects including the ones funded through Swiss Development Cooperation;
• Minutes of the meetings from events organized for the purpose of development of the analyses above;
• Minutes of the meetings from the Stakeholder Workshop;
• Minutes of the meetings from the Electoral Reform Core Group (at least two meetings anticipated);
• Minutes of the meetings from the Advisory Board of the project (at least one meeting anticipated).

Qualifications:
• 3 years of experience in research related activities;
• 5 years experience in provision of the administrative support in development projects;
• Proven evidence of capability to handle multiple tasks and complex assignments;
• Excellent Command of English and Macedonian (written and oral) language;
• Knowledge of Albanian language is will be considered as an advantage.

Type of contract: Lump sum

Time frame: 26. October 2018- 29 February 2019

Interested candidates are requested to submit the following:
• Current CV in English
• Letter of interest in English
• References or excerpts from your own written paper

Please submit the requested documents to applications@nms.org.mk with the subject “for Junior Analyst” no later than Wednesday, October 24, 2018 by 10:00 hours. Only shortlisted candidates will be contacted latter that day and interviewed on Thursday, October 25, 2018.

Повеќе

Најава за Генерално собрание на НМСМ на 10 ноември 2018

logo na bela pozadina

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги поканува своите организации членки на Генералното собрание кое ќе се одржи на 10 ноември во сала за Седници на Град Скопје (барака 13).

Номинирањето на делегати за собранието може да го направите со пополнување на формата за номинација за делегат, која треба да биде потпишана, со печат и скенирана да ја доставите на applications@nms.org.mk, најкасно до 26 октомври, 16 часот.

Воедно, ве известуваме дека се објавени и повици за:
– член на Управен одбор на НМСМ (форма за пријавување)
– член на Комисија за членство

Целосните повици можете да ги прочитате овде, а рокот е до 26 октомври 2018:
Повик за член на Управен одбор на НМСМ (pdf)
Повик за член на Комисија за членство (pdf)

Повеќе

ОГЛАС ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА КООРДИНАТОР ЗА ЧЛЕНСТВО ВО НМСМ

logo na bela pozadina

НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА (НМСМ) ИМА ПОТРЕБА ОД КООРДИНАТОР ЗА ЧЛЕНСТВО ЗА ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ И ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Опис на работни задачи за Координаторот за членство:
• Соодветно, квалитетно и навремено информирање на организациите членки од страна на сите работни тела во НМСМ;
• Поддршка во изготвување на соопштенија за настани и одредени приоритетни области за младите во координација со Управен одбор на НМСМ;
• Обезбедување поддршка на организациите членки во нивната комуникација со јавност;
• Навремена, соодветна и транспарентна комуникација на Секретаријатот со организациите членки;
• Водење и надгледување на работата на тимовите (Управен одбор, Секретаријат, Регионални координатори) за комуникација со организации членки;
• Подготовка и реализација на план за редовни периодични средби со организациите членки;
• Редовна комуникација со Комисија за членство и поддршка на нејзината работа пред одржување на Генералното собрание на НМСМ;
• Детектирање на можности за членство на други потенцијални организации и привлекување нови членови;
• Организација на отворени денови за организации (опционално);
• Координација на работата на Регионалните канцеларии на НМСМ, организирање на средби со регионалните координатори, редовна комуникација со регионалните координатори и обезбедување информации за активностите на локално ниво;
• Развивање и примена на механизми за детектирање на потребите и преференциите на организациите членки на НМСМ и проследување на истите до Управен одбор на НМСМ;
• Соодветно вклучување на организациите членки во процесите на стратешко, годишно и проектно планирање и обезбедување навремен содржински придонес од организациите членки во подготовка на плановите и проектите;
• Идентификување потреби за развој на капацитети на организациите членки, подготовка на план за градење капацитети и координација на организациите членки на НМСМ за учество во процесот на градење капацитети
• Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на конкретни проектни активности за кои би бил/а задолжен/а;
• Подготовка на наративни (периодични и финални извештаи) за донатори, Собрание, Генерален секретар и Управен одбор на НМСМ;
• Поддршка во подготовката на покани за настани на НМСМ во координација со членовите на секретаријатот;
• Редовна координација со Генералниот секретар, Управен одбор и останатите членови на Секретаријатот за тековни работи и обврски на Секретаријатот.

Потребни знаења и вештини за Координаторот за членство
• Да е запознаен со работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.Македонија
• Познавања и претходно искуство во граѓанскиот/младинскиот сектор, посебно во водењето на мрежи/совети и/или младинска организација и младински политки во рамките на Македонија;
• Минимум две години соодветно работно искуство, пожелно четири години соодветно работно искуство во мрежни типови на организации;
• Искуство во аплицирање, имплементирање и мониторинг на проектни активности за млади;
• Познавање за процесите на градење капацитети;
• Високо развиени аналитички вештини;
• Вештини за планирање, мониторинг и евалуација;
• Одлични комуникациски вештини, комуникациска сензитивност и коректност;
• Познавање на базични практики од комуникациите со јавност со високо ниво на говорен и пишан англиски јазик;
• Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint (задолжително);
• Високо ниво на говорен и пишан англиски јазик. Познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
• Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
• Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
• Подготвеност и способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
• Способност за непречена и коректна комуникација со организации, добавувачи и донатори;
• Способност за работење во динамична работна средина;
• Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
• Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
• Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
• Искуство во работа со различни засегнати страни во исто време (multi stakeholder approach)
• Флексибилност околу работното време и можност да работи за време на викенди;
• Можност да патува во рамките на државатa и надвор од неа за потребите на организацијата.

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 3 месеци, со можност за продолжување.

Почетната плата ќе изнесува 21.000 денари нето, со можност за зголемување во зависност од проектните ангажмани и резултатите од работата во пробниот период од 3 месеци.

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

Кратка биографија;
– Мотивациско писмо;

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:
applications@nms.org.mk

со назнака: Пријава за Координатор за членство на НМСМ
најкасно до 19.10.2018 година, 17 часот.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на тестирање и интервју. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по завршување на процесот. Кандидатите со непотполни документи и апликација доставена после рокот, нема да бидат разгледувани.

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото потребно.

Оглас за работна позиција Координатор за членство во НМСМ (pdf)

Повеќе

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА РЕГИОНАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ НА КАНЦЕЛАРИИТЕ

logo na bela pozadina

Национален младински совет на Македонија

објавува: 

ПОВИК

ЗА ИЗБОР НА РЕГИОНАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА  МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ НА КАНЦЕЛАРИИТЕ

               

 

                Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) објавува повик за регионални канцеларии во Македонија, кои ќе имаат за цел да послужат како инфо/контакт точки за млади и младински организации и да понудат поддршка и советување за истите. Покрај тоа, канцелариите ќе понудат и поддршка при вмрежување, креирање на заеднички активности, советување при комуникација на национално и меѓународно ниво, совети за основање организација и останати активности поврзани со работа со млади.

Со отворањето на секоја Регионална канцеларија на НМСМ е предвидено и назначување на едно лице од организацијата за регионален координатор на истата. Координаторот го назначува организацијата која аплицира за Регионална канцеларија на НМСМ преку  доставување на професионална биографија на лицето заедно со сите останати документи за апликација.

 

Организациите кои ќе се кандидираат за регионални канцеларии треба да се регистрирани и активни во следниве плански региони во Македонија:

Скопски, Североисточен, Југозападен, Источен, Пелагониски, Југоисточен, Вардарски и Полошки.

 

Од секој регион, ќе бидат избрани по три регионални канцеларии и истите  ќе имаат  мандатен период од 2 години со право на реизбор. Регионалните канцеларии во соработка со Секретаријатот на НМСМ  ќе спроведуваат, координираат и ќе бидат одговорни за  активности кои одговараат на стратешките цели на НМСМ, поточно на соодветната стратешка област за која се регионално одговорни.

 

Организациите ќе можат да се пријават за една, две или за трите тематски области:

 • Регионална канцеларија за Професионализација и јакнење на капацитетите на НМСМ
 • Регионална канцеларија за Интеграција на (регионално) младинско претставување во општествено-политичките процеси
 • Регионална канцеларија за Младински стандард и информираност на локално, регионално (и национално) ниво.

 

При пријавувањето кандидатите задолжително ќе треба да приоретизираат за која област се пријавуваат т.е да извршат нивно рангирање соодветно на нивниот организациски профил, искуство и аспирации.

Селекцијата на кандидатите ќе биде извршена согласно на критериумите за избор на регионални канцеларии и приоритетите на пријавените организации.

Во регионите каде што нема да има доволно пријавени организации или каде што нема да постојат можности за избор на 3 регионални канцеларии, ќе се изберат онолку регионални канцеларии колку што има пријавени кандидати и истите ќе бидат одговорни само за областите за кои се избрани.

 

Опис и одговорности на тематските области:

1. Регионална канцеларија  за Професионализација и јакнење на капацитетите на НМСМ

 • Учество во јакнење на организацискиот капацитет и одржливост на организациите членки од регионот како и други форми на локално и регионално младинско здружување;
 • Континуирано градење на капацитети на организациите членки на НМСМ со цел воспоставување на одржлива организациска структура која е инклузивна и отворена за вмрежување и соработка со различни форми на младинско здружување;
 • Јакнење на капацитетите на организациите членки на НМСМ преку доближување на актуелните процеси релевантни за нив кои се одвиваат во земјата.

2. Регионална канцеларија за Интеграција на регионално младинско претставување во општествено политичките процеси

 • Зајакнување на младинското учество и промовирање на инклузивни модели и практики за дијалог со институциите на локално и регионално ниво;
 • Зајакнување на позицијата на НМСМ како легитимно тело за претставување на младите и застапување за нивните интереси на локално и регионално ниво;
 • Учество во позиционирање на НМСМ во соработка со меѓународни тела на регионално ниво.

3. Регионална канцеларија за младински стандард и информираност на локално, регионално и национално ниво

 • Редовно и навремено информирање за различните можности за млади кои се имплементираат од Советот и организациите членки, како и останати отворени можности за младите;
 • Поттикнување на процеси и политики кои ќе придонесат за квалитетно образование за младите кое ќе им овозможи личен и кариерен развој;
 • Поттикнување на процеси и политики кои ќе овозможат бенефиции и гаранции за младите луѓе кои ќе им овозможат услови за осамостојување.

 

Услови кои треба да ги исполнуваат организациите за Регионална канцеларија на НМСМ:

 • Да се членки на Националниот младински совет на Македонија и да работат и делуваат во некој од горенаведените региони;
 • Да имаат постојана канцеларија каде што може да се објавуваат предвидените активности со улогата на регионална канцеларија на НМСМ;
 • Да имаат соодветни информатичко-технолошки услови (компјутер, интернет, телефонска линија) што ќе им овозможи соодветно да ги исполнуваат активностите;
 • Да имаат капацитети да примаат млади и да одговорат на нивните потреби како регионална канцеларија;
 • Да имаат експертиза и искуство во работа во тематската област за која се пријавуваат;
 • Да имаат соработка со организациите од регионот во кој работат.

 

Основни обврски  и задачи  на Регионалните канцеларии на НМСМ:

 • Номинирање на лице за регионален координатор чии услови, обврски и задачи се пропишани во документот со опис на работните задачи на регионалните координатори;
 • Промоција на Националниот младински совет на Македонија;
 • Мапирање на локални организации за потенцијални членки на НМСМ и нивно мотивирање за приклучување кон НМСМ;
 • Логистичка поддршка за активности на Националниот младински совет на Македонија кои се спроведуваат во соодветниот регион а кои се во доменот на соодветанта тематска област за која е одговорна регионалната канцеларијата;
 • Линк помеѓу младински граѓански организации, институции, млади и Националниот младински совет на Македонија;
 • Координација и мониторинг на тематските активности на НМСМ во регионот;
 • Имаат флексибилен временски распоред во однос на спроведување на активностите.
 • На барање на Секретаријатот на НМСМ, во исклучителни ситуации и во региони каде нема доволен број на регионални канцеларии, избраната регионална канцеларија би била одговорна и за обезбедување на логистичка поддршка за настани кои се надвор од тематската област за која е одговорна.

 

 Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани организации треба да ги достават следниве документи:

– Пополнета интернет апликација (https://goo.gl/forms/PFb4vIdn38bA4SPA3)

– Портфолио на организацијата;
– Писмо за интерес за стекнување статус на Регионална канцеларија на НМСМ (не подолго од една страна);

– Предлог концепт за работа на Регионалните канцеларии за наредните 2 години (не подолг од 2 страници);
– CV  на кандидатот за локален координатор;

 

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната електронска  адреса:

applications@nms.org.mk

 

Рокот за поднесување на сите кандидатури е 21.10.2018 година, 16:00 часот

 

Повеќе

ПОВИК за приклучувањe на организации кон Националниот младински совет на Македонија

cover-1 povik

Сакате да станете членка на НМСМ и се прашувате како?

Токму за вас отворивме нов повик и ги очекуваме апликациите во пресрет на Генералното собрание на НМСМ во ноември!

На кого се однесува?

 • Младински организации,
 • Организации за млади,
 • Сојузи,
 • Политички подмладоци.

 

Дел од придобивките на членувањето во НМСМ се…

 • Соработка и заедничко делување со организации од целата држава за подобри услови за младите,
 • Вмрежување и партнерство со организации кои имаат ист или сличен делокруг на работа,
 • Учество во процеси при креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите,
 • Можност за застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку соработка со институциите,
 • Развој на капацитетите преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации пред институциите и засегнатите страни,
 • Информации и известувања за можностите и проектите кои ги нудат останатите организации,
 • Промовирање на вашите активности, настани и ресурси преку платформата Млади.мк

Како да аплицирате? 

На applications@nms.org.mk испратете ни ги скенирани документите заедно со пополнетиот образец за прием во членство најдоцна до 26 октомври, 16 часот.

 1. Пополнет образец – барање за прием во членство;
 2. Статут;
 3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
 4. Организациска шема;
 5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години;
 6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на управување;
 1. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно Статутот и внатрешните акти на подносителот;
 1. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во наредниот период, од најмалку 6 месеци.

Потоа нашиот тим ќе дојде на посета кај вас да се запознаеме и да ни кажете повеќе за вашата организација. А одлуката за членство ја донесува Собранието на НМСМ каде што ќе бидете поканети да ја претставите вашата работа на Генералното собрание во ноември.

Во продолжение може да ги прочитате критериумите за полноправно и придружно членство, кои се наоѓаат од член 15 до член 24 од Статутот на НМСМ.

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 15

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во Статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 16

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 1. Да работат според принципот „од млади за млади”;
 2. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, односно годишниот финансиски извештај, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Член 17

Доколку организацијата престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ како Младинска организација во смисла на став 3 од член 16 од овој Статут, а ги исполнува критериумите за членство како Организација за млади, Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како Организација за млади.

Организации за млади

Член 18

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите од најмалку 3 години;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организација за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 123.000 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 19

За да се стекнат со статус полноправни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 2. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 3 години;
 3. Во структурата на раководството/извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 4. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 300 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Член 20

Прекатегоризација од полноправна во придружна членка

Доколку организација членка на НМСМ престане да ги исполнува критериумите за полноправно членство во НМСМ , Генералното собрание на почетокот на првата наредна седница ќе констатира соодветна категоризација на организацијата како придружна членка, под услов организацијата да ги исполнува критериумите за придружно членство во смисла на одредбите од овој Статут.

ПРИДРУЖНО ЧЛЕНСТВО

Сојузи

Член 21

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Сојузи потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Да бидат регистрирани како Сојуз во смисла на одредбите од Законот за здруженија и фондации или други закони за здружување;
 1. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 2. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Младински организации

Член 22

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Младински организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Две третини од структурата на собранието или извршниот орган да бидат составени од млади лица;
 1. Да работат според принципот „млади за млади“;
 2. Целта, статутот и активностите на организацијата да бидат поврзани со работа со млади;
 3. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Организации за млади

Член 23

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како

Организации за млади потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на собранието или извршниот орган да бидат присутни млади лица;
 3. Младите да се стратешки приоритет дефиниран во мисијата и во статутот на организацијата;
 1. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Буџетот на организацијата за последната година, според годишната завршна сметка, да изнесува најмалку 61.500 денари;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

Подмладоци на други организации

Член 24

За да се стекнат со статус придружни членки, организациите категоризирани како Подмладоци на други организации потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

 1. Во статутот на организацијата да бидат интегрирани како составен дел на организацијата чиј подмладок се;
 1. Искуство со работа со млади и застапување на интересите на младите најмалку 2 години;
 2. Во структурата на раководството/одборот да бидат присутни млади лица;
 3. Годишно да реализираат најмалку 10 активности, со вкупен годишен опфат од најмалку 200 млади лица кои се корисници на активностите;
 1. Да не се членови на организација која е член на НМСМ;
 2. Да имаат ажурирана интернет страница или друга онлајн платформа за комуникација со јавноста.

За секакви прашања обратете се на info@nms.org.mk или на 078 350 531.

Ја очекуваме вашата апликација!

Повеќе

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОВИКОТ ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР – ИСТРАЖУВАЧ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ “Youth Wiki” (Јутвики)

logo na bela pozadina

ОГЛАС

ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР – ИСТРАЖУВАЧ

ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ “Youth Wiki” (Јутвики)

 

„Јутвики/Youth Wiki[1] “е првата онлајн енциклопедија на Европа на националните структури, политики и активности за поддршка на младите луѓе која е основана од Европската Комисија. Главната цел е да им помогне на Европската комисија и земјите-членки во нивното донесување одлуки, преку обезбедување информации за состојбата на реформите и иницијативите. Платформата, исто така, овозможува размена на информации и иновативни пристапи и поддржува активности за учење на учесници. Република Македонија е една од државите вклучена во иницијативата и за сумирање, а Националниот младински совет на Македонија ги реализира активностите од Јутвики и за таа цел имаме потреба од истражувач кој ќе работи во Секретаријатот на НМСМ во период од четири месеци (со можност за продолжување).

 

Опис на работни задачи

 • Селекција и обработка на информации и податоци од Република Македонија за ажурирање на 9 поглавја на Јутвики: (а) Општ преглед на младинска политика, б) Волонтерски активности, в) Учество, г) Социјална вклученост, д) Вработување и претприемништво, ѓ) Здравје и благосостојба, е) Образование и обука, ж) Младите и светот, и з) Култура и креативност;
 • Креирање на методологија и алатки за собирање на информации и податоци од институциите во Република Македонија;
 • Креирање на наративни извештаи врз основа на добиените податоци.

 

Профил на кандидатот за истражувач

 • Високо развиени аналитички вештини;
 • Познавање на методологија за истражување;
 • Способност за сумирање и претставување на истражувачки наоди во лесно разбирливи текстови и пораки;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Познавање на националните документи и политики за млади;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Да е способен/на да работи по сопствена иницијатива.

 

Потребни знаења и вештини за Проектен координатор – истражувач

 • Најмалку 3 годишно релевантно работно искуство;
 • Работно искуство кое вклучува спроведување на истражувачки проекти, а особено истражувачки проекти од областа на младите ќе се смета за предност
 • Компетентност да собира, анализира и пренесува информации;
 • Да е запознаен со работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.Македонија;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint (задолжително);
 • Познавање на софтвери за обработка на податоци (SPSS, Stata, MAXQDA или друг софтвер за анализа на податоци) (задолжително);
 • Познавање и искуство со софтверски алатки за собирање на податоци од интервјуа и анкети (LimeSurvey, Typeform или други софтверски алатки) (пожелно).

 

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 4 месеци, со можност за продолжување.

Хонорар: 21.000 денари нето

 

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

– Кратка биографија;
– Мотивациско писмо;
– Прилог со референци или извадоци од Ваш пишан труд.

 

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:

applications@nms.org.mk

со назнака: Пријава за истражувач – НМСМ

најкасно до 05.10.2018 година, 12 часот.

 

 

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на тестирање и интервју. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по завршување на процесот, осносно првата половина од месец октомври 2018.

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото потребно.

 

[1] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Повеќе

ПОВИК ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ПРОЕКТЕН/НА АСИСТЕНТ/КА за иницијативата Јутвики/Youth Wiki и секретаријатот на Национален младински совет на Македонија

ПОВИК ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА
ПРОЕКТЕН/НА АСИСТЕНТ/КА за иницијативата Јутвики/Youth Wiki и секретаријатот на Национален младински совет на Македонија

 

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) има потреба од Проектен/на асистент/ка за ефикасно и ефективно имплементирање на активностите од  иницијативата Јутвики/Youthwiki.  Јутвики/Youth Wiki[1] е првата онлајн енциклопедија на Европа на националните структури, политики и активности за поддршка на младите луѓе која е основана од Европската Комисија. Главната цел е да им помогне на Европската комисија и земјите-членки во нивното донесување одлуки, преку обезбедување информации за состојбата на реформите и иницијативите. Платформата, исто така, овозможува размена на информации и иновативни пристапи и поддржува активности за учење на учесници.

Покрај иницијативата Јутвики, проектниот асистент ќе биде вклучен и во останати проектни активности и нивна комуникација, кои ги имплементира секретаријатот на Националниот младински совет на Македонија.

 

Опис на работни задачи на Проектен/на асистент/ка.

 • Подготовка и реализација на логистички активности од иницијативата Јутвики/Youthwiki
 • Подготовка, обработка и сумирање на демографски, евалуациски податоци;
 • Подготовка на документи и барања за податоци во координација со Проектниот истражувач;
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот;
 • Ажурирање на веб страните на НМСМ, социјалните медиуми на организацијата и останати алатки за комуникација со јавноста;
 • Архивирање и сумирање на медиумски објави за активностите на организацијата;
 • Анализа и обработка на податоци за опфат преку социјалните мрежи;
 • Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот;
 • Комуникација со проектни партнери и соработници;
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа;
 • Други активности кои произлегуваат од реализациајта на проектот.

 

Потребни знаења и вештини на кандидатите:

 • Искуство во подготовка и реализација на настани;
 • Одлично познавање на Microsoft Office алатките, познавање на алатки за дизајнирање и креирање на интерактивни содржини ќе се смета за предност;
 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик.
  Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
 • Познавање на работа со различни социјални медиуми;
 • Познавање на Вордпрес (WordPress);
 • Вештини за обработка на податоци;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и партнери;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р. Македонија;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор за потребите на организацијата.

 

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 4 месеци, со можност за продолжување.

Хонорар: 19.000 денари нето.

 

Рок и начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

– Кратка биографија  (CV на македонски јазик);
– Мотивациско писмо на македонски јазик.

 

На електронската адреса  applications@nms.org.mk  со наслов/назнака [име и презиме] Апликација за работно место – Проектен асистент Јутвики/ Youth Wiki

Рокот за поднесување на апликации е 18 септември  2018 година, до 12:00 часот, напладне.

 

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на разговор во периoдот од 19 до 25 септември, 2018 во Скопје. Се очекува селектираното лице да започне со работа најдоцна до 01 октомври, 2018 година.

 

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото потребно.

 

[1] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Повеќе