Повици

CALL FOR NOMINATIONS (CFN) #CEP-YCEA-04 – YOUTH CIVIC ENGAGEMENT AWARD

YCEA-Promo-02

USAID’s Civic Engagement Project (CEP) invites nominations for this year’s Youth Civic Engagement Award (YCEA). Individuals organizations, institutions, media, businesses or members of the community can submit a nomination for an individual young person who has been active in their community or engaged in a topic of public importance, or they can nominate an informal group or formal organization that has promoted young people to be civically engaged or active in their community.

ABOUT THE AWARD    

CEP will award up to six Youth Civic Engagement Awards (YCEA) to successful young men and women (age 18 – 29), informal youth groups (consisting of at least three members), and youth CSOs that have demonstrated exemplary commitment to improving the life of their community or that of the society at large by undertaking actions that address issues of public concern at any level in North Macedonia. YCEA will be awarded for actions that the nominees have undertaken during the period January 2019 to June 2020.

YCEA will recognize initiatives by young men and women, informal youth groups, and youth CSOs that have demonstrated: a clear vision for improvements at the community, regional, or national level that are systemic and sustainable in addressing a priority societal and/or community concern; exceptional creativity, innovation, and leadership in defining and addressing issues of public concern; and have brought about tangible results in improving the community or society’s wellbeing due to the nominee’s actions.


To nominate candidates for YCEA, please go to the following link and follow the instructions in the nomination forms.

To view the complete call, please click on the following link.

Повеќе

Thirrje për shërbime konsultimi për hartimin e Strategjisë për Qëndrueshmërinë e Projektit “MladiHab-Rini Digjitale”

logo-na-bela-pozadina (1)

Informacione të përgjithshme

Projektin “MladiHab- Rini Digjitale” e implementojnë Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë dhe Oda Ekonomike për Teknologji Informatike dhe të Komunikimit – MASIT, ndërsa financohet nga Fondi për Sundim të Mirë i Mbretërisë së Bashkuar.  Në kuadër të projektit, të rinjtë të moshës nga 15 deri në 29 vjeç, kanë qasje në trajnime për aftësi digjitale dhe afariste, nga ofrues të autorizuar në këmbim të punës me dobi të përgjithshme.  Në kuadër të projektit, përgatitet edhe platforma për punësim, e cila do të përfshijë tre lloje të angazhimeve: angazhim, pune, me honorar dhe punë vullnetare / praktikante.

Fushëveprimi i punës

Hartimi i Strategjisë për Qëndrueshmërinë e Projektit “MladiHab – Rini Digjitale”, bëhet me qëllim të përcaktimit të planit për vetë- qëndrueshmëri afatgjate të projektit.  Përfshirja e Strategjisë:

 • Analizë e aktiviteteve, burimeve dhe projekteve themelore të projektit (trajnime, punë me dobi të përgjithshme, platformë për punësim);
 • Hulumtimi i tregut të trajnimeve për aftësi digjitale dhe ueb platforma për punësim;
 • Qasje drejt pozicionimit në treg të “MladiHub- Rini Digjitale”;
 • Plan financiar nëpërmjet të paktën 3 skenarëve për vetë qëndrueshmëri:
  • Pozicionimi i projektit si ndërmarrje sociale me analizë të detajuar të rregullave fiskale, ekonomike dhe administrative;
  • Analizë e mundësive dhe plan për bashkëpunim dhe tërheqjen e investitorëve nga sektori publik;
  • Analizë e mundësive dhe plan për tërheqjen e investitorëve nga sektori privat;
 • Menaxhim dhe organizim i brendshëm;
 • Plan veprim për implementimin e Strategjisë;

Produkti final

 • Strategji për Qëndrueshmërinë e Projektit “MladiHab-Rini Digjitale”
 • Plan veprim për implementimin e Strategjisë për Qëndrueshmërinë e Projektit “MladiHab-Rinia Digjitale”

Zbatimi i aktiviteteve

Pas zgjedhjes së kandidatit më të përshtatshëm, ekipi i projektit do të ndajnë të gjitha dokumentet relevante për projektin që do të duhet të jenë baza për hartimin e Strategjisë.

Eksperti do të lidhë marrëveshje me Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë, me çka do të rregullohen të drejtat dhe obligimet e të dyja palëve.

Strategjia dhe plani i veprimit duhet të hartohen deri më 31.10.2020.

Propozim korniza kohore e aktiviteteve të projektit:

 

15 korrik 2020 Zgjedhja e ekspertit dhe nënshkrimi i marrëveshjes
 Korrik – shtator 2020 Realizimi i hulumtimit /analizës
30 shtator 2020 Dorëzimi i draft versionit të Strategjisë dhe plan veprimit te ekipi i projektit
tetor 2020 Harmonizim i versionit fillestar të Strategjisë dhe planit të veprimit me udhëzimet dhe instruksionet e ekipit të projektit
31 tetor 2020 Dorëzimi i versionit final të Strategjisë për Qëndrueshmëri Financiare të Projektit “MladiHab-Rini Digjitale” dhe plani veprimi, te ekipi i projektit.

Mënyra e paraqitjes dhe përzgjedhjes

Të drejtë për pjesëmarrje në këtë thirrje kanë subjekte juridike dhe persona fizik.

Kualifikime të nevojshme:

 • Minimum pesë vjet përvojë në hartimin e analizave ekonomike dhe biznes planeve;
 • Përvojë në hartimin dhe / ose implementimin e programeve ose projekteve;
 • Përvoja në hartimin e strategjisë dhe biznes planit në lidhje me të rinjtë, trajnime, aftësi digjitale, tregun e punës, punë me dobi të përgjithshme do të konsiderohet si përparësi
 • Përvojë në fushën e zhvillimit të ndërmarrjes sociale;

Dokumente të nevojshme për subjektet juridike:

 • Gjendja aktuale nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut (jo më e vjetër se 6 muaj nga dita e aplikimit)
 • Lista referenciale e të angazhimeve paraprake, të ngjashme të ekspertit / ekspertëve të propozuar;
 • Biografi e shkurtë (rezyme profesionale) e ekspertit / ekspertëve
 • Plan për punë – përmbajtja e Strategjisë dhe përshkrim i aktiviteteve të planifikuara për hartimin e Strategjisë
 • Ofertë financiare

Dokumente të nevojshme për personat fizik:

 • Lista referenciale e të angazhimeve paraprake, të ngjashme
 • Biografi e shkurtë (rezyme profesionale) e ekspertit
 • Plan për punë – përmbajtja e Strategjisë dhe përshkrim i aktiviteteve të planifikuara për hartimin e Strategjisë
 • Ofertë financiare

Nëse paraqitet grup ekspertësh ose subjekt juridik, detyrimisht duhet të dorëzohen biografi profesionale për të gjithë personat fizik, të cilët do të marrin pjesë në hartimin e Strategjisë dhe Plan veprimit.

Kompensimi maksimal i parashikuar (bruto shuma) për shërbimet e kryera të subjektit juridik ose personit fizik është 4000 funta britanike, në kundërvlerë të denarit.  Pagesa do të kryhet në disa këste, nga të cilat kësti i parë pasi të aprovohet plani për punë  nga ana e ekipit të projektit, ndërsa kësti i fundit pas përfundimit të analizës përfundimtare, në pajtim me dinamikën e dakordësuar për realizimin e aktiviteteve të planifikuara.

Të gjitha aktivitetet të tjera në lidhje me zbatimin e analizës ( si për shembull: shpenzime për rrugë, realizim i veglave të cilat do të përdoren për grumbullimin e të dhënave dhe ngjashëm) duhet të përfshihen në shumën e përgjithshme dhe janë shpenzim i realizuesve.

Procesi i përzgjedhjes do të realizohet nëpërmjet vlerësimit të planit për punë (maksimum 5 pikë), evaluim i rezymesë profesionale (CV) (Maksimum 5 pikë) dhe evaluim i angazhimeve të ngjashme, paraprake (maksimum 5 pikë). Gjatë zgjedhjes së ofertës, do të zbatohet kriteri për zgjedhjen e ofertës ekonomikisht më të volitshme.

Dokumentet për paraqitje/ aplikim duhet të dërgohen në applications@nms.org.mk dhe vesna.radinovska@nms,org.mk më së voni deri më 1 korrik 2020, me shënim “Strategji për Qëndrueshmëri Financiare të Projektit MladiHab- Rini Digjitale”.  Të gjitha pyetjet plotësuese në lidhje me këtë thirrje, mund t’i dërgoni në mladihub@gmail.com.

Повеќе

Повик за консултантски услуги за подготовка на Стратегија за одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“

logo-na-bela-pozadina (1)

Општи информации

Проектот „МладиХаб-Дигитална младина“ го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, а е финансиран од Фондот за добро владеење на Oбединетото Кралство. Во рамки на проектот, младите лица на возраст од 15 до 29 години добиваат пристап до обуки за дигитални и деловни вештини од овластени провајдери во замена за општокорисна работа. Во рамки на проектот се подготвува и  платформа за вработување која ќе oпфати три вида ангажман: работен, хонорарен и волонтерски/практикантски.

Делокруг на работа

Подготовка на Стратегијата за одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“ со цел утврдување на план за долгорочна самоодржливост на проектот. Опфат на Стратегијата:

 • Анализа на активностите, ресурсите и основните продукти на проектот (обуки, општокорисна работа, платформа за вработување);
 • Истражување на пазарот на обуки за дигитални вештини и веб платформи за вработување;
 • Пристап за пазарно позиционирање на „МладиХаб – Дигитална младина“;
 • Финансиски план преку најмалку 3 сценарија за самоодржливост:
  • Позиционирање на проектот како социјално претпријатие со детална анализа на фискални, економски и административни правила;
  • Анализа на можностите и план за соработка и привлекување инвеститори од јавниот сектор;
  • Анализа на можностите и план за привлекување на инвеститори од приватниот сектор;
 • Управување и внатрешна организација;

Акциски план за имплементација на Стратегијата;

Испорака

 • Стратегија за одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“
 • Акциски план за спроведување на Стратегијата за одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“

Спроведување на активностите

По изборот на најсоодветен кандидат, проектниот тим ќе ги сподели сите релевантни документи за проектот што треба бидат основа за изработка на Стратегијата.

Експертот ќе склучи договор со Националниот младински совет на Македонија во кој ќе бидат уредени правата и обврските на двете страни.

Стратегијата и акцискиот план треба да биде изготвени до 31.10.2020 година.

Предлог временска рамка на активностите во проектот:

 

15 јули 2020 година  Избор на експерт и потпишување на договор
 јули – септември 2020 година Спроведување на истражувањето-анализата
30 септември 2020 година Доставување на нацрт-верзија на Стратегијата и акцискиот план до проектниот тим
октомври 2020 година Усогласување на првичната верзија на Стратегијата и акцискиот план со насоките и инструкциите од проектниот тим
31 октомври 2020 година Доставување на финална верзија на Стратегијата за финансиска одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“ и акцискиот план до проектниот тим.

Начин на пријавување и избор

Право да учествуваат на овој повик имаат правни и физички лица.

Потребни квалификации:

 • Минимум петгодишно искуство во изработка на економски анализи и бизнис планови;
 • Искуство во подготовка и/или имплементација на програми или проекти;
 • Искуство во подготовка на стратегија и бизнис план поврзани со млади, обуки, дигитални вештини, пазар на труд, општо корисна работа ќе се смета за предност
 • Искуство во областа на развој на социјално претпријатие;

Потребни документи за правни лица:

 • Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија (не постара од 6 месеци од денот на аплицирање)
 • Референтна листа на претходни слични ангажмани на предложениот/те експерт/и;
 • Кратка биографија (професионално резиме) на експерт/и
 • План за работа – содржина на Стратегијата и опис на планираните активности за подготовка на Стратегијата
 • Финансиска понуда

Потребни документи за физички лица:

 • Референтна листа на претходни слични ангажмани
 • Кратка биографија (професионално резиме) на експертот
 • План за работа – содржина на Стратегијата и опис на планираните активности за подготовка на Стратегијата
 • Финансиска понуда

Доколку се пријавува група на експерти или правно лице, задолжително треба да се достават професионални биографии од сите физички лица кои ќе учествуваат во подготовка на Стратегијата и акцискиот план.

Максималниот предвиден надомест (бруто износ) за извршените услуги на правното или физичко лице  4000 британски фунти во денарска противвредност. Исплаќањето ќе се врши на неколку рати, од кои првата откако ќе се одобри план за работа од страна на проектниот тим, а последната по завршувањето на финалната анализа, во согласност со договорената динамика за испорака на планираните активности.

Сите останати активности поврзани со спроведувањето на анализата (како на пример патни трошоци, спроведување на алатките кои ќе се користат за собирање на податоци и слично) треба да се вклучени во вкупниот износ и паѓаат на товар на спроведувачите.

Процесот на селекција ќе биде спроведен преку оценка на планот за работа (максимум 5 поени) , евалуација на професионално резиме (CV) (максимум 5 поени) и евалуација на претходни слични ангажмани (максимум 5 поени). При избор на понудата ќе се примени критериумот за избор на економски најповолна понуда.

Документите за пријавување треба да се достават на applications@nms.org.mk и vesna.radinovska@nms.org.mk најдоцна до 1 јули 2020 година со назнака „Стратегија за финансиска одржливост на проектот МладиХаб-Дигитална младина“. Сите дополнители прашања во врска со овој повик можете да ги упатувате на mladihub@gmail.com.

 

Повеќе

EXTENDED CALL FOR SELECTION OF THE SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL YOUTH COUNCIL OF MACEDONIA

logo-na-bela-pozadina (1)

Pursuant to Articles 61 and 64 of the Statute of the National Youth Council of Macedonia, the Governing Board of the National Youth Council of Macedonia has decided to announce:

OPEN CALL FOR SELECTION OF THE SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL YOUTH COUNCIL OF MACEDONIA

Method of application and deadline

All interested candidates should submit the following documents:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • Motivational letter;
 • At least two reference letters from previous employers/persons familiar with the applicant’s work

All applications must be received by e-mail at the following address: applications@nms.org.mk with subject: Application for Secretary General of the NYCM

The deadline for submitting all applications is extended until April 30, 2020, 23:59h.

Key tasks of the position of Secretary General:

 • Management of the Secretariat of the NYCM;
 • Representation and advocacy of the NYCM;
 • Implementing the policies of the NYCM in order to achieve the mission and vision of the NYCM

Duties and responsibilities of the Secretary General:

 • Represents and advocates the NYCM in legal meters to third parties;
 • Manages the funds of the NYCM in accordance with the possibilities and needs and in accordance with the positive legal rules and the internal regulations and rule books of the NYCM;
 • Implements the policy, conclusions and decisions adopted by the Governing Board or the Assembly;
 • Cooperates with the members of the Governing Board on issues related to the implementation of the program, decisions and other acts of the bodies of the NYCM and other issues in the field of the current operation of the NYCM;
 • Determines the working teams that will prepare and implement the projects and programs of the NYCM and monitors their implementation;
 • Proposes the organizational structure of the Secretariat
 • Determines and implements the human resources policy of the executive office, as well as the policy of motivation and sanctioning;
 • He / she is responsible for preparing and submitting the annual program report to the Governing Board of the NYCM. He is responsible for submitting the financial report to the Governing Board of the NYCM, which is prepared by the financial manager of the NYCM;
 • Coordinates the process of raising funds for the NYCM;
 • Manages the process of preparation of strategic, annual and action plans of the organization in cooperation with the Governing Board;
 • Is responsible for the implementation of the Strategic Plan and the Annual Program of the NYCM;
 • Coordinates the preparation of project, program budgets and the single organizational budget, financial statements to donors;
 • Approves the calculations for the payment of salaries to the employees and takes care of the timely fulfillment of all legal obligations related to the administrative and financial operations;
 • Manages the institutional development and strengthening of the capacities of the staff of the NYCM in cooperation with the Management Board;
 • Coordinates the work of coordinators and other members of the Secretariat;
 • When hiring in the NYCM, gives a proposal for a candidate to the Board of Directors of the NYCM;
 • In agreement with the Governing Board, performs other tasks and assumes responsibilities that are within the position framework and provided by the Statute and the rule books of the NYCM.

Required knowledge and skills of candidates for Secretary General

Qualifications:

 • Minimum 3 years of relevant work experience in civil society and / or project management cycle (necessary)
 • Higher education will be considered an advantage (desirable)
 • Work experience in a managerial position will be considered an advantage (desirable)

Specific knowledge and experience related to the respective position:

 • Financial management (necessary);
 • Human Resource Management (necessary);
 • Program and project management of long-term projects funded by international donors (necessary);
 • Knowledge of English (necessary);
 • Knowledge of Albanian language (desirable);
 • Experience in network types of organizations (desirable);
 • Knowledge of organizational management and institutional development (necessary).

Personal characteristics and skills:

 • Leadership skills (necessary);
 • Professionalism and commitment (necessary);
 • Communication skills (necessary);
 • Work with short deadlines (necessary);
 • Transparency (necessary);
 • Teamwork (necessary);
 • Loyalty to the organization and its goals (necessary);
 • Presentation skills (necessary);
 • Negotiation skills (necessary);
 • Commitment to target groups involvement (necessary).

Working conditions:

The position is full-time (40 hours per week, with a 3-month trial period), occasional weekend work and includes travel.

The term of office of the Secretary General is 3 years with the possibility of re-election.

Salary amount: from 48,112 denars to 67,278 denars, gross amount, depending on experience.

Selection method:

Candidates who will be pre-selected will be invited for an interview with the Governing Board of the NYCM. The selected person is expected to start working immediately after the decision of the Management Board of the NYCM, but not later than 20.05.2020.

The deadline for submitting all applications is April 30, 2020, 23:59h. All applications must be sent by e-mail at the following address: applications@nms.org.mk

Only pre-selected candidates will be notified of the results.

Повеќе

VAZHDON THIRRJA PËR SEKRETAR GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

logo-na-bela-pozadina (1)

Në pajtueshmëri me nenet 61 dhe 64 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi Drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë ka vendosur të shpall:

THIRJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Afati dhe mënyra e aplikimit

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • biografi e shkurtër;
 • Letër motivimi;
 • Së paku dy rekomandime nga punëdhënësit / personat e mëparshëm të cilët janë njohur me punën e aplikantit

Të gjitha kandidaturat duhet të dërgohen me postë elektronike në adresën e mëposhtme: applications@nms.org.mk me indikacionin: Aplikimi për Sekretar Gjeneral të KRNM

Afati i fundit për paraqitjen e të gjitha aplikimieve është 30 Prill 2020, 23:59.

Detyrat kryesore të pozicionit të Sekretarit të Gjeneral:

 • Menaxhimi i Sekretariatit të KRNM;
 • Përfaqësimi dhe avokimi i KRNM;
 • Zbatimi i politikave të KRNM me qëllim të arritjes së misionit dhe vizionit të KRNM

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit Gjeneral:

 • Prezanton dhe përfaqëson KRNM në transaksione ligjore ndaj palëve të treta;
 • Menaxhon fondet e KRNM-së në përputhje me mundësitë dhe nevojat dhe në përputhje me rregulloret pozitive ligjore dhe rregulloret e brendshme dhe rregulloret e KRNM;
 • Zbaton politikën, konkluzionet dhe vendimet e miratuara nga Bordi i Drejtuesve ose Kuvendit;
 • Bashkëpunon me anëtarët e Bordit Drejtues për çështje që lidhen me zbatimin e programit, vendime dhe akte të tjera të organeve të KRNM dhe çështje të tjera në fushën e punës aktuale të KRNM;
 • Përcakton ekipet e punës që do të përgatisin dhe zbatojnë projektet dhe programet e KRNM dhe monitoron zbatimin e tyre;
 • Propozon strukturën organizative të Sekretariatit
 • Përcakton dhe zbaton politikën e burimeve njerëzore të zyrës ekzekutive, si dhe politikën e motivimit dhe sanksionimit;
 • Përgjegjës-e për përgatitjen dhe paraqitjen e raportin e programit vjetor para Bordit të Drejtues të KRNM. Ai/Ajo është përgjegjës për paraqitjen e raportit financiar pranë Bordit Drejtues të KRNM, i cili përgatitet nga menaxherin financiar KRNM;
 • Koordinon procesin e mbledhjes së fondeve për KRNM;
 • Menaxhon procesin e përgatitjes së planeve strategjike, vjetore dhe të veprimit të organizatës në bashkëpunim me Bordin Drejtues;
 • Përgjegjës-e për zbatimin e Planit Strategjik dhe Programit Vjetor të KRNM;
 • Koordinon përgatitjen e projektit, buxhetet e programeve dhe buxhetin e vetëm organizativ, raportet financiare për donatorët;
 • Miraton llogaritjet për pagimin e pagave për të punësuarit dhe merr parasysh përmbushjen në kohë të të gjitha detyrimeve ligjore që lidhen me punët administrative dhe financiare;
 • Menaxhon zhvillimin institucional dhe forcimin e kapaciteteve të stafit të KRNM në bashkëpunim me Bordin e Menaxhimit;
 • Koordinon punën e koordinatorëve dhe anëtarëve të tjerë të Sekretariatit;
 • Gjatë punësimit në KRNM, i jep një propozim për një kandidat Bordit Drejtues të KRNM;
 • Në marrëveshje me Bordin Drejtues, kryen detyra tjera dhe merr përgjegjësi që janë brenda pozicionit dhe të parashikuara nga Statuti dhe rregullat e KRNM.

Njohuri dhe aftësi të kërkuara të kandidatëve për Sekretar Gjeneral:

Kualifikimet:

 • Minimum 3 vjet përvojë pune përkatëse në sektorin civil dhe / ose menaxhimin të projekteve (domosdoshmërisht)
 • Arsimi i lartë do të konsiderohet avantazh (mundësisht)
 • Përvoja e punës në një pozicion menaxherial do të konsiderohet avantazh (mundësisht)

Njohuri dhe përvojë specifike në lidhje me pozicionin përkatës:

 • Menaxhimi financiar (domosdoshmërisht);
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore (domosdoshmërisht);
 • Programi dhe menaxhimi i projekteve të projekteve afatgjata të financuara nga donatorët ndërkombëtarë (domosdoshmërisht);
 • Njohuri për gjuhën angleze (domosdoshmërisht);
 • Njohuri për gjuhën shqipe (mundësisht);
 • Përvojë në llojet e organizatave të rrjetit (mundësisht);
 • Njohuri për menaxhimin organizativ dhe zhvillimin institucional (domosdoshmërisht).

Karakteristikat dhe aftësitë personale:

 • Aftësi drejtuese (domosdoshmërisht);
 • Profesionalizëm dhe angazhim (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi komunikimi (domosdoshmërisht);
 • Punë në afate të shkurtra (domosdoshmërisht);
 • Transparencë (domosdoshmërisht);
 • Punë ekipore (domosdoshmërisht);
 • Besnikëri ndaj organizatës dhe qëllimeve të saj (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi në prezantim (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi negociuese (domosdoshmërisht);

Kushtet e punës:

Pozicioni është me orar të plotë (40 orë në javë, me një periudhë prove 3-mujore), ndonjëher kërkohet të punohet gjatë fundjavs dhe përfshin udhëtime.

Mandati i Sekretarit gjeneral është 3 vjet me mundësinë e rizgjedhjes.

Shuma e pagës: nga 48,112 denarë në 67,278 denarë, shumë bruto, në varësi të përvojës.

Metoda e zgjedhjes:

Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur paraprakisht do të ftohen për një intervistë me Bordin Drejtues të KRNM. Personi i përzgjedhur pritet të fillojë punën menjëherë pas vendimit të Bordit Drejtues të KRNM, por jo më vonë se 20.05.2020.

Afati i fundit për paraqitjen e kandidaturave është 30.04.2020, deri në 23:59. Të gjitha kandidaturat duhet të dërgohen me postë elektronike në adresën e mëposhtme: applications@nms.org.mk

Vetëm kandidatët e selektuar për intervistë do të njoftohen për rezultatet.

Повеќе

ПРОДОЛЖЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

logo-na-bela-pozadina (1)

Согласно член 61 и 64 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија, Управниот одбор на Националиот младински совет на Македонија донесе одлука за распишување на:

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

 • Кратка биографија;
 • Мотивациско писмо;
 • Најмалку две препораки од претходни работодавачи/лица коишто се запознаени со работата на апликантот

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk  со назнака: Пријава за Генерален секретар на НМСМ

Рокот за поднесување на сите кандидатури е продолжен до 30.04.2020г, 23:59 часот.

Главни задачи на позицијата Генерален секретар:

 • Раководење со Секретаријатот на НМСМ;
 • Претставување и застапување на НМСМ;
 • Спроведување на политиките на НМСМ во насока на остварување на мисијата и визијата на НМСМ

Задачи и одговорности на Генералниот секретар:

 • Го претставува и го застапува НМСМ во правниот промет и кон трети лица;
 • Раководи со средствата на НМСМ согласно можностите и потребите и во согласност со позитивните законски прописи и со внатрешните правилници и регулативи на НМСМ;
 • Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Управниот одбор или Собранието;
 • Соработува со членовите на Управниот одбор за прашања во врска со реализацијата на програмата, одлуките и останатите акти на органите на НМСМ и други прашања од областа на тековното работење на НМСМ;
 • Ги определува работните тимови кои ќе ги подготвуваат и спроведуваат проектите и програмите на НМСМ и го следи нивното спроведување;
 • Ја предлага организациската структура на Секретаријатот
 • Ја одредува и спроведува политиката за човечки ресурси на извршната канцеларија, како и политиката на мотивација и санкционирање;
 • Одговорен/на е за изготвување и поднесување на годишниот програмски извештај до управниот одбор на НМСМ. Одговорен е за поднесување на финансискиот извештај до управниот одбор на НМСМ, кој го подготвува финасискиот раководител во НМСМ;
 • Го координира процесот на прибирање на финансиски средства за НМСМ;
 • Раководи со процесот на изработка на стратешки, годишен и акциони планови на организацијата во соработка со Управниот одбор;
 • Одговорен/на е за спроведување на Стратешкиот план и Годишната програма на НМСМ;
 • Го координира изготвувањето на проектните, програмските буџети и единствениот организациски буџет, финансиските извештаи до донаторите;
 • Ги одобрува пресметките за исплата на плати на вработените и води сметка за навремено исполнување на сите законски обврски поврзани со административно финансиското работење;
 • Го раководи институционалниот развој и јакнењето на капацитетите на персоналот на НМСМ во соработка со Управниот одбор;
 • Ја координира работата на координаторите и останатите членови на Секретаријатот;
 • При вработувања во НМСМ, дава предлог за кандидат до Управниот одбор на НМСМ;
 • Во договор со Управниот одбор извршува и други задачи и презема одговорности кои се во рамки на позицијата и предвидени со Статутот и правилниците на НМСМ.

Потребни знаења и вештини на кандидатите за Генерален Секретар

Квалификации:

 • Минимум 3 години соодветно работно искуство во граѓански сектор и/или во раководење на проектен циклус (неопходно)
 • Високо образование ќе се смета за предност (пожелно)
 • Работно искуство на раководна позиција ќе се смета за предност (пожелно)

Специфични знаења и искуства поврзани со соодветната позиција:

 • Финансиско раководење (неопходно);
 • Менаџмент на човечки ресурси (неопходно);
 • Програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансисирани од меѓународни донатори (неопходно);
 • Познавање на англиски јазик (неопходно);
 • Познавање на албански јазик (пожелно);
 • Искуство во мрежни типови на организации (пожелно);
 • Познавање на организациски менаџмент и институционален развој (неопходно).

Лични карактеристики и вештини:

 • Лидерски вештини (неопходно);
 • Професионалност и посветеност (неопходно);
 • Комуникациски вештини (неопходно);
 • Работа со куси временски рокови (неопходно);
 • Транспарентност (неопходно);
 • Тимска работа (неопходно);
 • Лојалност кон организацијата и нејзините цели (неопходно);
 • Презентирачки вештини (неопходно);
 • Преговарачки вештини (неопходно);
 • Посветеност кон вклучување на целните групи (неопходно).

Услови за работа:

Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно, со 3 месеци пробен период), повремена работа за викенди и вклучува патување.

Мандатот на Генералниот секретар е 3 години со можност за реизбор.

Износ на плата:  од 48 112 денари до  67 278 денари, бруто сума, во зависност од искуство.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат пред-селектирани, ќе бидат поканети на разговор со Управниот одбор на НМСМ. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по донесената одлука на Управниот одбор на НМСМ, но не подоцна од 20.05.2020г.

Рокот за поднесување на кандидатури е 30.04.2020, до 23:59 часот. Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk

Само пред-селектираните кандитати ќе бидат известени за резултатите.

Повеќе

OPEN CALL FOR SELECTION OF THE SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL YOUTH COUNCIL OF MACEDONIA

logo-na-bela-pozadina (1)

Pursuant to Articles 61 and 64 of the Statute of the National Youth Council of Macedonia, the Governing Board of the National Youth Council of Macedonia has decided to announce:

OPEN CALL FOR SELECTION OF THE SECRETARY GENERAL OF THE NATIONAL YOUTH COUNCIL OF MACEDONIA

Method of application and deadline

All interested candidates should submit the following documents:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • Motivational letter;
 • At least two reference letters from previous employers/persons familiar with the applicant’s work

All applications must be received by e-mail at the following address: applications@nms.org.mk with subject: Application for Secretary General of the NYCM

The deadline for submitting all applications is April 19, 2020, 23:59h.

Key tasks of the position of Secretary General:

 • Management of the Secretariat of the NYCM;
 • Representation and advocacy of the NYCM;
 • Implementing the policies of the NYCM in order to achieve the mission and vision of the NYCM

Duties and responsibilities of the Secretary General:

 • Represents and advocates the NYCM in legal meters to third parties;
 • Manages the funds of the NYCM in accordance with the possibilities and needs and in accordance with the positive legal rules and the internal regulations and rule books of the NYCM;
 • Implements the policy, conclusions and decisions adopted by the Governing Board or the Assembly;
 • Cooperates with the members of the Governing Board on issues related to the implementation of the program, decisions and other acts of the bodies of the NYCM and other issues in the field of the current operation of the NYCM;
 • Determines the working teams that will prepare and implement the projects and programs of the NYCM and monitors their implementation;
 • Proposes the organizational structure of the Secretariat
 • Determines and implements the human resources policy of the executive office, as well as the policy of motivation and sanctioning;
 • He / she is responsible for preparing and submitting the annual program report to the Governing Board of the NYCM. He is responsible for submitting the financial report to the Governing Board of the NYCM, which is prepared by the financial manager of the NYCM;
 • Coordinates the process of raising funds for the NYCM;
 • Manages the process of preparation of strategic, annual and action plans of the organization in cooperation with the Governing Board;
 • Is responsible for the implementation of the Strategic Plan and the Annual Program of the NYCM;
 • Coordinates the preparation of project, program budgets and the single organizational budget, financial statements to donors;
 • Approves the calculations for the payment of salaries to the employees and takes care of the timely fulfillment of all legal obligations related to the administrative and financial operations;
 • Manages the institutional development and strengthening of the capacities of the staff of the NYCM in cooperation with the Management Board;
 • Coordinates the work of coordinators and other members of the Secretariat;
 • When hiring in the NYCM, gives a proposal for a candidate to the Board of Directors of the NYCM;
 • In agreement with the Governing Board, performs other tasks and assumes responsibilities that are within the position framework and provided by the Statute and the rule books of the NYCM.

Required knowledge and skills of candidates for Secretary General

Qualifications:

 • Minimum 3 years of relevant work experience in civil society and / or project management cycle (necessary)
 • Higher education will be considered an advantage (desirable)
 • Work experience in a managerial position will be considered an advantage (desirable)

Specific knowledge and experience related to the respective position:

 • Financial management (necessary);
 • Human Resource Management (necessary);
 • Program and project management of long-term projects funded by international donors (necessary);
 • Knowledge of English (necessary);
 • Knowledge of Albanian language (desirable);
 • Experience in network types of organizations (desirable);
 • Knowledge of organizational management and institutional development (necessary).

Personal characteristics and skills:

 • Leadership skills (necessary);
 • Professionalism and commitment (necessary);
 • Communication skills (necessary);
 • Work with short deadlines (necessary);
 • Transparency (necessary);
 • Teamwork (necessary);
 • Loyalty to the organization and its goals (necessary);
 • Presentation skills (necessary);
 • Negotiation skills (necessary);
 • Commitment to target groups involvement (necessary).

Working conditions:

The position is full-time (40 hours per week, with a 3-month trial period), occasional weekend work and includes travel.

The term of office of the Secretary General is 3 years with the possibility of re-election.

Salary amount: from 48,112 denars to 67,278 denars, gross amount, depending on experience.

Selection method:

Candidates who will be pre-selected will be invited for an interview with the Governing Board of the NYCM. The selected person is expected to start working immediately after the decision of the Management Board of the NYCM, but not later than 15.05.2020.

The deadline for submitting all applications is April 19, 2020, 23:59h. All applications must be sent by e-mail at the following address: applications@nms.org.mk

Only pre-selected candidates will be notified of the results.

Повеќе

THIRJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

logo-na-bela-pozadina (1)

Në pajtueshmëri me nenet 61 dhe 64 të Statutit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Bordi Drejtues i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë ka vendosur të shpall:

THIRJE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT GJENERAL TË KËSHILLIT RINOR NACIONAL TË MAQEDONISË

Afati dhe mënyra e aplikimit

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • biografi e shkurtër;
 • Letër motivimi;
 • Së paku dy rekomandime nga punëdhënësit / personat e mëparshëm të cilët janë njohur me punën e aplikantit

 

Të gjitha kandidaturat duhet të dërgohen me postë elektronike në adresën e mëposhtme: applications@nms.org.mk me indikacionin: Aplikimi për Sekretar Gjeneral të KRNM

Afati i fundit për paraqitjen e të gjitha aplikimieve është 19 Prill 2020, 23:59.

Detyrat kryesore të pozicionit të Sekretarit të Gjeneral:

 • Menaxhimi i Sekretariatit të KRNM;
 • Përfaqësimi dhe avokimi i KRNM;
 • Zbatimi i politikave të KRNM me qëllim të arritjes së misionit dhe vizionit të KRNM

 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit Gjeneral:

 • Prezanton dhe përfaqëson KRNM në transaksione ligjore ndaj palëve të treta;
 • Menaxhon fondet e KRNM-së në përputhje me mundësitë dhe nevojat dhe në përputhje me rregulloret pozitive ligjore dhe rregulloret e brendshme dhe rregulloret e KRNM;
 • Zbaton politikën, konkluzionet dhe vendimet e miratuara nga Bordi i Drejtuesve ose Kuvendit;
 • Bashkëpunon me anëtarët e Bordit Drejtues për çështje që lidhen me zbatimin e programit, vendime dhe akte të tjera të organeve të KRNM dhe çështje të tjera në fushën e punës aktuale të KRNM;
 • Përcakton ekipet e punës që do të përgatisin dhe zbatojnë projektet dhe programet e KRNM dhe monitoron zbatimin e tyre;
 • Propozon strukturën organizative të Sekretariatit
 • Përcakton dhe zbaton politikën e burimeve njerëzore të zyrës ekzekutive, si dhe politikën e motivimit dhe sanksionimit;
 • Përgjegjës-e për përgatitjen dhe paraqitjen e raportin e programit vjetor para Bordit të Drejtues të KRNM. Ai/Ajo është përgjegjës për paraqitjen e raportit financiar pranë Bordit Drejtues të KRNM, i cili përgatitet nga menaxherin financiar KRNM;
 • Koordinon procesin e mbledhjes së fondeve për KRNM;
 • Menaxhon procesin e përgatitjes së planeve strategjike, vjetore dhe të veprimit të organizatës në bashkëpunim me Bordin Drejtues;
 • Përgjegjës-e për zbatimin e Planit Strategjik dhe Programit Vjetor të KRNM;
 • Koordinon përgatitjen e projektit, buxhetet e programeve dhe buxhetin e vetëm organizativ, raportet financiare për donatorët;
 • Miraton llogaritjet për pagimin e pagave për të punësuarit dhe merr parasysh përmbushjen në kohë të të gjitha detyrimeve ligjore që lidhen me punët administrative dhe financiare;
 • Menaxhon zhvillimin institucional dhe forcimin e kapaciteteve të stafit të KRNM në bashkëpunim me Bordin e Menaxhimit;
 • Koordinon punën e koordinatorëve dhe anëtarëve të tjerë të Sekretariatit;
 • Gjatë punësimit në KRNM, i jep një propozim për një kandidat Bordit Drejtues të KRNM;
 • Në marrëveshje me Bordin Drejtues, kryen detyra tjera dhe merr përgjegjësi që janë brenda pozicionit dhe të parashikuara nga Statuti dhe rregullat e KRNM.

 

Njohuri dhe aftësi të kërkuara të kandidatëve për Sekretar Gjeneral:

Kualifikimet:

 • Minimum 3 vjet përvojë pune përkatëse në sektorin civil dhe / ose menaxhimin të projekteve (domosdoshmërisht)
 • Arsimi i lartë do të konsiderohet avantazh (mundësisht)
 • Përvoja e punës në një pozicion menaxherial do të konsiderohet avantazh (mundësisht)

Njohuri dhe përvojë specifike në lidhje me pozicionin përkatës:

 • Menaxhimi financiar (domosdoshmërisht);
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore (domosdoshmërisht);
 • Programi dhe menaxhimi i projekteve të projekteve afatgjata të financuara nga donatorët ndërkombëtarë (domosdoshmërisht);
 • Njohuri për gjuhën angleze (domosdoshmërisht);
 • Njohuri për gjuhën shqipe (mundësisht);
 • Përvojë në llojet e organizatave të rrjetit (mundësisht);
 • Njohuri për menaxhimin organizativ dhe zhvillimin institucional (domosdoshmërisht).

Karakteristikat dhe aftësitë personale:

 • Aftësi drejtuese (domosdoshmërisht);
 • Profesionalizëm dhe angazhim (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi komunikimi (domosdoshmërisht);
 • Punë në afate të shkurtra (domosdoshmërisht);
 • Transparencë (domosdoshmërisht);
 • Punë ekipore (domosdoshmërisht);
 • Besnikëri ndaj organizatës dhe qëllimeve të saj (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi në prezantim (domosdoshmërisht);
 • Shkathtësi negociuese (domosdoshmërisht);

 

Kushtet e punës:

Pozicioni është me orar të plotë (40 orë në javë, me një periudhë prove 3-mujore), ndonjëher kërkohet të punohet gjatë fundjavs dhe përfshin udhëtime.

Mandati i Sekretarit gjeneral është 3 vjet me mundësinë e rizgjedhjes.

Shuma e pagës: nga 48,112 denarë në 67,278 denarë, shumë bruto, në varësi të përvojës.

 

Metoda e zgjedhjes:

Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur paraprakisht do të ftohen për një intervistë me Bordin Drejtues të KRNM. Personi i përzgjedhur pritet të fillojë punën menjëherë pas vendimit të Bordit Drejtues të KRNM, por jo më vonë se 15.05.2020.

Afati i fundit për paraqitjen e kandidaturave është 19.04.2020, deri në 23:59. Të gjitha kandidaturat duhet të dërgohen me postë elektronike në adresën e mëposhtme: applications@nms.org.mk

Vetëm kandidatët e selektuar për intervistë do të njoftohen për rezultatet.

 

 

Повеќе

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

logo-na-bela-pozadina (1)

Согласно член 61 и 64 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија, Управниот одбор на Националиот младински совет на Македонија донесе одлука за распишување на:

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

 • Кратка биографија;
 • Мотивациско писмо;
 • Најмалку две препораки од претходни работодавачи/лица коишто се запознаени со работата на апликантот

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk  со назнака: Пријава за Генерален секретар на НМСМ

Рокот за поднесување на сите кандидатури е 19.04.2020г, 23:59 часот.

Главни задачи на позицијата Генерален секретар:

 • Раководење со Секретаријатот на НМСМ;
 • Претставување и застапување на НМСМ;
 • Спроведување на политиките на НМСМ во насока на остварување на мисијата и визијата на НМСМ

Задачи и одговорности на Генералниот секретар:

 • Го претставува и го застапува НМСМ во правниот промет и кон трети лица;
 • Раководи со средствата на НМСМ согласно можностите и потребите и во согласност со позитивните законски прописи и со внатрешните правилници и регулативи на НМСМ;
 • Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Управниот одбор или Собранието;
 • Соработува со членовите на Управниот одбор за прашања во врска со реализацијата на програмата, одлуките и останатите акти на органите на НМСМ и други прашања од областа на тековното работење на НМСМ;
 • Ги определува работните тимови кои ќе ги подготвуваат и спроведуваат проектите и програмите на НМСМ и го следи нивното спроведување;
 • Ја предлага организациската структура на Секретаријатот
 • Ја одредува и спроведува политиката за човечки ресурси на извршната канцеларија, како и политиката на мотивација и санкционирање;
 • Одговорен/на е за изготвување и поднесување на годишниот програмски извештај до управниот одбор на НМСМ. Одговорен е за поднесување на финансискиот извештај до управниот одбор на НМСМ, кој го подготвува финасискиот раководител во НМСМ;
 • Го координира процесот на прибирање на финансиски средства за НМСМ;
 • Раководи со процесот на изработка на стратешки, годишен и акциони планови на организацијата во соработка со Управниот одбор;
 • Одговорен/на е за спроведување на Стратешкиот план и Годишната програма на НМСМ;
 • Го координира изготвувањето на проектните, програмските буџети и единствениот организациски буџет, финансиските извештаи до донаторите;
 • Ги одобрува пресметките за исплата на плати на вработените и води сметка за навремено исполнување на сите законски обврски поврзани со административно финансиското работење;
 • Го раководи институционалниот развој и јакнењето на капацитетите на персоналот на НМСМ во соработка со Управниот одбор;
 • Ја координира работата на координаторите и останатите членови на Секретаријатот;
 • При вработувања во НМСМ, дава предлог за кандидат до Управниот одбор на НМСМ;
 • Во договор со Управниот одбор извршува и други задачи и презема одговорности кои се во рамки на позицијата и предвидени со Статутот и правилниците на НМСМ.

Потребни знаења и вештини на кандидатите за Генерален Секретар

Квалификации:

 • Минимум 3 години соодветно работно искуство во граѓански сектор и/или во раководење на проектен циклус (неопходно)
 • Високо образование ќе се смета за предност (пожелно)
 • Работно искуство на раководна позиција ќе се смета за предност (пожелно)

Специфични знаења и искуства поврзани со соодветната позиција:

 • Финансиско раководење (неопходно);
 • Менаџмент на човечки ресурси (неопходно);
 • Програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансисирани од меѓународни донатори (неопходно);
 • Познавање на англиски јазик (неопходно);
 • Познавање на албански јазик (пожелно);
 • Искуство во мрежни типови на организации (пожелно);
 • Познавање на организациски менаџмент и институционален развој (неопходно).

Лични карактеристики и вештини:

 • Лидерски вештини (неопходно);
 • Професионалност и посветеност (неопходно);
 • Комуникациски вештини (неопходно);
 • Работа со куси временски рокови (неопходно);
 • Транспарентност (неопходно);
 • Тимска работа (неопходно);
 • Лојалност кон организацијата и нејзините цели (неопходно);
 • Презентирачки вештини (неопходно);
 • Преговарачки вештини (неопходно);
 • Посветеност кон вклучување на целните групи (неопходно).

Услови за работа:

Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно, со 3 месеци пробен период), повремена работа за викенди и вклучува патување.

Мандатот на Генералниот секретар е 3 години со можност за реизбор.

Износ на плата:  од 48 112 денари до  67 278 денари, бруто сума, во зависност од искуство.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат пред-селектирани, ќе бидат поканети на разговор со Управниот одбор на НМСМ. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по донесената одлука на Управниот одбор на НМСМ, но не подоцна од 15.05.2020г.

Рокот за поднесување на кандидатури е 19.04.2020, до 23:59 часот. Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk

Само пред-селектираните кандитати ќе бидат известени за резултатите.

Повеќе

Отворен повик за пријавување за Комисија за членство на Национален младински совет на Македонија

logo-na-bela-pozadina (1)

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од Комисијата за членство на НМСМ.

Секој кандидат кој има желба да биде дел од ова работно тело на советот, својата кандидатура ќе ја претстави пред Собранието на НМСМ. Оваа комисија за состои од најмалку три члена, чиј мандат трае две години.

Комисијата за членство ги има следните улоги и задачи:

 • Да собира документи од организации членки за проверка на исполнување на критериумите за членство;
 • Со поддршка на Секретаријат и Управен одбор да ги контактира организациите членки и апликанти за појаснување на доставените податоци или дополнување на документацијата;
 • Да врши проценка дали организацијата членка или апликант за членство ги задоволува/исполнува критериумите за членство на НМСМ;
 • Да одржува директен контакт со организациите кои аплицирале за членство во НМСМ при разгледување на нивните апликации за членство;
 • Да го констатира статусот на организациите во НМСМ и кандидатите членство во НМСМ и за тоа да го извести Управниот одбор и Генералното собрание на НМСМ.
 • Со претставници на УО и Секретаријат врши редовни посети на членки на НМСМ и на потенцијални и кандидати за членки

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.

Пријавувањето се врши со:

 • Писмо за поддршка од организација која што го номинира кандидатот;
 • CV на кандидатот;
 • Мотивациско писмо.

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на applications@nms.org.mk,  најдоцна до 10 април 2020 година, 23:59 часот, со назнака: „Номинација за член на Комисија за членство на НМСМ“.

За повеќе информации обратете се на електронската адреса на НМСМ info@nms.org.mk.

Повеќе