Повици

ПОВИК ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ПРОЕКТЕН/НА АСИСТЕНТ/КА за иницијативата Јутвики/Youth Wiki и секретаријатот на Национален младински совет на Македонија

ПОВИК ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА
ПРОЕКТЕН/НА АСИСТЕНТ/КА за иницијативата Јутвики/Youth Wiki и секретаријатот на Национален младински совет на Македонија

 

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) има потреба од Проектен/на асистент/ка за ефикасно и ефективно имплементирање на активностите од  иницијативата Јутвики/Youthwiki.  Јутвики/Youth Wiki[1] е првата онлајн енциклопедија на Европа на националните структури, политики и активности за поддршка на младите луѓе која е основана од Европската Комисија. Главната цел е да им помогне на Европската комисија и земјите-членки во нивното донесување одлуки, преку обезбедување информации за состојбата на реформите и иницијативите. Платформата, исто така, овозможува размена на информации и иновативни пристапи и поддржува активности за учење на учесници.

Покрај иницијативата Јутвики, проектниот асистент ќе биде вклучен и во останати проектни активности и нивна комуникација, кои ги имплементира секретаријатот на Националниот младински совет на Македонија.

 

Опис на работни задачи на Проектен/на асистент/ка.

 • Подготовка и реализација на логистички активности од иницијативата Јутвики/Youthwiki
 • Подготовка, обработка и сумирање на демографски, евалуациски податоци;
 • Подготовка на документи и барања за податоци во координација со Проектниот истражувач;
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот;
 • Ажурирање на веб страните на НМСМ, социјалните медиуми на организацијата и останати алатки за комуникација со јавноста;
 • Архивирање и сумирање на медиумски објави за активностите на организацијата;
 • Анализа и обработка на податоци за опфат преку социјалните мрежи;
 • Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот;
 • Комуникација со проектни партнери и соработници;
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа;
 • Други активности кои произлегуваат од реализациајта на проектот.

 

Потребни знаења и вештини на кандидатите:

 • Искуство во подготовка и реализација на настани;
 • Одлично познавање на Microsoft Office алатките, познавање на алатки за дизајнирање и креирање на интерактивни содржини ќе се смета за предност;
 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик.
  Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
 • Познавање на работа со различни социјални медиуми;
 • Познавање на Вордпрес (WordPress);
 • Вештини за обработка на податоци;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и партнери;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р. Македонија;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор за потребите на организацијата.

 

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 4 месеци, со можност за продолжување.

Хонорар: 19.000 денари нето.

 

Рок и начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

– Кратка биографија  (CV на македонски јазик);
– Мотивациско писмо на македонски јазик.

 

На електронската адреса  applications@nms.org.mk  со наслов/назнака [име и презиме] Апликација за работно место – Проектен асистент Јутвики/ Youth Wiki

Рокот за поднесување на апликации е 18 септември  2018 година, до 12:00 часот, напладне.

 

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на разговор во периoдот од 19 до 25 септември, 2018 во Скопје. Се очекува селектираното лице да започне со работа најдоцна до 01 октомври, 2018 година.

 

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото потребно.

 

[1] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Повеќе

ПОВИК ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР – ИСТРАЖУВАЧ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ “Youth Wiki” (Јутвики)

ПОВИК

ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР – ИСТРАЖУВАЧ

ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ “Youth Wiki” (Јутвики)

 

„Јутвики/Youth Wiki[1] “е првата онлајн енциклопедија на Европа на националните структури, политики и активности за поддршка на младите луѓе која е основана од Европската Комисија. Главната цел е да им помогне на Европската комисија и земјите-членки во нивното донесување одлуки, преку обезбедување информации за состојбата на реформите и иницијативите. Платформата, исто така, овозможува размена на информации и иновативни пристапи и поддржува активности за учење на учесници. Република Македонија е една од државите вклучена во иницијативата и за сумирање, а Националниот младински совет на Македонија ги реализира активностите од Јутвики и за таа цел имаме потреба од истражувач кој ќе работи во Секретаријатот на НМСМ во период од четири месеци (со можност за продолжување).

 

Опис на работни задачи

 • Селекција и обработка на информации и податоци од Република Македонија за ажурирање на 9 поглавја на Јутвики: (а) Општ преглед на младинска политика, б) Волонтерски активности, в) Учество, г) Социјална вклученост, д) Вработување и претприемништво, ѓ) Здравје и благосостојба, е) Образование и обука, ж) Младите и светот, и з) Култура и креативност;
 • Креирање на методологија и алатки за собирање на информации и податоци од институциите во Република Македонија;
 • Креирање на наративни извештаи врз основа на добиените податоци.

 

Профил на кандидатот за истражувач

 • Високо развиени аналитички вештини;
 • Познавање на методологија за истражување;
 • Способност за сумирање и претставување на истражувачки наоди во лесно разбирливи текстови и пораки;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Познавање на националните документи и политики за млади;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Да е способен/на да работи по сопствена иницијатива.

 

Потребни знаења и вештини за Проектен координатор – истражувач

 • Најмалку 3 годишно релевантно работно искуство;
 • Работно искуство кое вклучува спроведување на истражувачки проекти, а особено истражувачки проекти од областа на младите ќе се смета за предност
 • Компетентност да собира, анализира и пренесува информации;
 • Да е запознаен со работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.Македонија;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint (задолжително);
 • Познавање на софтвери за обработка на податоци (SPSS, Stata или друг софтвер за анализа на податоци) (задолжително);
 • Познавање и искуство со софтверски алатки за собирање на податоци од интервјуа и анкети (LimeSurvey, Typeform или други софтверски алатки) (пожелно).

 

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 4 месеци, со можност за продолжување.

Хонорар: 21.000 денари нето.

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

– Кратка биографија;
– Мотивациско писмо;
– Прилог со референци или извадоци од Ваш пишан труд.

 

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:

applications@nms.org.mk
со назнака: Пријава за истражувач – НМСМ

најкасно до 18.09.2018 година, 12 часот.

 

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на разговор во периoдот од 19 до 25 септември. Се очекува селектираното лице да започне со работа најдоцна до 01 октомври, 2018 година.

 

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото потребно.

 

[1] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Повеќе

CALL FOR APPLICATIONS (CFA) # CEP-LEAD MK-03: LEAD MK Fellowship Program (Linking, Engagement, Advocacy, Development)

USAID’s Civic Engagement Project invites young people (18 – 25 years old) from Macedonia to apply for participation in the third year of the LEAD MK Fellowship Program 2018/2019. LEAD MK is a cutting-edge leadership and advocacy program designed to equip Macedonian young people with skills, knowledge, and networks that will enable them to become leaders in advancing public interests at the community, regional, or national level.

The Civic Engagement Project is a five year USAID-funded program that contributes to achieve two objectives: (1) strengthened influence of CSOs on policies and programs related to priority issues of citizen concern; and (2) increased and sustained youth engagement in public life in Macedonia. The LEAD MK Fellowship Program is managed by the National Youth Council of Macedonia.

The LEAD MK Fellowship Program is designed to stimulate and cultivate each participant’s unique leadership experience through a “Community of Practice” — a group of people who share a concern or a passion for something they do (in this case engaging their peers on important issues) and who learn how to do it better as they interact with each other regularly and consistently.

USAID’s Civic Engagement Project will select up to 22 young people (18 – 25 years old) to participate in the project’s 2018/2019 LEAD MK Fellowship Program.

The LEAD MK Program will include the following components: participation in the LEAD MK Academy; development and implementation of LEAD MK projects; and participation in LEAD MK personal capacity development and networking activities. USAID’s Civic Engagement Project will support LEAD MK Program participants through in-kind grants, mentoring support, and inclusion in a wide variety of targeted youth-focused activities.

To download the full Call for Applications please click here, and to download the Application Form please click here, or write to Martin Miloshevski at martin.miloshevski@nms.org.mk

DEADLINE FOR SUBMITTING APPLICATIONS: 12:00 o’clock noon, OCTOBER 8, 2018

Повеќе

ОГЛАС ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ПРОЕКТЕН/НА АСИСТЕНТ/КА ВО НМСМ

Национален младински совет на Македонија(НМСМ) има потреба од Проектен/на асистент/ка за ефикасно и ефективно имплементирање на активностите од  Проектот на УСАИД за граѓанско учество (65%) и општи организациски активности на НМСМ (35%).

Опис на работни задачи на Проектен/на асистент/ка:

Проект на УСАИД за граѓанско учество (65%)

 • Подготовка и реализација на логистички активности од Проектот на УСАИД за Граѓанско учество;
 • Подготовка, обработка и сумирање на демографски и евалуациски податоци;
 • Мониторинг и поддршка на имплементација на проекти активности на LEAD MK стипендисти;
 • Мониторинг и поддршка на имплементација на проектни активности на добитници на Награда за младинско учество;
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот;
 • Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот;
 • Комуникација со проектни партнери и соработници;
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа;
 • Други активности кои произлегуваат од реализациајта на проектот.

Општи организациски активности на НМСМ (35%)

 • Организација, имплементација и поддршка на останати проектни активности на НМСМ;
 • Активно учество во активностите поддржани од НМСМ;
 • Редовна координација со Генералниот секретар, Управен одбор и останатите членови на секретаријатот за тековни работи и обврски на Секретаријатот.

Потребни знаења и вештини на кандидатите:

 • Искуство во подготовка и реализација на настани;
 • Одлично познавање на Microsoft Office алатките, познавање на алатки за дизајнирање и креирање на интерактивни содржини ќе се смета за предност;
 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик.
  Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
 • Вештини за обработка на податоци;
 • Познавање на административно – техничките процедури на меѓународните донатори (УСАИД, Европска Комисија, Швајцарска Амбасада или ФООМ) ќе се смета за предност;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и партнери;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р. Македонија;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор за потребите на организацијата.

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно во Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 6 месеци, со можност за продолжување.
Плата: 19,000 денари нето.

Рок и начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

–  Кратка биографија  (CV на македонски јазик);
Мотивациско писмо на македонски јазик.

На електронската адреса  applications@nms.org.mk  со наслов/назнака [име и презиме] Апликација за работно место – Проектен асистент во НМСМ.

Рокот за поднесување на апликации е 07 септември 2018 година (петок), до 13:00 часот.

Начин на селекција:

Кандидатите кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на разговор во периoдот од 10 до 14 септември, 2018 во Скопје. Се очекува селектираното лице да започне со работа најдоцна до 24 септември, 2018 година.

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото е потребно.

Повеќе

Повик за изразување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power”

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01

Balkan Girl Power
Повик за изразување интерес

Ве молиме аплицирајте до 20 август, 2018

Дали си заинтересирана да научиш како да правиш фотографии кои ги рефлектираат твоите ставови?

Дали си заинтересирана да запознаеш девојки од соседните земји и да ги споделиш своите фотографии, прашања и идеи?

Дали сакаш да научиш повеќе за интеграцијата на твојата земја во ЕУ и што тоа ќе значи за тебе?

Девојка на возраст меѓу 18 и 26 години од Македонија?

Ако одговорот е – „да“, одговороте на овој повик за искажување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power”.

Доколку бидеш избрана ќе имаш можност:
– Да добиеш тренинг и советување од искусен фотограф и уметник од твојата земја за правење интересни фотографии;
– Можност за објавување на твоите најдобри 5 фотографии на онлајн платформата “Balkan Girl Power”;
– Преку каналите за комуникација на платформата, да запознаеш девојки од Албанија, Косово, Црна Гора и Србија;
– Да учествуваш во натпревар за најдобра фотографија направена од учесничките во проектот и изложба која која ќе се одржи во Тирана во февруари 2019;
– Патување во Тирана за изложбата “Balkan Girl Power” и да учествуваш на престижно предавање на Лала Меридит Вула – меѓународно реномиран уметник и фотограф.

Доколку сеуште си заинтересирана, пополни го формуларот, достапен на македонски и англиски, и испрати го на: applications@nms.org.mk не подоцна од 20 август 2018 (понеделник).

Доколку имаш дополнителни прашања или ти требаат повеќе информации, обрати се на Симона Младеновска на simona.mladenovska@nms.org.mk или 077/965-565.

Патните трошоци на учесничките поврзани со присуството на тренингот ќе бидат покриени од организаторот.

Проектот “Balkan Girl Power” ќе обезбеди тренинг и советување за изработка на фотографии кои ги изразуваат нивните ставови, перспективи и идеи за девојките од Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија, како и можности за вмрежување со други девојки со слични интереси од соседните земји. Проектните активности започнуваат во август, 2018.

Проектот “Balkan Girl Power” е финансиран од Фондот за Западен Балкан и се имплементира од страна на Social Contract Institute (SCI – Албанија), Артополис Центар (Косово), Национален младински совет на Македонија (Македонија), iACT (Црна Гора) и Организација за промоција на активизам (Србија).

Повеќе

Повик за тренер и ментор за фотографија во проектот “Balkan Girl Power”

Краток опис на проектот:

Проектот  “The Balkan Girl Power” обезбедува можности за девојките од Западен Балкан,  (Албанија, Македонија, Косово, Србија и Црна Гора) меѓусебно да ја развијат и споделат, преку фотографија, заедничката визија за нивните земји и западно-балканските општества во кои жените играат активна општествена улога, рамо до рамо со мажите и момчињата, поттикнувајќи го процесот на интеграција кон ЕУ.

Овој проект е финансиран од Фондот за Западен Балкан и се имплементира од страна на Social Contract Institute (SCI – Албанија), Артополис Центар (Косово), Национален младински совет на Македонија (Македонија), iACT (Црна Гора) и Организација за промоција на активизам (Србија).

SCI и останатите четири партнери ќе селектираат девојки (на возраст меѓу 16 и 26 години) заинтересирани за осознавање на нивните перспективи во насока на ЕУ интеграцијата преку фотографија и во соработка со девојки од останатите земји за споделување на нивните идеи и перспективи за сопствената иднина.

Задачи на тренерот:

Националниот младински совет на Македонија ќе ангажира тренер и ментор за фотографија кој треба да одговори на следните задачи:

 • Да реализира тренинг на тема „Изрази се себе си преку фотографија“ за 20 девојки кои ќе учествуваат во проектот “Balkan Girl Power” во Македонија, за тоа како да прават интересни фотографии за да ги документираат и рефлектираат нивнитите идеи, секојдневија и во поширок контекст – перспективи на нивната земја за аспирациите кон Европската унија;
 • Да ги менторира учесничките во процесот на фотографирање и да им асистира при селекција на 5 најдобри фотографии од секоја учесничка кои ќе бидат објавени на онлајн платформата “Balkan Girl Power”;
 • Доколку се појави потреба, да воспостави контакт со фотографката – Лала Меридит Вула во насока на дискусија и насока околку процесот на менторирање;
 • Да придонесува кон дискусиите на учесничките во контекст на содржините кои ќе се објавуваат на онлајн плаформата и фејсбук страницата;
 • Во соработка со Лала Меридит Вула:
 • Селектира најдобри фотографии кои ќе бидат изложени на изложбата “The Balkan Girl Power“
 • Селектира победнички на наградата во рамки на The Balkan Girl Power (по една од секоја земја) за најдобите изложени фотографии.

Продукти:

Од тренерот ангажиран за проектот се очекува да го испорача следното:

 • Агенда и материјали за тренинг на тема „Изрази се себе си преку фотографија“;
 • Досие (работни часови, копии од електорнската комуникација со учесничките, инпут кон дискусиите за онлајн платформата);
  Пишани сугестии за:
 • Според нив најдобрата фотографија од Македонија изложена на изложбата “Balkan Girl Power” во Тирана;
 • Предлог добитници на наградите за најдобри фотографии изложени за изложбата “Balkan Girl Power” во Тирана.

Квалификации:

Кандидатот треба да одговара на следните квалификации:

 • Портфолио кое може да потврди успешна кариера како фотограф и уметник;
 • Искуство во предавање и обучување;
 • Да има солидни познавања од областа на родовите прашања и да поттикнува феминистичка перспектива кон истите;
 • Да поддржува прогресивни идеи, како интеграција на Република Македонија кон Европската Унија;
 • Да биде ентузијаст кон целите на проектот “Balkan Girl Power”;
 • Способност за тимска работа и комуникациски вештини.

Начин на аплицирање:

Сите заинтересирани кандитат(к)и за позицијата, можат да аплицираат доставувајќи ги на application@nms.org.mk следнте документи:

Нецелосните апликации нема да бидат земени предвид во процесот на селекција.

Апликациите треба да се достават најдоцна до 10 јули 2018.

Повеќе

Повик за изразување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power”

Balkan Girl Power

Повик за изразување интерес

Ве молиме аплицирајте до 16  јули, 2018

 

Дали си заинтересирана да научиш како да правиш фотографии кои ги рефлектираат твоите ставови?

Дали си заинтерсирана да запознаеш девојки од соседните земји и да ги споделиш своите фотографии, прашања и идеи?

Дали сакаш да научиш повеќе за интеграцијата на твојата земја во ЕУ и што тоа ќе значи за тебе?

Дали си девојка на возраст меѓу 18 и 26 години од Македонија?

Ако одговорот е – „да“,  одговороте на овој повик за искажување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power”.

Доколку бидеш избрана ќе имаш можност:

 • Да добиеш тренинг и советување од искусен фотограф и уметник од твојата земја за правење интересни фотографии;
 • Можност за објавување на твоите најдобри 5 фотографии на онлајн платформата “Balkan Girl Power”;
 • Преку каналите за комуникација на платформата, да запознаеш девојки од Албанија, Косово, Црна Гора и Србија;
 • Да учествуваш во натпревар за најдобра фотографија направена од учесничките во проектот и изложба која која ќе се одржи во Тирана во февруари 2019;
 • Патување во Тирана за изложбата “Balkan Girl Power” и да учествуваш на престижно предавање на Лала Меридит Вула – меѓународно реномиран уметник и фотограф.

Доколку сеуште си заинтересирана, пополни го формуларот, достапен на македонски и англиски, и испрати го на: applications@nms.org.mk не подоцна од 16 јули 2018 (понеделник).

Доколку имаш дополнителни прашања или ти требаат повеќе информации, обрати се на Симона Младеновска на simona.mladenovska@nms.org.mk или 077/965-565.

Проектот “Balkan Girl Power” ќе обезбеди тренинг и советување за изработка на фотографии кои ги изразуваат нивните ставови, перспективи и идеи за девојките од Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија, како и можности за вмрежување со други девојки со слични интереси од соседните земји. Проектните активности започнуваат во јули, 2018.

Проектот “Balkan Girl Power” е финансиран од Фондот за Западен Балкан и се имплементира од страна на Social Contract Institute (SCI – Албанија), Артополис Центар (Косово), Национален младински совет на Македонија (Македонија) , iACT (Црна Гора) и Организација за промоција на активизам (Србија).

Повеќе

ПОВИК ЗА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01

Според Член 46 од Статутот на НМСМ, Управниот одбор на НМСМ донесе одлука да се распише:

ПОВИК ЗА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Националниот младински совет распишува повик за избор на нов член на Управниот одбор.

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од управното тело на НМСМ.

Во согласност со член 46 од статутот на НМСМ „Членот на Управниот одбор ќе се избере по пат на доставување на кандидатури со поддршка од организациите – полноправни членки.

Управен одбор ќе констатира дека за нов член на Управен одбор е избран кандидатот кој добил поддршка од  организации, кои претставуваат најголем број на гласови, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови претставени од страна на организациите – полноправни членки“.

Секоја организација членка на НМСМ има право да номинира еден претставник/член на организација, а може да поддржи неограничен број на членови. Пријавувањето се врши со:

 • Пополнување на формулар за апликација – член на управен одбор;
 • Писмо за номинација од матичната организација;
 • Доставени писма за поддршка од полноправните членки на НМСМ (во скенирана верзија со потпис и печат од раководното лице);
 • CV на кандидатот.

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоцна до 11 јули (среда) 2018 година, 23:59 часот со назнака: Номинација за член на Управен одбор на НМСМ

Мандатот на избраните кандидати за Управен одбор на НМСМ е во времетраење до Генерално Собрание на НМСМ кое ќе се одржи во пролет 2019 година.

Според член 44 од Статутот на НМСМ и Деловникот на работа, Управниот одбор ги има следниве надлежности:

Управниот одбор на НМСМ ги има следните надлежности:

 1. Раководи со НМСМ помеѓу две седници на Собранието;
 2. Ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието;
 3. Распишува конкурс за генерален секретар, го избира и разрешува истиот;
 4. Ги застапува интересите на организацијата и нејзините членки
 5. Учествува во обезбедувањето на финансиска поддршка за работата на организацијата;
 6. Поднесува извештај за својата работа пред Собранието;
 7. Врши надзор на работата на Секретаријатот;
 8. Предлага измени и дополнувања на Статутот, како и донесување на нов Статут;
 9. Донесува одлуки за формирање на комисии и тела за извршување работи од негова

надлежност;

 1. Донесува правилници и  други  акти  со  кои  поблиску  се  регулираат определени прашања во врска со работата на НМСМ;
 2. Го утврдува износот на годишната членарина;

12.. Именува претставници на НМСМ во други организации, здруженија, органи на власта и меѓународни организации;

 1. Работи во насока на постигнување на целите и остварување на принципите на НМСМ и целокупниот развој на организацијата;
 2. Врши други работи во согласност со овој Статут, интерните акти на НМСМ, позитивно-правните прописи, како и работи кои н се во надлежност на ниту еден друг орган на НМСМ.

Мандатот на членот на Управен одбор избран согласно одредбите од овој член, ќе трае до следната седница на Генералното собрание, каде ќе биде спроведена редовна постапка за избор на член/членови на Управен одбор.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на Аминта Трети 29/1-3, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk или на телефонскиот број +38978 350 531.

Формуларот за апликација за член на УО на НМСМ.

Национален младински совет на Македонија

Повеќе

Essay competition “Three reasons to stay in my country”

Are you aged 16-24?
Do you want to make your voice heard with decision makers in the Western Balkan countries?
Do you want to engage and contribute to European future of your country and of the Balkans?
Do you want to meet more youngsters like you and take part to an exciting regional youth exchange event in Tirana?
This is your chance!

Western Balkans Youth Cooperation Platform (WBYCP) launches the regional youth essay competition “Three reasons to stay in my country”. If your reply is “yes” to the four questions above, you can enter your essay competition and tell us your reasons to stay in your country (or in the Balkans), and what the policy-makers should do to achieve this!

Your essay will be published in WBYCP together with tens and hundreds others. After careful assessment, a Commission will select 2 youngsters per country to explain why Balkan youth has a future here, and what is expected from Balkan and EU politicians.

A special youth exchange programme in Tirana and a regional event entirely dedicated to youth topics will be organized in Tirana, where many of you will be invited and the best essays presented.

To get started, read through the information and rules HERE and submit your essay.

Deadline for submitting essays: 25 June 2018, 18.00hrs.

Email where to send your essay: info@connecting-youth.org

Follow us for essay updates: #WBYCPEssay2018 in Facebook: @WBYCP

Повеќе

Втора работилница во проектот ФАБУС

FABUSS

Првата обука во рамки на проектот ФАБУС, која беше одржана на 18.05.2018 во просториите на Стопанска Комора на Македонија привлече 40 претставници на семејни бизниси од Скопје, Прилеп, Битола, Радовиш, Кавадарци, М. Брод, Велес, Охрид, Ресен и други делови на Македонија.

Целта на првата работилница беше да наследниците се стекнат со вештини со кои би ги научиле родителите како да им го предадат бизнисот и беа обработени следниве две теми:

-Разбирање на предностите и недостатоците на семејните бизниси.
-Транснационални разлики и градење на компетенции на идните наследници.

Следната 2-ра обука е закажана на 07.06.2018 со почеток во 09:00 часот во просториите на Стопанска Комора на Македонија. Обучувач повторно ќе биде господинот Зоран Витанов, а ќе бидат обработени следниве теми:
-Стратегии за раст за семејни бизниси (ќе научите за дефинирањето, избирањето и реализацијата на стратегијата за раст, стратегија која нема да биде афектирана од генерацискиот јаз)
-Лидерство на следната генерација (ќе научите за стиловите на лидерство, емоционалната интелигенција, водењето со пример и планирањето и спроведувањето на сукцесијата).

Доколку сте потенцијален наследник на фамилираен бизнис, имате од 18 до 35 години и барате одговор на овие прашања, пополнете ја онлајн апликацијата и потврдете го вашето учество со клик на следниов линк:

https://goo.gl/forms/1loIbqW6ho5AY5dq1

*Напомена: Оние што веќе беа дел од првата обука не треба повторно да се регистрираат.

Повеќе