Повици

Отворен повик за номинирање на член на Управен одбор на Национален младински совет на Македонија

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01

Отворен повик за номинирање на член на
Управен одбор на Национален младински совет на Македонија

 

Рок: 06 ноември 2017 година |23 часот

Во пресрет на Генералното Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на член на Управен одбор на НМСМ и ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од раководството на НМСМ.

Според Статутот на НМСМ улогата на Управниот одбор е претставена преку:

Член 42

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот одбор.
Управниот одбор го сочинуваат 7 (седум) членови, од кои 5 (пет) се избираат од страна на Генералното собрание, додека Претседателот и Потпретседателот на НМСМ се членови на Управниот одбор по функција.
Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.
Работата на членовите на Управен одбор е на волонтерска основа.
Управниот одбор може полноважно да работи доколку на седниците присуствуваат повеќе од половина од неговите членови.
Управниот одбор одржува седници најмалку еднаш месечно.
Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови, освен ако за одделни прашања не е поинаку определено со овој Статут.
Работата на Управниот одбор се регулира со посебен Деловник кој се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број од неговите членови.

Според член 44 од Статутот на НМСМ, Управниот одбор ги има следниве надлежности:

 1. Раководи со НМСМ помеѓу две седници на Собранието;
 2. Ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието;
 3. Распишува конкурс за Генерален секретар, го избира и разрешува истиот;
 4. Ги застапува интересите на организацијата и нејзините членки;
 5. Учествува во обезбедувањето на финансиска поддршка за работата на организацијата;
 6. Поднесува извештај за својата работа пред Собранието;
 7. Врши надзор на работата на Секретаријатот;
 8. Предлага измени и дополнувања на Статутот, како и донесување на нов Статут;
 9. Донесува одлуки за формирање на комисии и тела за извршување работи од негова

надлежност;

 1. Донесува правилници и  други  акти  со  кои  поблиску  се  регулираат определени прашања во врска со работата на НМСМ;
 2. Го утврдува износот на годишната членарина;
 3. Именува претставници на НМСМ во други организации, здруженија, органи на власта и меѓународни организации;
 4. Работи во насока на постигнување на целите и остварување на принципите на НМСМ и целокупниот развој на организацијата;
 5. Врши други работи во согласност со овој Статут, интерните акти на НМСМ, позитивно-правните прописи, како и работи кои н се во надлежност на ниту еден друг орган на НМСМ.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.

Пријавувањето се врши со:

 • Пополнување на формулар за апликација – член на управен одбор;
 • Писмо за поддршка од организација која што го номинира;
 • CV на кандидатот;
 • Мотивациско писмо.

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоцна до 06 ноември 2017 година, 23 часот со назнака:

„Номинација за член на Управен одбор на НМСМ“.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на генералното Собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на генералното Собрание.

За избран се смета оној кандидат кој добил најголем број гласови, но не помалку од ⅓ од вкупниот број на гласови на Собранието.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на Мирослав Крлежа бр. 52-2, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk или на телефонскиот број +38978 350 531.

 

Повеќе

ПОВИК За приклучување на организации кон Националниот младински совет на Македонија

cover-1 povik

Национален младински совет на Македонија
објавува:

ПОВИК
За приклучување на организации кон Националниот младински совет на Македонија

Националниот младински совет на Македонија ги повикува сите заинтересирани младински организации, организации за млади, сојузи на организации и подмладоци на политички партии да аплицираат за членство во НМСМ во пресрет на Генералното собрание кое ќе се одржи во ноември, 2017 година.

Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство (критериумите за членство можете да ги најдете во член 15, 16, 17, 18 и член 19 од Статутот на НМСМ) треба да ги достават следните документи во скенирана верзија:

1. Пополнет образец – барање за прием во членство;
2. Статут;
3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
4. Организациска шема;
5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години;
6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на
управување;
7. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно
Статутот и внатрешните акти на подносителот;
8. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во
наредниот период, од најмалку 6 месеци.

Апликацијата за членство во НМСМ пропратена со останатите горенаведени документи треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоца до 10 ноември 2017 година, 16 часот, со назнака „Апликација за членство во НМСМ“.

По истекот на рокот за аплицирање, НМСМ ќе врши работни посети на организациите апликанти во рок од 30 дена од затворањето на повикот. Доколку е потребно, Комисијата за членство ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Апликациите ќе бидат разгледувани од страна на Комисија за членство составена од 3 претставници на Националниот младински совет на Македонија.

Ви стоиме на располагање за дополнителни информации на телефонскиот број +38978350531 или на електронската адреса nikola.petrovski@nms.org.mk или info@nms.org.mk и се надеваме на Ваше присуство.

Повеќе

Повик за формирање на работна група за креирање на модел за соработка со локалните младински совети

cover (1)

Национален младински совет на Македонија отвора повик за формирање на работна група, составена од 3 до 5 члена, за креирање на модел за соработка со локалните младински совети

Работната група има за цел да ги разгледа Европските модели за консултации помеѓу националните совети и локалните младински совети и да изработи модел апликабилен во Македонија кој ќе одговара на потребите на Националниот младински совет на Македонија и локалните младински совети. Локалните младински совети се особено значајни бидејќи се тела кои се запознаени со предизвиците на младите на локално ниво и се замислени активно да учествуваат во нивно решавање и промовирање на младинско учество. Изработениот модел за соработка и консултации ќе биде предложен на следната седница на Собранието на НМСМ и ќе биде ставен на гласање.

Членството во работната група е на волонтерска основа и за истото не е предвиден паричен надосмест.

Критериуми за пријавување:

 • Член на организација членка на НМСМ;
 • Познавач на работата на локалните младински совети и нивната улога, регулација и постоење во Република Македонија;
 • Познавање на правната регулатива во Република Македонија, а особено на Закон за здруженија и фондации и сродни, слични закони со кои се уредува работењето на Здруженијата;
 • Познавање на работата на НМСМ;
 • Познавање на внатрешните процедури за работа на НМСМ;
 • Способност да работи во тим и со рокови.

За потребите на работата на членовите на работната група, од страна на Управниот Одбор и Секретаријатот на НМСМ ќе бидат обезбедени:

Права и обврски:

Членовите на работната група ги имаат следниве права:

 • Да им бидат обезбедени услови за непречено извршување на работата;
 • Да им биде обезбеден пристап до Статутот на НМСМ;
 • Да добијат поддршка во работата од Управниот одбор и Секретаријатот на НМСМ;
 • Да побараат дополнителни објаснувања, извештаи и модели за соработка помеѓу локалните младински совети и националните совети од земјите од Европа;
 • Да побараат потврда за сработеното од НМСМ.

Членовите на работната група ги имаат следниве обврски:

 • Да ги прегледаат постоечките документи за моделите на соработка помеѓу локални младински совети и национални младински совети и да креираат нов модел, апликабилен за Македонија, кој ќе е во согласност со Статутот на НМСМ;
 • Да изготват предлог модел до почетокот на ноември;
 • Да одржуваат постојана комуникација и координација со Управниот одбор и Секретарјатот на НМСМ;
 • Да дадат извештај за својата работа на крајот на секој месец до Управниот одбор;
 • Да се грижат за сензитивноста на информациите и да ги заштитат личните податоци до кои може да добијат пристап.

Работната група, во ваков состав ќе делува до почетокот на месец ноември, по што ќе го презентира сработеното пред Управниот одбор.  Дополнително, усвоените документи од Управниот одбор ќе бидат презентирани и ставени на усвојување на следната седница на Собранието на НМСМ (ноември).

Сите заинтересирани можат да се пријават за членство во работната група најдоцна до 06.10.2017 година, со испраќање на следниве документи:

 • Номинација од организација членка на НМСМ;
 • Кратка биографија на апликантот;
 • Мотивационо писмо.

Апликациите и дополнителните документи испратете ги на applications@nms.org.mk со назната „Апликација за работна група за ЛМС на НМСМ“.

НАПОМЕНА: Една организација може да номинира повеќе свои претставници за членство во работната група, но ќе се внимава на еднаква застапеност на сите организации кои номинирале кандидат при финалниот избор.

Повеќе

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ АСИСТЕНТ ЗА ЛОГИСТИКА ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА НМСМ

NMSM logo

Во рамки на проектните активности кои ќе се реализираат во текот на месец октомври, Националниот младински совет на Македонија има потреба од платен ангажман на асистент за логистика, со времетраење од еден месец.

Одговорности:

 • Логистичка организација на активности на НМСМ;
 • Поддршка при реализација на настани во рамки на НМСМ;
 • Посета на настани и проектни активности на НМСМ, во и надвор од Скопје;
 • Редовна комуникација и координација со Генерален секретар и вработени во Секретаријатот на НМСМ;
 • Организација на патувања надвор од Скопје за потрбите на проектните активности на НМСМ;
 • Грижа за навремено и квалитетно спроведување на настани;
 • Комуникација со различни актери.

Профил на асистент за логистика:

 • Активен статус во организација членка на НМСМ;
 • Знаење и искуство во работа со организирање на настани;
 • Познавање на структурата на НМСМ;
 • Одлично познавање на говорен и пишан англиски и македонски јазик;
 • Способност за работа под притисок, работа во тим и работа во динамична работна средина;
 • Можност за работа со флексибилно работно време, работа надвор од Скопје и работа за викенд во зависност од потребите;
 • Можност да започне со работа веднаш по носење на одлука за ангажирање.

Рок и начин на аплицирање:

Сите заинтересирани треба по електронски пат да ги достават следните документи на applications@nms.org.mk најдоцна до 29 септември (петок) до 16:00 часот, со назнака „Апликација за ангажман на асистент за логистика“:

 • CV
 • Мотивациско писмо

Услови за работа:

Работната позиција е со 40 работни часа неделно, со повремено патување надвор од Скопје за посета и надзор на проектните активности на НМСМ. Селектираните кандидати ќе работат во период од 1 месец во Секретаријатот на НМСМ.
Во случај на недостиг на квалификувани кандидати, НМСМ го задржува правото да ангажира лице надвор од мрежата на НМСМ.

Повеќе

Повик за Генерален секретар на НМСМ

Согласно член од 58 и 60 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија,
Управниот одбор на Национален младински совет на Македонија донесе одлука за
распишување на:

ОГЛАС

ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА

МАКЕДОНИЈА

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

– Кратка биографија;
– Мотивациско писмо;

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:

applications@nms.org.mk

со назнака: Пријава за Генерален секретар на НМСМ

Рокот за поднесување на сите кандидатури е 29 септември 2017 година (петок), до 12:00

часот.

Главни задачи на позицијата Генерален секретар:
1. Раководење со Извршната канцеларија на НМСМ;
2. Претставување и застапување на НМСМ;
3. Спроведување на политиките на НМСМ, во насока на остварување на мисијата и визијата.
Задачи и одговорности на Генералниот секретар:
– Го претставува и го застапува НМСМ во правниот промет и кон трети лица;
– Раководи со средствата на НМСМ согласно на можностите и потребите и во согласност
со позитивните законски прописи и со внатрешните правилници и регулативи на
НМСМ;
– Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Управниот одбор или
Собранието;
– Соработува со членовите на Управниот одбор за прашања во врска со реализацијата
на програмата, одлуките и останатите акти на органите на НМСМ и други прашања од
областа на тековното работење на НМСМ;
– Ги определува работните тимови кои ќе ги подготвуваат и спроведуваат проектите и
програмите на НМСМ и го следи нивното спроведување;
– Ја предлага на Управниот одбор организациската структура на извршната
канцеларија/Секретаријатот;
– Ја одредува и спроведува политиката за човечки ресурси на извршната канцеларија,
како и политиката на мотивација и санкционирање;
– Одговорен/на е за изготвување и поднесување на годишниот програмски извештај до
управниот одбор на НМСМ. Одговорен е за поднесување на финансискиот извештај до
управниот одбор на НМСМ, кој го подготвува финасискиот раководител во НМСМ;
– Го координира процесот на прибирање на финансиски средства за НМСМ;
– Раководи со процесот на изработка на Стратешки, годишен и акциони планови на
организацијата во соработка со Управниот одбор;
– Одговорен/на е за спроведување на Стратешкиот план и Годишната програма на
НМСМ;
– Го координира изготвувањето на проектните, програмските буџети и единствениот
организациски буџет, финансиските извештаи до донаторите;
– Ги одобрува пресметките за исплата на плати на вработените и води сметка за
навремено исполнување на сите законски обврски поврзани со административно
финансиското работење;
– Го раководи институционалниот развој и јакнењето на капацитетите на персоналот на
НМСМ во соработка со Управниот одбор;
– Ја координира работата на Координаторите и останатите членови на Секретаријатот;
– При вработувања во НМСМ, дава предлог за кандидат до Управниот одбор на НМСМ;
– Во договор со Управниот одбор извршува и други задачи и презема одговорности кои
се во рамки на позицијата и предвидени со Статутот и правилниците на НМСМ.

Потребни знаења и вештини на кандидатите за Генерален Секретар
Квалификации:
● Високо образование (неопходно);
● Минимум 5 години соодветно работно искуство (неопходно);
● Пост-дипломски студии во релевантна сфера (пожелно).

Специфични знаења и искуства поврзани со соодветната позиција:
● Финансиско раководење (неопходно);
● Менаџмент на човечки ресурси (неопходно);
● Програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансисирани од
меѓународни донатори (неопходно);
● Познавање на англиски јазик (неопходно);
● 5 години соодветно работно искуство во мрежни типови на организации (неопходно);
● Познавање на релевантна законска регулатива (пожелно);
● Познавање на организациски менаџмент и институционален развој (пожелно).

Лични карактеристики и вештини
– Лидерски вештини (неопходно);
– Професионалност и посветеност (неопходно);
– Комуникациски вештини (неопходно);
– Работа под стрес и со куси временски рокови (неопходно);
– Транспарентност (неопходно);
– Тимска работа (неопходно);
– Лојалност кон организацијата и нејзините цели (неопходно);
– Презентирачки вештини (пожелно);
– Преговарачки вештини (пожелно);
– Посветеност кон вклучување на целните групи (пожелно).

Услови за работа:
Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно), повремена работа за викенди и
вклучува патување.
Мандатот на Генералниот секретар е 3 години со можност за реизбор.

Начин на селекција:
Кандидатите кои ќе бидат пред-селектирани, ќе бидат поканети на разговор со Управниот
одбор на НМСМ. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по донесената
одлука на Управниот одбор на НМСМ.

Рокот за поднесување на кандидатури е 29 септември 2017 година (петок), до 12:00
часот.Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:
applications@nms.org.mk.

Само пред-селектираните кандитати ќе бидат известени за резултатите.

Повеќе

Call For Applications – LEAD MK Annual Fellowship Program

Untitled-1

LEAD MK Fellowship Program (Linking, Engagement, Advocacy, Development)

USAID’s Civic Engagement Project (CEP) invites young men and women (18 – 25 years old) from Macedonia to apply for participation in the second edition  LEAD MK Annual Fellowship Program. LEAD MK is a cutting-edge leadership and advocacy program designed to equip Macedonian young people with skills, knowledge, and networks that will enable them to become leaders in advancing public interests at the community, regional, or national level.

The Civic Engagement Project is a five year USAID-funded program that contributes to achieve two objectives: (1) strengthened influence of CSOs on policies and programs related to priority issues of citizen concern; and (2) increased and sustained youth engagement in public life in Macedonia. The LEAD MK Fellowship Program is managed by the National Youth Council of Macedonia.

The Civic Engagement Project will select up to 22 young men and women to participate in the project’s second annual 2017/2018 LEAD MK Fellowship Program.

The LEAD MK Program will include the following components:

 • Participation in a 7 day  LEAD MK Academy with an US based expert ;
 • Development and implementation of LEAD MK projects with a budget up to 2000$;
 • 6 month personal stipend of 160$;
 • Participation in LEAD MK personal capacity development and networking activities.

CEP will support LEAD MK Program participants through in-kind grants, individual stipends, mentoring support, and inclusion in a wide variety of targeted youth-focused activities.

Please send your application form, CV and recommendations at applications@nms.org.mk 

DEADLINE FOR SUBMITTING APPLICATIONS:  OCTOBER 16 2017, 12:00

Full Application Form – Download here

More info about the program – Download here

For any question don’t hesitate to contact us at martin.miloshevski@nms.org.mk

Повеќе

#НЕЕВЕСТ: ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦИ ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ

NeEvestPoster

Националниот младински совет на Македонија и Радио МОФ распишуваат повик за учесници на дводневни работилници за медиумска писменост кои ќе се одржат во три градови во Македонија.

Работилниците преку теоретска и практична работа ќе ве обучат да ги препознавате лажните вести, манипулативните содржино во медиумите, како и техниките на пропагандата. Обуките ќе ве воведат во основите на новинарството, а учесниците на работилницата ќе научат да прават разлика меѓу објективните и етички, наспроти неетичките новинарски објави. Посебен акцент ќе биде ставен на говорот на омраза. Дополнително ќе бидат обезбедени менторства за разработката на текстови, видео и аудиоприлози, подкасти, по избор на учесниците.

Обуките ќе се реализираат во Тетово (23 и 24 септември); Велес (30 септември и 1 октомври) и Скопје (7 и 8 октомври).

Обуките се дводневни [со времетраење од по 6 часа вклучувајќи и паузи]. Кандидатите за учество на обуките треба да се на возраст од 15 до 25 години и да покажуваат интерес за новинарство. Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 15 септември на овој следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl3Gy_E-2ivdvdY0uabvWh8H9TaGsLeWNvGyb_D5jkmsPDDw/viewform?embedded=true. За сите дополнителни информации контактирајте не на info@radiomof.mk или на ФБ страницата на Радио МОФ.

Повикот за учество на работилниците е отворен за сите млади кои сакаат да го збогатат своето новинарско искуство и знаења, но и да се инспирираат и научат повеќе од новинарите на Радио МОФ. Обуките се наменети за млади кои сакаат да пишуваат и истражуваат. Методологијата на работа се базира врз принципот на неформално образование кое вклучува интеракција и практична работа со учесниците.

Бројот на учесници е ограничен. Обуките се бесплатни и ќе бидат спроведени на македонски јазик од страна на искусни обучувачи од Радио МОФ. При селекцијата на кандидатите ќе биде земен предвид етничкиот и родовиот баланс на групите, а приоритет ќе имаат оние учесници кои први ќе се пријават.

Работен јазик за работилниците е македонски.

Целта на проектот „Младинска медиумска писменост“ е подигнување на свесноста кај младите учесници за критичко размислување, за аналитичен пристап на информациите кои ги добиваат од медиумите и способност за евалуација на содржината.

Проектот се спроведува со помош на грант доделен преку проектот„Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Коалиција за медиумска писменост”, што го спроведува Високата школа за новинарство и односи со јавност, а во соработка со Институтот за различности во медиумите од Лондон и весникот „Нова Македонија“ со финансиска поддршка од Европската Унија.

Повеќе

Повик за учество во Младинска инспиративна група МК на НМСМ

Untitled Design (3)

Националниот младински совет на Македонија отвара повик за вклучување нови членови во работно тело за истражување и креирање на политики, YIG MK (Youth Inspiration Group MK). По процесот на селекција кон YIG MK групата ќе имаат можност да се приклучат меѓу 3 и 5 млади луѓе кои ќе пројават желба и мотивација за дејствување во рамки на групата.

 

Што претставува YIG МК ?

YIG MK групата ќе биде задолжена за истражување и анализа на мерките за вработување на млади во Р.Македонија и ќе служи како советодавно тело во сите релевантни процеси во рамките на НМСМ. Оваа група ќе започне со работа веднаш по затварањето на повикот и селекција на членовите.

 

Главни задачи на YIG MK ќе бидат:

 • Да ја поддржува работата на НМСМ во анализата на мерките за вработување за млади во Р.Македонија;
 • Континуирано да ја следи состојбата со младинска невработеност во Македонија;
 • Да изработува извештаи од спроведените анализи;
 • Да доставува препораки и заклучоци врз основа на спроведените анализи и истражувања.

 

Важни карактеристики на YIG MK:

 • YIG MK групата брои до 10 претставници на организации членки на НМСМ (во групата може да учествуваат до 5 преставници од претходниот состав на  YIG MK);
 • Претставниците треба да се на возраст од 18 до 30 години;
 • Членовите на групата задолжително ќе треба да учествуваат на две подготвителни обуки организирани од Секретаријатот на НМСМ;
 • Учеството во оваа група е целосно на волонтерска основа, освен покривањето на основните трошоци (транспорт, храна, освежување);
 • Групата ќе се состанува максимум 1 месечно и е предвидено да работи онлајн;
 • Посакувано е заинтересираните да имаат основни знаења во областа на градење политики, младинско учество и права за вработување на младите;
 • Оваа група ќе има мандат од една година и ќе постои во склоп на НМСМ.

 

Доколку сакате да бидете дел од оваа група и да учествувате директно во работата на НМСМ, Ве молиме испратете ни ваша кратка биографија и мотивациско писмо на applications@nms.org.mk  до 05.09.2017, 23:59 часот.

 

Повеќе

ИМАШ ДОБРА ИДЕЈА ЗА ЛОКАЛНА ИНИЦИЈАТИВА? КАЖИ ИМ ЈА НА „МРДНИ СО ПРСТ“

MSP - Open Call

Имаш добра идеја за како да си го подобриме општеството? Сега повеќе не мораш да убедуваш некого да те ислуша.

Кампањата „Мрдни со прст“, веќе позната по големиот број на спроведени вакви иницијативи, моментално е во потрага по нови добри идеи. Тоа значи дека секој што има идеја која, или со години ја „готви“, или само што што му дојде кога го читаше насловот на написов, сега може да мрдне со прст и да преземе нешто.

Најносновната карактеристика која секоја предлог-иницијатива треба да ја има е едноставна – да го подобри животот и/или околината во која живееме. А дополнително, важно е секоја иницијатива да може да биде едноставно спроведена во соодветен и практичен временски рок, преку активно вклучување на локалната заедница (на младите креативци, соседи, баби и дедовци, маалски фраери и фраерки), а без потреба од огромни парични средства. И трето, но никако не најмалку важно, е тоа предлозите да бидат креативни, несложени и исполнети со граѓански дух.

За дополнителна инспирација и насока на мислите, добро е да знаеш за некои од минатите иницијативи од овој тип, кои различни организации и групи на граѓани ги спроведоа како дел од иницијативата „Мрдни со прст“.

 

reborn photo 1

 

Пример, добро е да знаеш за: Оној пат кога 20 млади волонтери заедно обоија и поставија 33 корпи за отпадоци во центарот на Струга, кога Сојузот на извидници на Македонија и 20 волонтери го создадоа Младинскиот центар „Крикни“ во Пржино, кога оштетениот ѕид во О.У. Ѓорѓи Сугарев во Битола беше обоен и игралиштето беше опремено со потребна опрема, кога беше создадено првото кино во општина Вратница, или оној пат кога 55 извидници учествуваа во изградбата на нови објекти за Извидничкиот центар во Чашка.

Доколку успеавме да те инсприираме, или можеби воопшто немаше ни потреба од тоа, испрати ни ја твојата оригинална идеја. За тоа да го направиш треба да го пополниш концептот за иницијативи и да го испратиш на applications@nms.org.mk, најдоцна до 20 август 2017.

Се разбира, доколку повеќе се доживуваш себеси како човек од акција отколку мислител, следи ги „Мрдни со прст“ на Facebook, зашто секогаш работат на нови иницијативи на кои можеш да се приклучиш. Овој повик за иницијативи во рамки на кампањата го спроведува Национален младински совет на Македонија, а за дополнители информации можете да ги контактирате на besart.lachi@nms.org.mk.

Откако ќе ги приберат сите идеи, дечките и девојките од тимот на „Мрдни со прст“ ќе ги разгледаат, ќе истражат, ќе ги направат калкулациите и ќе ги изберат најсоодветните.

Секретаријатот на НМСМ го задржува правото да ги информира исклучиво иницијативите кои ќе влезат во потесниот круг на селекција. Исто така, ве охрабрува апликациите да се пополнат на англиски јазик.

 

Повеќе

Повик за волонтери во НМСМ

povik

Секретаријатот на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) објавува повик за вклучување на волонтери во канцеларијата на НМСМ во Скопје.

 

ПРОФИЛ НА ВОЛОНТЕРОТ:

–          Желба за стекнување нови знаења

–          Интерес за користење интернет и социјални мрежи

–          Познавање на фотографија

–          Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.Македонија

–          Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик ќе се смета за предност

 

ОДГОВОРНОСТИ НА ВОЛОНТЕРОТ:

–          Креирање и објавување содржини на mladi.mk

–          Креирање и имплементирање на план за дигитални содржини

–          Визуелно презентирање на содржини во форма на инфографици, постери и банери

–          Менаџирање Вордпрес и други алатки за креирање дигитални содржини

–          Користење алатки за аналитика на содржините.

 

Период на волонтирање: 15 јули – 15 октомври

Локација на волонтирање: ОНЛАЈН

Волонтерски ангажман: до 5 работни часови неделно

Волонтерски надомест: НМСМ ќе ги покрие сите неопходни трошоци за волонтерот како храна и пат доколку е потребно. НМСМ не предвидува исплаќање на волонтерски надоместок.

 

Начин на пријавување: Вашето CV испратете го на  applications@nms.org.mk со назнака ПРИЈАВА за ВОЛОНТЕР, најдоцна до 12 јули 2017 год, 16 часот.

Повеќе