Соопштенија

МЛАДИХАБ – Дигитална младина

IMG_4225

По повод Меѓународниот ден на младите – 12 Август, Националниот младински совет на
Македонија со особена чест ја најавува промоцијата на проектот “МЛАДИХАБ – Дигитална
младина

MLADIHUB е новиот проект на Националниот младински совет на Македонија кој има цел развој и унапредување на дигиталните вештини кај младите од 15-29 години во размена за општокорисна работа. Во соработка со Стопанската комора за информатички и комуникациски технолгии – МАСИТ,  програмата на MLADIHUB центарот  ќе цели за премостување на јазот помеѓу потребите за дигитални вештини, јавниот сектор и потенцијалот на младите  во нашата земја.    Во зависност од нивните вештини, интереси и потреби во општините каде што живеат, младите ќе треба да учествуваат во различни општокорисни активности и со тој начин ќе се здобијат со ваучер за учество и следење на обуките. Во моментов се спроведуваат два  вида на истражувања меѓу кои  истражувањето за барањата на пазарот за дигитални вештини и врз основа на добиените податоци ќе се дизајнираат и програмите од страна на НМСМ и МАСИТ. Од друга страна пак,  од податоците добиени од  истражувањето  за потребите за општокорисна работа ќе се разгледаат можностите за спроведување на програма   каде младите ќе можат да учествуваат во активности за позитивен придонес во општеството.

Повеќе детали и информации околу програмата, времетрањето на обуките и начинот на аплицирање ќе бидат објавени наскоро на сите канали за комуникација на НМСМ и MLADIHUB.

Овој проект е подржан од Британската амбасада во Скопје и Фондот за добро владеење УКАИД,  имплементиран од стана на НМСМ и МАСИТ со поддршка на Претседателот на Република Северна Македонија.

Повеќе

Барање за измени на Предлог Закон за данок на личен доход

logo na bela pozadina

По иницијатива на Националниот младински совет на Македонија, Младинскиот образовен форум и Центарот за интеркултурен дијалог, група граѓански организации поднесоа барање за измени на Предлог Закон за данок на личен доход до министерот за финансии Г. Драган Тевдовски.

Во прилог може да ја прочитате содржината на барањето.

Ви се обраќаме со барање за менување на една од точките во предложените измени во Закон за данок на личен доход. Конкретно, во предлог измените на законот се предлага измена која ќе се одрази негативно на работата на здруженијата на граѓани и организациите, а најмногу на младинските организации и организациите кои работат за млади.

Станува збор за точката 41), став (1) од член 12, Надоместоци на кои не се плаќа данок на доход:
41) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани со времетраење не повеќе од 5 дена, организирани во рамки на активностите на организацијата основана согласно со Законот за здруженија и фондации, утврдени врз основа на документи за направените трошоци;
Со оваа точка се воведува плаќање на данок на доход за сместување, храна и превоз за учесници на настани кои траат повеќе од 5 денови организирани од организации основани според Закон за здруженија на граѓани и фондации. Сметаме дека оваа точка треба да се промени и да важи за сите настани без да има временско ограничување. Причините поради кои го бараме ова од вас се следните:

1. Воведувањето на оданочување за настани над 5 денови ќе се одрази најмногу на младинските организации и организациите кои работат за млади. Младите во Македонија се справуваат со многу предизвици – невработеност, низок стандард, малку социјални и културни можности и други фактори кои резултираат со разочараност, бесперспективност и високи стапки на иселување на младите од државата. Младинските организации се меѓу оние кои најмногу прават да се надминат овие проблеми и обезбедуваат активности за млади кои им го подобруваат животот и личниот развој – од јавни настани до бројни обуки, работилници и размени. Многу од овие активности траат над 5 денови. Ова оданочување ќе се одрази директно на младите во земјата и младинските организации кои посветено работат да им го направат животот подобар. Данокот ќе влијае на намалување на буџетите за активности, со што помалку млади ќе можат да ги користат.

2. Постојат многу активности за млади организирани од граѓански организации кои траат повеќе од пет денови. Тука влегуваат и активности организирани со поддршка на Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО), Европската младинска фондација на Советот на Европа, Еразмус+ и други програми. Овој данок ќе влијае на намалување на бројот на корисници кои може да ги користат програмите или намалување на нивната должина што ќе се одрази на квалитетот. За илустрација, подолу во ова писмо Ви наведуваме активности кои во самите насоки за спроведување се во времетраење значајно подолго од 5 денови.

3. Нејасно е од каде се јавува предлогот за оданочување на овие трошоци за настани над 5 денови (или 3 денови како што стоеше во првиот предлог на законот, објавен за коментари на ЕНЕР). Прашуваме врз основа на каква анализа е дојдено до овој рок? Во Проценката на влијание на регулативата исто така нема објаснување за оваа промена.

4. Нелогично е што во истиот предлог закон, синдикатите целосно се ослободуваат од овие давачки, додека се воведуваат за здруженијата на граѓани и фондациите. Врз основа на каква анализа е проценето дека синдикатите треба да бидат ослободени од овој трошок, а не и здруженијата на граѓани и фондации?

6. Минатата година, со измените на истиот закон од 1.1.2018, се појасни дека не се плаќа овој данок за вакви активности. Со овие измени помалку од една година подоцна, се предлага да се воведе. Врз основа на што е дојдено до оваа проценка? Потсетуваме дека ваквите ад хок неплански промени придонесуваат кон креирање на неповолна и несигурна правна средина за работа на здруженијата на граѓани во Македонија.

7. Meнувањето закони без најава и јавна дебата ја зголемува правната несигурност на здруженијата. Постојат проекти кои се со времетраење од повеќе години, кои веќе се во имплементација. Ваква мерка ќе направи дополнителни проблеми во буџетирањето, ќе се влијае на планирани активности, ребалансирање на буџети и последици кон работењето на организациите и преземените обврски кон донаторите.

8. Ваквите надоместоци (сместување, храна и превоз за учество на настани организирани од организации основани според Законот за здруженија и фондации) се неопходни трошоци за остварување на дејноста на здруженијата, и не се доход на учесниците на настаните и другите лица кои учествуваат во нив (многу од кои се често и малолетници), и не треба да се оданочат со персонален данок.

Од овие причини погоре, бараме од Вас да ја коригирате точка 41), став (1) од член 12, од истата да се отстрани временското ограничување и истата да гласи:
Надоместоци на кои не се плаќа данок на доход:
41) надоместоци на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани, организирани во рамки на активностите на организацијата основана согласно со Законот за здруженија и фондации, утврдени врз основа на документи за направените трошоци;
Сметаме дека доколку остане предложената измена во законот за оданочување на трошоците за сместување, храна и пат за настани над 5 денови организирани од здруженија на граѓани и фондации, ќе бидат оштетени граѓанските организации и корисниците на нивните активности. Посебно ќе бидат оштетени младинските организации и младите кои ги користат нивните програми. Сметаме дека образложивме зошто овој предлог е неоснован, не е потркепен со анализи, во спротивност со постоечките програми кои се спроведуваат во Македонија и непожелен за младите.

Нашата земја и нејзините институции треба во прв план да ги стават младите, кои се една од социјално загрозените групи и категорија која масовно си заминува од земјата. Наместо да се стават младите и работата на младинските организации како приоритет, со ваква измена само се прави штета врз нивните можности и работа.

Барањето е поддржано од 87 организации, целосното обраќање како и сите организации кои го поддржаа барањето можете да ги пронајдете тука.

Повеќе

Најава за Генерално собрание на НМСМ на 10 ноември 2018

logo na bela pozadina

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги поканува своите организации членки на Генералното собрание кое ќе се одржи на 10 ноември во сала за Седници на Град Скопје (барака 13).

Номинирањето на делегати за собранието може да го направите со пополнување на формата за номинација за делегат, која треба да биде потпишана, со печат и скенирана да ја доставите на applications@nms.org.mk, најкасно до 26 октомври, 16 часот.

Воедно, ве известуваме дека се објавени и повици за:
– член на Управен одбор на НМСМ (форма за пријавување)
– член на Комисија за членство

Целосните повици можете да ги прочитате овде, а рокот е до 26 октомври 2018:
Повик за член на Управен одбор на НМСМ (pdf)
Повик за член на Комисија за членство (pdf)

Повеќе

POSITION OF NYCM REGARDING THE UPCOMING REFERENDUM

NMS_logo_EN_CMYK_HV_G-01

The National Youth Council of Macedonia (NYCM) is a representative body for youth organizations in Macedonia. NYCM unites 47 organizations, 19 youth organizations, 19 organizations for youth, 1 union and 8 wings of political in order to promote and advocate for the rights of the Macedonian youth.

The membership of the NYCM is diverse, bringing together organizations working at national and regional level, rural and urban areas, student organizations, branches of international organizations and other types of organizations. In the process of achieving their goals, NYCM represents the interests of young people in Macedonia regardless of their socio-economic status, gender, race, ethnic and cultural background, political and religious beliefs, sexual orientation, gender identity or any other form of difference.

NYCM/FYROM has been representing and advocating for European values since its creating which was supported by the European Youth Forum. As such, the council was created following the values and similar models of participation within the EU and has since promoted those values in its activities. We have tailored our activities towards promoting the rule of law and democracy, youth participation at every level of decision-making, equal opportunities for all young people, freedom of movement, human rights and human dignity and freedom.

In light of the upcoming referendum on the name dispute between Macedonia/FYROM and Greece, NYCM/FYROM would like to express its support for the mechanism used to consult citizens on such an important national issue. We do believe that young people in Macedonia should have a say on such an important topic that will influence their lives and futures as a target group which has most at stake. As such we would like to call upon all young people to let their voice be heard and go out the 30th of September to cast their vote.

In order to facilitate an easier voting experience for young people, many of whom would vote for the first time in their life, we would like to call upon the government to to restrict any electoral manipulations as have been done in the past. In that line we would like to call for a fair, democratic and informative process before the voting date in order to allow young citizens to make their own choice in their own capacity. The government cannot expect that every young person is well equipped to understand the official bilateral contract made with Greece and thus we call upon simplified executive informative and unbiased summaries as a way to allow young people to make an informed choice.

In the run up to the referendum, we condemn every hate speech and fake news produced by those wishing to influence the final outcome. We find this very unconstructive, biased and triggering and we would invite everyone from refraining on it.

Irregardless of the result of the referendum, NYCM/FYROM will continue advocating for pro-European values, utilising european networks to further advance young people’s rights in the country, to enable channels for meaningful youth participation, to reduce unemployment and provide unbiased source of information for young people.

NYCM/FYROM will neither support nor oppose a desired result of the referendum. We strongly believe in the democratic will of citizens, and consequently advocate for fair, informed, unbiased and uncorrupt election process.

Повеќе

Став на НМСМ во однос на претстојниот референдум

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01

Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) е најголемо претставничко тело на младите и младинските организации од Македонија. НМСМ во себе обединува 47 организации од цела Македонија, меѓу кои 19 младинска организација, 19 организации за млади, 1 унија и 8 подмладоци на политички партии, со цел да ги застапува и промовира правата на младите од Македонија.

Членството на НМСМ е диверзитетно, соединувајќи организации од целата земја, кои работат на национално, регионално и локално ниво, во рурални и урбани средини, студентски организации, ограноци на меѓународни организации и други видови на организации. При остварување на своите цели, НМСМ ги застапува интересите на младите луѓе, без разлика на нивниот социо-економски статус, род, раса, етничка или културна позацина, политички или религиски верувања, сексуална ориентација, родов идентитет или било која друга форма на различност.

НМСМ претставува и застапува европски вредности уште од самото негово основање, каде што беше присутен и Европскиот младински форум во 2013 година. Како таков, Советот беше креиран следејќи ги вредностите и сличните модели на учество од ЕУ и оттогаш ги промовира тие вредности преку своите активности. Нашите активности ги креираме во насока на промоција на владеење на правото и демократија, младинско учество на сите нивоа на одлучување, еднакви можности за сите млади луѓе, слобода на движење, човекови права, достоинство и слобода.

Во пресрет на претстојниот референдум, НМСМ ја изразува својата поддршка кон механизмот кој се користи за консултација со граѓаните на Македонија за ова национално прашање кое е од исклучителна важност. Искрено веруваме дека младите луѓе од Македонија, мораат да бидат земени предвид и нивното мислење за ова прашање да биде сериозно земено предвид, имајќи го на ум влијанието кое одлуката ќе го има на нивните животи и нивната иднина. Поради тоа, ги повикуваме сите млади да ја искористат можноста да се чуе нивниот глас и став, преку излегување на гласање на референдумот на 30- ти септември.

Со цел да се олесни процесот на гласање за младите луѓе, од кои голем дел ќе гласаат за прв пат во нивниот живот, ги повикуваме властите да обезбедат поволни услови за гласање, ослободени од манипулации и неправилности, какви што сме забележувале во минатото. Во оваа насока, повикуваме на фер, демократски и информативен процес пред датумот за гласање, со цел да им се овозможи на младите граѓани да направат сопствен избор, согласно нивните убедувања и капацитети. Власта не може да очекува дека секој млад човек во целост го разбира билатералниот договор со Грција и поради тоа, препорачуваме да им се обезбеди поедноставено, информативно и непристрасно резиме на договорот, со што младите ќе можат да донесат информирана одлука.

Во периодот до денот на референдумот, го осудуваме секој говор на омраза и лажните вести, продуцирани од оние кои сакаат имаат влијание врз конечниот исход од референдумот. Сметаме дека ваквиот пристап е целосно неконструктивен и пристрасен, па затоа ги повикуваме сите граѓани да се воздржат од истиот.

Без разлика на конечниот резултат од референдумот, НМСМ ќе продолжи да застапува проевропски вредности, користејќи ги европските мрежи за понатамошно унапредување на правата на младите луѓе во земјава, да овозможува услови за вистинско и значајно младинско учество, да влијае кон намалување на невработеноста на младите и да обезбедува непристрасни извори на информации за младите луѓе.
НМСМ нема ниту да го поддржи, ниту да се спротивстави на конечниот резултат од референдумот. Силно веруваме во демократската волја на граѓаните, а со тоа и се залагаме за фер, информиран, непристрасен и некоруптиран изборен процес.

Повеќе

Активните мерки за вработување млади го освојуваат вниманието на земјите од Западен Балкан

  На 20 и 21 јуни, 2018 година, во хотелот Стоун Бриџ во Скопје беше одржан првиот Регионален форум за вработување на млади, во организација на Национален младински совет на Македонија, а  во рамки на проектот WeB4YES – Организации на граѓанското општество од Западен Балкан во поддршка на вработувањето на младите.

Воведните забелешки при отворањето на Регионалниот форум за вработување на млади ги дадоа: Младен Фрчкоски – Советник при Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, Ирена Иванова – Програмски менаџер на програмата за граѓанско општество при делегацијата на ЕУ во Република Македонија, Милорад Бјелетиќ – Извршен директор на Белградска отворена школа од Србија и Илија Станковски – Потпретседател на Национален младински совет на Македонија.

Првиот панел за време на настанот беше насловен „Перспективи  на одржливата поддршка за вработување млади на Западен Балкан“ во кој учествуваа Армел Де Керос – Прорамски и финансиски менаџер на ИПА 4 при Генерален директорат за вработување, социјални прашања и инклузија во Европската комисија, Алберт Хани – Координатор на локалната подружница на Регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан ( RYCO), Бобан Гледовиќ – Советник во Директорат за пазар на труд и вработување во Министерството за труд и социјална благосостојба и Ина Брегај – Експерт при Директорат за координација на странски инвестиции на Оптшина Тирана.

Во попладневниот панел, фокусот беше ставен на креирањето квалитетни политики и активни мерки за вработување млади, креирани врз основа на релевантни информации и докази. За таа цел, во втората панел дискусија се обрати Алисиа Дикнер – Портпарол за Европски прашања/Евроспки социјални политики на Одборот на студенти социјал-демократи на Шведска, а по неа Александра Џуровиќ – Исражувач во Белградската отворена школа ги презентираше резултатите од Регионалниот извештај за зголемување на младинската вработливост, додека Јована Дуковиќ – Миловиќ – програмски координатор за социјални политики во АДП ЗИД, ги презентираше резултатите од Регионален извештај за активните мерки на пазарот на трудот посветени на млади во Западен Балкан.

Вториот ден од конференцијата имаше целосно интерактивен карактер. Работејќи во групи, учесниците имаа можост да го дадат својот придонес во креирање на регионални препораки за подобрување на ситуацијата со вработливоста и активната  поддршка на младите кон вработување.

Препораките ќе послужат како основа за креирање на документи со насоки за  унапредување на јавните политики за вработување на младите. Овие документи ќе бидат во фокусот на следната проектна фаза, а се очекува истите да послужат како рамка за креирање на национални стратегии за застапување или унапредување на капацитетите за справување со предизвиците со кои се соочуваме во пристапот на малдите кон пазарот на труд.

Овој Проект е поддржан преку Програмата за организациите на граѓанското општество и медиумите за 2016 – 2017 Консолидирање на регионалните тематски мрежи на организациите на граѓанското општество од Европската комисија. Координатор на Проектот е Белградската отворена школа, а партнерите на проектот се: Здружението надвор од границите (Тирана, Албанија), Здружението за демократски просперитет – ЗИД (Подгорица, Црна Гора), Институтот за развој на млади КУЛТ (Сараево, Босна и Херцеговина) НВО Ленс (Приштина, Косово), Националниот младински совет на Македонија (Скопје, Р. Македонија) и Меѓународниот центар Олоф Палме (Стокхолм, Шведска).

Повеќе

Националниот младински совет на Македонија стана полноправна членка на Европскиот младински форум

Во периодот од 26 до 28 април во Брисел се одржува Генералното собрание (CОMЕМ) на Европскиот младински форум (YFJ).

На истото Националниот младински совет на Македонија е изгласан за полноправна членка на Форумот. Со тоа, младите од Македонија преку НМСМ ќе добијат можност полноправно да одлучуваат за голем број на младински политики со своите врсници од Европската Унија и Европа.

Европскиот младински форум (ЕМФ) е платформа составена од национални младински совети и меѓународни младински организации од цела Европа и брои 104  организации членки. Формиран во 1995 година, Европскиот младински форум е најголемото и највлијателното претставничко тело на младите во Европа кое активно учествува во креирањето на младинските политики, заедно со носителите на одлуки на европско ниво.

Со изгласувањето на Националниот младински совет на Македонија од организација кандидат за членство кон полноправна членка и официјално беа препознаени трудот и истрајноста во намерата за позиционирањето на НМСМ  на национално и меѓународно ниво

„Како дел од Европскиот младински форум, Националниот младински совет на Македонија, им овозможува на младите македонци да бидат дел од десетиците милиони млади европски државјани кои се обединети за да ги застапуваат своите заеднички младински интереси и на тој начин да го дадат својот придонес во подобрување на квалитетот на живот не само за младите ами и за сите европејци.“  – вели Блажен Малески, Претседател на НМСМ, во насока на новите можности и предизвици кои со себе ги носи полноправното членство.

Полноправното членството на НМСМ во Европскиот младински форум доаѓа по 2 годишно активно работење, неуморно следење на појавите, трендовите и политиките на европско и регионално ниво, постојан придонес кон европските и регионалните работни тела, како и проценка на организациските капацитети.

Националниот младински совет на Македонија активно работеше кон исполнување на условите за членство во Европскиот младински форум, учеше и се надградуваше, ги зајакнуваше своите капацитети но и отвори и отпочна неколку значајни политички процеси за млади кои треба да значат подобрување на националните политики и третманот на младите луѓе во Макеоднија.“ – рече Илија Станковски, Потпретседател на Националниот младински совет на Македонија.

Повеќе

Отпочнува консултативен процес за пишување на Законот за млади

На 11-ти април во Собранието на Република Макдонија се одржа првата јавна расправа на тема „Дали и каков Закон за млади е потребен“. На оваа јавна расправа ѝ претходеше процесот на отпочнување на креирање за Закон за млади, како иницијатива на Клубот за младински прашања и политики.

Денешната јавна расправа беше водена од пратеничката Ивана Туфегџиќ, а за време на воведното обраќање збор зедоа и Потпретседателката на Собранието на Република Македонија, Фросина Ташевска Ременски, Претседателот на Националниот младински совет на Македонија, Блажен Малески, како и Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Дарко Каевски.

Со овој настан формално се одбележа отпочнувањето на процесот на креирање на Законот за млади, кој ќе ги третира нерегулираните аспекти кои се од значење за подигнување на квалитетот на живот на младите, младинското учество и организирањето на локално и национално ниво, младинските политики и други аспекти од животот на младите.

Со цел обезбедување на доволно простор за дискусија и прибирање на доволен инпут од засегнатите страни, процесот на консултации ќе биде долгорочен и сеопфатен. Имено, за потребите на законот се формирани три работни групи: една работна група во која дејствуваат националните институции, една интерпарламентарна група и една работна група составена од претставници на младински организации со релевантно искуство во областа. Националниот младински совет на Македонија е еден од предводниците на работната група на младинските граѓански организации и во истата е претставен од петте члена: Блажен Малески, Горан Георгиевски, Дона Костуранова, Јулијана Даскалов и Линдита Реџепи.

Бидејќи Националниот младински совет на Македонија од самото свое основање па наваму се залага за инклузивен пристап кон младите при креирање на политиките, сметаме дека е од исклучителна важност таквиот пристап да биде применуван и од наша страна. Ги охрабруваме сите млади луѓе, претставници на младински организации и индивидуи со искуство во областа да ни пристапат и да ги споделат со  нас своите ставови, предлози и сугестии во однос на Законот за млади, преку следниов e-mail: info@nms.org.mk. Дополнително, предлозите и сугестиите може да се адресираат и дирекно кон Клубот за младински прашања и политики на klubzamladi@gmail.com.

Оваа иницијатива се случува по втор пат во Република Македонија. Првата ваква иницијатива се случи 2011 година, но истата беше повлечена од страна на иницијаторот, во случајот тогашниот Премиер на Република Македонија, по изразеното незадоволство од страна на младинските граѓански организации.

Повеќе

Реакција на Национален младински совет на Македонија за збирката поезија од проектот „Млади поети“

Како Национален младински совет на Македонија сметаме дека поддршката за талентираните млади поети и успешни млади луѓе во различните области се важен дел од работата на Агенцијата за млади и спорт. Оттаму, сметаме дека четиригодишната традиција на проектот „Млади поети“ спроведуван од страна на Агенцијата за млади и спорт игра важна улога во процесот на доближување на литературата кон младите.

За жал, овогодинешното издание на збирката поезија кое беше издадено од страна на Агенцијата за млади и спорт, а беше дистрибуирано преку дневниот весник Нова Македонија, не  ги доближи младите до поезијата, ниту пак  е добар пример за тоа како треба да  изгледа соодветната и сеопфатната имплементација на овој проект.
Како најголемо претставничко тело на младите и младинските форми на организирање, сметаме дека е неприфатливо публикувањето на поезија која содржи груб говор на омраза (казнив по Член 319 од Кривичен законик на Република Македонија), од страна на државен орган, а промивира шовинизам, сексизам и навредлива содржина за голем дел од граѓаните на оваа држава. Ваквиот чин треба да биде осуден од сите активни чинители во Република Македонија и истиот да биде сфатен како индикатор за потребата од сензитивизирање кон говорот на омраза.

Со оглед на тоа дека содржината на поемите „Партиски вработена“ и „Моите соседи“ директно ја прекршуваат Европската конвенција на човековите права, ја поздравуваме одлуката на Агенцијата за млади и спорт за прекин на понатамошната дистрибуција на збирката, повикувајќи на претпазливост за ненанесување штета врз останатите автори и дела публикувани во истата збирка.

Дополнително бараме преземање на институционална и индивидуална одговорност од страна на сите надлежни и инволвирани во имплементацијата на проектот „Млади поети“, јавно објавување на сите инволвирани во процесот на креирање на публикацијата од страна на директорот на Агенцијата, кој се јавува како уредник на збирката и внатрешна истрага и одговорност за надлежните за проектот кои дозволиле поемите „Партиски вработена“ и „Моите соседи“ да бидат публикувани.
Со ваквите чекори нема да се намали сторената  штетата, но ќе даде јасно до знаење дека во иднина ваквите случувања нема да бидат толерирани и дека нема место за говор на омраза во проекти поддржани од страна на државни органи. И покрај немилите околности, како Национален младински совет на Македонија сме охрабрени што се повеќе млади бараат отчетност и препознаваат говор на омраза барајќи политика на нула-толераниција кон истиот.

Повеќе

Младинските политики во центарот на вниманието на Владата

На 20.03.2018, се одржа педесет и деветата седница на Влада на Република Македонија, која беше првата тематска седница, во целост посветена на младинските политики.

Како претставник на најголемото претставничко тело за млади во земјава, Националниот младински совет на Македонија на седницата беше претставувам од Претседателот, Блажен Малески.

Освен Националниот младински совет на Македонија (НМСМ), на  седницата присуствуваа и неколку од организациите членки на НМСМ, придонесувајќи со своите капацитети и специфични знаења во потесните области во кои делуваат.

Точките на оваа седница, кои беа дефинирани во предходна координација меѓу институциите и претставниците на младинските организации вклучуваа: информации за имплементацијата на младинските политики во областа на пазарот на трудот, информации од Министерството за образование и наука за младите, информации за преземените активности од страна на Министерството за здравство за унапредување на здравството на младите во Република Македонија, информации за младинските политики на Министерството за култура, информација за процесот, активностите и фазите за основање Научно-технолошки парк во Македонија, информации во врска со мерките и активностите од Планот за економски раст кои ги опфаќаат младите и  информација за приоритетите во младинскиот сектор.

НМСМ од 2013та па наваму, гo вложува сиот свој капацитет во актуелицирањето на младинските прашања и предизвици и активното вклучување на младите во процесите на носење одлуки од важност за младите. Вчерашната тематска седница на Владата на Република Македонија за нас е своевидно признание за досегашниот труд, но и заложба за понатамошно здружување на напорите кон градењето на овозможувачки услови за младите луѓе во земјава.

Ги поздравуваме содржините дискутирани и заклучени за време на оваа седница, а особено отворањето на извесни теми кои кои во минатото не беа отворени, како што е формирањето на ко-менаџмент телото за координација меѓу младите и институциите и сеопфатното сексуално образование.

Заклучоците кои произлегоа од седницата се во полза на креирањето на половна клима за развој на младите во земјава. Како дел од мерките кои треба да придонесат кон градењето на таквата клима ги издвојуваме: имплементацијата на Гаранцијата за млади како активна мерка за вработување на лица меѓу 15 и 29 години, измените во Буџетот на Министерството за образование и наука насочени кон подигнувањето на стандардот и квалитетот на образованието, Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција и Програма за имунизација со која се обезбедуваат вакцини за континуирана имунизација на сите лица од 0 до 18 годишна возраст,  формирањето на работните групи кои ќе бидат задолжени за креирање на содржината на новиот Закон за млади, ревизијата на Националната стратегија за млади, финализирање на прирачникот за Локални младински совети, и подобрување на улогата на младинските организации, развојот на средношколското и студентското организирање во Република Македонија и изготвување стратешки документи за отворање на зелени работни места.

Деталните заклучоци од педесет и деветата седница на Владата се објавени за официјалната веб страна и истите можете да ги погледнете тука.

Повеќе