Uncategorized

[Publication] ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES FOR YOUTH EMPLOYMENT – KEY POLICY CHALLENGES IN THE WESTERN BALKANS

Capture

This publication is part of the WEB4YES project, which is a regional initiative aimed at providing an innovative cross-cutting approach and offering options for improving the employment opportunities of young people in the Western Balkans region. The WEB4YES project is implemented in all 6 countries of the Western Balkans, and the National Youth Council of Macedonia implements the activities for the Republic of Macedonia.

The publication ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES FOR YOUTH EMPLOYMENT – KEY POLICY CHALLENGES IN THE WESTERN BALKANS addresses the key challenges of youth employment policies based on comparative analysis, which aims to identify areas of potential cooperation between civil society organizations and public institutions in the Western Balkans and thus contributing to the reduction of youth unemployment.

You can download the publication on this link.

Повеќе

СЕММ уважи седум жалби за неетичко новинарство иницирано од средношколци

Советот за етика во медиумите во Македонија утврди дека Кодексот на новинари е прекршен по различни основи, при што е утврдено дезинформирање на јавноста, пристрасност во информирањето, непотврдени податоци или сензационалистички наслови по однос на седумте жалби поднесени од Радио МОФ и група средношколци.

Жалбите беа испратени во текот на трите обуки со средношколци од Скопје, Велес и Тетово на кои предаваа новинари од Радио МОФ. Една од активностите беше учесниците да пронајдат текстови кои сметаат дека се неетички и не ги запазуваат професионалните новинарски стардарди. Сите седум поднесени претставки, за седум различни објавени теми од медиуми, СЕММ ги уважи како „основани“.

Одговорите на претставките може да се видат на сајтот на СЕММ/ОДЛУКИ.

Средношколците учествуваа на овие обуки како дел од проектот „Младинска медиумска писменост“ што го спроведуваат Радио МОФ и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ), како членови на Коалицијата за медиумска писменост.

Повеќе

[Видео] #НеЕВест: Медиумска писменост со Зоран Јованоски

„Размислувај со своја глава, немој само да ги голташ информациите“,порачува тетовскиот новинар Зоран Јованоски од емисијата „360 степени“. Тој беше гостин на обуката за медиумска писменост која се одржа во Тетово на 23-24 септември. На учесниците им објасни како тие секојдневно може да препознаваат лажни вести и на какви медиуми може да им веруваат.

Повеќе

Повик за Генерален секретар на НМСМ

Согласно член од 58 и 60 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија,
Управниот одбор на Национален младински совет на Македонија донесе одлука за
распишување на:

ОГЛАС

ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА

МАКЕДОНИЈА

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

– Кратка биографија;
– Мотивациско писмо;

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:

applications@nms.org.mk

со назнака: Пријава за Генерален секретар на НМСМ

Рокот за поднесување на сите кандидатури е 29 септември 2017 година (петок), до 12:00

часот.

Главни задачи на позицијата Генерален секретар:
1. Раководење со Извршната канцеларија на НМСМ;
2. Претставување и застапување на НМСМ;
3. Спроведување на политиките на НМСМ, во насока на остварување на мисијата и визијата.
Задачи и одговорности на Генералниот секретар:
– Го претставува и го застапува НМСМ во правниот промет и кон трети лица;
– Раководи со средствата на НМСМ согласно на можностите и потребите и во согласност
со позитивните законски прописи и со внатрешните правилници и регулативи на
НМСМ;
– Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Управниот одбор или
Собранието;
– Соработува со членовите на Управниот одбор за прашања во врска со реализацијата
на програмата, одлуките и останатите акти на органите на НМСМ и други прашања од
областа на тековното работење на НМСМ;
– Ги определува работните тимови кои ќе ги подготвуваат и спроведуваат проектите и
програмите на НМСМ и го следи нивното спроведување;
– Ја предлага на Управниот одбор организациската структура на извршната
канцеларија/Секретаријатот;
– Ја одредува и спроведува политиката за човечки ресурси на извршната канцеларија,
како и политиката на мотивација и санкционирање;
– Одговорен/на е за изготвување и поднесување на годишниот програмски извештај до
управниот одбор на НМСМ. Одговорен е за поднесување на финансискиот извештај до
управниот одбор на НМСМ, кој го подготвува финасискиот раководител во НМСМ;
– Го координира процесот на прибирање на финансиски средства за НМСМ;
– Раководи со процесот на изработка на Стратешки, годишен и акциони планови на
организацијата во соработка со Управниот одбор;
– Одговорен/на е за спроведување на Стратешкиот план и Годишната програма на
НМСМ;
– Го координира изготвувањето на проектните, програмските буџети и единствениот
организациски буџет, финансиските извештаи до донаторите;
– Ги одобрува пресметките за исплата на плати на вработените и води сметка за
навремено исполнување на сите законски обврски поврзани со административно
финансиското работење;
– Го раководи институционалниот развој и јакнењето на капацитетите на персоналот на
НМСМ во соработка со Управниот одбор;
– Ја координира работата на Координаторите и останатите членови на Секретаријатот;
– При вработувања во НМСМ, дава предлог за кандидат до Управниот одбор на НМСМ;
– Во договор со Управниот одбор извршува и други задачи и презема одговорности кои
се во рамки на позицијата и предвидени со Статутот и правилниците на НМСМ.

Потребни знаења и вештини на кандидатите за Генерален Секретар
Квалификации:
● Високо образование (неопходно);
● Минимум 5 години соодветно работно искуство (неопходно);
● Пост-дипломски студии во релевантна сфера (пожелно).

Специфични знаења и искуства поврзани со соодветната позиција:
● Финансиско раководење (неопходно);
● Менаџмент на човечки ресурси (неопходно);
● Програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансисирани од
меѓународни донатори (неопходно);
● Познавање на англиски јазик (неопходно);
● 5 години соодветно работно искуство во мрежни типови на организации (неопходно);
● Познавање на релевантна законска регулатива (пожелно);
● Познавање на организациски менаџмент и институционален развој (пожелно).

Лични карактеристики и вештини
– Лидерски вештини (неопходно);
– Професионалност и посветеност (неопходно);
– Комуникациски вештини (неопходно);
– Работа под стрес и со куси временски рокови (неопходно);
– Транспарентност (неопходно);
– Тимска работа (неопходно);
– Лојалност кон организацијата и нејзините цели (неопходно);
– Презентирачки вештини (пожелно);
– Преговарачки вештини (пожелно);
– Посветеност кон вклучување на целните групи (пожелно).

Услови за работа:
Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно), повремена работа за викенди и
вклучува патување.
Мандатот на Генералниот секретар е 3 години со можност за реизбор.

Начин на селекција:
Кандидатите кои ќе бидат пред-селектирани, ќе бидат поканети на разговор со Управниот
одбор на НМСМ. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по донесената
одлука на Управниот одбор на НМСМ.

Рокот за поднесување на кандидатури е 29 септември 2017 година (петок), до 12:00
часот.Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:
applications@nms.org.mk.

Само пред-селектираните кандитати ќе бидат известени за резултатите.

Повеќе

Преку остварување на средба со директорот Каевски, НМСМ започна со градење на трајна соработка со Агенцијата за млади и спорт на Македонија

Важноста од воспоставување на трајна соработка помеѓу АМС и НМСМ, како и зголемување на транспарентноста и отвореноста на Агенцијата, е главниот заклучок од денешната средба помеѓу НМСМ и АМС.

Во просториите на Агенција за млади и спорт, 14 претставници на НМСМ, од Управен одбор, Секретарјат и организации членки на НМСМ остварија средба со новиот директор на Агенцијата, Дарко Каевски, на која се дискутираа приоритетните младински прашања и актуелни процеси поврзани со младите.

Како прва точка на состанокот се дискутираше процесот за избор на младински претставник во Управниот одбор на Регионалната канцеларија за младинска соработка. Господинот Каевски напомена дека е отпочнат процес за ревизија на целокупната документација поврзана со процесот за избор на младински претставник, кој го спроведе Агенцијата за млади и спорт изминатата година и ги покани присутните активно да се вклучат во процесот за да се се испитаат сомнежите кои ги нотираа членовите на работната група за време на ланскиот процес за избор на младински претставник.

Вклучување на НМСМ во креирањето на младински политики и работењето на Агенцијата за млади и спорт беше уште една точка на разговор. Па така, се истакна значењето на националниот младински совет на Македонија за секторот млади во склоп на Агенцијата и можноста НМСМ активно и директно да биде вклучен во неговата работа. Дополнително, претставниците на НМСМ присутни на средбата, ја нагласија и важноста од ревизија на Националната стратегија за млади, како единствен документ кој директно ги опфаќа младинските прашања и приоритети, согласно забелешките на младинските организации, наведени при нејзиното изготвување и усвојување, како и креирање на јасен акциски план, буџет и индикатори за мерење на нејзиното остварување.

Признавањето на НМСМ како претставничко тело на младите од Македонија исто така беше прашање кое претставниците на НМСМ го потенцираа како важно за дискусија. Директорот на АМС наведе дека во НМСМ гледа како на партнер во креирањето на младинските политики во земјава и дека во периодот кој следува ќе се работи на зајакнување на соработката и градење механизми во таа насока, согласно препораките дадени во неколку наврати од Европскиот парламент. Во оваа насока, беа договорени редовни месечни средби помеѓу АМС и НМСМ каде ќе се дискутира за заеднички проекти и процеси со кои ќе се одговори на младинските предизвици во земјава.

По големиот број обиди на НМСМ за остварување соработка со АМС во изминатите години, денешната средба е само прв чекор кон градење на силно партнерство помеѓу Националниот младински совет на Македонија, како најголемо претставничко тело на младите и Агенцијата за млади и спорт, како најрелевантна институција за младинските прашања. Соработката помеѓу овие две тела и заедничките напори за надминување на предизвиците со кои се соочуваат младите од Македонија се круцијални за целокупниот развој на општеството, а особено за подобрување на положбата на младите.

Повеќе

Повик за работна група во НМСМ

cover (1)

Национален младински совет на Македонија отвора повик за формирање на работна група, составена од 3 до 5 члена, за креирање, измени и дополнувања на внaтрешните документи нa НМСМ.

Работната група има за цел да ги зацврсти внатрешните процедури на Советот, преку креирање на нови и менување и дополнување на постоечките правилници и деловници со кои е уредено целокупното работење на НМСМ, согласно Статутот, како највисок акт на Советот. Креираните и изменетите документи, работната група ќе ги презентира пред Управниот одбор, кој има надлежност да ги усвои како такви, и ќе бидат презентирани на следната седница на Собранието на НМСМ.

Членството во работната група е на волонтерска основа и за истото не е предвиден паричен надомест.

Критериуми за пријавување:

 • Член на организација членка на НМСМ.
 • Правник или познавач на правото, со минимум средно образование во областа на правото или високо познавање на правото стекнато преку неформално образование.
 • Познавање на правната регулатива во Република Македонија, а особено на Закон за здруженија и фондации и сродни закони со кои се уредува работењето на Здруженијата.
 • Запознаеност со работата на НМСМ.
 • Запознаеност со внатрешните процедури за работа на НМСМ.
 • Способност да работи во тим и со рокови.

 

За потребите на работата на членовите на работната група, од страна на Управниот Одбор и Секретаријатот на НМСМ ќе бидат обезбедени:

 • Услови за непречено извршување на работата.
 • Пристап до Статутот на НМСМ и внатрешните документи за работа.
 • Поддршка во работата од Управниот одбор и Секретарјатот на НМСМ.
 • Дополнителни објаснувања, извештаи и записници кои би им помогнале во работата, од Управниот одбор и Секретарјатот.
 • Потврда  за сработеното од НМСМ.

 

Членовите на работната група ги имаат следниве обврски:

 • Да ги прегледаат постоечките документи за работата на НМСМ и да извршат промени, доколку е потребно, согласно Статутот на НМСМ.
 • Да се состануваат најмалку 2 пати во месецот.
 • Да одржуваат постојана комуникација и координација со Управниот одбор и Секретарјатот на НМСМ.
 • Да дадат извештај за својата работа на крајот на секој месец до Управниот одбор
 • Да се грижат за сензитивноста на информациите и да ги заштитат личните податоци до кои може да добијат пристап.

 

Работната група, во ваков состав ќе делува до крајот на месец септември, по што ќе го презентира сработеното пред Управниот одбор и Секретарјатот на НМСМ.

Дополнително, усвоените документи ќе ги презентира и пред Собранието на НМСМ на следната седница.

Сите заинтересирани можат да се пријават за членство во работната група најдоцна до 16.05.2017 година, 23:59 часот, со испраќање на следниве документи:

 • Номинација од организација членка на НМСМ
 • Кратка биографија на апликантот
 • Писмо со акцент на знаење и искуство на кандидатот, стекнато преку формално и неформално образование, релевантно на повикот.

 

Апликациите и дополнителните документи испратете ги на applications@nms.org.mk  со назнака „Апликација за работна група за измени и дополнувања на внатрешните документи на НМСМ“.

НАПОМЕНА: Една организација може да номинира повеќе свои претставници за членство во работната група, но ќе се внимава на еднаква застапеност на сите организации кои номинирале кандидат при финалниот избор.

 

Повеќе