Документи

Поважни документи

Прегледајте го Портфолиото на НМСМ Прегледајте го Статутот на НМСМ Прегледајте го Буџетот на НМСМ за 2019 година Прегледајте го Работниот план на НМСМ за 2019 година Прегледајте го Стратешкиот план на НМСМ 2018-2020 Прегледајте го предлог Финансискиот извештај за 2019 година Прегледајте го предлог Наративниот извештај на НМСМ за 2019 Прегледајте ја Завршната сметка на НМСМ за 2018 година Прегледајте го Годишниот извештај на НМСМ за 2018 година Прегледајте го Финансискиот извештај за 2018 година Прегледајте го Стратешкиот план на НМСМ за период 2014-2017 Прегледајте ја Завршната сметка на НМСМ за 2014 година Прегледајте ја Завршната сметка на НМСМ за 2016 година Прегледајте ја Завршната сметка на НМСМ за 2015 година Прегледајте ја Завршната сметка на НМСМ за 2017 година Прегледајте го Наративниот извештај за 2014-2015 Прегледајте го Наративниот извештај за 2016 година Прегледајте го Наративниот извештај за 2017 година Прегледајте го Финансискиот извештај за 2016 година Прегледајте го Финансискиот извештај за 2017 година Прегледајте го Извештајот во сенка на работната група за РИКО Прегледајте го записникот од увид во документација за избор на младински претставник во Регионалната канцеларија за младинска соработка при Агенција за млади и спорт

Публикации

Прегледајте ја публикацијата „Младинско вработување - клучни предизвици за политиките на Западен Балкан“ Прегледајте ја публикацијата „Анализа на потребите на младите“ Прегледајте ја публикацијата „Анализа на застапеноста на младинските политики во програмите на политичките партии за време на парламентарните избори 2014 година“ Прегледајте ја публикацијата „Младинско организирање во Македонија“ Прегледајте ја публикацијата „Преглед на младинските политики во Р.Македонија“ Прегледајте ја публикацијата „Структурен дијалог од А до Ш“ Прегледајте ја публикацијата „Препораки од консултациите спроведени на локално ниво со МИГ МК“ Прегледајте ја публикацијата „Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија за млади на Општина Центар“ Прегледајте ја публикацијата „Се што секогаш сте сакале да знаете за националните младински совети“ Прегледајте ја публикацијата „Европска рамка за младински политики“ Прегледајте ја публикацијата „Истражување и анализа на работните вештини на младите во Република Македонија“ Прегледајте го водичот низ Европските младински цели Прегледајте ги Европските младински цели