Документи

Публикации

Прегледајте ја публикацијата „Анализа на потребите на младите“ Прегледајте ја публикацијата „Анализа на застапеноста на младинските политики во програмите на политичките партии за време на парламентарните избори 2014 година“ Прегледајте ја публикацијата „Младинско организирање во Македонија“ Прегледајте ја публикацијата „Преглед на младинските политики во Р.Македонија“ Прегледајте ја публикацијата „Структурен дијалог од А до Ш“ Прегледајте ја публикацијата „Препораки од консултациите спроведени на локално ниво со МИГ МК“ Прегледајте ја публикацијата „Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија за млади на Општина Центар“ Прегледајте ја публикацијата „Се што секогаш сте сакале да знаете за националните младински совети“ Прегледајте ја публикацијата „Европска рамка за младински политики“ Прегледајте ја публикацијата „Истражување и анализа на работните вештини на младите во Република Македонија“