Продолжен повик за координатор на грантови

logo-na-bela-pozadina (1)

Во согласност со Организацискиот прирачник на НМСМ (член XII. Делот за Политика на раководење со персоналот; Процес на вработување, потточка вработување), и за целите на спроведувањето на проектните активности од проектот за Поддршка на изборните реформи, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, НМСМС ја отвора оваа проектна позиција.

I Основни податоци за проектот:
Главна цел: Демократските и кредибилните изборни процеси го олеснуваат политичкото учество и социјалната интеграција преку овозможување на гласачите да изберат свои претставници коишто ќе бидат отчетни пред граѓаните.
Резултат 1: Зајакнатите институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси.
Резултат 2: Внатрешно демократизираните политички партии претставуваат изборни политики и програми ориентирани кон граѓаните.
Резултат 3: Политичките партии и избраните функционери се отчетни пред своите граѓани
Донатор на проектот: Швајцарската агенција за развој и соработка – СДЦ
Имплементатори на проектот: Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС и Националниот младински совет на Македонија – НМСМ
Корисници на проектот: Изборната администрација, владините агенции/институции, политичките партии, организациите на граѓанското општество, гласачите/граѓаните.

II ОПИС НА ЗАДАЧИТЕ за позицијата: Координатор на грантови
Координаторот на грантови ќе биде одговорен за спроведувањето на активностите доделени на Националниот младински совет на Македонија.

Клучните обврски ќе вклучуваат:
• Координирање на имплементацијата на грантовите (микро-грантовите и шемата за мобилизирање на заедницата) на дневна основа со цел да се исполнат индикаторите договорени со донаторот во согласност со утврдените рокови во рамките на одобрените буџети и работните планови;
• Планирање на активностите, организирање на средби со вклучените актери, следење на критичните прашања, приоритетизирање на стратешките прашања и работење во насока на остварување на очекуваните резултати;
• Работењето во тесна соработка со координаторот на проектот, водечкиот ментор експерт и ИФЕС канцеларијата во врска со прашањата поврзани со планирањето, поврзувањето на програмските и оперативните процеси и постигнувањето на планираните резултати;
• Финансискo и материјално следење и евалуација на грантовите, идентификација на оперативните и финансиските проблеми, изработка на решенија;
• Навремена подготовка и поднесување на извештаи за напредокот и финансиските извештаи до раководителите на НМСМ и ИФЕС;
• Одржува врски со релевантните национални и меѓународни чинители.

Квалификации:
• Завршено високо образование
• 5 години работно искуство во раководење со програми, и постојано демонстрирање на капацитет во водењето на ефективна имплементација на комплексни проекти, вклучувајќи и менаџирање и работа со податоци и подготвување на извештаи;
• Искуство во обезбедување на влезни податоци и во координирање на спроведувањето на микро-грантови и шеми за грантови;
• Искуство во обезбедувањето на поддршка во пишувањето на извештаи за проектите;
• Силна способност за комуникација на англиски јазик и докажана способност за соработка и навремено испорачување на резултати во работата.

Почетна плата: 25.000,00 денари нето.

III КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ
• CV на англиски јазик (PDF)
• Една страница Мотивациско писмо на англиски јазик (PDF)

Да се испрати до applications@nms.org.mk со наслов на пораката Координатор на грантови _ (име и презиме), најдоцна од 23.02.2020, 23:59h.

Leave a comment