Секретаријат

СЕКРЕТАРИЈАТ

Секретаријатот на НМСМ е оперативен орган кој е задолжен за спроведување на сите активности од областа на тековното работење на НМСМ кои не се во надлежност на други органи и тела. Со Секретаријатот на НМСМ раководи Генералниот секретар, а останатите членови на Секретаријатот се координаторите кои раководат со посебните оддели, како и асистентите кои му даваат целосна поддршка на Секретаријатот во своето работење. Секретаријатот на НМСМ го сочинуваат следните членови:

Мартин Милошевски

Мартин Милошевски Генерален секретар

Мартин Милошевски

Генерален секретар

Мартин Милошевски
X
Гордана Колова

Гордана Колова Проектен координатор

Гордана Колова

Проектен координатор

Гордана Колова
X
Стефан Филиповски

Стефан Филиповски Финансиски и административен асистент

Стефан Филиповски

Финансиски и административен асистент

Стефан Филиповски
X
Јана Јосифовска

Јана Јосифовска Финансиски и административен менаџер

Јана Јосифовска

Финансиски и административен менаџер

Јана Јосифовска
X
Филип Кулаков

Филип Кулаков Проектен асистент

Филип Кулаков

Проектен асистент

Филип Кулаков
X
Tамара Петковска

Tамара Петковска Координатор за членство

Tамара Петковска

Координатор за членство

Tамара Петковска
X
Елена Димовска

Елена Димовска Координатор истражувач

Елена Димовска

Координатор истражувач

Елена Димовска
X