Thirrje e hapur për nominimin e Kryetarit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë

logo na bela pozadina

Thirrje e hapur për nominimin e

Kryetarit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë

Afati: 31.07.2019, 23:59

Në vigjilje të Kuvendit të rregullt vjetor, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, hap thirrje për nominimin e Kryetarit.  Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) ju bën thirrje të gjithë anëtarëve të interesuar të organizatave anëtare të KRNM-së të paraqesin dhe të të jenë pjesë e udhëheqësisë së KRNM-së.

Çdo kandidat i nominuar do të ketë mundësi të prezantojë nominimin e vet gjatë Kuvendit të Përgjithshëm.  Zgjedhjen do tl kryhet me votim të fshehtë nga anëtaret e plotfuqishme të KRNM-së gjatë Kuvendit të Përgjithshëm.

Sipas Statutit të KRNM-së, Kryetari përfaqësohet nëpërmjet:

Neni 50

Kryetari është organ i pavarur i cili përfaqëson dhe prezanton KRNM-në, ndërsa për punën e vet përgjigjet para Kuvendit të KRNM-së.

Kryetari i KRNM-së është anëtar i Bordit drejtues sipas funksionit dhe udhëheq me punën e Bordit.

Kryetari i KRNM_së zgjidhet me mandat në kohëzgjatje prej dy vjet, me mundësi të zgjidhet përsëri.

Kryetarin e zgjedh Kuvendi i KRNM-së me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i Kuvendit.

Nëse asnjë nga kandidatët nuk e fiton shumicën nga paragrafi 4, organizohet rrethi i dytë i votimit në të cilin marrin pjesë kandidati i parë i ranguar dhe i dytë sipas numrit të votave.

Në rrethin e dytë do të konsiderohet si i zgjehdur ai kandidat i cili ka fituar shumicën e votave të përfaqësuesve të Kuvendit, por jo më pak se 1/3 e numrit të përgjithshëm.

Nëse në zgjedhjet është kandiduar vetëm një kanidat, i njëjti do të konsiderohet i zgjedhur nëse fiton shumicë votash nga votat e përfaqësuesve të Kuvendit, por jo më pak se 1/3 e numrit të përgjithshëm të votave.

Neni 51

Kryetari kujdeset për punën e KRNM-së, të jetë në pajtim me Kushtetutën, dispozitat ligjore dhe nënligjoe, si dhe në pajtim me Statutin dhe aktet të tjera të KRNM-së dhe kujdeset për zbatimin e vendimeve të organeve të KRNM-së.

Kryetari i KRNM-së, është i autorizuar të ndërmarrë veprime në lidhje me të gjtiha aktivitetet rrjedhëse të KRNM-së me përjashtim të marrjes së vendimeve dhe ndërarrjes së veprimeve të cilat janë nën kompetencë të Kuvendit të Bordit drejtues.

Sipas nenit 52 të Statutit të KRNM-së, Kryetari i ka kompetencat si vijon:

– Kryesonm me seancat e Kuvendit dhe Bordit drejtues të KRNM-së;

– E ndjek punën dhe bën koordinimin e organeve dhe trupave ekzekutuese dhe operative të KRNM-së në lidhje me aktivitetet e përcaktuara dhe kujdeset për realizimin e rregullt të punëve të cilat kryhen në kuadër të KRNM_së;

– Është i hapur për zbatimin e vendimeve të Kuvendit dhe Bordit drejtues të KRNM-së;

– Në bazë të vendimit të Bordit drejtues hap dhe mbyll llogari bankiere të KRNM-së;

– E përfaqëson KRNM-në me thirrje ose me iniciativë personale të ngjarjeve, manifestimeve, takime dhe tubime të cilat i organizon KRNM-ja, anëtaret e saj, organizata të tjera ndërkombëtare dhe nacionale, organet shtetërore, njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe organet të tjera dhe organizata, nëse kjo është në pajtim me qëllimet e KRNM-së, ndërsa me konsultim paraprak të BD;

– Paraqet raport për punën e KRNM-së gjatë periudhës së mandatit;

– Kujdeset për harmonizimin e punës financiare dhe materiale të KRNM-së me dispozita ligjore;

– Kryen punë të tjera në pajtim me ligjin, këtë Statut, akte interne të KRNM-së dhe aktet të Kuvendit;

Të gjithat anëtaret organizative kanë të drejtë të nominojnë një anëtar të organizatës së tyre.

Paraqitja kryhet me:

  • Plotësimin e formularit për aplikim – kryetar
  • Letër për mbështetje nga organizata e cila e nominon (Organizata duhet të jetë anëtare e plotfuqishme e KRNM-së)
  • CV të kandidatit
  • Letër motivimi

Personi i nominuar duhet të jetë i moshës 18 – 35 vjet. Paraqitjet duhet të dërgohen në adresën elektronike të KRNM-së, applications@nms.org.mk me shënim

“Nominim për Kryetar të KRNM-së”. Thirrja është e hapur deri më 31.07.2019, 23:59

Për më tepër informata vizitoni zyrën e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, me lokacion në rr. Aminta Treti 29/1-3, Shkup, ose drejtohuni në adresën elektronike të KRNM-së, info@nms.org.mk  ose në telefonin 078 350 531.

Leave a comment