Управен одбор

УПРАВЕН ОДБОР

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот одбор составен од 7 членови избрани од Собранието на НМСМ од кои еден се назначува за Претседател, а еден за Потпретседател на Советот. Управниот одбор ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието и работи во согласност со целите и вредностите на Советот. Членовите кои го сочинуваат Управниот одбор на НМСМ, наведени со својата функција соодветно се:

Бојан Петровски

Бојан Петровски Претседател

Бојан Петровски

Претседател

Бојан Петровски
X
Кристијан Панев

Кристијан Панев Член на Управен одбор

Кристијан Панев

Член на Управен одбор

Кристијан Панев
X
Владимир Костовски

Владимир Костовски Потпретседател

Владимир Костовски

Потпретседател

Владимир Костовски
X
Анита Николовска

Анита Николовска Член на Управен одбор

Анита Николовска

Член на Управен одбор

Анита Николовска
X
Петар Барлаковски

Петар Барлаковски Член на Управен одбор

Петар Барлаковски

Член на Управен одбор

Петар Барлаковски
X
Драгана Јовановска

Драгана Јовановска Член на Управен одбор

Драгана Јовановска

Член на Управен одбор

Драгана Јовановска
X