Управен одбор

УПРАВЕН ОДБОР

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот одбор составен од 7 членови избрани од Собранието на НМСМ од кои еден се назначува за Претседател, а еден за Потпретседател на Советот. Управниот одбор ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието и работи во согласност со целите и вредностите на Советот. Членовите кои го сочинуваат Управниот одбор на НМСМ, наведени со својата функција соодветно се:

Блажен Малески

Блажен Малески Претседател

Блажен Малески

Претседател

Блажен Малески
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Андреа Угриноска

Андреа Угриноска Член на Управен одбор

Андреа Угриноска

Член на Управен одбор

Андреа Угриноска
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Илија Станковски

Илија Станковски Потпретседател

Илија Станковски

Потпретседател

Илија Станковски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Анелија Митрова

Анелија Митрова Член на Управен одбор

Анелија Митрова

Член на Управен одбор

Анелија Митрова
Карка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Александра Филипова

Александра Филипова Член на Управен одбор

Александра Филипова

Член на Управен одбор

Александра Филипова
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Марко Панковски

Марко Панковски Член на Управен одбор

Марко Панковски

Член на Управен одбор

Марко Панковски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X