Youth Civic Engagement Award (YCEA)

YCEA-AWARD

EN/MK/AL

USAID Civic Engagement Project (CEP) invites you to attend the award ceremony of the Youth Civic Engagement Award (YCEA)

YCEA will honor successful young men and women (aged 18 – 29) and informal youth groups,that have demonstrated exemplary commitment to improving the life of their community or that of the society at large by undertaking actions that address issues of public concern at any level in Macedonia. YCEA will be awarded for actions that the nominees have undertaken during January – December 2016.

The Civic Engagement Project will award 2 individual youth and 1 informal group.

The ceremony will take place on 8 June from 16:00 – 19:00 in Suli An in the Оld Вazaar of Skopje.

The working language of the event will be English.

Civic Engagement Project five-year is a initiative funded by the United States Agency for International Development (USAID) that is being implemented by the East West Management Institute (EWMI) in partnership with: the Foundation for Internet and Society “Metamorphosis,” the Association for Democratic Initiatives (ADI), the Foundation for Open Society in Macedonia (FOSM), and the National Youth Council of Macedonia (NYCM).

AGENDA

16:00 – 16:15 – Registration

16:15 – 17:00 – Youth Civic Engagement in Macedonia and Europe

Welcoming speech:
Mr. James Stein, Mission Director of USAID Macedonia
Key note speeches:
Ms. Nafsika Vrettaki, Board Member of the European Youth Forum
Representative from Advisory Council on Youth of Council of Europe (tbc)
Mr. Blazhen Maleski, President of National Youth Council of Macedonia

17:00 – 17:15 – Official announcement of the winners Individual youth award Winner 1 and Winner 2
Informal youth award Winner 1

17:00 – 19:15 – Interactive sessions and cocktail

Проектот на УСАИД за Граѓанско учество ве поканува да присуствувате на доделувањето на годишната награда за младинско учество.

Наградата за младинско учество ќе даде признание на млади машки и женски лица и неформални младински групи кои имаат покажано особена креативност или иновативност и притоа се постигнати реални резултати во подобрувањето на заедницата или општествотo.

Проектот на УСАИД за Граѓанско учество ќе додели 3 награди и тоа 2 во категорија индивидуални млади и 1 во категорија неформална група на млади.

Церемонијата за доделување на наградите ќе се случи на 8 jуни во Сули ан во Старата скопска чаршија со почеток во 16 часот.

*Настанот ќе биде на англиски јазик.

Проект за граѓанско учество е петгодишна иницијатива финансирана од Американската Агенција за Меѓународен Развој (УСАИД), спроведувана од Ист Вест Менаџмент Институт (EWMI), Inc. во партнерство со Фондација за интернет и општество Метаморфозис, Фондација отворено општество Македонија, Асоцијација за демократски иницијативи и Национален младински совет на Македонија.

АГЕНДА

16:00 – 16:15 – Регистрација

16:15 – 17:00 – Поздравен говор
Џејмс Стајн, Директор на УСАИД во Република Македнија

Воведни обраќања:
Нафсика Вретаки, член на Управен одбор на Европски младински форум
Претставник на Советодавното тело за млади на Совет на Европа
Блажен Малески, претседател на Национален младински совет на Македонија

17:00 – 17:15 – Прогласување на победниците
Победници во категорија индивидуални млади
Победници во категорија неформални групи на млади

17:00 – 19:15 – Интерактивни сесии и коктел

Projekti i USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare ju fton të merrni pjesë në shpalljen e çmimit vjetor për pjesëmarrje qytetare.

Çmimi për Pjesëmarrje Qytetare do të jep mirënjohje për të rinj dhe të reja, dhe grupe joformale rinore që kanë treguar kreativitet të theksuar dhe njëkohësisht kanë arritur rezultate reale në përmirësimin e komunitetit dhe shoqërisë.

Projekti i USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare do të ndan 3 çmime, edhe atë 2 në kategorinë individë të rinj dhe 1 në kategorinë grupe joformale rinore.

Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet më 8 qershor në Suli An të Çarshisë së Vjetër me fillim në ora 16.

*Evenimenti do të mbahet në gjuhë angleze.

Projekti për Pjesëmarrje Qytetare është iniciativë pesëvjeçare e finansuar nga Agjensia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), e realizuar nga East West Management Institute (EWMI), Inc. në partneritet me Fondacionin për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis, Fondacionin Shoqëri e Hapur Maqedoni,
Asociacionin për Iniciativa Demokratike dhe Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë.

AGJENDA

16:00 – 16:15 – Regjistrimi

16:15 – 17:00 – Fjalim Përshëndetës
Xhejms Stajn, Drejtor i USAID-it në Republikën e Maqedonisë

Fjalime Hyrëse:
Nefsika Vretaki, Anëtere e Bordit Drejtues të Forumit Evropian Rinor
Përfaqësues nga Trupi Këshillëdhënës i Këshillit të Evropës
Bllazhen Maleski, Kryetar i Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë

17:00 – 17:15 – Shpallja e fituesve
Fitues në kategorinë individë të rinj
Fitues në kategorinë grupe joformale rinore

17:00 – 19:15 – Sesione interaktive dhe koktel

Leave a comment