За нас

Што е НМСМ?

Националниот младинскиот совет на Македонија НМСМ e сојуз на здруженија во кој на доброволна основа членуваат здруженија и фондации од Република Македонија. НМСМ е основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации. НМСМ е претставничко тело на младинските организации во Македонија. НМСМ обединува 46 организации: 18 младински организации, 18 организации за млади, 1 сојуз, 7 подмладоци на други организации и 2 придружни членки, со цел да се промовираат и застапуваат младите и правата на младите во Македонија. Членството на НМСМ е разновидно, обединувајќи организации кои работат на национално и регионално ниво, рурални и урбани средини, студентски организации, ограноци на меѓународни организации и други типови на здруженија. Во процесот на остварување на своите цели, НМСМ ги застапува интересите на младите во Република Македонија без разлика на нивната социо-економска положба, пол, раса, етничко и културно потекло, политичкото и верското уверување, сексуална ориентација, родов идентитет или било која друга форма на разлика. Од 29 ноември 2015 година, Националниот младински совет на Македонија е дел од европското семејство на младински организации, Европски младински форум ЕМФ.

НИЕ МЛАДИТЕ

Во Националната стратегија за млади 2016-2025 година, единствениот документ за млади во Република Македонија, како млади се дефинирани сите лица на возраст од 15-29 години. Ова е општествена категорија која што иднината ја носи во себе, а сегашноста ја доживува како голем предизвик за справување со особената ранливост на социоекономските  промени во општеството. Младите во Македонија најчесто се третирани како проблем наместо како огромен ресурс кој може да направи важни и позитивни политички, социјални, културни и економски промени во општеството преиспитувајќи ги неуморно воспоставените норми, вредности и политики. Исправени пред огромната стапка на младинска невработеност, декоративното младинско учество во разните општествени и политички текови, континуираното опаѓање на квалитетот на образованието, скоро и непостоечките бенефиции за здрав социјален, културен и економски развој итн. младите во Македонија бележат тренд на масовно иселување од сопствената држава. За таа цел, најважно е сите субјекти и засегнати страни како Национален младински совет на Македонија, институциите на сите нивоа, граѓанските организации, бизнис секторот, медиумите, целата јавност, а особено младите да се заземат за подобрување на стандардот на живеење на младите во Македонија и градење на здрава и стабилна иднина, иднина со многу можности кои ветуваат сегашност без предизвикот за справување со особената ранливост на младите на социоекономските  промени во општеството.

ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦЕЛИ

ВИЗИЈА

Независен, автономен и инклузивен младински сектор кој ги претставува младите во Македонија.

МИСИЈА

Мисијата на НМСМ е да ги претставува интересите и потребите на младите луѓе како врска со сите чинители и да обезбеди вклучување и активно учество на младите во процесот на донесување одлуки на секое ниво.

ЦЕЛИ

  1. Зајакнување на улогата на НМСМ како претставничко тело на младите и младинските организации;
  2. Поттикнување на процеси за креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите;
  3. Застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку претставување на нивните интереси пред институциите;
  4. Обединување и развој на капацитети на младинскиот сектор преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации;
  5. Промоција на неформалното образование и поттикнување на креирање системи за поддршка на млади на локално и национално ниво;
  6. Унапредување на положбата на младите во општеството преку: – Промоција и дејствување кон зајакнување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки, – Промоција на младински активизам, младинско информирање и активно граѓанство помеѓу младите;
  7. Унапредување на еднаквоста, третманот на младите, толеранција и демократијата кај и помеѓу младите.

СОБРАНИЕ НА НМСМ

Генералното собрание е највисокиот орган на НМСМ кое го сочинуваат сите организации-членки. Собранието се состанува најмалку еднаш годишно за да дискутира и носи одлуки за најважните прашања поврзани со работењето на Советот.

УПРАВЕН ОДБОР

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот одбор составен од 7 членови избрани од Собранието на НМСМ од кои еден се назначува за Претседател, а еден за Потпретседател на Советот. Управниот одбор ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието и работи во согласност со целите и вредностите на Советот. Членовите кои го сочинуваат Управниот одбор на НМСМ, наведени со својата функција соодветно се:

Анита Николовска

Анита Николовска ВД Претседател

Анита Николовска

ВД Претседател

Анита Николовска
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Кристијан Панев

Кристијан Панев Член на Управен одбор

Кристијан Панев

Член на Управен одбор

Кристијан Панев
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Владимир Костовски

Владимир Костовски Потпретседател

Владимир Костовски

Потпретседател

Владимир Костовски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Драгана Јовановска

Драгана Јовановска Член на Управен одбор

Драгана Јовановска

Член на Управен одбор

Драгана Јовановска
Карка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Петар Барлаковски

Петар Барлаковски Член на Управен одбор

Петар Барлаковски

Член на Управен одбор

Петар Барлаковски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

НАДЗОРЕН ОДБОР

Надзор над работењето на органите и телата на НМСМ врши Надзорниот одбор. Надзорниот одбор е самостоен орган на НМСМ составен од пет членови. Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на НМСМ, а негова должност е да врши контрола над целокупното работење на органите и телата на НМСМ, а особено контрола над материјално-финансиското работење на Советот. Надзорниот одбор на НМСМ го сочинуваат следните членови:

Симона Младеновска

Симона Младеновска Член на Надзорен одбор

Симона Младеновска

Член на Надзорен одбор

Симона Младеновска
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Оливер Андреевски

Оливер Андреевски Член на Надзорен одбор

Оливер Андреевски

Член на Надзорен одбор

Оливер Андреевски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Анелија Митрова

Анелија Митрова Член на Надзорен одбор

Анелија Митрова

Член на Надзорен одбор

Анелија Митрова
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Елена Данова

Елена Данова Член на Надзорен одбор

Елена Данова

Член на Надзорен одбор

Елена Данова
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Блажен Малески

Блажен Малески Член на Надзорен одбор

Блажен Малески

Член на Надзорен одбор

Блажен Малески
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

СЕКРЕТАРИЈАТ

Секретаријатот на НМСМ е оперативен орган кој е задолжен за спроведување на сите активности од областа на тековното работење на НМСМ кои не се во надлежност на други органи и тела. Со Секретаријатот на НМСМ раководи Генералниот секретар, а останатите членови на Секретаријатот се координаторите кои раководат со посебните оддели, како и асистентите кои му даваат целосна поддршка на Секретаријатот во своето работење. Секретаријатот на НМСМ го сочинуваат следните членови:

Гордана Колова

Гордана Колова Генерален секретар

Гордана Колова

Генерален секретар

Гордана Колова
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Tамара Петковска

Tамара Петковска Координатор за членство

Tамара Петковска

Координатор за членство

Tамара Петковска
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Игор Димовски

Игор Димовски Проектен асистент

Игор Димовски

Проектен асистент

Игор Димовски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Филип Кулаков

Филип Кулаков Координатор за меѓународни односи и политики

Филип Кулаков

Координатор за меѓународни односи и политики

Филип Кулаков
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Eлена Димовска

Eлена Димовска Координатор Истражувач

Eлена Димовска

Координатор Истражувач

Eлена Димовска
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Весна Радиновска

Весна Радиновска Проектен асистент

Весна Радиновска

Проектен асистент

Весна Радиновска
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Јана Јосифовска

Јана Јосифовска Финансиски и административен менаџер

Јана Јосифовска

Финансиски и административен менаџер

Јана Јосифовска
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Стефан Филиповски

Стефан Филиповски Финансиски и административен асистент

Стефан Филиповски

Финансиски и административен асистент

Стефан Филиповски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

БАЗА НА ОБУЧУВАЧИ

Базата на обучувачи претставува ресурсна експертска група на млади, искусни во неформално образование, младинска работа и интеркултурно учење, со широки познавања на области од интерес на младите луѓе. Нејзините членови учествуваат во спроведување на програмските активности на НМСМ, на нејзините организации членки но и на надоврешни организации и/или институции кои заради спроведување на сопствените програмски активности имаат потреба од ангажирање на обучувач од базата на обучувачи на НМСМ.

РЕГИОНАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ

Александар Тодоровски

Александар Тодоровски Пелагониски регион/ МКЦ Битола

Александар Тодоровски

Пелагониски регион/ МКЦ Битола

Александар Тодоровски
X
Елена Данова

Елена Данова Вардарски регион/ КРЕАКТИВ Кавадарци

Елена Данова

Вардарски регион/ КРЕАКТИВ Кавадарци

Елена Данова
X
Мариана Ангелова

Мариана Ангелова Источен регион/ ФРЛЗ Штип

Мариана Ангелова

Источен регион/ ФРЛЗ Штип

Мариана Ангелова
X
Наим Иљази

Наим Иљази Полошки регион/ЦРУЈЖ Тетово

Наим Иљази

Полошки регион/ЦРУЈЖ Тетово

Наим Иљази
X
Александра Тасиќ

Александра Тасиќ Североисточен регион/Бујрум

Александра Тасиќ

Североисточен регион/Бујрум

Александра Тасиќ
X