Мисија и цели

ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦЕЛИ

ВИЗИЈА

Независен, автономен и инклузивен младински сектор кој ги претставува младите во Македонија.

МИСИЈА

Мисијата на НМСМ е да ги претставува интересите и потребите на младите луѓе како врска со сите чинители и да обезбеди вклучување и активно учество на младите во процесот на донесување одлуки на секое ниво.

ЦЕЛИ

  1. Зајакнување на улогата на НМСМ како претставничко тело на младите и младинските организации;
  2. Поттикнување на процеси за креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите;
  3. Застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку претставување на нивните интереси пред институциите;
  4. Обединување и развој на капацитети на младинскиот сектор преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации;
  5. Промоција на неформалното образование и поттикнување на креирање системи за поддршка на млади на локално и национално ниво;
  6. Унапредување на положбата на младите во општеството преку: – Промоција и дејствување кон зајакнување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки, – Промоција на младински активизам, младинско информирање и активно граѓанство помеѓу младите;
  7. Унапредување на еднаквоста, третманот на младите, толеранција и демократијата кај и помеѓу младите.