База на обучувачи

БАЗА НА ОБУЧУВАЧИ

Базата на обучувачи претставува ресурсна експертска група на млади, искусни во неформално образование, младинска работа и интеркултурно учење, со широки познавања на области од интерес на младите луѓе. Нејзините членови учествуваат во спроведување на програмските активности на НМСМ, на нејзините организации членки но и на надоврешни организации и/или институции кои заради спроведување на сопствените програмски активности имаат потреба од ангажирање на обучувач од базата на обучувачи на НМСМ.