Надзорен одбор

НАДЗОРЕН ОДБОР

Надзор над работењето на органите и телата на НМСМ врши Надзорниот одбор. Надзорниот одбор е самостоен орган на НМСМ составен од пет членови. Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на НМСМ, а негова должност е да врши контрола над целокупното работење на органите и телата на НМСМ, а особено контрола над материјално-финансиското работење на Советот. Надзорниот одбор на НМСМ го сочинуваат следните членови:

Ирена Крстева

Ирена Крстева Член на Надзорен одбор

Ирена Крстева

Член на Надзорен одбор

Ирена Крстева
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Марјан Дамјановски

Марјан Дамјановски Член на Надзорен одбор

Марјан Дамјановски

Член на Надзорен одбор

Марјан Дамјановски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Јасмина Ангелова

Јасмина Ангелова Член на Надзорен одбор

Јасмина Ангелова

Член на Надзорен одбор

Јасмина Ангелова
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Соња Николовска

Соња Николовска Член на Надзорен одбор

Соња Николовска

Член на Надзорен одбор

Соња Николовска
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Љупка Трајановска

Љупка Трајановска Член на Надзорен одбор

Љупка Трајановска

Член на Надзорен одбор

Љупка Трајановска
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X