Надзорен одбор

НАДЗОРЕН ОДБОР

Надзор над работењето на органите и телата на НМСМ врши Надзорниот одбор. Надзорниот одбор е самостоен орган на НМСМ составен од пет членови. Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на НМСМ, а негова должност е да врши контрола над целокупното работење на органите и телата на НМСМ, а особено контрола над материјално-финансиското работење на Советот. Надзорниот одбор на НМСМ го сочинуваат следните членови:

Симона Младеновска

Симона Младеновска Член на Надзорен одбор

Симона Младеновска

Член на Надзорен одбор

Симона Младеновска
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Оливер Андреевски

Оливер Андреевски Член на Надзорен одбор

Оливер Андреевски

Член на Надзорен одбор

Оливер Андреевски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Анелија Митрова

Анелија Митрова Член на Надзорен одбор

Анелија Митрова

Член на Надзорен одбор

Анелија Митрова
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Елена Данова

Елена Данова Член на Надзорен одбор

Елена Данова

Член на Надзорен одбор

Елена Данова
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Блажен Малески

Блажен Малески Член на Надзорен одбор

Блажен Малески

Член на Надзорен одбор

Блажен Малески
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X