Aktivitete

PROJEKTE RRJEDHËSE

Mladi.mk

MLADI.MK është platformë për informim rirnor, e inicuar dhe e vendosur nga ana e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë (KRNM) në mars të vitit 2016. MLADI.MK mundëson hapësirë për komunikim direkt mes organizatave, institucioneve dhe të rinjve, për promovim të mundësive të ndryshme dhe shpërndarje të informatave relevante. Për momentin platformën e shfrytëzojnë 41 organizata, të cilat përmes profileve të tyre shpërdajnë thirrje dhe mundësi për arsim, zhvillim, vullnetarizëm, punë praktike, punë, konkurse dhe evenimente, në vend dhe jashtë. Deri tek mladi.mk qaset përmes disa kanaleve: ueb-faqja, aplikacioni mobil (për android the iOS) dhe faqe në Facebook.

Projekti “Me aftësi deri në mundësi për të rinjtë”

“Me aftësi deri në mundësi për të rinjtë” është projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup dhe ka për qëllim ti rritë mundësitë e të rinjve për punësim dhe të nxisë integrimin e tyre në tregun e punës. Maqedonia është shteti i dytë në Evropë sipas përqindjes së papunësisë, e cila tejkalon 30 përqind, që është indikator i mjaftueshëm për nevojën e kombinimit dhe integrimit të programeve për punësim rinor, si dhe për ndërtim të kapaciteteve të të rinjve përmes trajnimeve për zhvillim të aftësive dhe kompetencave. Ideja kryesore e këtij projekti është pjesëmarrja më e madhe, më shumë mundësi dhe konkurrencë më e madhe, e me këtë edhe të arrihet përqindje me e madhe e punësimeve për të rinj dhe të fitohen përvoja profesionale. Nјëri nga qëllimet e projektit është formimi i MLADI HUB, i cili do të jetë pjesë përbërëse e KRNM-së dhe në mënyrë aktive do të punon për realizimin e një nga pririteteve kyçe të këshillit – promovim i arsimit qytetar dhe zhvillimin e kompetencave, të gjitha me qëllim të vetëm të përmirësohen mundësitë për punësim dhe të rritet pjesëmarrja sociale e të rinjve.

Projekti për Pjesëmarrje Qytetare – Civic Engagement Project (CEP)

Проектот за граѓанско учество (CEP), петгодишна иницијатива за поддршка на македонскиот граѓански сектор и младинските организации кои ги вклучуваат граѓаните, приватниот сектор и владините институции, како и засегнатите страни за прашања од јавен интерес.

Проектот ќе ги поддржи граѓанските организации (ГОи) и коалиции на граѓански организации кои се фокусираат на клучни прашања од интерес на граѓаните на Македонија; ќе им помогне на ГОи да го промовираат дијалогот; ќе организира едногодишна LEAD (Водство, Учество, Акција, Развој) програма која ќе им овозможи на мотивираните млади луѓе, вештини за да работат во рамките на нивните заедници. Исто така, LEAD ќе им овозможи на младите мажи и жени учество во јавниот живот и процесот на донесување одлуки за прашања кои влијаат на нивниот живот, заедниците и воопшто на македонското општество.

Проектот за граѓанско учество е имплементиран од страна на Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute- ЕWMI), во партнерство со четири граѓански организации: Фондацијата за интернет и општество “Метаморфозис”, Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ), Фондацијата Отворено општество- Македонија (ФООМ), и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ).

Projekti “Monitorim i Planit të Aksionit të Strategjisë për të Rinj të Komunës Qendër 2015-2017”

Projekti për Monitorim të Planit të Aksionit të Strategjisë për të Rinj të Komunës Qendër pëd periudhën 2015-2017, ka për qëllim të nxit transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve lokale, ta promovon strategjinë, planin e aksionit dhe aktivitetet e planifikuara për të rinjtë në kuadër të Komunës Qendër. Projekti planifikon: trajnim për monitorim të dokumenteve publike, mbledhje dhe analizë e informacioneve me karakter publik, përpilim i kornizës kohore dhe kornizës logjike që bazohet në katër perspektiva – qytetarë të kënaqur, sigurim i shërbimeve, zhvillim i kapaciteteve dhe menaxhim i buxhetit. Më tutje, do të realizohet analizë në teren, ku përmes takimeve të drejtpërdrejta dhe intervista me të rinjtë e Komunës Qendër do të tregohet se deri në çfarë shkalle ti rinjtë e Komunës Qendër janë të njoftuar me aktivitetet e planifikuara në planin e komunës, sa ato aktivitete implementohen në praktikë dhe çfarë efekti kanë. Si rezultat i këtij projekti do të përgatitet Raport Final me rekomandime dhe udhëzime për përmirësim kualitativ të planit të aksionit. Pritet që ky projekt të kontribuon në bashkëpunimin mes KRNM-së dhe Këshillit Rinor Lokal të komunëes dhe me instritucinet tjera relevante lokale.

 Mobilizing Social Action Through Grassroots Initiatives

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, në kuadër të kampanjës “Lëviz me gisht” mbështet shoqata qytetare dhe grupa joformale qytetare gjatë realizimit të iniciativave në nivel lokal.

Qëllimi kryesor i kampanjës është të ndërgjegësohet publiku për mundësite e ndryshme shoqërore që janë në domen të secilit individ, si edhe të ofrohen ide dhe mundësi për kontribut në aktivitete në të cilat qytetarët mund të kyçen individualisht, por edhe si grup.

Tre modelet e aktiviteteve që do të mbështeten me këtë kampanjë janë këto:

Intervenime urbane
Intervenimet do të paraqesin objekte ose zgjidhje në mjediset urbane, të dobishme për qytetarët. Shembuj për kësi soj iniciativash janë: rregullimi i parqeve, rregullimi i problemeve me mbeturinat, zgjidhje kreative për edukim dhe animim të qytetarëve etj.

Aktivizëm kreativ
Duke shfrytëzuar forma të ndryshme të artit dhe kreativitetit, organizatat do të mbështeten të mobilizojnë qytetarë që në mënyrë kreative të zgjidhin ndonjë problem ose të rrisin vetëdijen e qytetarëve në lidhje me çështje në interes për shoqërinë.
Në kuadër të këtij modeli do të mbështeten lloje të ndryshme të artit urban, duke përfshirë: grafiti, video projektimi, instalacione artistike, gerilla aksione etj.

Performim artistik
Organizatat do të mbështeten të realizojnë performime artistike që do të aktualizojnë çështje të caktuar që është në interes të shoqërisë. Në mënyrë interaktive dhe kreaktive këto iniciative do u japin mundësi qytetarëve të marrin pjesë në shoqëri.

Kampanja #ИзбориСе/#Zgjidh

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është themelim dhe nxitje e dialogut mes partive politike, shoqatave qytetare dhe pushtetit lokal, me qëllim sigurimin e proceseve inkluzive të krijimit të politikave rinore.

Kampanja #Zgjidh planifikon disa aktivitete, të cilat janë në lidhje me zgjedhjet lokale që vijojnë në Maqedoni, të cilat planifikohet të mbahen në vitin 2017.

Takime konsultative me të rinj

Këto takime do të realizohen në 8 rajonet strategjike në Maqedoni, nga ana e koordinatorëve rajonal të KRNM-së. Të njejtat do të kenë për qëllim ti vlerësojnë nevojat reale të të rinjve në nivel rajonal/lokal, të realizueshme në afat më të shkurtër. Nga këto takime do të dalim 8 dokumente me kërkesa të të rinjve, si edhe rekomandime në lidhje me realizimin e këtyre kërkesave.

Forume Publike Rinore
Do të organizohen 8 forume publike rinore në tetë rajonet strategjike të Maqedonisë. Në këto forume partitë politike do të kenë mundësi ti prezantojnë pjesët e programeve të tyre zgjedhore që kanë të bëjnë me të rinjtë. Në këtë mënyrë, por edhe duke shpërndarë informata nga forumi, KRNM do tu mundëson të rinjve të bëjnë zgjedhje të informuar në zgjedhjet lokale.

Pledge Campaign
Implementim i një kampanje publike mediale përmes përfshirjes së aktivistëve rinor në nivel lokal për aktivim të popullatës në nivel lokal. Kampanja do të përfshin aktivitete kreative porosia e të cilave do të shpërndahet kryesisht nga mediat lokale dhe rrjetet sociale. Kjo kampanjë do ti përfshin të gjithë kandidatët në listat për kryetar dhe këshiltarrë me qëllim që publikisht të zotohen për ti realizuar kërkesat dhe nevojat e të rinjve.

PROJEKTE TË REALIZUARA

“Organizimi Rinor”

Donator: Projekt i USAID-it për Shoqëri Civile i menaxhuar nga FSHHM
Periudha e implementimit: janar – qershor 2014
Për projektin: Qëllimi kryesor i projektit ishte motivimi i organizimit rinor dhe ndërtim i kapaciteteve të organizatave rinore të veprojnë si gjeneratorë të qytetarisë aktive dhe aktivizimit rinor.

“Analizë e Politikave Rinore në Maqedoni”

Donator: Fondacioni Fridrih Ebert dhe Fondacioni Konrad Adenauer
Periudha e implementimit: qershor – nëntor 2014
Për projektin: Projekti inicon revidim të politikës rinore në Maqedoni me qëllim që të vlerësohet gjendja aktuale dhe të ipen rekomandime dhe perspektiva në rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve dhe organizatave rinore në procese të krijimit të politikave. Përmes të njejtit adresohet nevoja për rritje të transparencës së procesit të politikbërjes për të rinj.

“Arsimi Qytetar Rinor”

Donator: Ambasada Britanike në Shkup
Periudha e implementimit: maj – dhjetor 2014
Për projektin: Qëllimi kryesor i projektit ishte ti rrit kapacitetet e të rinjve për pjesëmarrje në jetën punlike dhe politike në Maqedoni përmes implementimit të trajnimeve për arsim qytetar.

“Inspiro Pjesëmarrje Rinore”

Donator: Ambasada Britanike në Shkup
Periudha e implementimit: shkurt – prill 2015
Për projektin: Qëllimi i projektit ishte promovim i KRNM-së në nivel nacional dhe realizim i dy hulumtimeve të cilat analizuan nevojat e organizatave anëtare të KRNM-së me qëllim rritjen e kapaciteteve të tyre dhe nevojat e të rinjve në nivel lokal.

“Pjesëmarrja Rinore”

Donator: Ambasada Britanike në Shkup
Periudha e implementimit: maj 2015 – mart 2016
Për projektin: Qëllimi kryesor i projektit ishte që Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë të pozicionohet si trup përfaqësues i të rinjve, përgjegjës për krijimin dhe promovimin e politikave rinore. Përmes projektit u realizuan 11 trajnime për ndërtim të kapaciteteve të organizatave anëtare të KRNM-së dhe organizatave rinore në Maqedoni, u formua Grupi Inspirues rinor MK dhe u krijua aplikacioni mobil mladi.mk

“Informimi Rinor”

Donator: Projekt i USAID-it për Shoqëri Civile i implementuar nga FSHHM
Periudha e  implementimit: maj 2015 – mars 2016
Për projektin: Qëllimi kryesor i projektit ishte të inicohet rrjetëzim ndërrajonaë i organizatave rinore si edhe rritje e informimit rinor në nivel nacional. Përmes projektit u realizuan strategji për informim  rinor në të gjitha rajonet strategjike në Maqedoni dhe u nënshkruan 11 memorandume bashkëpunimi me 11 këshilla rinor lokal.

“Избори се / Zgjidh”

Donator: Instituti Nacional Demokratik (NDI) në Maqedoni
Periudha e implementimit: mars – maj 2016
Për projektin: Projekti paraqet kampanjë nacionale me slloganin #IzboriSe përmes së cilës çështjet rinore u vendosën në fokus të publikut. Kampanja filloi me nënshkrim të deklaratës për promovim të politikave efektive rinore, përmes së cilës 12 parti politike u zotuan që çështjet rinore do të jenë prioritet gjatë përgatitjes së agjendave të tyre.

AKTIVITETE TJERA

RYCO

Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) është organizatë ndërkombëtarë e themeluar nga shtetet e Ballkanit Perëndimor (Maqedonia, Sërbia, Shqipëria, Kosova dhe Bosna dhe Hercegovina). Qëllimi i RYCO-së është përmes mbëshetjes së organizatave dhe individëve të inicon mobilitet në rajon me qëllim tejkalimin e paragjykimeve ekzistuese, urrejtjen dhe mostolerancën mes të rinjve në rajon.

Në kuadër të KRNM-së funksionon grupi punues për RYCO i përbërë nga anëtarë të organizatave anëtare, grup i cili në mënyrë aktive merr pjesë në të gjitha proceset nacionale dhe lokale në lidhje me RYCO-në.

Dialogu Strukturor

Dialogu Strukturor është proces i madh konsultativ në nivel evropian ku të rinjtë nga Bashkimi Evropian, por edhe nga shtete tjera të Europës kanë mundësi të japin mendimin dhe rekomandimet e tyre për ndodhi rrjedhëse në interes të të rinjve.

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë merr pjesë në Konferencat Evropiane Rinore në të cilat ka mundësi ti jep mendimet dhe rekomandimet e veta.  Mirëpo, duke e marrë parasysh faktin që grupi punues nacional ende nuk është formuar në Maqedoni, konsultime më të gjëra ku do të përfshihej numër më i madh i të rinjve nuk realizohen.