Bashkangjitu!

KYÇUNI NË KRNM!

Të jesh pjesë e KRNM-së do të thotë të jeshë pjesë e familjes së organizatave rinore në Maqedoni. Organizatë e cila zërin autentik të të rinjve në mënyrë të organizuar dhe artikuluar e përcjell deri tek politikbërësit dhe vendimmarrësit.

Të jesh pjesë e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë do të thotë:

  • Veprim i organizuar për përmirësim të standardit të jetesës për të rinjtë në Maqedoni;
  • Ndërtim i kapaciteteve të organizatave anëtare;
  • Mbështetje në zhvillimin e oganizatave anëtarë duke shfrytëzuar resurset që posedon KRNM-ja;
  • Shfrytëtim i Qendrës për Trajnim MLADIHUB.

Shkarko Aplikacionin për anëtarësim në Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë

Aplikacionin e plotësuar së bashku me: 

  • vendim për kyçje në KRNM
  • raport financiar për vitin e fundit
  • raport vjetor të aktiviteteve të dy viteve të fundit
  • kopje të gjendjes aktuale jo më të vjetër se 6 muaj

E dërgoni në ’info@nms.org.mk’ Pas marrjes së aplikacionit, të njejtin e vështron Komisioni për anëtarësim, e cila dorëzon raport tek Kuvendi Gjeneral. Delegatët votojnë me shumicë 2/3 për anëtarësim të organizatës.