Për ne

Çka është KRNM-ja?

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) është asociacion i shoqatave në të cilin në bazë vullnetare anëtarësohen shoqata dhe fondacione nga Republika e Maqedonisë. KRNM është themeluar më 29 qershor të vitit 2013 nga ana e 55 organizatave.

KRNM është trup përfaqësues i organizatave rinore në Maqedoni. KRNM bashkon 46 organizata: 19 organizata rinore, 16 organizata për të rinj, 1 asociacion , 6 rini të partive politike dhe 4 anëtare shoqëruese, me qëllim që të promovohen dhe përfaqësohen të drejtat e të rinjve në Maqedoni.

Anëtarësia e KRNM është e shumëllojshme, bashkon organizata që punojnë në nivel nacional dhe rajonal, në mjedise rurale dhe urbane, organizata studentore, degë të organizatave ndërkombëtare dhe lloje tjera të organizatave. Në procesin e realizimit të qëllimeve të saja, KRNM i përfaqëson interesat e të rinjve në Republikën e Maqedonisë pa dallim gjendjen e tyre socio-ekonomike, gjininë, racën, prejardhjen etnike dhe kulturore, bindjet e tyre politike dhe fetare, orientimin seksual, identitetin gjinor dhe çfarë do dallimi tjetër.

Që nga 29 nentori i vitit 2015, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë është pjesë e familjes evropiane të organizatave rinore, Forumit Evropian Rinor (YFJ).

NE TË RINJTË

Në Strategjinë Nacionale për të Rinj 2016-2015, dokumenti i vetëm për të rinj në Republikën e Maqedonisë, si të rinj janë definuar të gjithe personat në moshë 15-29 vjet.

Të rinjtë në Maqedoni më së shpeshti trajtohen si problem në vend se si resurs i cili mundet të bën ndryshime pozitive të rëndësishme politike, sociale, kulturore dhe ekonomike në shoqëri, duke i sfiduar vazhdimisht normat, vlerat dhe politikat e vendosura. Duke u ballafaquar me përqindje të madhe të papunësisë rinore, pjesëmarrjes dekorative së të rinjve në procese shoqërore dhe politike, rrënie të vazhdueshme të kualitetit të arsimit, mungesë së benefiteve për zhivillim social, kulturor dhe ekononik, të rinjtë në Maqedoni shënojnë trend të shpërnguljes masovike jashtë vendit të tyre.

Për këtë qëllim, është shumë e rëndësishme që të gjitha subjektet dhe palët e interest si Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, institucionet në të gjitha nivelet, shoqatat qytetare, sektori i biznesit, mediumet, publiku, dhe posaçërisht të rinjtë duhet të veprojnë për përmirësim të standardit për jetë të të rinjve në Maqedoni, dhe për ndërtim të një ardhmërie stabile.

VIZIONI, MISIONI DHE OBJEKTIVAT

VIZIONI

Sektor rinor i pavarur, autonom dhe inkluziv i cili i përfaqëson të rinjtë në Maqedoni.

MISIONI DHE QËLLIMET

Misioni i KRNM-së është t’i përfaqëson interesat dhe nevojat e të rinjve si vegëz me të gjitha palët e interesit dhe të siguron kyçje dhe pjesëmarrje aktive të të rinjve në procesin e vendimmarrjes në çdo nivel.

Objektivat e KRNM janë:

  1. Përforcim i rolit të KRNM-së si trup përfaqësues i të rinjve dhe organizatave rinore;
  2. Nxitje e proceseve për krijimin e politikave përkatëse të cilat mundësojnë zhvillim social dhe personal të të rinjve;
  3. Përfaqësim dhe veprim në emër të interesave të të rinjve dhe organizatave rinore përmes prezentimit të interesave të tyre para institucioneve përkatëse
  4. Promovim i arsimit joformal dhe nxitje e krijimit të sistemeve për mbështetjen e të rinjve në nivel lokal dhe nacional;
  5. Përmirësim i gjendjes së të rinjve në shoqëri përmes: 
    – Promovimit dhe veprimit drejt përforcimit të pjesëmarrjes rinore në proceset e vendimmarjes,
    – Promovimit të aktivizmit rinor, informimit rinor dhe qytetarisë aktive tek të rinjtë;
  6. Përmirësimi i barazisë, tretmanit ndaj të rinjve, tolerancës dhe demokracisë tek të rinjtë dhe ndërmjet tyre.

BORDI DREJTUES

Mes dy mbledhjeve të Kuvendit Gjeneral, punën e KRNM-së e udhëheq Bordi Drejtues i përbërë nga shtatë anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi i KRNM-së. Ndër ta, njëri zgjedhet si Kryetar dhe njëri si Zëvendës Kryetar. Bordi Drejtues i realizon vendimet dhe përfundimet e dala nga Kuvendi dhe punon në pajtueshmëri me qëllimet dhe vlerat e organizatës. Anëtarët që përbëjnë Bordin e KRNM-ja shënuara me funksionin e tyre si duhet:

Bojan Petrovski

Bojan Petrovski Kryetari

Bojan Petrovski

Kryetari

Bojan Petrovski
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Kristijan Panev

Kristijan Panev Anëtar i Bordit Drejtues

Kristijan Panev

Anëtar i Bordit Drejtues

Kristijan Panev
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Vlladimir Kostovski

Vlladimir Kostovski Nënkryetar

Vlladimir Kostovski

Nënkryetar

Vlladimir Kostovski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Anita Nikollovska

Anita Nikollovska Anëtare e Bordit Drejtues

Anita Nikollovska

Anëtare e Bordit Drejtues

Anita Nikollovska
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Petar Barllakovski

Petar Barllakovski Anëtar i Bordit Drejtues

Petar Barllakovski

Anëtar i Bordit Drejtues

Petar Barllakovski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Dragana Jovanovska

Dragana Jovanovska Anëtare e Bordit Drejtues

Dragana Jovanovska

Anëtare e Bordit Drejtues

Dragana Jovanovska
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

BORDI MBIKQYRËS

Bordi Mbikqyrës bën mbikqyrje të punës që e bëjnë trupat e KRNM-së. Bordi Mbikqyrës është organ autonom i KRNM-së i përbërë nga pesë anëtarë. Anëtarët e Bordit Mbikyrës i zgjedh Kuvendi i KRNM-së, ndërsa funksioni i tij është të bën kontroll të punës së organeve dhe trupave të KRNM-së, posaçërisht kontroll të punës me financa në këshill. Bordi Mbikëqyrës NMSM përbëhet nga anëtarët në vijim:

Simona Mlladenovska

Simona Mlladenovska Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Simona Mlladenovska

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Simona Mlladenovska
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Oliver Andreevski

Oliver Andreevski Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Oliver Andreevski

Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Oliver Andreevski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Anelija Mitrova

Anelija Mitrova Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Anelija Mitrova

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Anelija Mitrova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Elena Danova

Elena Danova Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Elena Danova

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Elena Danova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Bllazhen Malleski

Bllazhen Malleski Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Bllazhen Malleski

Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Bllazhen Malleski
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

SEKRETARIATI

Sekretariati i KRNM-së është organ operativ i cili është përgjegjës për realizimin e të gjitha aktiviteteve të KRNM-së të cilat nuk jan nën përgjegjësi të organeve dhe trupave të tjerë. Me Sekretariatin udhëheq Sekretari Gjeneral, ndërsa anëtarët tjerë të Sekretariatit janë koordinatorët të cilët udhëheqin me departamentet e ndryshme, dhe asistentët të cilët i japin mbështetje Sekretariatit në punën e tij. Sekretariati KRNM-ja përbëhet nga anëtarët në vijim:

Elena Vilarova Velkovska

Elena Vilarova Velkovska Sekretare e përgjithshëm

Elena Vilarova Velkovska

Sekretare e përgjithshëm

Elena Vilarova Velkovska
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Filip Kullakov

Filip Kullakov Koordinator për Çështje Ndërkombëtare dhe Politika

Filip Kullakov

Koordinator për Çështje Ndërkombëtare dhe Politika

Filip Kullakov
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Jana Josifovska

Jana Josifovska Menaxhere për Financa dhe Administrim

Jana Josifovska

Menaxhere për Financa dhe Administrim

Jana Josifovska
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

BAZA E TRAJNUESVE

Baza e trajnuesve paraqet grup ekspertësh të rinj, me përvojë në arsimin joformal, punë rinore dhe mësim ndërkulturor, me njohuri të gjëra në fusha në interes të të rinjve. Anëtarët e grupit marrin pjesë në realizimin e aktiviteteve të KRNM-së, të organizatave anëtare, por edhe të organizatave tjera dhe institucioneve të cilat me qëllim realizimin e aktiviteteve të tyre kanë nevojë të angazhojnë bazën e trajnuesve të KRNM-së.