Për ne

Çka është KRNM-ja?

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) është asociacion i shoqatave në të cilin në bazë vullnetare anëtarësohen shoqata dhe fondacione nga Republika e Maqedonisë. KRNM është themeluar më 29 qershor të vitit 2013 nga ana e 55 organizatave.

KRNM është trup përfaqësues i organizatave rinore në Maqedoni. KRNM bashkon 46 organizata: 19 organizata rinore, 16 organizata për të rinj, 1 asociacion , 6 rini të partive politike dhe 4 anëtare shoqëruese, me qëllim që të promovohen dhe përfaqësohen të drejtat e të rinjve në Maqedoni.

Anëtarësia e KRNM është e shumëllojshme, bashkon organizata që punojnë në nivel nacional dhe rajonal, në mjedise rurale dhe urbane, organizata studentore, degë të organizatave ndërkombëtare dhe lloje tjera të organizatave. Në procesin e realizimit të qëllimeve të saja, KRNM i përfaqëson interesat e të rinjve në Republikën e Maqedonisë pa dallim gjendjen e tyre socio-ekonomike, gjininë, racën, prejardhjen etnike dhe kulturore, bindjet e tyre politike dhe fetare, orientimin seksual, identitetin gjinor dhe çfarë do dallimi tjetër.

Që nga 29 nentori i vitit 2015, Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë është pjesë e familjes evropiane të organizatave rinore, Forumit Evropian Rinor (YFJ).

NE TË RINJTË

Në Strategjinë Nacionale për të Rinj 2016-2015, dokumenti i vetëm për të rinj në Republikën e Maqedonisë, si të rinj janë definuar të gjithe personat në moshë 15-29 vjet.

Të rinjtë në Maqedoni më së shpeshti trajtohen si problem në vend se si resurs i cili mundet të bën ndryshime pozitive të rëndësishme politike, sociale, kulturore dhe ekonomike në shoqëri, duke i sfiduar vazhdimisht normat, vlerat dhe politikat e vendosura. Duke u ballafaquar me përqindje të madhe të papunësisë rinore, pjesëmarrjes dekorative së të rinjve në procese shoqërore dhe politike, rrënie të vazhdueshme të kualitetit të arsimit, mungesë së benefiteve për zhivillim social, kulturor dhe ekononik, të rinjtë në Maqedoni shënojnë trend të shpërnguljes masovike jashtë vendit të tyre.

Për këtë qëllim, është shumë e rëndësishme që të gjitha subjektet dhe palët e interest si Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, institucionet në të gjitha nivelet, shoqatat qytetare, sektori i biznesit, mediumet, publiku, dhe posaçërisht të rinjtë duhet të veprojnë për përmirësim të standardit për jetë të të rinjve në Maqedoni, dhe për ndërtim të një ardhmërie stabile.

VIZIONI, MISIONI DHE OBJEKTIVAT

VIZIONI

Sektor rinor i pavarur, autonom dhe inkluziv i cili i përfaqëson të rinjtë në Maqedoni.

MISIONI DHE QËLLIMET

Misioni i KRNM-së është t’i përfaqëson interesat dhe nevojat e të rinjve si vegëz me të gjitha palët e interesit dhe të siguron kyçje dhe pjesëmarrje aktive të të rinjve në procesin e vendimmarrjes në çdo nivel.

Objektivat e KRNM janë:

  1. Përforcim i rolit të KRNM-së si trup përfaqësues i të rinjve dhe organizatave rinore;
  2. Nxitje e proceseve për krijimin e politikave përkatëse të cilat mundësojnë zhvillim social dhe personal të të rinjve;
  3. Përfaqësim dhe veprim në emër të interesave të të rinjve dhe organizatave rinore përmes prezentimit të interesave të tyre para institucioneve përkatëse
  4. Promovim i arsimit joformal dhe nxitje e krijimit të sistemeve për mbështetjen e të rinjve në nivel lokal dhe nacional;
  5. Përmirësim i gjendjes së të rinjve në shoqëri përmes: 
    – Promovimit dhe veprimit drejt përforcimit të pjesëmarrjes rinore në proceset e vendimmarjes,
    – Promovimit të aktivizmit rinor, informimit rinor dhe qytetarisë aktive tek të rinjtë;
  6. Përmirësimi i barazisë, tretmanit ndaj të rinjve, tolerancës dhe demokracisë tek të rinjtë dhe ndërmjet tyre.

BORDI DREJTUES

Mes dy mbledhjeve të Kuvendit Gjeneral, punën e KRNM-së e udhëheq Bordi Drejtues i përbërë nga shtatë anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi i KRNM-së. Ndër ta, njëri zgjedhet si Kryetar dhe njëri si Zëvendës Kryetar. Bordi Drejtues i realizon vendimet dhe përfundimet e dala nga Kuvendi dhe punon në pajtueshmëri me qëllimet dhe vlerat e organizatës. Anëtarët që përbëjnë Bordin e KRNM-ja shënuara me funksionin e tyre si duhet:

Bllazhen Maleski

Bllazhen Maleski Kryetar

Bllazhen Maleski

Kryetar

Bllazhen Maleski
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Andrea Ugrinoska

Andrea Ugrinoska Anëtare e Bordit Drejtues

Andrea Ugrinoska

Anëtare e Bordit Drejtues

Andrea Ugrinoska
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Ilija Stankovski

Ilija Stankovski Nënkryetar

Ilija Stankovski

Nënkryetar

Ilija Stankovski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Anelija Mitrova

Anelija Mitrova Anëtare e Bordit Drejtues

Anelija Mitrova

Anëtare e Bordit Drejtues

Anelija Mitrova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Aleksandra Filipova

Aleksandra Filipova Anëtare e Bordit Drejtues

Aleksandra Filipova

Anëtare e Bordit Drejtues

Aleksandra Filipova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Marko Pankovski

Marko Pankovski Anëtar i Bordit Drejtues

Marko Pankovski

Anëtar i Bordit Drejtues

Marko Pankovski
Карка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

BORDI MBIKQYRËS

Bordi Mbikqyrës bën mbikqyrje të punës që e bëjnë trupat e KRNM-së. Bordi Mbikqyrës është organ autonom i KRNM-së i përbërë nga pesë anëtarë. Anëtarët e Bordit Mbikyrës i zgjedh Kuvendi i KRNM-së, ndërsa funksioni i tij është të bën kontroll të punës së organeve dhe trupave të KRNM-së, posaçërisht kontroll të punës me financa në këshill. Bordi Mbikëqyrës NMSM përbëhet nga anëtarët në vijim:

Irena Krsteva

Irena Krsteva Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Irena Krsteva

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Irena Krsteva
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Ljupka Trajanovska

Ljupka Trajanovska Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Ljupka Trajanovska

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Ljupka Trajanovska
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Jasmina Angellova Jasmina Angellova Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Jasmina Angellova

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Jasmina Angellova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Marjan Damjanovski

Marjan Damjanovski Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Marjan Damjanovski

Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Marjan Damjanovski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Sonja Nikollovska

Sonja Nikollovska Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Sonja Nikollovska

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Sonja Nikollovska
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

SEKRETARIATI

Sekretariati i KRNM-së është organ operativ i cili është përgjegjës për realizimin e të gjitha aktiviteteve të KRNM-së të cilat nuk jan nën përgjegjësi të organeve dhe trupave të tjerë. Me Sekretariatin udhëheq Sekretari Gjeneral, ndërsa anëtarët tjerë të Sekretariatit janë koordinatorët të cilët udhëheqin me departamentet e ndryshme, dhe asistentët të cilët i japin mbështetje Sekretariatit në punën e tij. Sekretariati KRNM-ja përbëhet nga anëtarët në vijim:

Ivona Krstevska

Ivona Krstevska Sekretar i përgjithshëm

Ivona Krstevska

Sekretar i përgjithshëm

Ivona Krstevska
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Jana Josifovska

Jana Josifovska Asistent për Financa dhe Administrim

Jana Josifovska

Asistent për Financa dhe Administrim

Jana Josifovska
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Martin Miloshevski

Martin Miloshevski Koordinator për Çështje Ndërkombëtare dhe Politika

Martin Miloshevski

Koordinator për Çështje Ndërkombëtare dhe Politika

Martin Miloshevski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

BAZA E TRAJNUESVE

Baza e trajnuesve paraqet grup ekspertësh të rinj, me përvojë në arsimin joformal, punë rinore dhe mësim ndërkulturor, me njohuri të gjëra në fusha në interes të të rinjve. Anëtarët e grupit marrin pjesë në realizimin e aktiviteteve të KRNM-së, të organizatave anëtare, por edhe të organizatave tjera dhe institucioneve të cilat me qëllim realizimin e aktiviteteve të tyre kanë nevojë të angazhojnë bazën e trajnuesve të KRNM-së.