Bordi Mbikqyrës

BORDI MBIKQYRËS

Bordi Mbikqyrës bën mbikqyrje të punës që e bëjnë trupat e KRNM-së. Bordi Mbikqyrës është organ autonom i KRNM-së i përbërë nga pesë anëtarë. Anëtarët e Bordit Mbikyrës i zgjedh Kuvendi i KRNM-së, ndërsa funksioni i tij është të bën kontroll të punës së organeve dhe trupave të KRNM-së, posaçërisht kontroll të punës me financa në këshill. Bordi Mbikëqyrës NMSM përbëhet nga anëtarët në vijim:

Irena Krsteva

Irena Krsteva Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Irena Krsteva

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Irena Krsteva
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Ljupka Trajanovska

Ljupka Trajanovska Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Ljupka Trajanovska

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Ljupka Trajanovska
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Jasmina Angellova Jasmina Angellova Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Jasmina Angellova

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Jasmina Angellova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Marjan Damjanovski

Marjan Damjanovski Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Marjan Damjanovski

Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Marjan Damjanovski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Sonja Nikollovska

Sonja Nikollovska Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Sonja Nikollovska

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Sonja Nikollovska
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X