Misioni dhe qëllimet

VIZIONI, MISIONI DHE OBJEKTIVAT

VIZIONI

Sektor rinor i pavarur, autonom dhe inkluziv i cili i përfaqëson të rinjtë në Maqedoni.

MISIONI DHE QËLLIMET

Misioni i KRNM-së është t’i përfaqëson interesat dhe nevojat e të rinjve si vegëz me të gjitha palët e interesit dhe të siguron kyçje dhe pjesëmarrje aktive të të rinjve në procesin e vendimmarrjes në çdo nivel.

Objektivat e KRNM janë:

  1. Përforcim i rolit të KRNM-së si trup përfaqësues i të rinjve dhe organizatave rinore;
  2. Nxitje e proceseve për krijimin e politikave përkatëse të cilat mundësojnë zhvillim social dhe personal të të rinjve;
  3. Përfaqësim dhe veprim në emër të interesave të të rinjve dhe organizatave rinore përmes prezentimit të interesave të tyre para institucioneve përkatëse
  4. Promovim i arsimit joformal dhe nxitje e krijimit të sistemeve për mbështetjen e të rinjve në nivel lokal dhe nacional;
  5. Përmirësim i gjendjes së të rinjve në shoqëri përmes: 
    – Promovimit dhe veprimit drejt përforcimit të pjesëmarrjes rinore në proceset e vendimmarjes,
    – Promovimit të aktivizmit rinor, informimit rinor dhe qytetarisë aktive tek të rinjtë;
  6. Përmirësimi i barazisë, tretmanit ndaj të rinjve, tolerancës dhe demokracisë tek të rinjtë dhe ndërmjet tyre.